Mechitza II: Structure מחיצה (ב): מבנה המחיצה

Click here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org

שו”ת מהר”ם שיק, או”ח ע”ז

ועתה איזה רשעים שלחו יד להרוס בעזרת נשים דבר המפסיק בין עזרת נשי[ם] לעזרת אנשי[ם] שלא תהא סגור לגמרי בקרשי[ם] רק בעמודי[ם] ויוכלו לראו[ת] ולהראות…והנה חלילה לכם להכשרים לשתוק ע”ד [=על דבר] הפריצות שעשו החצופים ההם כי מדינא אנו חייבים לעשות הפסק בין עזרת אנשים לעזרת נשים…שלא יראו אנשים לנשים מפני שמביא לידי קלות ראש ושאר עבירות.

Responsa Maharam Shick OC 77

Now some wicked people have set out their hand to destroy in the women’s section the partition between the women’s section and the men’s section, so it will not be totally enclosed with boards, just with pillars, and they will be able to see and to be seen….And behold, God forbid that you righteous ones should be silent on the immodest deed that those brazen ones have committed, for according to the law we are obligated to make a separation between the men’s section and the women’s section…that the men not see the women, because it leads to frivolity [kalut rosh] and other transgressions.

שו”ת שרידי אש חלק א סימן ח

אמנם רבני אונגארן מחמירים מאוד ודורשים שהמחיצה תהי[ה] גבוהה למעלה מראשי הנשים, ועוד מרחיקים ללכת ודורשים שבאם אין בביהכ”נ [=בבית הכנסת] מחיצה כזו אסור להתפלל שם, ואסור לנשים לבוא ולהתפלל ומוטב שישארו בבתיהם. וודאי שכוונתם לטובה, לשמור על הצניעות כפי שהיתה נהוגה בדורות הקודמים, אבל בזמננו נשתנה המצב ונשתנו הטבעים, והנשים אם תשארנה בבית ולא תבואנה לביהכ”נ [=לבית הכנסת] תשתכח מהם תורת היהדות לגמרי, ובוודאי שאסור להדיחן ולהרחיקן בגלל חומרא יתירה שאין לה יסוד מוצק בש”ס ופוסקים….ובזמננו הנשים מקפידות מאוד אם מרחיקים אותן מבתי התפילה, והליכה לתפילה בביהכ”נ [=בבית הכנסת] היא בזמננו קיום היהדות לנשים ולאמהות.

Responsa Seridei Eish I:8

Indeed the rabbis of Hungary are very stringent and demand that the mechitza be higher than the heads of the women, and they go further and demand that, if the synagogue does not have a mechitza like this, it is prohibited to pray there, and it is prohibited for the women to come and pray and it is better for them to stay at home. Certainly their intention is for the good, to preserve modesty as it was practiced in prior generations, but in our times the situation has changed and nature has changed, and if women stay at home and don’t come to synagogue, they will lose their Judaism entirely, and it is certainly prohibited to push them away and distance them because of an excessive stringency that has no solid source in the Talmud or halachic authorities…In our time women are very disturbed if we distance them from houses of prayer, and going to prayer in synagogue in our time is the fulfillment of Judaism for women and for mothers.

שו”ת אגרות משה א”חיים א:לט

בבתי כנסיות שמתקבצין שם אנשים ונשים להתפלל טוב יותר לעשות גזוזטרא שהנשים יהיו למעלה, ואם מאיזה טעם קשה לעשות גזוזטרא צריכים לעשות מחיצה ממש כזו שתמנע מלבוא לידי קלות ראש…ולכן לא סגי גם במחיצה של עשרה טפחים מן הקרקע שאינה כלום לענין קלות ראש שהרי יכולים לדבר ולהרבות שיחה עם הנשים בלי שום קושי וליגע בידיהם ואין לך קלות ראש גדולה מזו ונחשבו כמעורבין ממש ואסור…אבל מסתבר לע”ד [=לפי עניות דעתי] שסגי במחיצה גבוהה עד אחר הכתפים, דהרי חזינן שהמחיצה אינה מצד איסור הסתכלות…

