The Seder: Part I ליל הסדר: חלק א

Click here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org

לחצו כאן כדי לקרוא את ניתוח המקורות והדיון אודותם באתר דרכיה.

(ג) דַּבְּר֗וּ אֶֽל־כָּל־עֲדַ֤ת יִשְׂרָאֵל֙ לֵאמֹ֔ר בֶּעָשֹׂ֖ר לַחֹ֣דֶשׁ הַזֶּ֑ה וְיִקְח֣וּ לָהֶ֗ם אִ֛ישׁ שֶׂ֥ה לְבֵית־אָבֹ֖ת שֶׂ֥ה לַבָּֽיִת׃ (ד) וְאִם־יִמְעַ֣ט הַבַּיִת֮ מִהְיֹ֣ת מִשֶּׂה֒ וְלָקַ֣ח ה֗וּא וּשְׁכֵנ֛וֹ הַקָּרֹ֥ב אֶל־בֵּית֖וֹ בְּמִכְסַ֣ת נְפָשֹׁ֑ת אִ֚ישׁ לְפִ֣י אָכְל֔וֹ תָּכֹ֖סּוּ עַל־הַשֶּֽׂה׃
(3) Speak to the whole community of Israel and say that on the tenth of this month each of them shall take a lamb to a family, a lamb to a household. (4) But if the household is too small for a lamb, let him share one with a neighbor who dwells nearby, in proportion to the number of persons: you shall contribute for the lamb according to what each household will eat.

תני האשה עושה פסח הראשון לעצמה והשני טפילה לאחרים, דברי ר’ מאיר. ר’ יוסי אומר: האשה עושה פסח שני לעצמה, א”צ [=אין צריך] לומר הראשון. ר’ אלעזר בי ר’ שמעון אומר: האשה עושה פסח ראשון טפילה לאחרים ואינה עושה פסח שני. מה טעמא דר’ מאיר? “איש שה לבית אבות”- ואם רצו לבית. מה טעמא דר’ יוסי? “איש שה לבית אבות”- כ”ש [=כל שכן] לבית. מה טעמא דר’ אלעזר בי ר’ שמעון? “איש”- לא אשה. מה מקיימין רבנן? “איש”- פרט לקטן

We learn in a baraita: A woman makes the first [korban] Pesach [14 Nissan] for herself. But on the second [14 Iyyar, Pesach Sheini], she is an adjunct to others; [these are] the words of Rabbi Meir. Rabbi Yosei says, a woman makes Pesach sheini for herself, and it goes without saying that she’s obligated in the first [the standard korban Pesach]. Rabbi Elazar son of Rabbi Shimon says: a woman makes the first Pesach as an adjunct to others, and does not make Pesach Sheini. What is Rabbi Meir’s rationale? “Each man should take a lamb for a family” and if they want, “for a household” [i.e. wife]. What is the rationale of Rabbi Yosei? “Each man should take a lamb for a family” and how much more so “for a household” [i.e. a wife]. What is the rationale of Rabbi Elazar son of Rabbi Shimon? “Each man” and not a woman. How do our sages interpret it? “Man” – to exclude a minor.

​​​​​​​...ורבי יוסי מאי טעמא? דכתיב בראשון "במכסת נפשת" - ואפילו אשה...

And what is Rabbi Yossi’s rationale? For it is written regarding the first [Pesach], “according to the number of people” [nefashot] and [that means] even a woman.

(א) מִצְוַת עֲשֵׂה לִשְׁחֹט אֶת הַפֶּסַח בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר לְחֹדֶשׁ נִיסָן אַחַר חֲצוֹת. וְאֵין שׁוֹחֲטִין אֶלָּא מִן הַכְּבָשִׂים אוֹ מִן הָעִזִּים בִּלְבַד זָכָר בֶּן שָׁנָה. וְאֶחָד הָאִישׁ וְאֶחָד הָאִשָּׁה חַיָּבִין בְּמִצְוָה זוֹ:

It is a positive commandment to sacrifice the Pesach on the fourteenth of the month of Nissan after mid-day, and we sacrifice only from the sheep or from the goats, only a yearling male, and both men and women are obligated in this commandment.

