ענווה וגאווה - תלמידי חכמים במבחן
הדף מאת: שלומי פרלמוטר, רננה פילזר, בית מדרש אלול / בית מדרש אלול
כל המידות כולן צריכות כוונה חוץ ממידת ענווה. שכן ענווה, שיש עמה כוונה, שוב אין שמה ענווה (ר' מנחם מנדל מקוצק). האם אתם ענווים? על ענווה וגאווה אצל תלמידי חכמים ועל פרדוקס הענווה.
דף יא,א גמרא: מעשה ברבן גמליאל שאמר: השכימו לי שבעה לעלייה. השכים ומצא שמונה. אמר - מי הוא שעלה שלא ברשות ירד! עמד שמואל הקטן ואמר אני הוא שעליתי שלא ברשות ולא לעבר השנה עליתי אלא ללמוד הלכה למעשה הוצרכתי. אמר לו - שב בני שב, ראויות כל השנים כולן להתעבר על ידך, אלא אמרו חכמים: אין מעברין את השנה אלא במזומנין לה ולא שמואל הקטן הוה אלא איניש אחרינא ומחמת כיסופא (=בושה) הוא דעבד.
כי הא דיתיב רבי וקא דריש (כמו (מעשה) זה שהיה יושב רבי ודורש) והריח ריח שום. אמר: מי שאכל שום יצא! עמד רבי חייא ויצא. עמדו כולן ויצאו. בשחר מצאו רבי שמעון בר' לרבי חייא, אמר ליה - אתה הוא שציערת לאבא?(כשבאת לבית המדרש לאחר אכילת שום) אמר לו - לא תהא כזאת בישראל (ודאי שלא אלא קיבל על עצמו אשמה על מנת שלא יבויש אדם אחר) ורבי חייא מהיכא גמיר לה (מהיכן למד אותה)? מרבי מאיר, דתניא- מעשה באשה אחת שבאתה לבית מדרשו של ר"מ אמרה לו: רבי אחד מכם קדשני בביאה. עמד רבי מאיר וכתב לה גט כריתות ונתן לה. עמדו כתבו כולם ונתנו לה. ור"מ מהיכא גמיר לה? משמואל הקטן. ושמואל הקטן מהיכא גמיר לה? משכניה בן יחיאל. דכתיב (עזרא י) "ויען שכניה בן יחיאל מבני עילם ויאמר לעזרא אנחנו מעלנו באלהינו ונושב נשים נכריות מעמי הארץ ועתה יש מקוה לישראל על זאת"
by those who were invited by the Nasi, the president of the Great Sanhedrin, for that purpose. There was an incident involving Rabban Gamliel, who said to the Sages: Bring me seven of the Sages early tomorrow morning to the loft designated for convening a court to intercalate the year. He went to the loft early the next morning and found eight Sages there. Rabban Gamliel said: Who is it who ascended to the loft without permission? He must descend immediately. Shmuel HaKatan stood up and said: I am he who ascended without permission; and I did not ascend to participate and be one of those to intercalate the year, but rather I needed to observe in order to learn the practical halakha. Rabban Gamliel said to him: Sit, my son, sit. It would be fitting for all of the years to be intercalated by you, as you are truly worthy. But the Sages said: The year may be intercalated only by those who were invited for that purpose. The Gemara notes: And it was not actually Shmuel HaKatan who had come uninvited, but another person. And due to the embarrassment of the other, Shmuel HaKatan did this, so that no one would know who had come uninvited. The Gemara relates that the story about Shmuel HaKatan is similar to an incident that occurred when Rabbi Yehuda HaNasi was sitting and teaching, and he smelled the odor of garlic. Rabbi Yehuda HaNasi was very sensitive and could not tolerate this odor. He said: Whoever ate garlic should leave. Rabbi Ḥiyya stood up and left. Out of respect for Rabbi Ḥiyya, all of those in attendance stood up and left. The next day, in the morning, Rabbi Shimon, son of Rabbi Yehuda HaNasi, found Rabbi Ḥiyya, and he said to him: Are you the one who disturbed my father by coming to the lecture with the foul smell of garlic? Rabbi Ḥiyya said to him: There should not be such behavior among the Jewish people. I would not do such a thing, but I assumed the blame and left so that the one who did so would not be embarrassed. And from where did Rabbi Ḥiyya learn that characteristic of being willing to implicate himself in order to save someone else from being embarrassed? He learned it from Rabbi Meir, as it is taught in a baraita: There was an incident involving a certain woman who came to the study hall of Rabbi Meir. She said to him: My teacher, one of you, i.e., one of the men studying in this study hall, betrothed me through intercourse. The woman came to Rabbi Meir to appeal for help in identifying the man, so that he would either marry her or grant her a divorce. As he himself was also among those who studied in the study hall, Rabbi Meir