אהדר ליה כלילא דיילי נקרינהו לעיניה יומא חד אתא ויתיב קמיה אמר חזי מר האי עבדא בישא מאי קא עביד אמר ליה מאי אעביד ליה אמר ליה נלטייה מר אמר ליה [כתיב] (קהלת י, כ) גם במדעך מלך אל תקלל אמר ליה האי לאו מלך הוא אמר ליה וליהוי עשיר בעלמא וכתיב (קהלת י, כ) ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר ולא יהא אלא נשיא וכתיב (שמות כב, כז) ונשיא בעמך לא תאור אמר ליה בעושה מעשה עמך והאי לאו עושה מעשה עמך אמר ליה מסתפינא מיניה אמר ליה ליכא איניש דאזיל דלימא ליה דאנא ואת יתיבנא אמר ליה כתיב (קהלת י, כ) כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר אמר ליה אנא הוא אי הואי ידענא דזהרי רבנן כולי האי לא הוה קטילנא להו השתא מאי תקנתיה דההוא גברא אמר ליה הוא כבה אורו של עולם דכתיב (משלי ו, כג) כי נר מצוה ותורה אור ילך ויעסוק באורו של עולם דכתיב (ישעיהו ב, ב) ונהרו אליו כל הגוים איכא דאמרי הכי אמר ליה הוא סימא עינו של עולם דכתיב (במדבר טו, כד) והיה אם מעיני העדה ילך ויתעסק בעינו של עולם דכתיב (יחזקאל כד, כא) הנני מחלל את מקדשי גאון עוזכם מחמד עיניכם אמר ליה מסתפינא ממלכותא אמר ליה שדר שליחא וליזיל שתא וליעכב שתא ולהדר שתא אדהכי והכי סתרית [ליה] ובניית [ליה] עבד הכי שלחו ליה אם לא סתרתה אל תסתור ואם סתרתה אל תבני ואם סתרתה ובנית עבדי בישא בתר דעבדין מתמלכין אם זיינך עלך ספרך כאן לא רכא ולא בר רכא הורדוס [עבדא] קלניא מתעביד מאי רכא מלכותא דכתיב (שמואל ב ג, לט) אנכי היום רך ומשוח מלך ואי בעית אימא מהכא (בראשית מא, מג) ויקראו לפניו אברך אמרי מי שלא ראה בנין הורדוס לא ראה בנין נאה [מימיו] במאי בנייה אמר רבה באבני שישא ומרמרא איכא דאמרי באבני כוחלא שישא ומרמרא אפיק שפה ועייל שפה כי היכי דנקביל סידא סבר למשעייה בדהבא אמרו ליה רבנן שבקיה דהכי שפיר טפי דמיחזי כי אידוותא דימא ובבא בר בוטא היכי עבד הכי והאמר רב יהודה אמר רב ואיתימא ר' יהושע בן לוי מפני מה נענש דניאל מפני שהשיא עצה לנבוכדנצר שנאמר (דניאל ד, כד) להן מלכא מלכי ישפר עלך וחטאיך בצדקה פרוק ועויתך במיחן עניין הן תהוי ארכא לשלותך וגו' וכתיב (דניאל ד, כה) כולא מטא על נבוכדנצר מלכא וכתיב ולקצת ירחין תרי עשר וגו' איבעית אימא שאני עבדא דאיחייב במצות ואיבעית אימא שאני בית המקדש דאי לא מלכות לא מתבני ודניאל מנלן דאיענש אילימא משום דכתיב (אסתר ד, ה) ותקרא אסתר להתך ואמר רב התך זה דניאל הניחא למ"ד שחתכוהו מגדולתו אלא למ"ד שכל דברי מלכות נחתכין על פיו מאי איכא למימר דשדיוהו לגובא דארייוותא: הכל כמנהג המדינה: הכל לאתויי מאי לאתויי אתרא דנהיגי בהוצא ודפנא: לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם: פשיטא לא צריכא דנפל לרשותא דחד מינייהו אי נמי דפנינהו חד לרשותא דידיה מהו דתימא ניהוי אידך המוציא מחבירו עליו הראיה קמ"ל: וכן בגינה מקום שנהגו לגדור מחייבין אותו: הא גופא קשיא אמרת וכן בגינה מקום שנהגו לגדור מחייבין אותו הא סתמא אין מחייבין אותו אימא סיפא אבל בקעה מקום שנהגו שלא לגדור אין מחייבין אותו הא סתמא מחייבין אותו השתא סתם גינה אמרת לא סתם בקעה מיבעיא אמר אביי הכי קאמר וכן סתם גינה ובמקום שנהגו לגדור בבקעה מחייבין אותו אמר ליה רבא אם כן מאי אבל אלא אמר רבא הכי קתני וכן סתם גינה כמקום שנהגו לגדור דמי ומחייבין אותו אבל סתם בקעה כמקום שלא נהגו דמי ואין מחייבין אותו: אלא אם רצה כונס לתוך שלו ובונה ועושה חזית: מאי חזית אמר רב הונא אכפיה ליה לקרנא לבר ונעביד מלגיו עביד חבריה נמי מלבר ואמר דידי ודידיה הוא אי הכי השתא נמי גייז ליה חבריה ואמר דידי ודידיה הוא גיזוזא מידע ידיע איכא דאמרי אמר רב הונא מיכפא לקרנא מלגיו ונעבד מלבר גייז ליה חבריה ואמר דידי ודידיה הוא אי הכי השתא נמי לייף ליה חבריה ואמר דידי ודידיה הוא ליפופא מידע ידיע והא מבחוץ קתני קשיא רבי יוחנן אמר