(ח) וְאָכְל֥וּ אֶת־הַבָּשָׂ֖ר בַּלַּ֣יְלָה הַזֶּ֑ה צְלִי־אֵ֣שׁ וּמַצּ֔וֹת עַל־מְרֹרִ֖ים יֹאכְלֻֽהוּ׃
(8) They shall eat the flesh that same night; they shall eat it roasted over the fire, with unleavened bread and with bitter herbs.

אמר רבא: מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן. – ומאי שנא מרור דכתיב על מצות ומררים בזמן דאיכא פסח – יש מרור, ובזמן דליכא פסח – ליכא מרור. מצה נמי הא כתיב על מצות ומררים! – מצה מיהדר הדר ביה קרא בערב תאכלו מצת.

Rava said: Matza today is on a Torah level and maror is rabbinic. How is maror different – as it is written “upon matzot and merorim”! At the time when there is a [korban] Pesach, there is maror, and at a time when there is no [korban] Pesach, there is no maror. [This should be true for] matza as well – it is written “upon matzot and merorim”! [Regarding] matza, Scripture repeats it: “in the evening you shall eat matzot.”​​​​​​​

(יט) שִׁבְעַ֣ת יָמִ֔ים שְׂאֹ֕ר לֹ֥א יִמָּצֵ֖א בְּבָתֵּיכֶ֑ם כִּ֣י ׀ כָּל־אֹכֵ֣ל מַחְמֶ֗צֶת וְנִכְרְתָ֞ה הַנֶּ֤פֶשׁ הַהִוא֙ מֵעֲדַ֣ת יִשְׂרָאֵ֔ל בַּגֵּ֖ר וּבְאֶזְרַ֥ח הָאָֽרֶץ׃ (כ) כָּל־מַחְמֶ֖צֶת לֹ֣א תֹאכֵ֑לוּ בְּכֹל֙ מוֹשְׁבֹ֣תֵיכֶ֔ם תֹּאכְל֖וּ מַצּֽוֹת׃ (פ)
(19) No leaven shall be found in your houses for seven days. For whoever eats what is leavened, that person shall be cut off from the community of Israel, whether he is a stranger or a citizen of the country. (20) You shall eat nothing leavened; in all your settlements you shall eat unleavened bread.
(ג) לֹא־תֹאכַ֤ל עָלָיו֙ חָמֵ֔ץ שִׁבְעַ֥ת יָמִ֛ים תֹּֽאכַל־עָלָ֥יו מַצּ֖וֹת לֶ֣חֶם עֹ֑נִי כִּ֣י בְחִפָּז֗וֹן יָצָ֙אתָ֙ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם לְמַ֣עַן תִּזְכֹּר֔ אֶת־י֤וֹם צֵֽאתְךָ֙ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם כֹּ֖ל יְמֵ֥י חַיֶּֽיךָ׃
(3) You shall not eat anything leavened with it; for seven days thereafter you shall eat unleavened bread, bread of distress—for you departed from the land of Egypt hurriedly—so that you may remember the day of your departure from the land of Egypt as long as you live.

מצתן מהו? אמר ליה: חובה. רבי זעירה אמר: מחלוקת... נאמר (דברים ט״ז:ג׳) "לא תאכל עליו חמץ" ונאמר "שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני". את שהוא בבל תאכל חמץ, הרי הוא בקום אכול מצה. ונשים הרי הן בבל תאכל חמץ, הרי הן בקום אכול מצה. והא תנינן "כל מצות עשה שהזמן גרמא האנשים חייבים והנשים פטורות"!? אמר ר' מנא: חומר הוא מצות עשה שהיא באה מכח בלא תעשה.