arose and wrote her a bill of divorce, and he gave it to her. Following his example, all those in the study hall arose and wrote bills of divorce and gave them to her. In this manner, the right man also gave her a divorce, freeing her to marry someone else. And from where did Rabbi Meir learn that characteristic? From Shmuel HaKatan, in the incident outlined above. And from where did Shmuel HaKatan learn it? From Shecaniah ben Jehiel, as it is written: “And Shecaniah, the son of Jehiel, one of the sons of Elam, answered and said to Ezra: We have broken faith with our God, and have married foreign women of the peoples of the land; yet now there is hope for Israel concerning this” (Ezra 10:2). And although he confessed, Shecaniah is not listed among those who took foreign wives (Ezra 10:18–44). Evidently, he confessed only to spare the others from public embarrassment. The Gemara continues: And from where did Shecaniah ben Jehiel learn it? From an incident involving Joshua, as it is written: “And the Lord said to Joshua: Get yourself up; why do you fall upon your face? Israel has sinned” (Joshua 7:10–11). Joshua said before Him: Master of the Universe, who sinned? God said to him: And am I your informer? Rather, cast lots to determine who is guilty. In this way, God did not directly disclose the identity of the sinner to Joshua. And if you wish, say instead that Shecaniah ben Jehiel learned this from an incident involving Moses, as it is written: “And the Lord said to Moses: How long do you refuse to keep My mitzvot and My laws?” (Exodus 16:28). Although only a small number of people attempted to collect the manna on Shabbat, God spoke as though the entire nation were guilty, so as not to directly expose the guilty. § Since Shmuel HaKatan and his great piety were mentioned, the Gemara now relates several incidents that shed additional light on his personality. The Sages taught: After the last of the prophets, Haggai, Zechariah, and Malachi, died, the Divine Spirit of prophetic revelation departed from the Jewish people. But nevertheless, they were still utilizing a Divine Voice, which they heard as a kind of echo of prophecy. One time, a group of Sages were reclining in the loft of the house of Gurya in Jericho, and a Divine Voice was bestowed upon them from Heaven, saying: There is one here who is fit for the Divine Presence to rest upon him as it rested upon Moses our teacher, but his generation is not deserving of this distinction. The Sages set their eyes upon Hillel the Elder, trusting that he was the one indicated by the Divine Voice. And when he died, the Sages said about him: Alas, the pious man, alas, the humble man, a disciple of Ezra. The baraita continues: Another time, a group of Sages were reclining in the loft in Yavne, and a Divine Voice was bestowed upon them from Heaven, saying: There is one here who is fit for the Divine Presence to rest upon him in prophecy, but his generation is not deserving of this distinction. The Sages set their eyes upon Shmuel HaKatan. And when he died, the Sages said about him: Alas, the pious man, alas, the humble man, a disciple of Hillel. Additionally, he said at the time of his death, under the influence of the Divine Spirit: Rabban Shimon ben Gamliel, the Nasi of the Great Sanhedrin, and Rabbi Yishmael, the High Priest, will die by the sword, and their friends will die by other executions, and the rest of the nation will be despoiled, and great troubles will ultimately come upon the world. And they also wished to say thus: Alas, the pious man, alas, the humble man, about Yehuda ben Bava, in their eulogy for him, but the hour was torn, i.e., the opportunity was lost, as one does not eulogize those executed by the government. As will be explained (14a), Yehuda ben Bava was executed by the government. § The Gemara returns to the discussion about intercalation of the year. The Sages taught: The year may be intercalated only if the Nasi of the Sanhedrin wants