Kol Isha II: Mutual Responsibility קול אישה (ב): אחריות הדדית

Click here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org

(ד) קול ערוה. אבל קול פנויה או קול אשתו מותר

The voice of an erva [a woman with whom relations would be gilui arayot] —but the voice of an unmarried woman or the voice of his wife is permissible.

וזמר אשת איש וכן כל העריות לעולם אסור לשמוע וכן פנויה שהיא נדה מכלל עריות היא ובתולות דידן כולם בחזקת נדות הן משיגיע להן זמן וסת.

The singing of a married woman, and similarly all arayot (plural of erva), is always prohibited to hear, and similarly an unmarried woman who is nidda, since she is in the category of arayot, and our maidens are all presumed to be niddot from menarche.

שו”ת אגרות משה או:ח א:כו

בדבר שמיעת קול זמר פנויה טהורה יש להתיר כשיהיו המזמרות קטנות לא יותר מבנות י”א שנה. וגדולות מבנות י”א אף כשידוע שעדיין לא ראו דם אף שמדינא הוכחתי שיש להקל מ”מ [=מכל מקום] יש להחמיר כי מאחר שכבר יש בשנים אלו עתה שרואות דם אין לחלק ביניהם, ובלא צורך אין להתיר כלל כי בדברים כאלו המחמיר קדוש יאמר לו.

Responsa Iggerot Moshe OC 1:26

Regarding the matter of hearing the singing voice of a single woman who is pure (not nidda), one should permit it when the singers are young and not more than eleven years old. Over age eleven, even when it is known that they have not yet menstruated, even though according to the letter of the law I have demonstrated that one can be lenient, in any case one should be stringent because, since some girls of that age have already begun to menstruate, one should not distinguish between them. And where there is no need, one should not be lenient at all, since in these matters one who is stringent is considered sanctified.

מיהו בת קטנה פחות משש שנים אין לחוש אם פועה ומנגנת לתינוק

Nevertheless, a young girl less than six years old, one should not be concerned if she croons and sings to an infant.

שו”ת אבני ישפה ב ה:ח, ט

…מותר לשמוע קול זמרה של אחותו הקטנה שהיא פחות מי”א שנה. אמנם מי”א שנה מכוער לשמוע קול זמרה….שמותר לשיר זמירות אם אחותו תשיר בשקט.

Responsa Avnei Yashfeh II 5:8,9

…it is permissible [for a male] to hear the singing voice of his minor sister, who is younger than eleven years old. However, from age eleven it is unseemly to hear her singing voice….it is permissible to sing zemirot if his sister sings quietly.

אבן ישראל ט הגהות למשנה ברורה עה:ג

נראה דאין הביאור של קול הרגיל היינו דוקא קול הרגיל, אלא אפילו קול של זמר אם הוא רגיל בו שרי….ולפי”ז [=ולפי זה] שפיר מותר בשבת בשעת זמירות שגם הבתולות משתתפות באמירת הזמירות כיון שהם מזמרים מקטנותן והוה קול הרגיל בו, וגם יש להתיר מצד חינוך הבנות שיהא להם החשק והאהבה לעריכת השולחן בשבת…

Even Yisrael 9, Notes to Mishna Berura 75:3

It seems that the explanation of “a voice to which he is accustomed” is not specifically a speaking voice, but rather even a singing voice is permissible if he is accustomed to it…And according to this it is entirely permissible on Shabbat at the time of zemirot that the young women [of the family] participate in saying the zemirot, since they sing [together] from their youth and this is a voice to which he is accustomed, and also one may permit it from the perspective of girls’ education, so that they will have desire and love for the Shabbat meal…

ולשמוע קול זמר שלה נראה ג"כ [=גם כן] דאסור דמגרי יצה"ר [= יצר הרע] בזה

... To hear her singing voice, it seems is also prohibited, since he arouses his evil inclination with this.