Iggerot Moshe OC I:39

In synagogues where men and women gather to pray, it is better to make a balcony so the women are above. If for some reason it is difficult to make a balcony, they must make a real mechitza such that will prevent kalut rosh…Therefore, a mechitza of ten handbreadths from the ground is also not sufficient, as it has no effect on kalut rosh, for they can speak and have converse amply with women without any difficulty, and touch their hands, and there is no kalut rosh greater than this, and they are considered to be fully mingled and it is prohibited…But it makes sense, in my humble opinion, that a mechitza above shoulder height suffices, for we have seen that the mechitza is not for the prohibition of gazing…

שו”ת אגרות משה או”ח ג:כג

לכל הפחות מחיצה גבוהה עד הכתפים, והוא לפי המדה לרש”י ותוס[פות] י”ח טפחים ולרשב”ם הוא ערך י”ז טפחים עיין שם, אבל כפי שחזינן בזמננו שעד הכתפים ברוב נשים הוא פחות, לכן המיקל במחיצה דששים אינטשעס שהם חמשה פוט אין למחות ….יש בתי כנסיות שהגביהו את רצפת עזרת הנשים לערך פוט ויותר ואין מניחין להגביה את המחיצה, וזה לא טוב לע”ד [=לפי עניות דעתי]…
אך מ”מ איני אומר איסור ברור

Iggerot Moshe OC III:23

At the least a mechitza to shoulder height, and according to the measure of Rashi and Tosafot this is 18 handbreadths, and for Rashbam it is the amount of 17 handbreadths (see there), but as we have seen nowadays that shoulder height for most women is less, so one who is lenient with a mechitza of 60 inches [152 cm], which is five feet, one should not protest…There are synagogues that raised the floor of the women’s section a foot or more and don’t allow for raising the mechitza and this is not good in my humble opinion…but in any event I don’t say it is absolutely prohibited…

שו”ת דברי יואל או”ח י

שטעה בהבנת דברי הש”ס לומר שלא הקפידו על הסתכלות…מה יועיל לזה המחיצה שעד אחר הכתפים אם הראשים והצורות מגולות, הלא יכולים להרבות בדברים ושחוק וקלות ראש, והמחיצה שבין הגופים אינה כלום…

Responsa Divrei Yoel OC 10

For he erred in understanding the words of the Talmud as meaning that they were not particular about looking… What use is a shoulder-height mechitza for this if the heads and forms are exposed, can’t they have much speech and joking and frivolity, and the mechitza between the bodies is nothing…

שו”ת אגרות משה או”ח ד:לב

…שני טבלאות של עץ יפים והם עשוין לנוי וליופי נקבים נקבים… לע”ד [=לפי עניות דעתי] הם ראוין לעשות מחיצה באשר דרך נקבים האלו אי אפשר לבא לידי קלות ראש…

Iggerot Moshe OC IV:32
…Two pretty wood panels made decoratively with many holes…in my humble opinion they are fit to make a mechitza, when through these holes it is impossible to come to kalut rosh…

שו”ת אגרות משה או”ח ג:כג

…והנה לבד ענין המחיצה שזהו דבר המחוייב אפילו נשים צנועות ביותר, יש ענין מחיצה בשביל איסור הסתכלות ממש במקומות שצריך שיהיו מכוסות שהן בדין ערוה בזמננו … למחיצה מזכוכית שמועילה לדין המחיצה ואינה מועילה לאיסור ק”ש [=קריאת שמע] ותפלה נגד ערוה…אם הוא ביהכ”נ [=בית הכנסת] שאין מניחים לנשים מגולות הזרועות וכדומה ליכנס לביהכ”נ [=לבית הכנסת] רשאים מדינא לעשות אף מחיצה מזכוכית….