Herod placed a garland made of porcupine hide on Bava ben Buta’s head, which pricked his eyes out. One day Herod came and sat before him without identifying himself in order to test him. He, Herod, said: See, Master, what this evil slave Herod is doing. Bava ben Buta said to him: What should I do to him? Herod said to him: The Master should curse him. Bava ben Buta said to him: But it is written: “Do not curse the king, not even in your thoughts” (Ecclesiastes 10:20). Herod said to him: He is not a king, since he rules illegally. Bava ben Buta said to him: And even if he were merely a rich man I would not curse him, as it is written: “And do not curse a rich person in your bedchamber” (Ecclesiastes 10:20). And even were he only a leader I would not curse him, as it is written: “And you shall not curse a leader among your people” (Exodus 22:27). Herod said to him: That halakha stated with regard to “a leader among your people,” that is, to a fit Jew who acts as a member of your people, i.e., in accordance with Torah law, and this one does not do the deeds of your people. Bava ben Buta said to him: Nevertheless, I am afraid of him. Herod said to him: There is nobody who will go and tell him, since you and I are sitting here alone. Bava ben Buta said to him: Nevertheless, it is written: “For a bird of the sky shall carry the sound, and that which has wings shall tell the matter” (Ecclesiastes 10:20). Herod said to him: I am he. Had I known that the Sages were so cautious I would not have killed them. Now, what is that man’s remedy, i.e., what can I do to repent for my sinful actions? Bava ben Buta said to him: He who extinguished the light of the world by killing the Torah Sages, as it is written: “For the mitzva is a lamp, and the Torah is light” (Proverbs 6:23), should go and occupy himself with the light of the world, the Temple, as it is written with regard to the Temple: “And all the nations shall flow [venaharu] unto it” (Isaiah 2:2), the word venaharu alluding to light [nehora]. There are those who say that this is what he said to him: He who blinded the eye of the world, as it is written in reference to the Sages: “And if it be committed through ignorance by the eyes of the congregation” (Numbers 15:24), should go and occupy himself with the eye of the world, the Temple, as it is written: “I will desecrate my Temple, the pride of your strength, the delight of your eyes” (Ezekiel 24:21). Herod said to him: I am afraid of the Roman government, that they will not permit me to make changes in the Temple. Bava ben Buta said to him: Send a messenger who will travel there for a year, and remain there for another year, and take yet another year to return. In the meantime, you can demolish the Temple and rebuild it. He did so. Eventually, they sent a message to Herod from Rome: If you have not yet demolished it, do not demolish it; and if you have already demolished it, do not rebuild it; and if you have demolished it and already rebuilt it, you shall be counted among those who act wickedly, seeking counsel only after they have already acted. Even if you are armed and in command of a military force, your book, i.e., your genealogical record, is here. You are neither a king [reikha] nor the son of a king, but rather Herod the slave who has made himself a freeman [kelonya]. The Gemara explains: What is the meaning of the word reikha? It denotes royalty, as it is written: “I am today a tender [rakh] and anointed king” (II Samuel 3:39). And if you wish, say that the meaning of the word is learned from here, from the term describing Joseph after he was appointed viceroy to the king: “And they cried before him, Avrekh (Genesis 41:43).aid:

ואגלח ממעות מעשר שני מהו א"ל נדור ואינו יוצא נזיר ואינו מגלח: ההוא גברא דאמר להו הבו ליה ארבע מאה זוזי לפלוני ולנסיב ברתי אמר רב פפא ארבע מאה שקיל וברתיה אי בעי נסיב אי בעי לא נסיב טעמא דאמר הבו ליה ולנסיב אבל אי אמר לנסיב והבו ליה אי נסיב שקיל ואי לא נסיב לא שקיל: יתיב מרימר וקאמר להא שמעתא משמיה דנפשיה א"ל רבינא למרימר אתון הכי מתניתו לה אנן כדבעא מיניה ריש לקיש מר' יוחנן מתנינן לה: תני תנא קמיה דר' יצחק בר אבא (ויקרא ט, טז) ויקרב את העולה ויעשה כמשפט כמשפט עולת נדבה למד על עולת חובה שטעונה סמיכה א"ל דאמר לך מני בית שמאי היא דלא גמרי שלמי חובה משלמי נדבה דאי בית הלל כיון דגמרי שלמי חובה משלמי נדבה עולת חובה נמי לא תבעי קרא דגמרי מעולת נדבה וממאי דבית הלל שלמי חובה משלמי נדבה גמרי דלמא מעולת חובה גמרי ועולת חובה גופא בעיא קרא מאי שנא משלמי נדבה דלא גמרי שכן מצויין מעולת חובה נמי לא גמרי שכן כליל (אלא) אתיא מבינייא וסברי בית שמאי שלמי חובה לא בעו סמיכה והתניא אמר רבי יוסי לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על הסמיכה עצמה שצריך על מה נחלקו על תכף לסמיכה שחיטה שבית שמאי אומרים אינו צריך ובית הלל אומרים צריך הוא דאמר כי האי תנא דתניא אמר רבי יוסי בר' יהודה לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על תכף לסמיכה שחיטה שצריך על מה נחלקו על הסמיכה עצמה שבית שמאי אומרים אינו צריך ובית הלל אומרים צריך: ת"ר מעשה בהלל הזקן שהביא עולתו לעזרה לסמוך עליה ביו"ט חברו עליו תלמידי שמאי הזקן אמרו לו מה טיבה של בהמה זו אמר להם נקבה היא ולזבחי שלמים הבאתיה כשכש להם בזנבה והלכו להם ואותו היום גברה ידם של בית שמאי על בית הלל ובקשו לקבוע הלכה כמותן והיה שם זקן אחד מתלמידי שמאי הזקן ובבא בן בוטא שמו שהיה יודע שהלכה כבית הלל ושלח

The Sages taught in a baraita: There was an incident involving Hillel the Elder, who brought his burnt-offering to the Temple courtyard in order to place his hands on the animal’s head on a Festival. The students of Shammai the Elder gathered around him and said to him: What is the nature of this animal that you are bringing? Hillel, being humble and meek, did not want to quarrel with them in the Temple and therefore concealed the truth from them for the sake of peace. He said to them: It is a female, and I have brought it as a peace-offering, as burnt-offerings are always male. He swung its tail for them so that they would not be able to properly discern whether the animal was male or female, and they departed. On that day, when the incident became known, suggesting that even Hillel had accepted Shammai’s view, Beit Shammai gained the upper hand over Beit Hillel, and they sought to establish the halakha in this regard in accordance with their opinion. But a certain Elder of the disciples of Shammai the Elder was there, and Bava ben Buta was his name, who knew that the halakha is in accordance with the opinion of Beit Hillel in this matter. And he sent for and brought all the high-quality sheep of Kedar that were in Jerusalem, and he stood them in the Temple courtyard and said: Anyone who wishes to place his hands on the head of an animal should come and place his hands there. And on that day Beit Hillel gained the upper hand over Beit Shammai, and they established the halakha in this case in accordance with their opinion, and there was no one there who disputed the matter in any way.