שו”ת יביע אומר ד יו”ד טו

אלמא שאין איסור שמיעת קול חמורה כהסתכלות. ומכיון שההסתכלות באשתו נדה מותרת לכ”ע [=לכולי עלמא] אפילו כשנהנה מראייתו…כל שכן דשרי לשמוע ממנה קול שיר, ואין בזה איסור כלל, הואיל ועתידה להיות מותרת אליו.

Responsa Yabi’a Omer IV: YD 15

Therefore, the prohibition of hearing a voice is not as stringent as looking [at a woman for pleasure]. Since [a man’s] looking at his wife in nidda is permissible according to everyone, even when he takes pleasure in his seeing….How much more so that it is permissible to hear her singing voice, and there is no prohibition in this, since in the future she will be permitted to him [to have relations].

... צריך להזהר שלא ישמע קול אשה והוא הדין לאשה שלא תשמע קול איש. שמכל שהאיש מוזהר האשה מוזהרת.

… One must be careful about everything written in Shir Ha-shirim, not to listen to a woman’s voice, and this is also the case for a woman, that she should not listen to a man’s voice. For whatever a man is cautioned about, a woman is cautioned about.

שו”ת יביע אומר א או”ח ו:ה

) ובעיקר דברי הס”ח [=הספר חסידים] דהאשה ג”כ [=גם כן] מוזהרת שלא תשמע קול איש….והעיקר כמש”כ [=כמו שכתבתי] להתיר בזה. וגם חומרת הס[פר] חסידים היא היפך המנהג הפשוט, שהנשים שבעזרת נשים שומעות אל הרנה ואל התפלה, מפי חזנים ומשוררים בנעימות קול, ולית דחש להא דהס”ח [=דהספר חסידים].

Responsa Yabia Omer I: OC 6:5

Regarding the essence of the words of Sefer Chassidim, that a woman is also cautioned not to listen to a man’s voice…. The primary halacha is as I have written, to permit this. Furthermore, the stringency of Sefer Chassidim is the opposite of the common custom, that women in the women’s section [of the synagogue] listen to the song and the prayer, from chazzanim and singers with a pleasing voice, and there is no concern for what Sefer Chassidim wrote.

רב ברוך גיגי, תגובה לרב ביגמן בעניין קול באשה ערווה

זה שנים רבות אני טוען, על יסוד דברי ספר חסידים, שראוי גם לנשים להימנע מללכת להופעות של זמרים הנגועים אף הם במכשולים אלה.

Rav Baruch Gigi, Response to Rav Bigman Regarding Kol Be-isha Erva

I have contended for many years, based on the words of Sefer Chassidim, that it is also appropriate for women to refrain from going to concerts of male singers, which are also tainted with these stumbling blocks.

כָּל ... שֶׁחִבֵּק וְנִשֵּׁק דֶּרֶךְ תַּאֲוָה וְנֶהֱנָה בְּקֵרוּב בָּשָׂר הֲרֵי זֶה לוֹקֶה מִן הַתּוֹרָה. שֶׁנֶּאֱמַר ..."לֹא תִקְרְבוּ לְגַלּוֹת עֶרְוָה". כְּלוֹמַר לֹא תִּקְרְבוּ לִדְבָרִים הַמְּבִיאִין לִידֵי גִּלּוּי עֶרְוָה:

... לְהַבִּיט בְּיָפְיָהּ אָסוּר. וּמַכִּין לַמִּתְכַּוֵּן לְדָבָר זֶה מַכַּת מַרְדּוּת. וְהַמִּסְתַּכֵּל אֲפִלּוּ בְּאֶצְבַּע קְטַנָּה שֶׁל אִשָּׁה וְנִתְכַּוֵּן לֵהָנוֹת כְּמִי שֶׁנִּסְתַּכֵּל בִּמְקוֹם הַתֹּרֶף. וַאֲפִלּוּ לִשְׁמֹעַ קוֹל הָעֶרְוָה אוֹ לִרְאוֹת שְׂעָרָהּ אָסוּר:

Anyone who hugged or kissed in a desirous manner and enjoyed close physical contact receives lashes on a Torah level, as it is written…You shall not come close to revealing erva, meaning, you shall not come close to those activities that bring one to revealing erva….to gaze at her beauty is prohibited, and one who does this intentionally receives [rabbinic] lashes for rebelliousness, and one who looks even at a woman’s little finger and intends to derive pleasure, it is as if he looked at her intimate organs, and even to hear the voice of a [woman who is] erva or to see her hair is prohibited.