Iggerot Moshe OC III:23

Aside from the matter of the mechitza, which is obligatory even for the most modest women, there is the matter of mechitza for the prohibition of actually looking at areas that must be covered, which have the status of erva in our time…Regarding a glass mechitza, it is effective for the law of mechitza, but is not effective for the prohibition of reciting Shema and prayer in the presence of erva…If it is a synagogue where they don’t tolerate women with exposed arms, etc., entering the synagogue, they can in compliance with the law make even a glass mechitza

שו”ת אגרות משה או”ח ה:יב

א. … שאלת אם צריך מחיצה כשמתפללים במקום שאינו קבוע לתפלה, למשל, בבית אבל רח”ל [=רחמנא ליצלן]. אם צריכות הנשים לילך לחדר נפרד, או שדי בהפסק אוויר. ונראה שלדינא הנשים בבית אבל צריכות ללכת לחדר אחר. והטעם דבית אבל הוי מקום שפתוח לרבים…אבל אם למעשה הנשים אינן מסכימות לעזוב את החדר, נחשב זה לאקראי, ואין להמנע מלהתפלל מחמת זה. אבל בבית חתן מדינא אין צורך במחיצה, שאינו פתוח לרבים, אלא רק לבני המשפחה. לכן די בכך שילכו האנשים המתפללים לזווית אחת שיוכלו לכוין שם, ושם יתפללו. ב. … שאלת אם צריך מחיצה לחצוץ רק בפני אשה אחת או שתים…והנה בכל הדורות נהגו שלפעמים היתה נכנסת אשה ענייה לבית המדרש לקבל צדקה, או אבלה לומר קדיש, וההלכה למעשה בעניין זה צריכה עיון ותלויה בהרבה עניינים…ואפשר להתיר, באקראי, רק עד ב’ נשים ולא יותר.

ב. … שאלת אם צריך מחיצה לחצוץ רק בפני אשה אחת או שתים…והנה בכל הדורות נהגו שלפעמים היתה נכנסת אשה ענייה לבית המדרש לקבל צדקה, או אבלה לומר קדיש, וההלכה למעשה בעניין זה צריכה עיון ותלויה בהרבה עניינים…ואפשר להתיר, באקראי, רק עד ב’ נשים ולא יותר.

Iggerot Moshe OC V:12

… You asked whether a mechitza is necessary when praying in a place that is not regularly designated for prayer, for example, in a house of mourning, Heaven help us. Whether the women need to go to a separate room, or whether a separation of air is enough. It seems that halachically women in a house of mourning need to go to another room. The reason is that a house of mourning is a place open to the public…But if in practice the women do not agree to leave the room, it is considered ad hoc, and one does not need to avoid praying because of this. But in the house of a bridegroom, halachically there is no need for a mechitza, since it is not open to the public, but only to family members. Therefore, it is sufficient for the men who are praying to go to one corner where they can focus, and pray there…. You asked whether one needs a mechitza as a partition before only one or two women… Over the generations, the practice was that sometimes a poor woman would come into the beit midrash to receive charity, or a female mourner to recite kaddish, and the practical halacha in this matter requires investigation and depends on many factors… One may be lenient ad hoc, only up to two women and no more.

Sarah Rudolph, 'A Woman in Search of a Wall.' Jewish Action

Why did my friends and I have to huddle together and strategize: Should we ask if we can go? Should we just go find the minyan and see if there’s a spot where we can stand, apart from the men but close enough to be able to hear and respond to the prayers?…I’m asking for a space for women…If I am welcome, I should be invited…Announce from the beginning, “There will be a minyan in five minutes; this part of the room will be the men’s section, and this part will be the women’s section”? And perhaps if we were invited, more women would consider attending….We can respect all the reasons for women to skip public prayer while still creating a community that encourages those who are able and interested to attend.

Devorah Rubin, 'Davening in Dark Corners,' Jewish Action, Spring 1998.

On Shabbos, on Yom Tov, and especially during the Yamim Noraim, it enhances one’s kavanos to see the baal tefillah; to watch the Torah being read and raised; to see the shofar being blown; and to see the Hakafos on Hoshana Rabba. … At the present time, in many shuls, it requires imagination to feel that one is part of the congregation. It is also harder to follow the rabbi’s drashah when one cannot see his face. The solution adopted in some shuls of drawing back the curtains during the speech does not take into account that some of us are uncomfortable being suddenly put on display. Several major Orthodox shuls have had the good sense to try to remedy the situation. The technology certainly exists, for example: the one-way mirror; a combination of smoked glass and screen; adjustable wooden louvers; and of course, balconies, especially tiered balconies, afford a good view. Installing a kosher, women-friendly mechitzah need not be difficult or expensive; all it requires is good will and ingenuity.