What is [the halachic status of] their [women’s] matza? He said to him: An obligation… It is said “you shall not eat upon it chametz” and it is said “for seven days you shall eat upon it matzot, the bread of affliction.” Whoever is included in the prohibition against eating chametz is also included in the positive injunction to eat matza. Women are included in the prohibition against eating chametz, so they are included in the injunction to eat matza. And that which we teach: “All positive commandments that are time-bound, men are obligated and women are exempt”!? R’ Mana said: A positive commandment that draws force from a negative commandment is more severe.

הכתיב "כל". ההוא מיבעי ליה לרבות את הנשים. ...אימא בבל תאכל חמץ נמי ליתנהו, קא משמע לן. והשתא דאתרבו להו בבל תאכל חמץ - איתרבי נמי לאכילת מצה, כרבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר: נשים חייבות באכילת מצה דבר תורה, שנאמר לא תאכל עליו חמץ וגו' כל שישנו בבל תאכל חמץ - ישנו באכילת מצה. והני נשי נמי, הואיל וישנן בבל תאכל חמץ - ישנן בקום אכול מצה.

Isn’t it written “kol” [all] (Shemot 12:19)? That is necessary to include the women….I might say that they [women] are also not included in the prohibition against eating chametz. This [word] teaches us [that they are]. And now that they are included in the prohibition against eating chametz – they should also be included in eating matza, like Rabbi Elazar, as Rabbi Elazar said: Women are obligated from the Torah to eat matza, as it says “You shall not eat upon it chametz…” – whoever is included in the prohibition against eating chametz is included in eating matza. These women also, since they are included in the prohibition against eating chametz – they are included in the positive injunction to eat matza.

(י) הַכּל חַיָּבִין בַּאֲכִילַת מַצָּה אֲפִלּוּ נָשִׁים...

(10) All are required to eat matzah on the first night of Passover; this includes women...

לית ליה לר"ש - ...וכשם שנשים באכילת מצה חובה - הכי נמי במרור:

Just as with eating matza women are obligated – so too with maror.

ואחד אנשים ואחד נשים חייבים ...ובכל מצות הנוהגות באותה לילה כגון מצה ומרור

Both men and women are obligated… in all the mitzvot practiced on that night, such as matza and maror.

אמר ליה (רבא): ארבע כסי תיקנו רבנן דרך חירות כל חד וחד נעביד ביה מצוה.

[Rava] said to him: The rabbis established the four cups in the manner of freedom; with each one, a person does a mitzva.

תנו רבנן: הכל חייבין בארבעה כוסות הללו, אחד אנשים ואחד נשים...

Our rabbis taught: Everyone is obligated in these four cups, both men and women…

ואמר רבי יהושע בן לוי: נשים חייבות בארבעה כוסות הללו, שאף הן היו באותו הנס.

Rabbi Yehoshua ben Levi said: Women are obligated in these four cups, for they indeed/too (af hen) were part of that miracle.

Shayna Goldberg, 'Celebrating Freedom in a Postmodern Age.' Times of Israel

We were liberated and set free from the slavery of Egypt only to become the servants of God a few weeks later. We were given the freedom to be commanded. The freedom to choose the meaningful life we want to live….the seder night is all about experience. It is full of eating, smelling, and acting, and, ultimately, feeling as if we ourselves left Egypt. It is not hard to understand why Pesach is one of the most widely observed Jewish holidays, for experience is often what connects us more to meaning than does doctrine, philosophy or even revelation.

שאף הן היו באותו הנס - כדאמרינן (סוטה דף יא:) בשכר נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו; וכן גבי מקרא מגילה נמי אמרינן הכי, דמשום דע"י אסתר נגאלו; וכן גבי נר חנוכה במסכת שבת (ד' כג.).