ואסור לשמוע קול ערוה או לראות שערה והמתכוין לאחד מאלו הדברים מכין אותו מכת מרדות

It is prohibited to hear the voice of a [woman who is] erva or to see her hair. One who does one of these things intentionally receives lashes for rebelliousness.

שו”ת שרידי אש א:עז

בודאי שאינו אסור אלא כשמתכוין להנות וכדעת הרמב”ם…

Seridei Eish I:77

Certainly it is not prohibited except when he intends to take pleasure, in accordance with Rambam’s opinion…

אסור לומר ק"ש או דבר קדושת בשמיעת קול שיר של אשה ובעונותינו בין הגוים אנו יושבים ועת לעשות לה' הפרו תורתך הלכך אין אנו נזהרים מללמוד בשמיעת קול נשים ארמיות.

…it is prohibited to recite Keri’at Shema or sacred words while hearing a woman’s singing voice. And due to our sins, we dwell among the nations, and “it is a time to do for God, they have violated Your Torah” (eit la’asot la-Shem heferu Toratecha). Therefore, we are not careful to avoid learning [Torah] while hearing the voice of non-Jewish women.

(ו) קול באשה ערוה דהיינו בשעה שמזמרת אבל דבורה לא מיקרי ערוה ואפ"ה אסור לכוין להנות מדבורה

A woman’s voice is erva, meaning, when she sings. But her speech is not called erva. Even so, it is prohibited to intentionally take pleasure from her speech…

רבינו יונה על הרי”ף ברכות יז.

וכן אין לו לקרות בשעה שמנגנת דקול באשה ערוה אבל…בשעה שמדברת כדרכה מותר ואפי[לו] בשעה שמנגנת אם הוא יכול לכוין בלבו לתפלתו בענין שאינו שומע אותה ואינו משים לבו אליה מותר ואין לו להפסיק קריאתו.

Rabbeinu Yona Berachot 17a (Rif Pagination)

And so he should not recite [Shema] while she sings, for a woman’s voice is erva, but…while she speaks normally it is permissible. Even while she sings, if he can concentrate his mind on his prayer such that he does not hear her and doesn’t pay attention to her, it is permissible and he shouldn’t stop his recitation.

תא שמע מוכרי כסות מוכרין כדרכן ובלבד שלא יתכוין בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים והצנועין מפשילין לאחוריהם במקל והא הכא דאפשר למעבד כצנועין וכי לא מכוין שרי

Sellers of garments sell [sha’atnez] in their usual manner, as long as he does not intend [to protect himself] from the sun when it is sunny, or from the rain when it is raining. The scrupulous bundle [the garments] behind them on a rod. And here, where it is possible to conduct oneself like the scrupulous, if he does not intend – it is permissible.

שו”ת תורה לשמה סימן שצד

אם הוא מתכוין לשמוע קולה וחביב הדבר הזה בעיניו כי נח לו הדבר הזה שנזדמן לו ליהנות ממנו ה”ז [=הרי זה] ודאי איסורא קא עביד אך אם אינו מתכוין לזה ולא נח לו בדבר הזה שנזדמן לפניו…אלא שהוא בע”כ [=בעל כרחו] שומע…אין בזה איסור. ודע כי עוד יש ללמוד מהתם לענין נידון השאלה כל שהוא אינו מתכוין לכך אעפ”י [=אף על פי] שאפשר לו ללכת למקום אחר ולא ישמע קולה ג”כ [=גם כן] שרי דהא שם בגמרא ע”ב הוכיח מהך דמוכרי כסות אעפ”י [=אף על פי] שאפשר למעבד כצנועין מ”מ [=מכל מקום] כי לא מכוין שרי ואעפ”י [=ואף על פי] שהוא נהנה בהכרח…מיהו בעל נפש יחמיר על עצמו היכא דאפשר להבדל ובפרט היכא דליכא טרחא דהיינו שיש לו חדר אחר פנוי באותו בית שמשם לא ישמע את הקול….