בן סורר ומורה שרצו אביו ואמו למחול לו מוחלין לו זקן ממרא שרצו בית דינו למחול לו מוחלין לו וכשבאתי אצל חבירי שבדרום על שנים הודו לי על זקן ממרא לא הודו לי כדי שלא ירבו מחלוקת בישראל תיובתא תניא אמר רבי יוסי מתחילה לא היו מרבין מחלוקת בישראל אלא בית דין של שבעים ואחד יושבין בלשכת הגזית ושני בתי דינין של עשרים ושלשה אחד יושב על פתח הר הבית ואחד יושב על פתח העזרה ושאר בתי דינין של עשרים ושלשה יושבין בכל עיירות ישראל הוצרך הדבר לשאול שואלין מבית דין שבעירן אם שמעו אמרו להן ואם לאו באין לזה שסמוך לעירן אם שמעו אמרו להם ואם לאו באין לזה שעל פתח הר הבית אם שמעו אמרו להם ואם לאו באין לזה שעל פתח העזרה ואומר כך דרשתי וכך דרשו חבירי כך למדתי וכך למדו חבירי אם שמעו אמרו להם ואם לאו אלו ואלו באין ללשכת הגזית ששם יושבין מתמיד של שחר עד תמיד של בין הערבים ובשבתות ובימים טובים יושבין בחיל נשאלה שאלה בפניהם אם שמעו אמרו להם ואם לאו עומדין למנין רבו המטמאים טמאו רבו המטהרין טהרו משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן רבו מחלוקת בישראל ונעשית תורה כשתי תורות משם כותבין ושולחין בכל מקומות כל מי שהוא חכם ושפל ברך ודעת הבריות נוחה הימנו יהא דיין בעירו משם מעלין אותו להר הבית משם לעזרה משם ללשכת הגזית שלחו מתם איזהו בן העולם הבא ענוותן ושפל ברך שייף עייל שייף ונפיק וגריס באורייתא תדירא ולא מחזיק טיבותא לנפשיה יהבו ביה רבנן עינייהון ברב עולא בר אבא: חזר לעירו ושנה: ת"ר אינו חייב עד שיעשה כהוראתו או שיורה לאחרים ויעשו כהוראתו בשלמא יורה לאחרים ויעשו כהוראתו מעיקרא לאו בר קטלא הוא והשתא בר קטלא הוא אלא שיעשה כהוראתו מעיקרא נמי בר קטלא הוא התינח היכא דאורי בחלב ודם דמעיקרא לאו בר קטלא הוא והשתא בר קטלא הוא אלא היכא דאורי בחייבי מיתות ב"ד מעיקרא נמי בר קטלא הוא מעיקרא בעי התראה השתא לא בעי התראה מסית דלא בעי התראה מאי איכא למימר מעיקרא אי אמר טעמא מקבלינן מיניה השתא אי אמר טעמא לא מקבלינן מיניה: מתני׳ חומר בדברי סופרים מבדברי תורה האומר אין תפילין כדי לעבור על ד"ת פטור חמש טוטפות להוסיף על דברי סופרים חייב: גמ׳ אמר ר' אלעזר אמר ר' אושעיא אינו חייב אלא על דבר שעיקרו מדברי תורה ופירושו מדברי סופרים ויש בו להוסיף ואם הוסיף גורע ואין לנו אלא תפילין אליבא דרבי יהודה והאיכא לולב דעיקרו מדברי תורה ופירושו מדברי סופרים ויש בו להוסיף ואם הוסיף גורע בלולב מאי סבירא לן אי סבירא לן דלולב אין צריך אגד האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי ואי סבירא לן דצריך אגד גרוע ועומד הוא והאיכא ציצית דעיקרו מדברי תורה ופירושו מדברי סופרים ויש בו להוסיף ואם הוסיף גורע בציצית מאי סבירא לן אי סבירא לן דקשר העליון לאו דאורייתא האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי ואי סבירא לן

When a question was asked before them, if the members of the court heard a clear halakhic ruling with regard to that matter, they would say it to them, and if not they would stand for a vote on the matter. If the judges who deemed the item in question ritually impure outnumbered those who deemed it pure, the court would deem the item impure. If the judges who deemed the item in question ritually pure outnumbered those who deemed it impure, the court would deem the item pure. From the time that the disciples of Shammai and Hillel grew in number, and they were disciples who did not attend to their masters to the requisite degree, dispute proliferated among the Jewish people and the Torah became like two Torahs. Two disparate systems of halakha developed, and there was no longer a halakhic consensus with regard to every matter.

Iggeret Rav Sherira Gaon 1-2

The early sages were not known by their names, except for the nesi’im and the presidents of the bet din, because there were no disputes among them. Instead, they knew clearly all the explanations of the Torah. They also knew the Talmud clearly, with all its detailed discussions and inferences….

As long as the Temple was standing, each one of the sages taught his students the explanations of Scripture, Mishnah, and Talmud, using words which he composed for the occasion; and the sages would render halakhic decisions for their students as they saw fit. Wisdom was abundant, and they were not troubled by other distractions. Only the semikhah controversy existed among the early sages. And when Shammai and Hillel came, they, too, only argued on three points, as we say- “Rav Huna said- ‘Shammai and Hillel were in disagreement on three issues.’”

When the Temple was destroyed, the sages moved to Betar, and when Betar was also destroyed, they dispersed in every direction. On account of all these upheavals, persecutions, and disturbances, the students did not serve the sages sufficiently, and disputes increased.

