Sanhedrin 11aסנהדרין י״א א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Sanhedrin 11a"
Toggle Reader Menu Display Settings
11aי״א א
1 א

במזומנין לה מעשה ברבן גמליאל שאמר השכימו לי שבעה לעלייה השכים ומצא שמונה אמר מי הוא שעלה שלא ברשות ירד

by those who were invited by the Nasi, the president of the Great Sanhedrin, for that purpose. There was an incident involving Rabban Gamliel, who said to the Sages: Bring me seven of the Sages early tomorrow morning to the loft designated for convening a court to intercalate the year. He went to the loft early the next morning and found eight Sages there. Rabban Gamliel said: Who is it who ascended to the loft without permission? He must descend immediately.

2 ב

עמד שמואל הקטן ואמר אני הוא שעליתי שלא ברשות ולא לעבר השנה עליתי אלא ללמוד הלכה למעשה הוצרכתי אמר לו שב בני שב ראויות כל השנים כולן להתעבר על ידך אלא אמרו חכמים אין מעברין את השנה אלא במזומנין לה ולא שמואל הקטן הוה אלא איניש אחרינא ומחמת כיסופא הוא דעבד

Shmuel HaKatan stood up and said: I am he who ascended without permission; and I did not ascend to participate and be one of those to intercalate the year, but rather I needed to observe in order to learn the practical halakha. Rabban Gamliel said to him: Sit, my son, sit. It would be fitting for all of the years to be intercalated by you, as you are truly worthy. But the Sages said: The year may be intercalated only by those who were invited for that purpose. The Gemara notes: And it was not actually Shmuel HaKatan who had come uninvited, but another person. And due to the embarrassment of the other, Shmuel HaKatan did this, so that no one would know who had come uninvited.

3 ג

כי הא דיתיב רבי וקא דריש והריח ריח שום אמר מי שאכל שום יצא עמד רבי חייא ויצא עמדו כולן ויצאו בשחר מצאו רבי שמעון בר' לרבי חייא אמר ליה אתה הוא שציערת לאבא אמר לו לא תהא כזאת בישראל

The Gemara relates that the story about Shmuel HaKatan is similar to an incident that occurred when Rabbi Yehuda HaNasi was sitting and teaching, and he smelled the odor of garlic. Rabbi Yehuda HaNasi was very sensitive and could not tolerate this odor. He said: Whoever ate garlic should leave. Rabbi Ḥiyya stood up and left. Out of respect for Rabbi Ḥiyya, all of those in attendance stood up and left. The next day, in the morning, Rabbi Shimon, son of Rabbi Yehuda HaNasi, found Rabbi Ḥiyya, and he said to him: Are you the one who disturbed my father by coming to the lecture with the foul smell of garlic? Rabbi Ḥiyya said to him: There should not be such behavior among the Jewish people. I would not do such a thing, but I assumed the blame and left so that the one who did so would not be embarrassed.

4 ד

ורבי חייא מהיכא גמיר לה מרבי מאיר דתניא מעשה באשה אחת שבאתה לבית מדרשו של ר"מ אמרה לו רבי אחד מכם קדשני בביאה עמד רבי מאיר וכתב לה גט כריתות ונתן לה עמדו כתבו כולם ונתנו לה

And from where did Rabbi Ḥiyya learn that characteristic of being willing to implicate himself in order to save someone else from being embarrassed? He learned it from Rabbi Meir, as it is taught in a baraita: There was an incident involving a certain woman who came to the study hall of Rabbi Meir. She said to him: My teacher, one of you, i.e., one of the men studying in this study hall, betrothed me through intercourse. The woman came to Rabbi Meir to appeal for help in identifying the man, so that he would either marry her or grant her a divorce. As he himself was also among those who studied in the study hall, Rabbi Meir arose and wrote her a bill of divorce, and he gave it to her. Following his example, all those in the study hall arose and wrote bills of divorce and gave them to her. In this manner, the right man also gave her a divorce, freeing her to marry someone else.