Responsa Torah Li-shmah 394

If he intends to hear her voice, and cherishes this thing, because he is pleased to have the opportunity to enjoy this – then he is certainly violating a prohibition. But if he does have such intent, and is not pleased with this opportunity…but he hears involuntarily…there is no prohibition. Know that there is more to learn from there regarding the case in question, as long as he does not have intention for this, even though it is possible for him to go to a different place where he will not hear her voice, it is also permissible. For there in the gemara, he proved from the case of the garment seller, even though it is possible for him to conduct himself like the scrupulous, nevertheless, if he does not have intention, it is permissible, even though he benefits involuntarily…Nevertheless, a pious person should be stringent with himself where it is possible to separate himself, and especially where it is not a burden, i.e., where he has another room available in the same house from which he will not hear the voice…

רב ברוך גיגי, תגובה לרב ביגמן בעניין קול באשה ערווה

בדבר שמיעת קול באישה בטקסים רשמיים שהמסגרת שבהם אינה של קלות ראש כלל ועיקר, יש להקל בזה בשופי, והמחמיר יחמיר לעצמו בלבד.

Rav Baruch Gigi, Response to Rav Bigman Regarding Kol Be-isha Erva

Regarding hearing a woman’s voice at official ceremonies, in a context where there is no frivolity whatsoever, one may straightforwardly be lenient, and one who is stringent, should be stringent for himself alone.

שו”ת באר שבע באר מים חיים ג

ראוי ונכון לכל אשה כשרה יראת ה’…שלא תשמיע קול שיר בזמירות שבת ולא בשום דבר בשום זמן כל זמן שמיסב עמה איש שהיא ערוה עליו רק שפתיה יהו נעות וקולה לא ישמע כלל ועיקר כי אף אם היא צנועה וחסודה ביותר וכוונתה רצויה לשמים מכל מקום היא מצוה הבאה לידי עבירה חמורה לפי שאולי יבא האיש השומע קולה לידי הרהור….והיא צריכה להזהר שלא יכשלו בני אדם על ידה…

Responsa Be’er Sheva, Be’er Mayim Chayim 3

It is fitting and proper for every upright, God-fearing woman … not to make her singing voice heard with Shabbat zemirot, or in any way at any time as long as a man to whom she is erva is sitting at the table with her. Only her lips should move, and her voice should not be heard one bit. For even if she is extremely pious and modest and her intentions are acceptable to Heaven, it is still a mitzva that brings about a serious transgression because perhaps the man who hears her voice will have improper thoughts…. And she must be careful that people not stumble because of her…

בִּשְׁעַת הַדְּחָק שֶׁהוּא שׁוֹמֵעַ נָשִׁים מְזַמְּרוֹת וְאִי אֶפְשָׁר לוֹ לִמְחוֹת, לֹא יִתְבַּטֵּל מִשּׁוּם זֶה מִקְּרִיאַת שְׁמַע וּתְפִלָּה וְתוֹרָה, אֶלָּא יִתְאַמֵּץ לְכַוֵּן כָּל לְבָבוֹ לְהַקְּדֻשָּׁה שֶׁהוּא עוֹסֵק בָּהּ, וְלֹא יִתֵּן לֵב עֲלֵיהֶן (ע"ה).

…In a pressing situation when he hears women singing, and it is not possible for him to object, he should not refrain because of this from Keri’at Shema and prayer and Torah, but should make an effort to focus with all his heart on the sacred with which he is occupied, and not pay attention to it.