Rashi Bava Metzia 33b

Since from the time of the disciples of Shammai and Hillel, three generations before him [meaning Rebbi], there were great disputes regarding the meanings of the Torah and there arose the possibility of there being two Torahs amongst Israel, due to the oppression of the kingdom [Rome] and the evil decrees passed against Israel. Because of these [troubles] they [the scholars of Israel] were unable to clarify the differing opinions and settle them, until [came] the time of Rebbi. Then did the Lord give favor unto Rebbi in the eyes of the Roman emperor, Antonius, and the troubles subsided, and Rebbi was able to gather all of the scholars of the Land of Israel to him [in Beit She’arim and Tzippori]. Until his [Rebbi's] days, there were no ordered tractates [of the Oral Law] but rather every student studied and reviewed lectures that he heard from the great men and he ascribed to them these teaching s-"this halachah heard from this and this scholar." Now, when they all gathered together [at Rebbi's yeshivah], each of the scholars repeated what he had learned and together they worked to clarify the reasons behind disparate opinions and they settled as to which opinion was to be deemed correct. And then they ordered these opinions and decisions into tractates: the laws of torts by themselves, the laws of levirate marriages by themselves, the laws of the Temple service by themselves, [etc]. And they quoted the opinions and decisions of many scholars anonymously, for Rebbi agreed with their decisions and therefore quoted them anonymously in order to indicate that so is the halachah.

(א) החלק השלישי הדינין שהוציאו על דרכי הסברא ונפלה בם מחלוקת כמו שזכרנו ונפסק הדין בהן על פי הרוב וזה יקרה כשישתנה העיון ומפני כך אומרים (יבמות דף עו:) אם הלכה נקבל ואם לדין יש תשובה.

(ב) אבל נפלה המחלוקת והעיון בדבר שלא נשמע בו הלכה ותמצא בכל התלמוד שהם חוקרים על טעם הסברא שהוא גורם המחלוקת בין החולקים ואומרים במאי קא מיפלגי או מאי טעמא דר' פלוני או מאי בינייהו.

(ג) והם מביאים אותו על ענין זה ברוב מקומות. וזוכרים הטעם הגורם למחלוקת כגון שיאמרו רבי פלוני מחזיק טענה פלונית. ופלוני מחזיק טענה פלונית וכדומה לו.

(ד) אבל מי שיחשוב שהדינין שנחלקין בהם כמו כן מקובלים מפי משה וחושבים שנפלה המחלוקת מדרך טעות ההלכות או מפני שאחד מהם קבל קבלה אמת והשני טעה בקבלתו או שכח או לא שמע מפי רבו כל מה שצריך לשמוע ויביא ראיה על זה מה שנאמר (סנהדרין דף פח:) משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן רבתה מחלוקת בישראל ונעשית תורה כשתי תורות זה הדבר מגונה מאד.

(ה) והוא דברי מי שאין לו שכל ואין בידו עיקרים ופוגם באנשים אשר נתקבלו מהם המצות וכל זה שוא ובטל. ומה שהביאו להאמין באמונה הזאת הנפסדת הוא מיעוט הסתכלותו בדברי החכמים הנמצאים בתלמוד שהם מצאו שכל הפירוש המקובל מפי משה הוא אמת ולא נתנו הפרש בין העיקרים המקובלים ובין תולדות הענינים שיוציאו אותם בעיון.

(ו) אבל אתה אל יכנס בלבך ספק שמחלוקת ב"ש וב"ה באמרם (ברכות פ"ח דף נא:) מכבדין את הבית ואחר כן נוטלין לידים או נוטלין לידים ואח"כ מכבדין את הבית ותחשוב שאחד משני הדברים האלו אינו מקובל מפי משה מסיני.

(ז) אבל הטעם שהוא גורם להיות חולקים הוא מה שנזכר בתלמוד (שם נב:) שאחד מהם אוסר להשתמש בעם הארץ והשני מתיר. וכן כל מה שידמה לאלו המחלוקות שהם ענפי הענפים.

(ח) אבל מה שאמרו משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכם רבתה מחלוקת בישראל ענין זה מבואר שכל ב' אנשים בהיותם שוים בשכל ובעיון ובידיעת העיקרים שיוציאו מהם הסברות לא תפול ביניהם מחלוקת בסברתם בשום פנים ואם נפלה תהיה מעוטא. כמו שלא נמצא שנחלקו שמאי והלל אלא בהלכות יחידות.

(ט) וזה מפני שדעות שניהם היו קרובות זה לזה בכל מה שיוציאו בדרך סברא והעיקרים כמו כן הנתונים לזה כמו העיקרים הנתונים לזה.

(י) אבל כאשר רפתה שקידת התלמידים על החכמה ונחלשה סברתם נגד סברת הלל ושמאי ובם נפלה מחלוקת ביניהם בעיון על דברים רבים שסברת כל אחד ואחד מהם היתה לפי שכלו ומה שיש בידו מן העיקרים.

(יא) ואין להאשימם בכל זאת. שלא נכריח אנחנו לשני חכמים מתוכחים בעיון להתוכח כשכל יהושע ופנחס ואין לנו ספק כמו כן במה שנחלקו בו אחרי שאינם כמו שמאי והלל או כמו שהוא למעלה מהם שהקדוש ברוך הוא לא צונו בעבודתו על ענין זה.

(יב) אבל צונו לשמוע מחכמי הדור כמו שנאמר (דברים יז) אל השופט אשר יהיה בימים ההם.

(יג) ועל הדרכים האלו נפלה המחלוקת לא מפני שטעו בהלכות ושהאחד אומר אמת והשני שקר. ומה מאד מבואר ענין זה לכל המסתכל בו. ומה יקר וגדול זה העיקר במצות:

But one who would think that the laws about which they disagree are likewise transmitted from the mouth of Moshe and they think that a disagreement occurred by way of a mistake in the laws or because one of them received the true transmission and the other made a mistake in his transmission or he forgot or he did not hear from his teacher everything he was supposed to hear – and bring [as] a proof about this, that which they said (Sanhedrin 88b), "From when the students of Shammai and Hillel – who did not serve all that was required of them – multiplied, disagreement grew in Israel and the Torah was made to be like two Torahs"; this thing is very repugnant.

(5) And these are the words of one who has no intellect and does not have the fundamental principles in his hand and who disfigures the people from which the commandments were transmitted; and all of this is emptiness and naught. And what brought him to believe this faulty belief is his lack of cognition of the words of the sages that are found in the Talmud. As they found that all of the explanation that is transmitted from the mouth of Moshe is true, but they did not [take cognizance] of the difference between the transmitted fundamentals and the topical extensions that [the sages] extrapolated by investigation.