5 ה

ור"מ מהיכא גמיר לה משמואל הקטן ושמואל הקטן מהיכא גמיר לה משכניה בן יחיאל דכתיב (עזרא י, ב) ויען שכניה בן יחיאל מבני עילם ויאמר לעזרא אנחנו מעלנו באלהינו ונושב נשים נכריות מעמי הארץ ועתה יש מקוה לישראל על זאת

And from where did Rabbi Meir learn that characteristic? From Shmuel HaKatan, in the incident outlined above. And from where did Shmuel HaKatan learn it? From Shecaniah ben Jehiel, as it is written: “And Shecaniah, the son of Jehiel, one of the sons of Elam, answered and said to Ezra: We have broken faith with our God, and have married foreign women of the peoples of the land; yet now there is hope for Israel concerning this” (Ezra 10:2). And although he confessed, Shecaniah is not listed among those who took foreign wives (Ezra 10:18–44). Evidently, he confessed only to spare the others from public embarrassment.

6 ו

ושכניה בן יחיאל מהיכא גמר לה מיהושע דכתיב (יהושע ז, י) ויאמר ה' אל יהושע קום לך למה זה אתה נופל על פניך חטא ישראל אמר לפניו רבש"ע מי חטא אמר לו וכי דילטור אני לך הטל גורלות ואיבעית אימא ממשה דכתיב (שמות טז, כח) עד אנה מאנתם

The Gemara continues: And from where did Shecaniah ben Jehiel learn it? From an incident involving Joshua, as it is written: “And the Lord said to Joshua: Get yourself up; why do you fall upon your face? Israel has sinned” (Joshua 7:10–11). Joshua said before Him: Master of the Universe, who sinned? God said to him: And am I your informer? Rather, cast lots to determine who is guilty. In this way, God did not directly disclose the identity of the sinner to Joshua. And if you wish, say instead that Shecaniah ben Jehiel learned this from an incident involving Moses, as it is written: “And the Lord said to Moses: How long do you refuse to keep My mitzvot and My laws?” (Exodus 16:28). Although only a small number of people attempted to collect the manna on Shabbat, God spoke as though the entire nation were guilty, so as not to directly expose the guilty.

7 ז

ת"ר משמתו נביאים האחרונים חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוח הקודש מישראל ואף על פי כן היו משתמשין בבת קול פעם אחת היו מסובין בעליית בית גוריה ביריחו ונתנה עליהם בת קול מן השמים יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה (כמשה רבינו) אלא שאין דורו זכאי לכך נתנו חכמים את עיניהם בהלל הזקן וכשמת אמרו עליו הי חסיד הי עניו תלמידו של עזרא

§ Since Shmuel HaKatan and his great piety were mentioned, the Gemara now relates several incidents that shed additional light on his personality. The Sages taught: After the last of the prophets, Haggai, Zechariah, and Malachi, died, the Divine Spirit of prophetic revelation departed from the Jewish people. But nevertheless, they were still utilizing a Divine Voice, which they heard as a kind of echo of prophecy. One time, a group of Sages were reclining in the loft of the house of Gurya in Jericho, and a Divine Voice was bestowed upon them from Heaven, saying: There is one here who is fit for the Divine Presence to rest upon him as it rested upon Moses our teacher, but his generation is not deserving of this distinction. The Sages set their eyes upon Hillel the Elder, trusting that he was the one indicated by the Divine Voice. And when he died, the Sages said about him: Alas, the pious man, alas, the humble man, a disciple of Ezra.

8 ח

שוב פעם אחת היו מסובין בעליה ביבנה ונתנה עליהם בת קול מן השמים יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו זכאי לכך נתנו חכמים את עיניהם בשמואל הקטן וכשמת אמרו עליו הי חסיד הי עניו תלמידו של הלל אף הוא אמר בשעת מיתתו שמעון וישמעאל לחרבא וחברוהי לקטלא ושאר עמא לביזא ועקן סגיאן עתידן למיתי על עלמא

The baraita continues: Another time, a group of Sages were reclining in the loft in Yavne, and a Divine Voice was bestowed upon them from Heaven, saying: There is one here who is fit for the Divine Presence to rest upon him in prophecy, but his generation is not deserving of this distinction. The Sages set their eyes upon Shmuel HaKatan. And when he died, the Sages said about him: Alas, the pious man, alas, the humble man, a disciple of Hillel. Additionally, he said at the time of his death, under the influence of the Divine Spirit: Rabban Shimon ben Gamliel, the Nasi of the Great Sanhedrin, and Rabbi Yishmael, the High Priest, will die by the sword, and their friends will die by other executions, and the rest of the nation will be despoiled, and great troubles will ultimately come upon the world.