(א) קול זמר של אשה בין פנויה בין אשת איש, ואפילו קול זמר של אשתו הוא ערוה ואסור לקרות בדברי תורה או להתפלל ולברך כששומעו, ואין חילוק בזה בין כעורה או זקנה, ופה עירנו דרך הנשים להיות פועות לתינוק הבוכה בקול ניגון באזניו כדי להשתיקו ולהביא לו השינה, וצריך ליזהר שלא ילמד בעת שהאשה פועה ומנגנת לתינוק ואפילו היא אשתו... ועוד גם כן דרכם פה עירנו יע"א [=יגן עליה אלוקים] להביא אצל הכלה בלילה שקודם החופה נשים מנגנות, שאסור לאדם ללמוד בדברי תורה אם שומע קולם ואם אי אפשר לו שילך למקום אחר ילמד על ידי הרהור שמעיין בספר ולא יוצאי בשפתיו כלום...

A woman’s singing voice, whether of a single or married woman and even his wife’s singing voice, is erva and it is prohibited to read words of Torah or to pray or recite berachot when he hears it. It makes no difference for this whether she is unattractive or elderly. Here in our city, it is the way of the women to croon to a crying baby with the sound of a tune in his ears, in order to quiet him and get him to sleep, and one needs to be careful not to learn [Torah] while the woman is crooning and singing to the baby, even if she is his wife….Furthermore, it is also their way here in this city (may God protect it) to bring women to sing for a bride on the night before the wedding, so it is prohibited for a man to learn words of Torah if he hears their voice, and if it is impossible for him to go to another place, he should learn silently, looking at the book but not saying anything aloud…

מרדכי יבמות רמז א

[בשני חכמים הדרים בעיר אחת או בשני מקומות אלו אוסרין ואלו מתירין שצריכין [המתירין להודיע להאוסרין] דבר זה [אתם] אוסרין [ואנו מתירין

Mordechai Yevamot 1

Where two Chachamim who live in one city, or in two places, and these prohibit and these permit – those who permit need to inform those who prohibit: this item, you prohibit and we permit.

שו”ת שרידי אש א:עז

….בנידון שאין כאן איסור גמור ורק יש כאן מנהג חסידות ומדת צניעות אפשר לדרוש סמוכין ולהתיר בארץ צרפת, שכבר הגיע מצב היהדות עד משבר…ולכן הוריתי למנהיגי הארגון “ישורון” שיכולים לסמוך על גדולי אשכנז, שהיו בקיאים בחכמת החינוך וידעו רוח בנות הדור שהתחנכו בבתי ספר ולמדו לשונות ומדעים, שיש להן רגש של כבוד עצמאי והן רואות עלבון ודחיפה לחוץ למחנה באיסור שאוסרים עליהן להשתתף בזמירות קודש. ולכן התירו לנשים להשתתף בזמירות של שבת. ואנו רואים ויודעים כי גדולי אשכנז הצליחו בחינוך הבנות ונשים צעירות יותר מגדולי שאר הארצות. ובאשכנז ראינו נשים מלומדות ובעלות דרגא השכלה גבוהה, שהיו חרדות על דת ישראל ומקיימות את המצוות בהתלהבות. ומשום כך אין אני מרהיב לאסור מה שהתירו הם, ובכגון דא נאמר עת לעשות לה’ הפרו תורתך….שבארצות כמו אשכנז וצרפת הנשים מרגישות עלבון ופגיעה בזכויותיהן אם נאסור עליהן להשתתף בעונג שבת ע”י [=על ידי] זמירות קודש. ודבר זה מובן למי שמכיר טבע הנשים במדינות הללו. והאיסור יוכל לגרום לריחוק הנשים מן הדת, חלילה. ובפירוש התניתי במכתבי להנ”ל, שאין לכוף על הנשים שצריכות להשתתף בזמירות קודש, ואם יתרצו להחמיר על עצמן, חלילה ללעוז עליהם [עמוד ריט] ולהתלוצץ בהן, שהרי סוף סוף מנהג אבותינו הקדושים בידן שנזהרו מלהתיר לנשים אפילו זמירות קודש.