(6) But [as for] you, a doubt should not enter your heart [about] the disagreement of the House of Shammai and the House of Hillel; when they said (Berakhot 51b – Chapter 8), "We clean the room, and afterward rinse the hands" or "we rinse the hands, and afterward clean the room" – [that] you think that [the cause of this argument is that] one of these two things was not transmitted from the mouth of Moshe from Sinai.

(7) But [rather] the basis that causes them to disagree is what is mentioned in the Talmud (Berakhot 52b); that one of them forbids being served by an ignorant person and the other permits [it]. And so [too, with] all that is similar to these disagreements, that are the elaborations of elaborations.

(8) Rather, the matter of that which they said, "From when the students of Shammai and Hillel – who did not serve all that was required of them – multiplied, disagreement grew in Israel," is evident; in that when two people are of equal intellect and investigation and knowledge of the fundamentals from which reasonings extrapolate, no disagreement will occur in their reasonings in any way. And if it does occur, it will be minimal; as it is only found that Shammai and Hillel disagreed about isolated laws.

(9) And that is because the thoughts of the two of them were very close – one to the other – in everything that they extrapolated by way of reasoning. And, likewise, the fundamentals that were given to this one, were like the fundamentals given to that one.

(10) But when the diligence of the students towards wisdom slackened and their reasoning weakened – in comparison to the reasoning of Hillel and Shammai – disagreement occurred among them in the investigation of many things; as the reasoning of each and every one of them was according to his intellect and to what he had in hand of the fundamentals.

(11) And nonetheless, they should not be blamed; as we cannot force two sages that debate in investigation, to debate according to the intellect of Yehoshua and Pinchas. And, likewise, we have no doubt about that which they debated [just] because they are not like Shammai and Hillel or like those before them; as the Holy One, blessed be He, did not command His service in this manner.

(12) But [rather] He commanded us to listen to the sages of the generation, as it is stated (Deuteronomy 17:9), "to the judge that will be in those days."

(13) And it is through these ways that disagreement occurred; not because they erred in the laws, and one is saying truth and the other is saying falsehood. And how evident is this matter to all that give cognizance to it! And how precious and great is this fundamental principle about the commandments!

(ח) פָּרָשַׁת הַמֶּלֶךְ כֵּיצַד. מוֹצָאֵי יוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל חָג, בַּשְּׁמִינִי בְּמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית, עוֹשִׂין לוֹ בִימָה שֶׁל עֵץ בָּעֲזָרָה, וְהוּא יוֹשֵׁב עָלֶיהָ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים לא) מִקֵּץ שֶׁבַע שָׁנִים בְּמֹעֵד וְגוֹ'. חַזַּן הַכְּנֶסֶת נוֹטֵל סֵפֶר תּוֹרָה וְנוֹתְנָהּ לְרֹאשׁ הַכְּנֶסֶת, וְרֹאשׁ הַכְּנֶסֶת נוֹתְנָהּ לַסְּגָן, וְהַסְּגָן נוֹתְנָהּ לְכֹהֵן גָּדוֹל, וְכֹהֵן גָּדוֹל נוֹתְנָהּ לַמֶּלֶךְ, וְהַמֶּלֶךְ עוֹמֵד וּמְקַבֵּל וְקוֹרֵא יוֹשֵׁב. אַגְרִיפָּס הַמֶּלֶךְ עָמַד וְקִבֵּל וְקָרָא עוֹמֵד, וְשִׁבְּחוּהוּ חֲכָמִים. וּכְשֶׁהִגִּיעַ (שם יז) לְלֹא תוּכַל לָתֵת עָלֶיךָ אִישׁ נָכְרִי, זָלְגוּ עֵינָיו דְּמָעוֹת. אָמְרוּ לוֹ, אַל תִּתְיָרֵא אַגְרִיפָּס, אָחִינוּ אָתָּה, אָחִינוּ אָתָּה, אָחִינוּ אָתָּה. וְקוֹרֵא מִתְּחִלַּת אֵלֶּה הַדְּבָרִים (דברים א׳:א׳) עַד שְׁמַע, וּשְׁמַע (שם ו), וְהָיָה אִם שָׁמֹעַ (שם יא), עַשֵּׂר תְּעַשֵּׂר (שם יד), כִּי תְכַלֶּה לַעְשֵׂר (שם כו), וּפָרָשַׁת הַמֶּלֶךְ (שם יז), וּבְרָכוֹת וּקְלָלוֹת (שם כח), עַד שֶׁגּוֹמֵר כָּל הַפָּרָשָׁה. בְּרָכוֹת שֶׁכֹּהֵן גָּדוֹל מְבָרֵךְ אוֹתָן, הַמֶּלֶךְ מְבָרֵךְ אוֹתָן, אֶלָּא שֶׁנּוֹתֵן שֶׁל רְגָלִים תַּחַת מְחִילַת הֶעָוֹן:

(8) How was the procedure in connection with the portion read by the king?At the conclusion of the first day of the festival (Sukkot) in the eighth [year], at the end of the seventh year, they erect a wooden platform in the Temple court, and he sits upon it, as it is said, “At the end of seven years, in the set time” etc (Deuteronomy 31:10). The synagogue attendant takes a Torah scroll and hands it to the head of the synagogue, the head of the synagogue hands it to the deputy and he hands it to the high priest, and the high priest hands it to the king and the king stands and receives it, but reads it while sitting. King Agrippa stood and received it and read standing, and the sages praised him. When he reached, “You shall not place a foreigner over you” (ibid 17:15) his eyes ran with tears. They said to him, “Fear not, Agrippas, you are our brother, you are our brother!” [The king] reads from the beginning of “These are the words” (ibid 1:1) until the Shema ((ibid 6:4-9), and the Shema, and “It will come to pass if you hear” (ibid 11:13-21 the second part of the Shema), and “You shall surely tithe” (ibid 14:22-29), and “When you have finished tithing” (ibid 26:12-15) and the portion of the king (ibid 17:14-20) and the blessings and curses (ibid, until he finishes all the section. The blessings that the high priest recites, the king recites, except that he substitutes one for the festivals instead of one for the pardon of sin.