to intercalate it. And there was once an incident involving Rabban Gamliel, who went to ask permission for some communal matter from an officer [hegmon] in Syria, and he tarried in returning until after it was too late to intercalate the year. And because they did not know what his opinion on the matter was, they intercalated the year on the condition that Rabban Gamliel would want to do so. And when Rabban Gamliel came back and said: I want to intercalate the year, the year was found to be retroactively intercalated. The Sages taught: The year may be intercalated only if it is necessary due to damage to the roads, if the rain has damaged them in such a way that they are inaccessible for those ascending to Jerusalem for Passover; or due to the bridges that are likewise in disrepair; or due to the ovens for the Paschal offerings that are damaged and unfit for roasting the offerings; or due to the Diaspora Jews who have left their homes and still have not arrived due to delays in travel. But the year may not be intercalated due to the snow, and not due to the cold, and not due to the Diaspora Jews who have not yet left from their homes, even if they no longer have enough time to reach Jerusalem for the Festival. The Sages taught: The year may not be intercalated due to the young goats and not due to the lambs, to allow them to grow larger before they are to be sacrificed as Paschal offerings; and not due to the fledgling doves who have not yet developed sufficiently to fly, so that there won’t be enough of them to supply all those who wish to bring bird offerings at the Festival. But all these considerations may be made supporting factors in the decision to intercalate the year. The Gemara asks: How so? Rabbi Yannai says in the name of Rabban Shimon ben Gamliel, i.e., this is the language Rabban Shimon ben Gamliel used in his declaration of the intercalation: We are notifying you that the fledglings are tender, and that the lambs are thin [de’arkin], and time for the spring has not yet arrived. And consequently, the matter is good in my eyes, and I have therefore added thirty days onto this year. The Gemara raises an objection to the report that Rabban Shimon ben Gamliel holds the intercalated month is thirty days long. It is taught in a baraita: How long is the additional month in an intercalated leap year? The Rabbis say: Thirty days. Rabban Shimon ben Gamliel says: A standard month, which is twenty-nine days long. What, then, does Rabban Shimon ben Gamliel hold? Rav Pappa said: Rabban Gamliel holds that if the court wants, it may add a standard month, and if it wants, it may add a month of thirty days. Concerning the declaration of Rabban Shimon ben Gamliel, the Gemara observes: Come and see what difference there is between
דיון
מה מניע את שמואל הקטן ואת ר' מאיר?

האם ר' יהודה הנשיא עובר שינוי, מטמורפוזה, בסיפורים השונים?
גאווה ודעה קדומה
תנו רבנן: לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז.
מעשה שבא רבי אלעזר בן רבי שמעון ממגדל גדור מבית רבו, והיה רכוב על החמור ומטייל על שפת הנהר ושמח שמחה גדולה והיתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה.
נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר. אמר לו שלום עליך רבי, ולא החזיר לו. אמר לו [ר' אלעזר]: ריקה, כמה מכוער אותו האיש, שמא כל בני עירך מכוערין כמותך? אמר לו: איני יודע, אלא לך ואמור לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית.
כיון שידע בעצמו [ר' אלעזר] שחטא, ירד מן החמור ונשתטח לפניו. ואמר לו נעניתי לך, מְחוֹל לי.
אמר לו [המכוער]: איני מוחל לך עד שתלך לאומן שעשאני ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית.
היה מטייל אחריו עד שהגיע לעירו. יצאו בני עירו לקראתו והיו אומרים לו: שלום עליך רבי, רבי, מורי, מורי. אמר להם [המכוער]: למי אתם קורין רבי רבי? אמרו לו, לזה שמטייל אחריך. אמר להם, אם זה רבי, אל ירבו כמותו בישראל. אמרו לו מפני מה? אמר להם כך וכך עשה לי. אמרו לו, אף על פי כן מְחוֹל לו, שאדם גדול בתורה הוא. אמר להם, בשבילכם הריני מוחל לו, ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כן.