Responsa Seridei Eish I:77

…in this case, where there is not a complete prohibition, only a pious custom and a measure of modesty, it is possible to learn from our neighbors and to permit in France, where the situation of Judaism has already reached a crisis… Therefore, I have ruled for the leaders of the “Jeshurun” organization that they may rely on the great [rabbinic leaders] of Germany, who were expert in the science of education and knew the spirit of the girls of the generation, who were educated in school and studied languages and sciences, who have a sense of self-esteem and perceive insult and exclusion from the community in the prohibition imposed on them from participating in holy zemirot. Therefore, they permitted women to participate in Shabbat zemirot. And we see and know that the great [rabbinic leaders] of Germany succeeded in the education of the girls and young women more than the great [rabbinic leaders] of other countries. And in Germany we have seen learned women with a high level of education, who were deeply committed to the religion of Israel and fulfilled the mitzvot with enthusiasm. Therefore, I am not eager to forbid what they permitted there, and in such cases it is said “a time to do for God, they have violated Your Torah”…. For in countries like Germany and France, the women feel insulted and wounded in their rights if we prohibit them from participating in the delight of Shabbat through holy zemirot. This is understood to anyone who knows the nature of women in these countries. And the prohibition can cause the women to go far from religion, Heaven forfend. And I have explicitly made the condition in my above letter that one may not force the women to participate in holy zemirot, and if they wish to be stringent upon themselves, Heaven forfend that one should tease them and mock them, for ultimately they are maintaining the custom of our holy forefathers, who were careful not to permit women even [to sing] holy zemirot.

Rav Mosheh Lichtenstein, “Kol Isha: A Woman's Voice,” Tradition 46:1 (Spring 2013): 19.

In a generation worthy of women who wish to actively participate in giving praise and thanks to God at the Shabbat table, the Passover Seder and in many other settings, and in an era when women personally express themselves in all general areas of life, it is highly obligatory to enable them to express themselves in religious contexts as well. Inasmuch as it is possible to encourage the inclusion of women in the service of God in the context of legitimate halakhic pesak, it is both our privilege and duty to do so.

אָמְרָה לְפָנָיו: רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, כׇּל מַה שֶּׁבָּרָאתָ בָּאִשָּׁה, לֹא בָּרָאתָ דָּבָר אֶחָד לְבַטָּלָה: עֵינַיִם לִרְאוֹת, וְאׇזְנַיִם לִשְׁמוֹעַ, חוֹטֶם לְהָרִיחַ, פֶּה לְדַבֵּר, יָדַיִם לַעֲשׂוֹת בָּהֶם מְלָאכָה, רַגְלַיִם לְהַלֵּךְ בָּהֶן, דַּדִּים לְהָנִיק בָּהֶן. דַּדִּים הַלָּלוּ שֶׁנָּתַתָּ עַל לִבִּי לָמָּה? לֹא לְהָנִיק בָּהֶן?!

She said before him: Master of the world: Of all that you created in a woman you did not create one thing for naught. Eyes to see, and ears to hear, a nose to smell, a mouth to speak, hands to do work with, legs to walk with, breasts to nurse with. Why did you give me these breasts on my chest if not to nurse?

Nina Tokayer, interviewed by Shira Lankin Schepps in 'Nina's Story: Making Music Together,' The Layers Project

…the question that had been nagging at me my whole life…was, ‘What am I supposed to do with this gift that I was given, this voice that has power to impact people- and something that is really a deep part of my existence- how can I reach people and still do that within the framework of halacha?’

Anonymous Blogger, 'Hilchos Siblings Kol Isha,' The Jewish Side Blog

Now I never felt restricted at all from not being able to sing or dance in public, since I don’t feel I’m good at either one. But there are times at home when you just feel like singing. Then comes the brother’s voice “shhhh!”. I would get this annoyed feeling, and I would feel frustrated. There are some emotions that get expressed through singing, and sometimes you just have a song in your head and feel like singing. My brother would assure me that it’s not meant as an insult, that if anything it shows that my singing may be nice. [Follow-up Comment by the blogger:] Actually this Shabbos, for the first time I stuck up for my little sister when she wanted to sing, and I told my little brother that he can’t tell her not to sing, but rather he should just go away if he doesn’t want to hear.