מאתחלתא דמועד וחזן הכנסת נוטל ס"ת ונותנו לראש הכנסת שמעת מינה חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב אמר אביי כולה משום כבודו דמלך והמלך עומד ומקבל וקורא יושב אגריפס המלך עמד וקיבל וקרא עומד עומד מכלל דיושב והאמר מר אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד שנא' (שמואל ב ז, יח) ויבא המלך דוד וישב לפני ה' ויאמר וגו' כדאמר רב חסדא בעזרת נשים הכא נמי בעזרת נשים ושבחוהו חכמים שבחוהו מכלל דשפיר עבד האמר רב אשי אפי' למ"ד נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול שנא' (דברים יז, טו) שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך מצוה שאני וכשהגיע ללא תוכל לתת תנא משמיה דרבי נתן באותה שעה נתחייבו שונאי ישראל כלייה שהחניפו לו לאגריפס אמר ר' שמעון בן חלפתא מיום שגבר אגרופה של חנופה נתעוותו הדינין ונתקלקלו המעשים ואין אדם יכול לומר לחבירו מעשי גדולים ממעשיך דרש ר' יהודה בר מערבא ואיתימא ר' שמעון בן פזי מותר להחניף לרשעים בעולם הזה שנאמר (ישעיהו לב, ה) לא יקרא עוד לנבל נדיב ולכילי לא יאמר שוע מכלל דבעולם הזה שרי ר' שמעון בן לקיש אמר מהכא (בראשית לג, י) כראות פני אלהים ותרצני ופליגא דרבי לוי דאמר רבי לוי משל של יעקב ועשו למה הדבר דומה לאדם שזימן את חבירו והכיר בו שמבקש להורגו אמר לו טעם תבשיל זה שאני טועם כתבשיל שטעמתי בבית המלך אמר ידע ליה מלכא מיסתפי ולא קטיל ליה אמר רבי אלעזר כל אדם שיש בו חנופה מביא אף לעולם שנא' (איוב לו, יג) וחנפי לב ישימו אף ולא עוד אלא שאין תפלתו נשמעת שנאמר (איוב לו, יג) לא ישועו כי אסרם סימן א"ף עוב"ר גיהנ"ם ביד"ו ניד"ה גול"ה ואמר רבי אלעזר כל אדם שיש בו חנופה אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותו שנא' (משלי כד, כד) אומר לרשע צדיק אתה יקבוהו עמים יזעמוהו לאומים ואין קוב אלא קללה שנא' (במדבר כג, ח) לא קבה אל ואין לאום אלא עוברין שנא' (בראשית כה, כג) ולאום מלאום יאמץ ואמר רבי אלעזר כל אדם שיש בו חנופה נופל בגיהנם שנא' (ישעיהו ה, כ) הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע וגו' מה כתיב אחריו לכן כאכל קש לשון אש וחשש להבה ירפה וגו' ואמר רבי אלעזר כל המחניף לחבירו סוף נופל בידו ואם אינו נופל בידו נופל ביד בניו ואם אינו נופל ביד בניו נופל ביד בן בנו שנא' (ירמיהו כח, ה) ויאמר ירמיה לחנניה אמן כן יעשה ה' יקם ה' את דבריך וכתי'

It is taught in the name of Rabbi Natan: At that moment the enemies of the Jewish people, a euphemism for the Jewish people, were sentenced to destruction for flattering Agrippa.

Rabbi Shimon ben Ḥalafta says: From the day that the power of flattery prevailed, the judgment has become corrupted, and people’s deeds have become corrupted, and a person cannot say to another: My deeds are greater than your deeds, as everyone flatters one another and people no longer know the truth. Rabbi Yehuda of the West, Eretz Yisrael, and some say Rabbi Shimon ben Pazi, taught: It is permitted to flatter wicked people in this world, as it is stated concerning the future: “The vile person shall no longer be called generous, nor shall the churl be said to be noble” (Isaiah 32:5). By inference, this indicates that in this world it is permitted to flatter them.

Rabbi Shimon ben Lakish said that this can be proven from here. Jacob said to Esau: “I have seen your face, as one sees the face of angels, and you were pleased with me” (Genesis 33:10). Jacob flattered him by comparing seeing him to seeing a divine vision. The Gemara notes: And Rabbi Shimon ben Lakish, in interpreting Jacob’s statement, disagrees with Rabbi Levi, as Rabbi Levi says: With regard to the interaction between Jacob and Esau, to what is this matter comparable? To a person who invited another to his home and the guest realized that he wants to kill him. The guest said to him: The flavor of this dish that I taste is like a dish that I tasted in the king’s house. The host then said to himself: The king must know him. Therefore, he was afraid and did not kill him. Similarly, when Jacob told Esau that his face is like the face of an angel, he intended to let him know that he had seen angels, in order to instill fear in him so that Esau would not seek to harm him. Rabbi Elazar says: Any person who has flattery in him brings wrath to the world, as it is stated: “But those with flattery in their hearts bring about wrath” (Job 36:13). And moreover, his prayer is not heard, as it is stated in that same verse: “They do not cry for help when He binds them.”

Philo’s lengthy version of the incident is found in his Embassy (Legatio ad Gaium) ch. 29-43 (184-348). It is summarized by E. Mary Smallwood as follows:

The Jews of Jamnia demolished an altar built by the Greeks resident in that town. The latter complained to Herennius Capito, the procurator of the imperial estate in which Jamnia lay, who reported the matter to Gaius. Gaius decided that, as a punishment for the Jews’ action, a colossal gilded statue of himself should be made and erected in the Temple, and he sent orders to Publius Petronius, the legate of Syria, to carry this decision out, with the help of military force if necessary. Petronius sought to forestall the inevitable Jewish opposition by summoning the Jewish leaders to a conference while the statue was being made, for the purpose of informing them of his orders and of advising them to urge the rest of the population not to resist the desecration. His appeal to them was unsuccessful, and when the Jews at large got to know of the scheme, they staged mass demonstrations of protest before Petronius, who by then was in Phoenicia with an army. Their pleas impressed the legate. He wrote to Gaius apologizing for the delay over the dedication of the statue and explaining that this was due partly to the work involved in the construction of the statue and partly to the fact that it was the season of the grain-harvest, which he feared that the Jews might deliberately destroy in their frenzied opposition to the proposed desecration; there would then be danger of a famine, which would be inconvenient when Gaius traveled, as he intended to do in the near future, to Alexandria via the coasts of Syria and Palestine. In a politely worded reply Gaius concealed the irritation which he felt at Petronius’ failure to carry out his orders promptly and his presumption in pleading the Jews’ cause; he commended his forethought, but told him to expedite the dedication of the statue, as the harvest must by then be in. Not long afterwards, however, Gaius was persuaded by the reasoned arguments presented to him in writing by his friend, Herod Agrippa of Judaea, to rescind his order, and he sent instructions to Petronius to leave the Temple unmolested.