מיד נכנס רבי אלעזר בן רבי שמעון ודרש: לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז.

לסוגיה המלאה באתר פשיטא

The Sages further taught in praise of the reed: A person should always be soft like a reed, and he should not be stiff like a cedar. An incident occurred in which Rabbi Elazar, son of Rabbi Shimon, came from Migdal Gedor, from his rabbi’s house, and he was riding on a donkey and strolling on the bank of the river. And he was very happy, and his head was swollen with pride because he had studied much Torah. He happened upon an exceedingly ugly person, who said to him: Greetings to you, my rabbi, but Rabbi Elazar did not return his greeting. Instead, Rabbi Elazar said to him: Worthless [reika] person, how ugly is that man. Are all the people of your city as ugly as you? The man said to him: I do not know, but you should go and say to the Craftsman Who made me: How ugly is the vessel you made. When Rabbi Elazar realized that he had sinned and insulted this man merely on account of his appearance, he descended from his donkey and prostrated himself before him, and he said to the man: I have sinned against you; forgive me. The man said to him: I will not forgive you go until you go to the Craftsman Who made me and say: How ugly is the vessel you made. He walked behind the man, trying to appease him, until they reached Rabbi Elazar’s city. The people of his city came out to greet him, saying to him: Greetings to you, my rabbi, my rabbi, my master, my master. The man said to them: Who are you calling my rabbi, my rabbi? They said to him: To this man, who is walking behind you. He said to them: If this man is a rabbi, may there not be many like him among the Jewish people. They asked him: For what reason do you say this? He said to them: He did such and such to me. They said to him: Even so, forgive him, as he is a great Torah scholar. He said to them: For your sakes I forgive him, provided that he accepts upon himself not to become accustomed to behave like this. Immediately, Rabbi Elazar, son of Rabbi Shimon, entered the study hall and taught: A person should always be soft like a reed and he should not be stiff like a cedar, as one who is proud like a cedar is likely to sin. And therefore, due to its gentle qualities, the reed merited that a quill is taken from it to write with it a Torah scroll, phylacteries, and mezuzot.
דיון
מי מבין השניים הוא הרך כקנה ומיהו הקשה כארז?

האם ענווה היא תכונה נרכשת או אופי מולד? לפי נסיונכם עם אנשים, האם אתם מאמינים לר' אלעזר שבפעם הבאה הוא ינהג אחרת?
דליה רביקוביץ, גאוה, מתוך: 'כל משבריך וגליך' הוצאת הקיבוץ המאוחד, עמוד 102, 1972
גאוה/ דליה רביקוביץ
אֲפִילּוּ סְלָעִים נִשְׁבָּרִים, אֲנִי אוֹמֶרֶת לְךָ,
וְלא מֵחֲמַת זִקְנָה.
שָׁנִים רַבּוֹת הֵם שׁוֹכְבִים עַל גַּבָּם בַּחֹם וּבַקּוֹר,
שָׁנִים כֹּה רַבּוֹת,
כִּמְעַט נוֹצַר רֹשֶׁם שֶׁל שַׁלְוָה.
אֵין הֵם זָזִים מִמְּקוֹמָם וְכָךְ נִסְתָּרִים הַבְּקִיעִים.
מֵעֵין גַּאֲוָה.
שָׁנִים רַבּוֹת עוֹבְרוֹת עֲלֵיהֶם בְּצִפִּיָּה.
מִי שֶׁעָתִיד לְשַׁבֵּר אוֹתָם עֲדַיִן לֹא בָּא.
וְאָז הָאֵזוֹב מְשַׂגְשֵׂג, הָאָצוֹת נִרְגָשׁוֹת, וְהַיָּם מֵגִיחַ וְחוֹזֵר,
וְדוֹמֶה, הֵם לְלֹא תְנוּעָה.
עַד שֶׁיָּבוֹא כֶּלֶב יָם קָטָן לְהִתְחַכֵּךְ עַל הַסְּלָעִים
יָבוֹא וְיֵלֶךְ.
וּפִתְאֹם הָאֶבֶן פְּצוּעָה.