רב דוד ביגמן, לאיזה עניין נאמר קול באישה ערווה

על פי גישה זו אין בעיה לצנועות ולחסודות בבנותינו לפתח קריירה של זִמרה אפילו בתוך התרבות הכללית, אך ללא ויתור על היסודות העדינים של התרבות התורנית…

Rav David Bigman, “Regarding Which Matter Is Kol be-isha Erva Said”

According to this approach, there is no problem for the modest and pious among our daughters to develop careers as singers even within general culture, but without waiving the delicate fundamentals of Torah culture…

נינה טוקייר, יהודה שלזינגר מראיין “זוג יונים” ישראל היום 7.22.2016

בהתחלה באמת לא שרתי מול גברים, אבל בשנה האחרונה יצא לי להיחשף לדעה הלכתית שונה… יש לנו חברים טובים שלא באים לשמוע אותנו, כי העניין הזה נמצא במחלוקת, והם מקפידים יותר. זה בסדר גמור מבחינתנו. ..ולטעמי אני עושה יותר קידוש השם מחילול השם. מי שלא שומע שירת נשים לא ישמע אותי שרה, אבל מי שכן שומע – אז טוב שישמע מוסיקה יהודית.

Nina Tokayer, interviewed by Yehuda Schlesinger, 'Pair of Doves,' Yisrael Ha-yom 7.22.16

In the beginning I really didn’t sing before men, but in the past year I became aware of a different halachic opinion…We have good friends who do not come to hear us, because this matter is debated, and they are more particular. This is totally fine from our perspective…To my view, I make more of a kiddush Hashem than a chillul Hashem. Whoever does not listen to women’s singing won’t hear me sing. But whoever does listen, then it is better that he hear Jewish music…

רב ברוך גיגי, תגובה לרב ביגמן בעניין קול באשה ערווה

נראה לי לעניין מעשה, שאם חפצי חיים אנחנו ומבקשים לידע את דרכה המאירה של תורה לעת הזאת, ומתוך שקילת שיקולים רחבים של המציאות ורגישות הציבור על כל חלקיו, והחשש מפריצה גמורה של גדרות הצניעות, בוודאי אין זה נאה ונכון לבת ישראל שאהבת ה’ והתורה בתוכה לפתח קריירה של זִמרה והופעות ציבוריות בפני ציבור מעורב. ולכל היותר יש לכוון לפיתוח קריירה להופעות בפני קהל נשים.

Rav Baruch Gigi, “Response to Rav Bigman Regarding Kol Be-isha Erva”

It seems to me in practice, that if we are desirous of life and seek to know the illuminating path of Torah for this time, and out of broad consideration of reality and the sensitivities of the community in all its components, and of the concern of a full breach of the boundaries of tzeniut, certainly it is not fitting and proper for a daughter of Israel imbued with love of God and Torah to develop a career of singing and public performance for a mixed-gender audience. At the most, one should direct her to develop of a career performing for female audiences.

Toby Klein Greenwald, 'The Female Voice in Orthodox Biblical and Educational Performing Arts,' in Orthodox Forum: Developing a Jewish Perspective on Culture, ed., Yehuda Sarna (New York: Ktav, 2014), 347-348

…[T]his powerful phenomenon far surpasses the technical issue of women and girls finding venues and communities in which to express themselves artistically while performing halakhically….while female troupes may have begun by default, so that they could sing and dance freely, the core appeal in women’s performing groups is the vibrant environment—supportive, kind, courageous, hopeful, less competitive, believing, and with freedom of expression…Most women who perform in all-female troupes are not in need of male acknowledgment of their talents in song, dance, or acting in order to value themselves…Our audiences are our sisters, and they are coming in droves. We are grateful beyond words for the opportunity to communicate to them our art and our messages.

© DERACHEHA: WOMEN AND MITZVOT 2020