Click here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org

כֻּלָּן בָּאִין לְכַפֵּר עַל טֻמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו:

… They [the goats] all come to atone for impurity of the Temple and its consecrated items.

(ד) ונוהגת מצוה זו בזמן הבית, והיא מן המצות שהן מוטלות על הצבור, ויותר על הכהנים.

This mitzva is practiced in Temple times, and it is among the mitzvot that are incumbent upon the community, and especially upon the kohanim

(יג) זֶ֣ה ׀ יִתְּנ֗וּ כָּל־הָעֹבֵר֙ עַל־הַפְּקֻדִ֔ים מַחֲצִ֥ית הַשֶּׁ֖קֶל בְּשֶׁ֣קֶל הַקֹּ֑דֶשׁ עֶשְׂרִ֤ים גֵּרָה֙ הַשֶּׁ֔קֶל מַחֲצִ֣ית הַשֶּׁ֔קֶל תְּרוּמָ֖ה לַֽה'׃

This they shall give, all who pass through the conscription, half a shekel of the sacred shekel, the shekel is 20 gera [both “shekel” and “gera” are units of weight], half a shekel [as] a gift to God

(ה) אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ, אֵין מְמַשְׁכְּנִין נָשִׁים... אִם שָׁקְלוּ מְקַבְּלִין מִיָּדָן.

Even though they said we do not seize property [in order to ensure payment of the half shekel] from women…If they donated the half shekel, we accept it from them

שלנו הוא - ... ואם אנו שוקלין ללשכה נמצאת מנחת העומר ושתי הלחם ולחם הפנים משלנו

…If we donate the half shekel to the treasury, the omer offering and the two loaves and the showbread become ours.

…שאם יתנדבו רבים להביא עולה עולת השותפין היא, מה בין שנים המשתתפין בקרבן ובין עשרה ואלף שנשתתפו בו. אבל…הבאה מן המותרות …היא עולת צבור: והנה לדעתו כל עולה שיביאו רבים, חוץ מן המותרות, דינה כדין עולת השותפין…

…For if many people volunteer to bring a burnt offering, it is the burnt offering of partners, what difference is there between two partners in a sacrifice and ten or a thousand who take part in it?…But [a voluntary offering] that comes from the leftovers [of the half-shekel collection]…is a burnt offering of the community. In his [Rashi’s] opinion, every burnt offering brought by many, aside from [one that comes from the half-shekel collection’s] leftovers, its law is like the law of a burnt offering owned by partners…

תניא אמר ר' יהושע בן חנניה כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה לא ראינו שינה בעינינו כיצד שעה ראשונה תמיד של שחר משם לתפלה משם לקרבן מוסף משם לתפלת המוספין משם לבית המדרש משם לאכילה ושתיה משם לתפלת המנחה

Rabbi Yehoshua son of Chananya said: When we were rejoicing at the festival of the water drawing [on Sukkot], our eyes saw no sleep. How? The first hour, the morning tamid, from there to tefilla[t shacharit], from there to korban mussaf, from there to tefillat mussaf, from there to the house of study, from there to eating and drinking, from there to tefillat mincha

ובמוספין מתפלל שבע ואו[מר] קדושת היום באמצע… בשבת וביום טוב וביום הכפורים מתפלל שבע ואו[מר] קדושת היום באמצע …

And in mussaf one prays seven [blessings] and says kedushat ha-yom in the middle…On Shabbat and Yom Tov and Yom Kippur [shacharit, mincha, and ma’ariv] one prays seven [blessings] and says kedushat ha-yom in the middle…

רא”ש ברכות ג:יז

דבדין הוא דבעי לצלויי שמנה עשרה ומפני כבוד השבת לא אטרחו רבנן… שהיו מתפללים במוסף של ר”ח [=ראש חודש] וחול המועד י”ח ברכות וכן היה ראוי בשבת וי”ט [=ויום טוב] אלא שהקלו בתפלת המוספין כמו שהקלו בשאר תפלות.