אָמַרְתִּי לְךָ, כְּשֶׁסְּלָעִים נִשְׁבָּרִים זֶה קוֹרֶה בְּהַפְתָּעָה.
וּמַה גַּם אֲנָשִׁים.
© כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם
www.acum.org.il
דיון
האם באמת כלב ים קטן יכול לשבור גאווה או שלשם כך צריך כישלון רציני וכואב?
משנה תורה לרמב"ם. מתוך ההקדמה
ומפני זה נערתי חוצני, אני משה בירב מיימון הספרדי, ונשענתי על הצור ברוך הוא, ובינותי בכל אלו הספרים; וראיתי לחבר דברים המתבררים מכל אלו החיבורין, בעניין האסור והמותר והטמא והטהור עם שאר דיני תורה: כולן בלשון ברורה ודרך קצרה, עד שתהא תורה שבעל פה כולה סדורה בפי הכול--בלא קושיה ולא פירוק, ולא זה אומר בכה וזה אומר בכה, אלא דברים ברורים קרובים נכונים, על פי המשפט אשר יתבאר מכל אלו החיבורין והפירושין הנמצאים מימות רבנו הקדוש ועד עכשיו. מב עד שיהיו כל הדינין גלויין לקטן ולגדול בדין כל מצוה ומצוה, ובדין כל הדברים שתיקנו חכמים ונביאים: כללו של דבר, כדי שלא יהא אדם צריך לחיבור אחר בעולם בדין מדיני ישראל; אלא יהיה חיבור זה מקבץ לתורה שבעל פה כולה, עם התקנות והמנהגות והגזירות שנעשו מימות משה רבנו ועד חיבור התלמוד, וכמו שפירשו לנו הגאונים בכל חיבוריהן, שחיברו אחר התלמוד. לפיכך קראתי שם חיבור זה משנה תורה--לפי שאדם קורא תורה שבכתב תחילה, ואחר כך קורא בזה, ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה, ואינו צריך לקרות ספר אחר ביניהם....שלא יצטרך עמו אחר התורה ספר אחר זולתו לדעצ ממנו דבר שיצטרך בכל התורה בין מדאורייתא בין מדרבנן.
דיון
האם השבח של הרמב"ם לספרו שלו (שימו לב לשמות הספר - 'משנה תורה' ו'היד החזקה') פוגעת בענוונותו?
משנה תורה לרמב"ם, הלכות דעות, פרקים א, ב
הלכות דעות פרק א
א דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם, וזו משונה מזו ורחוקה ממנה ביותר: יש אדם שהוא בעל חמה, כועס תמיד; ויש אדם שדעתו מיושבת עליו, ואינו כועס כלל--ואם כעס, יכעוס כעס מעט בכמה שנים. ויש אדם שהוא גבה לב ביותר, ויש שהוא שפל רוח עד מאוד. ויש שהוא בעל תאווה, לא תשבע נפשו מהלוך בתאוותה; ויש שהוא טהור גוף ביותר, לא יתאווה אפילו לדברים מעוטים שהגוף צריך להם. ב ויש בעל נפש רחבה, שלא תשבע נפשו מכל ממון העולם, כעניין שנאמר "אוהב כסף לא ישבע כסף" (קוהלת ה,ט); ויש מקצר, שדייו אפילו דבר מועט שלא יספק לו, ולא ירדוף להשיג כל צורכו. ג ויש שהוא מסגף עצמו ברעב וקובץ על ידו, ואינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול; ויש שהוא מאבד כל ממונו