Deborah Klapper, 'What do our Shuls Teach Us,' Times of Israel, April 28, 2017.

If the women’s section is behind the men’s section, rearrange as soon as is feasible… .When you convert your shul to side-by-side, you are sending a message of equal importance and also facilitating access for women to hear and see.

רחלי וינשטוק, “מחיצות של תקווה”, מקור ראשון 21.2.2020

התיקון הגדול שנעשה במקדש, בהפרדה בין גברים לנשים, אפשר לי סביבה נטולת מתח מיני, שבה אני יכולה להביא את תשוקות הנשמה לבורא בשחרור של הקול והגוף עד לקצה, במקום מוגן ובטוח, שמאפשר לתפילה זכה וטהורה לפרוץ ללא חשש. המחיצה האטומה שדרכה אני לא רואה את הגברים, שמשאירה אותי בנוכחות חברותיי בלבד, מאפשרת לי לראות את הקולות ולחקוק אותם בליבי.

Racheli Weinstock, 'Mechitzot of Hope,' Mekor Rishon, February 21, 2020.

The rectification that was made in the Temple, separating men and women, affords me with an environment free of sexual tension, in which I can express the soul’s desires for the Creator with total freedom of voice and body, in a protected and safe space that allows for a pure prayer to break out without reservation. The impenetrable mechitza through which I do not see the men, which leaves me only in the presence of my fellow women, allows me to see the voices [of prayer] and to etch them in my heart.

ודאי העומדים בעזרת נשים לא יצטרפו עם העומדים בבית הכנסת, אף שיש חלונות מעזרת נשים להבית הכנסת, ורואים אלו פניהם של אלו, כיון שמחיצות גמורות הן – הוויין שתי רשויות.

Certainly those who stand in the women’s section do not count together with those who stand in the synagogue even if there are windows from the women’s section to the synagogue and they see each other’s faces, since they are full mechitzot, these are two distinct domains [that do not join].

פשוט העומדים בעזרת נשים ובמחיצה המפסקת יש חלון ומראה להם פניו משם מצטרף עמהם לעשרה וכ"ש [= וכל שכן] דאם יש בלעדו עשרה נחשב תפלה בצבור עי"ז [=על ידי זה]

It is clear that those men who stand in the women’s section, and the mechitza that separates has a window and he shows them [the other minyan members] his face from there, he counts together with them for ten. How much more so if there are ten men without him, [his prayer] is considered communal prayer through this [standing in the women’s section].

שו”ת בני בנים ב:ז

…במחיצה שאינה מגיעה לתקרה שאז נחשבת כבמקום אחד עם הצבור…שכיוון שעיקר תשמיש עזרת נשים הוא שנשים מתפללות ועונות שם לתפלה של הגברים ומקשיבות לקריאת התורה…לכן עזרת הנשים נגררת אחרי עזרת גברים ובטלה…

Responsa Benei Banim 2:7

…With a mechitza that does not reach the ceiling, which then is considered as one place with the community.…Since the primary use of the ezrat nashim is that women pray and respond there to the prayer of the men and listen to the reading of the Torah…therefore the women’s section is drawn after the men’s section and [its distinction as its own domain] considered nullified.

דעזרת נשים אין בו קדושת בית הכנסת כלל

For the ezrat nashim has none of the sanctity of the synagogue at all.

שו”ת ציץ אליעזר חלק ט סימן יא

הן אמת דהדעה המהלכת בספרי שו”ת רבותינו האחרונים ז”ל הוא דיש חלות קדושה גם על עזרת נשים, אבל זה מודים כמעט רובא דרובא של הפוסקים שעד כדי קדושה של בית כנסת עצמו לא בא זה.

Responsa Tzitz Eliezer 9:11

It is true that the predominant view in the responsa of our later sages is that sanctity is also inherent to the ezrat nashim, but nearly the vast majority of halachic authorities concede that it does not reach the level of sanctity of the sanctuary itself.

וכן בית הכנסת של נשים – יש עליה קדושת בית הכנסת, כיון שהנשים מתפללות שם.

So, too, the women’s synagogue has the sanctity of a synagogue, since women pray there.

© DERACHEHA: WOMEN AND MITZVOT 2020