Rosh Berachot 3:17

For the fundamental halacha would be that one needs to pray shemoneh esrei [with all supplications on Shabbat] and out of honor for Shabbat our sages did not burden them [the people]….For in mussaf of Rosh Chodesh and chol ha-mo’ed they would pray eighteen blessings, and it would have been fitting to do so on Shabbat and Yom Tov, but they were lenient with tefillat mussaf [to shorten it], as they were lenient with other prayers [of Shabbat]

לא תיקנו שבע ברכות של מוסף אלא משום “ונשלמה פרים שפתינו” (הושע יד:ג)… אבל שאר תפלות דרחמי נינהו …

They only established the seven blessings of mussaf because of “And we shall make up for the bulls [of sacrifice] with our lips [in prayer]” (Hoshea 14:3)…But the rest of the tefillot are of rachmi

שו”ת רע”א סימן ט

…דלכאורה נראה דנשים פטורות מתפלת מוסף כיון דנשים לא היו שוקלות אין להם חלק בקרבנות ציבור

Responsa Rabbi Akiva Eiger 9

…For prima facie it would seem that women are exempt from tefillat mussaf. Since women did not donate the half shekel, they have no portion in the communal offerings.

רב צבי פסח פרנק מקראי קודש פורים י

שאין חיוב תפלת המוספין תלוי בחיוב מצות נתינת מחצית-השקל אלא בכפרת הקרבנות

Rav Tzvi Pesach Frank Mikra’ei Kodesh Purim 10

For the obligation of tefilat mussaf does not depend on obligation in the mitzva of giving the half shekel, but on the sacrifice’s atonement.

שו”ת עמודי אור ז

דאע”ג [=דאף על גב] שהנשים לא היו שוקלות, מכל מקום מתכפרים היו גם הם בכל קרבנות צבור…שהרי כמה כפרות היו תלויין בקרבנות צבור, אטו נאמר דנשים לא נתכפרו כלל?

Responsa Amudei Or 7

For even though women did not donate the half shekel, in any case they too received atonement through the communal offerings…for how many atonements were dependent on the communal offerings. Should we think women were not atoned for at all?

גם במוספין [חייבות] כיון דבא זכר על הקרבן שהקריבו בשביל קדושת היום והרי בקידוש היום חייבות מן התורה...

…Also with respect to mussaf [women are obligated] since it comes as a commemoration of the sacrifice that they offered on account of the sanctity of the day, and women are obligated on a Torah level in sanctifying the day [of Shabbat]…

משנה. וְחַיָּיבִין בִּתְפִלָּה.

גמרא. דְּרַחֲמֵי נִינְהוּ.

[Mishna:] And they [women] are obligated in prayer: [Gemara:] For it is rachmi.

ציון לנפש חיה ברכות כו. ד”ה ומדברי

שאני מסתפק אם תפלת המוספין נוהגת בנשים שהרי היא מצוה שהזמן גרמא…ודאי דנשים פטורות לדעת התוספות.

Tzelach Berachot 26a s.v. U-midivrei

For I am unsure whether tefillat mussaf applies to women, for it is a time-bound mitzva…Certainly women are exempt according to the view of the Tosafot [that tefillat mussaf isn’t rachmi].

משנת יעבץ הלכות ראש חודש סימן ד

…שהרי גם בזמן שהיו מקריבין קרבן מוסף, היו מתפללין תפלת מוסף, והיינו שיסוד חיובה היא…חובת תפלה וא”כ [=ואם כן] פשוט הוא שגם נשים חייבות בתפלת מוסף, כיון שחייבות בתפלה…

Mishnat Ya'avetz Hilchot Rosh Chodesh 4

…For even in the time when they would offer korban mussaf, they would pray tefillat mussaf, i.e., its fundamental obligation is…the [standard] obligation of prayer. And if so, it is clear that women too are obligated in tefilat mussaf, since they are obligated in prayer…

מגן גבורים אלף גבורים ב קו:ד

…שהיו נוהגין להתפלל גם במוסף י”ח ברכות… היה אז בזמן ההוא בחיוב גמור כיון שהיו רחמים ובמה נפסק חיובייהו?