9 ט

ועל יהודה בן בבא בקשו לומר כן אלא שנטרפה שעה שאין מספידין על הרוגי מלכות

And they also wished to say thus: Alas, the pious man, alas, the humble man, about Yehuda ben Bava, in their eulogy for him, but the hour was torn, i.e., the opportunity was lost, as one does not eulogize those executed by the government. As will be explained (14a), Yehuda ben Bava was executed by the government.

10 י

ת"ר אין מעברין את השנה אלא אם כן ירצה נשיא ומעשה ברבן גמליאל שהלך ליטול רשות אצל שלטון אחד שבסוריא ושהה לבא ועיברו את השנה על מנת שירצה רבן גמליאל וכשבא ר"ג ואמר רוצה אני נמצאת שנה מעוברת

§ The Gemara returns to the discussion about intercalation of the year. The Sages taught: The year may be intercalated only if the Nasi of the Sanhedrin wants to intercalate it. And there was once an incident involving Rabban Gamliel, who went to ask permission for some communal matter from an officer [hegmon] in Syria, and he tarried in returning until after it was too late to intercalate the year. And because they did not know what his opinion on the matter was, they intercalated the year on the condition that Rabban Gamliel would want to do so. And when Rabban Gamliel came back and said: I want to intercalate the year, the year was found to be retroactively intercalated.

11 יא

תנו רבנן אין מעברין את השנה אלא אם כן היתה צריכה מפני הדרכים ומפני הגשרים ומפני תנורי פסחים ומפני גליות ישראל שנעקרו ממקומן ועדיין לא הגיעו אבל לא מפני השלג ולא מפני הצינה ולא מפני גליות ישראל שלא עקרו ממקומן

The Sages taught: The year may be intercalated only if it is necessary due to damage to the roads, if the rain has damaged them in such a way that they are inaccessible for those ascending to Jerusalem for Passover; or due to the bridges that are likewise in disrepair; or due to the ovens for the Paschal offerings that are damaged and unfit for roasting the offerings; or due to the Diaspora Jews who have left their homes and still have not arrived due to delays in travel. But the year may not be intercalated due to the snow, and not due to the cold, and not due to the Diaspora Jews who have not yet left from their homes, even if they no longer have enough time to reach Jerusalem for the Festival.

12 יב

ת"ר אין מעברין את השנה לא מפני הגדיים ולא מפני הטלאים ולא מפני הגוזלות שלא פירחו אבל עושין אותן סעד לשנה כיצד רבי ינאי אומר משום רבן שמעון בן גמליאל מהודעין אנחנא לכון דגוזליא רכיכין ואימריא דערקין וזימנא דאביבא לא מטא ושפרת מילתא באנפאי ואוסיפית על שתא דא תלתין יומין

The Sages taught: The year may not be intercalated due to the young goats and not due to the lambs, to allow them to grow larger before they are to be sacrificed as Paschal offerings; and not due to the fledgling doves who have not yet developed sufficiently to fly, so that there won’t be enough of them to supply all those who wish to bring bird offerings at the Festival. But all these considerations may be made supporting factors in the decision to intercalate the year. The Gemara asks: How so? Rabbi Yannai says in the name of Rabban Shimon ben Gamliel, i.e., this is the language Rabban Shimon ben Gamliel used in his declaration of the intercalation: We are notifying you that the fledglings are tender, and that the lambs are thin [de’arkin], and time for the spring has not yet arrived. And consequently, the matter is good in my eyes, and I have therefore added thirty days onto this year.

13 יג

מיתיבי כמה עיבור השנה שלשים יום רבן שמעון בן גמליאל אומר חדש אמר רב פפא רצו חדש רצו שלשים יום

The Gemara raises an objection to the report that Rabban Shimon ben Gamliel holds the intercalated month is thirty days long. It is taught in a baraita: How long is the additional month in an intercalated leap year? The Rabbis say: Thirty days. Rabban Shimon ben Gamliel says: A standard month, which is twenty-nine days long. What, then, does Rabban Shimon ben Gamliel hold? Rav Pappa said: Rabban Gamliel holds that if the court wants, it may add a standard month, and if it wants, it may add a month of thirty days.

14 יד

תא חזי מאי איכא בין

Concerning the declaration of Rabban Shimon ben Gamliel, the Gemara observes: Come and see what difference there is between