כל התורה בכל לשון נאמרה דאי סלקא דעתך בלשון הקודש נאמרה והיו דכתב רחמנא למה לי איצטריך משום דכתיב שמע לימא קסברי רבנן כל התורה כולה בלשון קודש נאמרה דאי סלקא דעתך בכל לשון שמע דכתב רחמנא למה לי איצטריך משום דכתיב והיו תפלה רחמי היא כל היכי דבעי מצלי ותפלה בכל לשון והאמר רב יהודה לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמית דאמר רבי יוחנן כל השואל צרכיו בלשון ארמי אין מלאכי השרת נזקקין לו לפי שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי לא קשיא הא ביחיד הא בצבור ואין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי והתניא יוחנן כהן גדול שמע ב"ק מבית קדש הקדשים שהוא אומר נצחו טליא דאזלו לאגחא קרבא לאנטוכיא ושוב מעשה בשמעון הצדיק ששמע בת קול מבית קדש הקדשים שהוא אומר בטילת עבידתא דאמר שנאה לאייתאה על היכלא ונהרג גסקלגס ובטלו גזירותיו וכתבו אותה שעה וכיוונו ובלשון ארמי היה אומר אי בעית אימא בת קול שאני דלאשמועי עבידא ואי בעית אימא גבריאל הוה דאמר מר בא גבריאל ולימדו שבעים לשון ברכת המזון דכתיב (דברים ח, י) ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהיך בכל לשון שאתה מברך שבועת העדות דכתיב (ויקרא ה, א) ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה בכל לשון שהיא שומעת שבועת הפקדון אתיא תחטא תחטא משבועת העדות ואלו נאמרין בלשון הקודש מקרא ביכורים וחליצה כו' עד מקרא ביכורים כיצד (דברים כו, ה) וענית ואמרת לפני ה' אלהיך ולהלן הוא אומר (דברים כז, יד) וענו הלוים ואמרו אל כל איש ישראל מה ענייה האמורה להלן בלשון הקודש אף כאן בלה"ק ולוים גופייהו מנלן אתיא קול קול ממשה כתיב הכא קול רם וכתיב התם (שמות יט, יט) משה ידבר והאלהים יעננו בקול מה להלן בלשון הקודש אף כאן בלשון הקודש חליצה כיצד וכו' ורבנן האי ככה מאי עבדי ליה מיבעי להו לדבר שהוא מעשה מעכב ור' יהודה מכה ככה ורבנן כה ככה לא משמע להו

And there was another incident involving Shimon HaTzaddik, who heard a Divine Voice emerging from the House of the Holy of Holies that was saying: The decree that the enemy intended to bring against the Temple is annulled, and Gaskalgas, Caligula, has been killed and his decrees have been voided. And people wrote down that time that the Divine Voice was heard, and later found that it matched exactly the moment that Caligula was killed.