Magen Gibborim Elef Gibborim 2, 106:4

…Since they would pray even at mussaf eighteen berachot…Then, at that time, it was a full obligation [for women] since they [the mussaf blessings] were rachmi, and why would their obligation cease?

גרי”ד סולובייצ’יק, רעיונות על התפילה, ארשת ה תשמ”ה

בתפילת המוספים משתפכת הנפש על גלות ישראל מאדמתו ועותרת להקב”ה על גאולה קרובה. עצבות אילמת נסוכה על פני טופס תפילת “ומפני חטאינו”.

Rav Yosef D. Soloveitchik, Ra'ayonot al Hatefilla, Areshet 5 5745

In tefillat mussaf, the soul pours itself out over the exile of Israel from its land and beseeches God for a speedy redemption. Mute sorrow is poured over the frame of the prayer “and because of our sins.”

תוס' ד"ה איבעיה להו. וז"ל וגם לא תיקנו שבע ברכות של מוסף אלא משום ונשלמה פרים שפתינו ובזה ודאי עבר זמנו בטל קרבנו אבל שאר תפילות דרחמי נינהו ולואי שיתפלל אדם כל היום וכו' עכ"ל. ...אך באמת נראה דאע"ג דהמחייב דתפלת מוסף חל משום ונשלמה פרים שפתינו, מ"מ חל בתפלת מוסף אף קיום דרחמי. ויתכן לפי"ז דאף נשים מחוייבות להתפלל מוסף משום שחל במוסף קיום תפלת רחמי... דהוא זמן להתפלל שהמשפט יצא בטוב...

...But in truth it seems that even though the obligator of tefillat mussaf takes effect through “we shall make up for bulls with our lips,” in any event in tefillat mussaf there is also a fulfillment of rachmi. Perhaps according to this even women are obligated in tefillat mussaf,... for it is the time to pray that the judgment will emerge for good....

התעוררות תשובה ג: סו

אבל תפילת המוספין דר”ה [=דראש השנה] דרחמי היא פשיטא דחייבין.

Hit'orerut Teshuva 3:66

But tefillat mussaf of Rosh Hashana, which is rachmi, it is clear that they [women] are obligated.

תפלת מוספין בצל”ח כתב דפטורות אבל בספר מגן גבורים פסק דחייבות עי”ש [=עיין שם]:

And tefillat mussaf, in the Tzelach he wrote that [women] are exempt but in Magen Gibborim he ruled that they are obligated, see there.

רב אליעזר מלמד, פניני הלכה, תפילת נשים ב:ט

למעשה, הואיל וזו מצווה מדברי חכמים, הלכה כדברי המקילים, ואין חובה לנשים להתפלל מוסף, והרוצה להתפלל רשאית ויש לה בזה זכות.

Rabbi Eliezer Melamed, Peninei Halakha, Laws of Women’s Prayer 2:9

In practice, because this is a rabbinic mitzva, the halakha follows the lenient opinion, and women are not obligated to pray Musaf, although one who wishes to may do so and it is to her credit.

חזון עובדיה שבת ב רד, רח

גם הנשים רשאות להתפלל תפלת המוספין בשבת…שהנשים אשר נשא לבן אותנה בחכמה, צריכות להתפלל גם תפלת המוספין.

Chazon Ovadya Shabbat 2 p. 204

Women, too, are permitted to pray tefillat mussaf on Shabbat…For women who are moved in wisdom and desire to pray must also pray tefillat mussaf.

שו”ת שבט הלוי חלק ד סימן יב

…הם מתפללים מוסף כהמחויב להתפלל, דלא נדבה קבלו עלייהו אלא חובה קבלו עלייהו ובאותה דרגא הם מתפללים

Shevet Ha-levi 4:12

…They [women] pray mussaf like one who is obligated to pray, for they did not accept it upon themselves as a voluntary prayer but accepted it upon themselves as an obligation, and they pray on that level.

© DERACHEHA: WOMEN AND MITZVOT 2020