They indeed were part of that miracle – as we say (Sota 11b) in the merit of the righteous women of that generation they were redeemed; and similarly regarding megilla reading we also say thus, because they were redeemed through Esther, and similarly regarding the Chanuka light in Tractate Shabbat (23a).

מאי מצוה? רבי לוי אומר: זכר לתפוח. ורבי יוחנן אומר: זכר לטיט. אמר אביי: הלכך צריך לקהוייה וצריך לסמוכיה. לקהוייה- זכר לתפוח, וצריך לסמוכיה- זכר לטיט.

What is the mitzva [of charoset]? Rabbi Levi says: In remembrance of the apple tree. Rabbi Yochanan says: In remembrance of the mortar. Abbaye said: Therefore, it is necessary to make it sour and to make it thick. To make it sour – in remembrance of the [sour]-apple tree and it is necessary to make it thick – in remembrance of the mortar.

דרש רב עוירא בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים בשעה שהולכות לשאוב מים הקב"ה מזמן להם דגים קטנים בכדיהן ושואבות מחצה מים ומחצה דגים ובאות ושופתות שתי קדירות אחת של חמין ואחת של דגים ומוליכות אצל בעליהן לשדה ומרחיצות אותן וסכות אותן ומאכילות אותן ומשקות אותן ונזקקות להן בין שפתים שנאמר (תהלים סח, יד) אם תשכבון בין שפתים וגו' בשכר תשכבון בין שפתים זכו ישראל לביזת מצרים שנאמר (תהלים סח, יד) כנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה בירקרק חרוץ וכיון שמתעברות באות לבתיהם וכיון שמגיע זמן מולדיהן הולכות ויולדות בשדה תחת התפוח שנאמר (שיר השירים ח, ה) תחת התפוח עוררתיך וגו'

Rav Avira expounded: In the merit of the righteous women of that generation Israel were redeemed from Egypt. When they would go to draw water, the Holy One, blessed be He, would provide them with little fish in their pitchers and they would draw half water and half fish, and they would come and cook two pots, one of hot water and one of fish, and bring them to their husbands to the field, and bathe them and anoint them and feed them and give them to drink and have relations with them between the banks, as it is said, “If you lie between the banks…” in the merit of lying between the banks, Israel merited to plunder Egypt, as it is said, “Doves’ wings coated with silver and its feathers with yellow gold” (Tehillim 68:14) and when they became pregnant, they would come home, and when the time to give birth would come, they would go and give birth in the field under the apple tree, as it is said: Under the apple tree I aroused you…”

שאף הן היו באותו הנס – ואי לאו האי טעמא לא היו חייבות, משום דנשים פטורות ממצות עשה שהזמן גרמא. אף ע”ג [=על גב] דארבעה כוסות דרבנן, כעין דאורייתא תיקון

For they, too, were included in the miracle: Were it not for this rationale, women would not be obligated in the four cps, because women are exempt from positive time-bound positive commandments. Even though the four cups are a rabbinic-level mitzva, rabbinic commandments were established like Torah ones [so women would be exempt].

גבי מצה יש מקשה: למה לי היקשא ד"כל שישנו בבל תאכל חמץ ישנו בקום אכול מצה"? תיפוק ליה מטעם שהן היו באותו הנס! וי"ל [=ויש לומר] דמשום האי טעמא לא מחייבא אלא מדרבנן אי לאו מהיקשא. ורבינו יוסף איש ירושלים תירץ דסלקא דעתך למיפטרה מגזירה שוה דט"ו ט"ו דחג הסוכות...

Regarding matza one could ask why it is necessary to draw the analogy [hekesh] that “Anyone who is included in the prohibition against eating chametz is included in the positive obligation to eat matza.” Why can’t it [women’s obligation to eat matza] be learned from the rationale of “inclusion in the miracle?” And one must say that it is for this reason, that this would only obligate women rabbinically were it not for the analogy. Rabbeinu Yosef of Yerushalayim suggested that one might have thought women should be exempt because of the connection between the fifteenth [of Nissan] and the fifteenth [of Tishrei] for Sukkot.