וְשִׁימֵּשׁ תַּלְמִידֵי חֲכָמִים הַרְבֵּה, מִפְּנֵי מָה מֵת בַּחֲצִי יָמָיו? וְלֹא הָיָה אָדָם מַחְזִירָהּ דָּבָר. פַּעַם אַחַת נִתְאָרַחְתִּי אֶצְלָהּ וְהָיְתָה מְסִיחָה כׇּל אוֹתוֹ מְאוֹרָע. וְאָמַרְתִּי לָהּ: בִּתִּי, בִּימֵי נִדּוּתֵךְ מַה הוּא אֶצְלֵךְ? אָמְרָה לִי: חַס וְשָׁלוֹם, אֲפִילּוּ בְּאֶצְבַּע קְטַנָּה לֹא נָגַע [בִּי]. בִּימֵי לִבּוּנִיךָ מַהוּ אֶצְלֵךְ? אָכַל עִמִּי וְשָׁתָה עִמִּי וְיָשַׁן עִמִּי בְּקֵירוּב בָּשָׂר, וְלֹא עָלְתָה דַּעְתּוֹ עַל דָּבָר אַחֵר. וְאָמַרְתִּי לָהּ: בָּרוּךְ הַמָּקוֹם שֶׁהֲרָגוֹ, שֶׁלֹּא נָשָׂא פָּנִים לַתּוֹרָה. שֶׁהֲרֵי אָמְרָה תּוֹרָה: ״וְאֶל אִשָּׁה בְּנִדַּת טוּמְאָתָהּ לֹא תִקְרַב״. כִּי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר: מִטָּה חֲדָא הֲוַאי. בְּמַעְרְבָא אָמְרִי: אָמַר רַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף, סִינָר מַפְסִיק בֵּינוֹ לְבֵינָהּ. מַתְנִי׳ וְאֵלּוּ מִן הַהֲלָכוֹת שֶׁאָמְרוּ בַּעֲלִיַּית חֲנַנְיָה בֶּן חִזְקִיָּה בֶּן גָּרוֹן. שֶׁעָלוּ לְבַקְּרוֹ, נִמְנוּ, וְרַבּוּ בֵּית שַׁמַּאי עַל בֵּית הִלֵּל. וּשְׁמוֹנָה עָשָׂר דְּבָרִים גָּזְרוּ בּוֹ בַּיּוֹם. גְּמָ׳ אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: ״אֵלּוּ״ תְּנַן, אוֹ ״וְאֵלּוּ״ תְּנַן? ״וְאֵלּוּ״ תְּנַן, הָנֵי דַּאֲמַרַן. אוֹ ״אֵלּוּ״ תְּנַן, דְּבָעֵינַן לְמֵימַר קַמַּן? תָּא שְׁמַע: אֵין פּוֹלִין לְאוֹר הַנֵּר וְאֵין קוֹרִין לְאוֹר הַנֵּר, וְאֵלּוּ מִן הַהֲלָכוֹת שֶׁאָמְרוּ בַּעֲלִיַּית חֲנַנְיָה בֶּן חִזְקִיָּה בֶּן גָּרוֹן. שְׁמַע מִינַּהּ: ״וְאֵלּוּ״ תְּנַן, שְׁמַע מִינַּהּ. תָּנוּ רַבָּנַן: מִי כָּתַב מְגִילַּת תַּעֲנִית? — אָמְרוּ, חֲנַנְיָה בֶּן חִזְקִיָּה וְסִיעָתוֹ שֶׁהָיוּ מְחַבְּבִין אֶת הַצָּרוֹת. אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: אַף אָנוּ מְחַבְּבִין אֶת הַצָּרוֹת, אֲבָל מַה נַּעֲשֶׂה שֶׁאִם בָּאנוּ לִכְתּוֹב אֵין אָנוּ מַסְפִּיקִין. דָּבָר אַחֵר: אֵין שׁוֹטֶה נִפְגָּע. דָּבָר אַחֵר: אֵין בְּשַׂר הַמֵּת מַרְגִּישׁ בָּאִיזְמֵל. אִינִי?! וְהָאָמַר רַב יִצְחָק: קָשָׁה רִימָּה לַמֵּת כְּמַחַט בַּבָּשָׂר הַחַי, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אַךְ בְּשָׂרוֹ עָלָיו יִכְאָב וְנַפְשׁוֹ עָלָיו תֶּאֱבָל״! אֵימָא: אֵין בָּשָׂר הַמֵּת שֶׁבַּחַי מַרְגִּישׁ בָּאִיזְמֵל. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: בְּרַם זָכוּר אוֹתוֹ הָאִישׁ לַטּוֹב וַחֲנַנְיָה בֶּן חִזְקִיָּה שְׁמוֹ, שֶׁאִלְמָלֵא הוּא נִגְנַז סֵפֶר יְחֶזְקֵאל, שֶׁהָיוּ דְּבָרָיו סוֹתְרִין דִּבְרֵי תוֹרָה. מֶה עָשָׂה? — הֶעֱלוּ לוֹ שְׁלֹשׁ מֵאוֹת גַּרְבֵי שֶׁמֶן, וְיָשַׁב בַּעֲלִיָּיה וּדְרָשָׁן. וּשְׁמֹנָה עָשָׂר דָּבָר גָּזְרוּ. מַאי נִינְהוּ שְׁמֹנָה עָשָׂר דָּבָר? דִּתְנַן, אֵלּוּ פּוֹסְלִין אֶת הַתְּרוּמָה: הָאוֹכֵל אוֹכֶל רִאשׁוֹן, וְהָאוֹכֵל אוֹכֶל שֵׁנִי, וְהַשּׁוֹתֶה מַשְׁקִין טְמֵאִין, וְהַבָּא רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ בְּמַיִם שְׁאוּבִין, וְטָהוֹר שֶׁנָּפְלוּ עַל רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ שְׁלֹשָׁה לוּגִּין מַיִם שְׁאוּבִין, וְהַסֵּפֶר, וְהַיָּדַיִם, וְהַטְּבוּל יוֹם, וְהָאוֹכְלִים וְהַכֵּלִים שֶׁנִּטְמְאוּ בְּמַשְׁקִין. מַאן תְּנָא הָאוֹכֵל אוֹכֶל רִאשׁוֹן וְהָאוֹכֵל אוֹכֶל שֵׁנִי — מִפְסָל פָּסְלִי, טַמּוֹיֵי

MISHNA: And these are among the halakhot that the Sages, who went up to visit him, said in the upper story of Ḥananya ben Ḥizkiya ben Garon. The precise nature of these halakhot will be explained in the Gemara. These halakhot are considered one unit because they share a distinctive element. Since many Sages were there, among them most of the generation’s Torah scholars in Eretz Yisrael, they engaged in discussion of various halakhot of the Torah. It turned out that when the people expressing opinions were counted, the students of Beit Shammai outnumbered the students of Beit Hillel, and they issued decrees with regard to eighteen matters on that day in accordance with the opinion of Beit Shammai. GEMARA: .... The Sages taught in a baraita with regard to Megillat Ta’anit, which is a list of days of redemption that were established as celebrations for generations: Who wrote Megillat Ta’anit? This scroll was written by Ḥananya ben Ḥizkiya ben Garon and his faction, who held dear the memory of the troubles that befell Israel and their salvation from them. Rabban Shimon ben Gamliel said: We also hold dear the memory of the troubles from which Israel was saved, but what can we do? If we came to write all the days of that kind, we would not manage to do so, as the troubles that Israel experienced in every generation and era are numerous, and on each day there is an event worthy of commemoration. Alternatively: Why do we not record the days of salvation from troubles? Just as a crazy person is not hurt, as he is not aware of the troubles that befall him, so too, we cannot appreciate the magnitude of the calamities that befall us. Alternatively: The flesh of a dead person does not feel the scalpel [izemel] cutting into him, and we, too, are in such a difficult situation that we no longer feel the pains and troubles. With regard to the last analogy, the Gemara asks: Is that so? Didn’t Rav Yitzḥak say: The gnawing of maggots is as excruciating to the dead as the stab of a needle is to the flesh of the living, as it is stated with regard to the dead: “But his flesh shall hurt him, and his soul mourns over him” (Job 14:22)? Rather, say and explain the matter: The dead flesh in parts of the body of the living person that are insensitive to pain does not feel the scalpel that cuts him. Rav Yehuda said that Rav said: Truly, that man is remembered for the good, and his name is Ḥananya ben Ḥizkiya, as if not for him, the book of Ezekiel would have been suppressed because its contents, in many details, contradict matters of Torah. The Sages sought to suppress the book and exclude it from the canon. What did he, Ḥananya ben Ḥizkiya, do? They brought him three hundred jugs of oil, for light and food, up to his upper story, and he sat isolated in the upper story and did not move from there until he homiletically interpreted all of those verses in the book of Ezekiel that seemed contradictory, and resolved the contradictions. We learned in the mishna that when the Sages went up to the upper story of the house of Ḥananya ben Ḥizkiya ben Garon, they were counted and issued eighteen decrees in accordance with the opinion of Beit Shammai.