Sources for Rabbi Akiva
באש ולא נבכה אמר להן לכך אני מצחק ומה לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אתת כמה וכמה שוב פעם אחת היו עולין לירושלים כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים התחילו הן בוכין ור"ע מצחק אמרו לו מפני מה אתה מצחק אמר להם מפני מה אתם בוכים אמרו לו מקום שכתוב בו (במדבר א, נא) והזר הקרב יומת ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה אמר להן לכך אני מצחק דכתיב (ישעיהו ח, ב) ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו וכי מה ענין אוריה אצל זכריה אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני אלא תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה באוריה כתיב (מיכה ג, יב) לכן בגללכם ציון שדה תחרש [וגו'] בזכריה כתיב (זכריה ח, ד) עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלם עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת בלשון הזה אמרו לו עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו:

הדרן עלך אלו הן הלוקין וסליקא לה מסכת מכות

Four sages, Rabban Gamaliel, Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Joshua, and Rabbi Akiva, were traveling together. ... They came to Jerusalem, the once-teeming city, now laid utterly to waste. When they came to Mount Scopus, overlooking the city, they tore their clothes in grief. ... When they reached the Temple Mount, they saw a fox, running from the spot where the Holy of Holies had once stood. They all burst into tears, except for Rabbi Akiva, who laughed. The other sages said to him: ... “How can you laugh at this scene of such destruction?” ... He said to them: ... “Why do you weep?” ... They replied: ... “We weep, for the place which was once the Holy of Holies, which no outsider could enter, now is desolate, inhabited by wild beasts. How could we not weep?” ... Akiva said: ... “And that is why I laugh. ... . I saw enacted before my eyes the terrible words of the prophet Uriah, ‘Zion is plowed over like a desolate field’. That gave me the faith to hope that I would see the fulfillment of the comforting words of the prophet Zechariah, “Once again the aged will rest in the broad avenues of Jerusalem.’ If our worst fears can come true, so too can our greatest hopes.” ... They said to him: ... “Akiva, you have comforted us.”

רבי עקיבא אומר בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך תנו רבנן פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים ועוסק בתורה אמר ליה עקיבא אי אתה מתירא מפני מלכות אמר לו אמשול לך משל למה הדבר דומה לשועל שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום אמר להם מפני מה אתם בורחים אמרו לו מפני רשתות שמביאין עלינו בני אדם אמר להם רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותי עם אבותיכם אמרו לו אתה הוא שאומרים עליך פקח שבחיות לא פקח אתה אלא טפש אתה ומה במקום חיותנו אנו מתיראין במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה אף אנחנו עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה (דברים ל, כ) כי הוא חייך ואורך ימיך כך אם אנו הולכים ומבטלים ממנה עאכ"ו אמרו לא היו ימים מועטים עד שתפסוהו לר"ע וחבשוהו בבית האסורים ותפסו לפפוס בן יהודה וחבשוהו אצלו אמר לו פפוס מי הביאך לכאן אמר ליה אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים בשעה שהוציאו את ר' עקיבא להריגה זמן ק"ש היה והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל והיה מקבל עליו עול מלכות שמים אמרו לו תלמידיו רבינו עד כאן אמר להם כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך אפילו נוטל את נשמתך אמרתי מתי יבא לידי ואקיימנו ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד יצתה ב"ק ואמרה אשריך ר"ע שיצאה נשמתך באחד אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה זו תורה וזו שכרה (תהלים יז, יד) ממתים ידך י"י ממתים וגו' אמר להם חלקם בחיים יצתה בת קול ואמרה אשריך ר"ע שאתה מזומן לחיי העוה"ב:

R. 'Akiba says: "With all thy soul" [means,] even if He take thy soul. Our Rabbis have taught : Once the wicked government decreed that Israel should no longer occupy themselves with Torah. There came Pappos b. Judah and found R. 'Akiba attracting great assemblies and studying Torah. He said to him, "'Akiba, art thou not afraid of the wicked government?" He replied, "I will tell thee a parable : To what is the matter like ? To a fox who was walking along the bank of the stream and saw some fishes gathering together from one place to another. He said to them, 'From what are you fleeing?' They answered, 'From nets which men are bringing against us.' He said to them, 'Let it be your pleasure to come up on the dry land, and let us, me and you, dwell together even as my fathers dwelt with your fathers.' They replied, 'Art thou he of whom they tell that thou art the shrewdest of animals? Thou art not clever but a fool ! For if we are afraid in the place which is our life-element, how much more so in a place which is our death-element!' So also is it with us ; Now while we sit and study Torah, in which it is written, 'For that is thy life, and the length of thy days' (Deut. xxx. 20), we are in such a plight, how much more so if we go and neglect it!" It is related that but a few days passed when they arrested R. 'Akiba and bound him in prison, and they arrested Pappos b. Judah and bound him by his side. 'Akiba said to him, "Pappos, who brought thee here?" He replied, "Happy art thou, R. 'Akiba, inasmuch as thou hast been arrested on account of the Torah! But woe to me, Pappos, who has been arrested on trivial grounds!" When they brought R. 'Akiba out to execution, it was the time for reading the Shema' ; and though they were combing his flesh with iron combs, he kept receiving upon himself the yoke of the Kingdom of Heaven. His disciples said to him, "Our master, thus far!" He answered them, "Throughout my life I have been troubled about this verse, '[And thou shalt love the Lord thy God...] and with all thy soul' which means : Even if He take thy life. For said I, 'When will it be in my power to fulfil it?' But now that the opportunity is mine, shall I not fulfil if?" He prolonged the word ehad until his soul left [the body] with the word ehad [on his lips]. A Bat Kol issued forth and announced, "Happy art thou, R. 'Akiba, that thy soul went out with the word ehad!" The ministering angels spake before the Holy One, blessed be He, "Such Torah, and such a reward? 'From men, by Thy hand, O Lord, from men' etc. (Ps. xvii. 14)." He replied to them, "Their portion is in this life" (ibid.). A Bat Kol issued forth and announced, "Happy art thou, R. 'Akiba, for thou art destined for the life of the world to come!"