Dress II: The Details לבוש (ב): הפרטים

Click here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org

(יב) וְאֵי זוֹ הִיא דָּת יְהוּדִית הוּא מִנְהַג הַצְּנִיעוּת שֶׁנָּהֲגוּ בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל.

What is dat Yehudit? The modest behavior that the daughters of Israel practiced.

...פניה ידיה ורגליה... אין חוששין להם...

…Her face, her hands/arms [Heb. ambiguous], and her feet/legs [Heb. ambiguous]….we are not concerned about them.

על כל המתים כולן קורע טפח על אביו ועל אמו עד שיגלה את לבו... אחד האיש ואחד אשה ר"ש בן אלעזר אומר האשה קורעת את התחתון ומחזירתו לאחוריה וחוזרת וקורעת את העליון

Over all the dead [other than parents], a mourner tears a tefach [handsbreadth of clothing]. Over his father and his mother, [he tears] until he reveals his heart…Both a man and a woman [tear their clothing]. Rabbi Shimon ben Elazar says: A woman tears the inner [garment], and turns it around, and goes back and tears the upper [garment].

כף החיים עה:ג

להיות בית הצואר פתוח עד סמוך לדדיה זהו מנהג רע…

Kaf Ha-chayyim 75:3

For the neckline to be open until close to the breasts is a bad practice…

מנחת שלמה ג:קג:טו

בנוגע לבית הצואר, אפשר להקל עד העצם אם כך מנהג המקום.

Minchat Shelomo 3:103:15

Regarding the neckline, one can be lenient until the collarbone if this is the local practice.

שאין הברכה מצויה לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד ולא בדבר המנוי אלא בדבר הסמוי מן העין:

For a beracha is not found in a thing that is weighed and not in a thing that is measured and not in a thing that is counted, but in a thing that is concealed from the eye.

(ו) ...וְאֵיזוֹהִי דַת יְהוּדִית, יוֹצְאָה וְרֹאשָׁהּ פָּרוּעַ, וְטוֹוָה בַשּׁוּק...

(6)...And what is Jewish practice? Going out with her head uncovered, spinning wool in the marketplace...

וטווה בשוק: אמר רב יהודה אמר שמואל במראה זרועותיה לבני אדם

§ And the mishna stated that a woman violates Jewish custom if she spins wool in the marketplace. Rav Yehuda said that Shmuel said: This means that she reveals her arms to people by raising her sleeves as she spins.

(יג) פוחח, והוא מי שבגדו קרוע וזרועותיו מגולים לא ירד לפני התיבה:

(13) A "pocheiach"... and it is someone who whose clothing is torn and his arms are exposed - may not go down before the ark.

(ח) וַיּוֹצִאֵ֤נוּ יְהוָה֙ מִמִּצְרַ֔יִם בְּיָ֤ד חֲזָקָה֙ וּבִזְרֹ֣עַ נְטוּיָ֔ה וּבְמֹרָ֖א גָּדֹ֑ל וּבְאֹת֖וֹת וּבְמֹפְתִֽים׃
(8) The LORD freed us from Egypt by a mighty hand, by an outstretched arm and awesome power, and by signs and portents.

(ח) מָאתַיִם וְאַרְבָּעִים וּשְׁמֹנָה אֵבָרִים בָּאָדָם... שְׁנַיִם בַּקָּנֶה, וּשְׁנַיִם בַּמַּרְפֵּק, אֶחָד בַּזְּרוֹעַ, וְאַרְבָּעָה בַכָּתֵף...

There are 248 limbs in a human being…Two in the lower arm, two in the elbow, one in the zero’a [upper arm], and four in the shoulder.

מנחת שלמה קג:טו

“זרוע” מה שנוגע לצניעות כולל גם את המרפק ואין לסמוך על המקילים…וגם טוב ויפה לכסות עוד מעט מהיד.

Minchat Shelomo 103:15

Zero’a” regarding tzeniut includes the elbow and one should not rely on those who are lenient…It is also good and fitting to cover a little more of the arm.

Rav Yehuda Henkin, Understanding Tzniut (Jerusalem:Urim, 2008), p. 24.

A typology can be established…Sleeves within a tefach of the elbow- minimum permitted.

שו”ת שיח נחום קז- כיסוי זרוע לאשה

מעיקר הדין יש לכסות את הזרוע (=החלק שבין הכתף והמרפק), אך חז”ל לא קבעו שיעור מוגדר לכיסוי זה, ומכל מקום דרך צניעות היא לכסות את רוב הזרוע. אמנם, בענייני צניעות המלבוש ראוי להתחשב גם במנהגי החברה של שומרי תורה ומצוות אליה רוצים להשתייך, ואם נוהגות נשים באותה חברה לכסות יותר-ראוי לנהוג כן.

Responsa Si'ach Nachum 107

The basic halacha is to cover the zero’a (the portion between the shoulder and the elbow), but the Sages did not establish a defined measure for this coverage. In any case, the way of modesty is to cover most of the zero’a. However, in matters of modesty in clothing, it is appropriate to consider the customs of the society of Torah-observant Jews with which we wish to affiliate, and if women in that society are accustomed to cover more, it is appropriate to adopt that custom.

© DERACHEHA: WOMEN AND MITZVOT 2020