בידו, לדעתו. ועל דרכים אלו--שאר כל הדעות, כגון מהולל ואונן, וכיליי ושוע, ואכזרי ורחמן, ורך לבב ואמיץ לב, וכל כיוצא בהן. ד [ב] ויש בין כל דעה ודעה הרחוקה ממנה בקצה האחר, דעות בינונייות זו רחוקה מזו. וכל הדעות--יש מהן דעות שהן לאדם מתחילת ברייתו, לפי טבע גופו; ויש מהן דעות שטבעו של אדם זה מכוון ועתיד לקבל אותם, במהרה יתר משאר הדעות; ויש מהן שאינן לאדם מתחילת ברייתו, אלא למד אותן מאחרים או שנפנה להן מעצמו, לפי מחשבה שעלתה בליבו או ששמע שזו הדעה טובה לו ובה ראוי לילך, והנהיג עצמו בה עד שנקבעה. ה [ג] שני קצוות הרחוקות זו מזו שבכל דעה ודעה, אינן דרך טובה; ואין ראוי לו לאדם ללכת בהן, ולא ללמדן לעצמו. ואם מצא טבעו נוטה לאחת מהן, או מוכן לאחת מהן, או שכבר למד אחת מהן, ונהג בה--יחזיר עצמו למוטב וילך בדרך הטובים, והיא דרך הישרה. ו [ד] הדרך הישרה--היא מידה בינונית שבכל דעה ודעה, מכל דעות שיש לאדם; והיא הדעה שהיא רחוקה משני הקצוות ריחוק שווה, ואינה קרובה לא לזו ולא לזו. ולפיכך ציוו חכמים הראשונים שיהא אדם שם דעותיו תמיד, ומשער אותן ומכוון אותן בדרך האמצעית, כדי שיהא שלם. ז כיצד--לא יהיה בעל חמה נוח לכעוס, ולא כמת שאינו מרגיש; אלא בינוני: לא יכעוס אלא על דבר גדול שראוי לכעוס עליו, כדי שלא ייעשה כיוצא בו פעם אחרת. ח וכן לא יתאווה אלא לדברים שהגוף צריך להם ואי אפשר לחיות בזולתן, כעניין שנאמר "צדיק--אוכל, לשובע נפשו" (משלי יג,כה). וכן לא יהא עמל בעסקו אלא להשיג דבר שצריך לו לחיי שעה, כעניין שנאמר "טוב מעט, לצדיק" (תהילים לז,טז). ולא יקבוץ ידו ביותר, ולא יפזר כל ממונו, אלא נותן צדקה כפי מיסת ידו, ומלווה כראוי למי שצריך. ולא יהא מהולל ושוחק, ולא עצב ואונן, אלא שמח כל ימיו בנחת, בסבר פנים יפות. וכן שאר דעותיו. ודרך זו, היא דרך החכמים. ט כל אדם שדעותיו כולן דעות בינונייות ממוצעות, נקרא חכם; [ה] ומי שהוא מדקדק על עצמו ביותר ויתרחק מדעה בינונית מעט לצד זה או לצד זה, נקרא חסיד. י כיצד: מי שיתרחק מגובה הלב עד הקצה האחרון, ויהיה שפל רוח ביותר--נקרא חסיד; וזו היא מידת חסידות. ואם נתרחק עד האמצע בלבד, ויהיה עניו--נקרא חכם; וזו היא מידת חכמה. ועל דרך זו, שאר כל הדעות. וחסידים הראשונים היו מטין דעות שלהן מדרך האמצעית כנגד שתי הקצוות: יש דעה שמטין אותה כנגד הקצה האחרון, ויש דעה שמטין אותה כנגד הקצה הראשון; וזה הוא לפנים משורת הדין. יא ומצווין אנו ללכת בדרכים אלו הבינוניים, והם הדרכים הטובים והישרים, שנאמר "והלכת, בדרכיו" (דברים כח,ט).