בְּכָל דּוֹר וָדוֹר חַיָּב אָדָם לִרְאוֹת אֶת עַצְמוֹ כְאִלּוּ הוּא יָצָא מִמִּצְרַיִם, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות יג), וְהִגַּדְתָּ לְבִנְךָ בַּיּוֹם הַהוּא לֵאמֹר, בַּעֲבוּר זֶה עָשָׂה ה' לִי בְּצֵאתִי מִמִּצְרָיִם. לְפִיכָךְ אֲנַחְנוּ חַיָּבִין לְהוֹדוֹת, לְהַלֵּל, לְשַׁבֵּחַ, לְפָאֵר, לְרוֹמֵם, לְהַדֵּר, לְבָרֵךְ, לְעַלֵּה, וּלְקַלֵּס, לְמִי שֶׁעָשָׂה לַאֲבוֹתֵינוּ וְלָנוּ אֶת כָּל הַנִּסִּים הָאֵלּוּ, הוֹצִיאָנוּ מֵעַבְדוּת לְחֵרוּת, מִיָּגוֹן לְשִׂמְחָה, וּמֵאֵבֶל לְיוֹם טוֹב, וּמֵאֲפֵלָה לְאוֹר גָּדוֹל, וּמִשִּׁעְבּוּד לִגְאֻלָּה. וְנֹאמַר לְפָנָיו, הַלְלוּיָהּ:

In every generation a man is obligated to regard himself as though he personally had gone forth from Egypt, because it is said, “And you shall tell your son on that day, saying: ‘It is because of that which the Lord did for me when I came forth out of Egypt” (Exodus 13:8). Therefore it is our duty to thank, praise, laud, glorify, raise up, beautify, bless, extol, and adore Him who made all these miracles for our fathers and ourselves; He brought us forth from slavery into freedom, from sorrow into joy, from mourning into festivity, from darkness into great light, and from servitude into redemption. Let us say before him, Hallelujah!

(ז) מָזְגוּ לוֹ כוֹס שְׁלִישִׁי, מְבָרֵךְ עַל מְזוֹנוֹ. רְבִיעִי, גּוֹמֵר עָלָיו אֶת הַהַלֵּל, וְאוֹמֵר עָלָיו בִּרְכַּת הַשִּׁיר.

(7) They poured him a third cup, blesses over his meal. A fourth [cup], he concludes the Hallel, and recites over it the blessing of song.

מי שהיה עבד ואשה. משמע כאן דאשה פטורה מהלל דסוכות וכן דעצרת וטעמא משום דמצוה שהזמן גרמא היא, אע"ג דבהלל דלילי פסחים משמע בפרק ערבי פסחים (פסחים דף קח.) דמחייבי בד' כוסות ומסתמא לא תיקנו ד' כוסות אלא כדי לומר עליהם הלל ואגדה. שאני הלל דפסח דעל הנס בא ואף הן היו באותו הנס...

This indicates that a woman is exempt from Hallel on Sukkot and Shavuot, because it is a [positive] time-bound mitzva. Yet regarding Hallel on Pesach nights, Pesachim 108a indicates that women are obligated in the four cups [of wine], and presumably the four cups were established specifically so we could say Hallel and the Hagadda over them. Hallel on Pesach is different because it is on the miracle, and they too [women] were part of that miracle …

(א) ואחד אנשים ואחד נשים חייבים בהם שם (קח.) נשים חייבות בד' כוסות שאף הם היו באותו הנס ומטעם זה צ"ל שהן חייבות בכל מצות הנוהגות באותה הלילה

Both men and women are obligated in them [the four cups]. Women are obligated in the four cups because of inclusion in the miracle, and for this reason one must say that women are obligated in all the mitzvot practiced on that [seder] night.

© DERACHEHA: WOMEN AND MITZVOT 2020