פרק ב
[ב] וכיצד היא רפואתם: מי שהוא בעל חמה--אומרים לו להנהיג עצמו שאם הוכה וקולל, לא ירגיש כלל, וילך בדרך זו זמן מרובה, עד שתיעקר החמה מליבו. ואם היה גבה לב--ינהיג עצמו בביזיון הרבה, ויישב למטה מן הכול, וילבוש בלויי סחבות המבזין את לובשיהן, וכיוצא בדברים אלו: עד שייעקר גובה הלב ממנו, ויחזור לדרך האמצעית, שהיא דרך הטובה; ולכשיחזור לדרך האמצעית, ילך בה כל ימיו. ד ועל קו זה יעשה בשאר כל הדעות: אם היה רחוק לקצה האחד, ירחיק עצמו לקצה השני, וינהוג בו זמן מרובה עד שיחזור לדרך הטובה, והיא מידה בינונית שבכל דעה ודעה. ה [ג] ויש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהן בבינונית, אלא יתרחק עד הקצה האחר--והוא גובה הלב, שאין הדרך הטובה שיהיה האדם עניו בלבד, אלא שיהיה שפל רוח, ותהיה רוחו נמוכה למאוד. ולפיכך נאמר במשה רבנו "עניו מאוד" (במדבר יב,ג), ולא נאמר עניו בלבד. ולפיכך ציוו חכמים, מאוד מאוד הוי שפל רוח. ועוד אמרו שכל המגביה ליבו--כפר בעיקר, שנאמר "ורם, לבבך; ושכחת את ה' אלוהיך" (דברים ח,יד). ועוד אמרו בשמתא דאית ביה גסות הרוח, ואפילו מקצתה. ו וכן הכעס, דעה רעה היא עד למאוד; וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר, וילמד עצמו שלא יכעוס, ואפילו על דבר שראוי לכעוס עליו. ואם רצה להטיל אימה על בניו ובני ביתו, או על הציבור אם היה פרנס, ורצה לכעוס עליהם, כדי שיחזרו למוטב--יראה עצמו בפניהם שהוא כועס כדי לייסרם, ותהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו, כאדם שהוא מידמה איש בשעת כעסו, והוא אינו כועס. ז אמרו חכמים הראשונים, כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה. ואמרו שכל הכועס--אם חכם הוא, חכמתו מסתלקת ממנו, ואם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו. בעלי כעס, אין חייהם חיים; לפיכך ציוו להתרחק מן הכעס, עד שינהיג עצמו שלא ירגיש אפילו לדברים המכעיסים. וזו היא הדרך הטובה, ודרך הצדיקים: הן עלובין, ואינן עולבין; שומעין חרפתם, ואינן משיבין; עושין מאהבה, ושמחין בייסורים. עליהם הכתוב אומר, "ואוהביו, כצאת השמש בגבורתו" (שופטים ה,לא).
דיון
שאלה כללית על הוגים ופילוסופים:

האם הוגים ופילוסופים חייבים להחזיק בעמדות שהם מטיפים להם בתיאוריה? או במילים אחרות - האם מורה לגיאומטריה חייב להיות משולש? מרצה לאתיקה חייב להיות הגון? חשבו על דעות של מישהו שאתם מקבלים אף על פי שאתם סולדים מאישיותו.
הפרדוקס של הענווה
אימרות חסידים על ענווה, מתוך: ספר הציטטות הגדול, עורך: אדיר כהן, הוצאת כנרת, 1996
כל המידות כולן צריכות כוונה
חוץ ממדת ענווה.
שכן ענווה, שיש עמה כוונה,
שוב אין שמה ענווה
(ר' מנחם מנדל מקוצק)

יש מתבודד הפורש מן הבריות,
שמתוך מחבואו מציץ מן החרכים
לראות אם הבריות משתאים
ומשתוממים לו מרחוק
על פרישותו
(רבי שמחה בונם מפשיסחא)

כל העבירות כולן צריכות מעשה:
ניד יד, עקירת רגל, עקימת פה,
חוץ מגאווה.
אדם שוכב פרקדן, מפהק ואומר בלבו:
אדם גדול אני.
(ר' פנחס מקוריץ)
משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא: אמר ליה רב יוסף לתנא: לא תיתני ענוה (לא תשנה שבטלה ענווה) דאיכא אנא! (שיש אותי) אמר ליה רב נחמן לתנא: לא תיתני יראת חטא דאיכא אנא:
The final line of the mishna states that from the time when Rabbi Yehuda HaNasi died, humility and fear of sin ceased. Rav Yosef said to the tanna who reviewed the mishna: Do not teach that humility ceased, for there is still one who is humble, namely me. Rav Naḥman similarly said to the tanna who reviewed the mishna: Do not teach that fear of sin ceased, for there is still one who fears sin, namely me.
דיון
עם יד על הלב, האם אתם חושבים שאתם באופן אישי ענווים?