חודש סיוון - למה ניתנה תורה במדבר?
הדף מאת: אמנון מגיד / גשר - מפעלים חינוכיים
דף הלימוד בשאלה מדוע ניתנה התורה דווקא במדבר? איזו פונקציה יש למדבר בלימוד התורה ובקבלת עול תורה ומצוות? לאילו תנאים היו זקוקים בני ישראל על מנת להפנים את התורה בקרבם? אילו תנאים צריכים אנו על מנת לקבל עול תורה ומצוות? והאם אכן התורה היא חופשית, פתוחה ונגישה לכול?
דיון
שאלות פתיחה
 • מהו המדבר בעבורכם?
 • מדוע לדעתכם ניתנה התורה במדבר?3
 • לו הייתה התורה ניתנת במקום אחר (למשל על הר החרמון), האם היא הייתה שונה מזו המוכרת לנו?
 • מכילתא פרשת בשלח, הקדמה
  תורה נבללת בגופן
  לא הביאן הקב"ה דרך פשוטה לארץ ישראל אלא דרך המדבר. אמר הקב"ה, אם אני מביא עכשיו את ישראל לארץ מיד מחזיקים אדם בשדהו ואדם בכרמו והן בטלים מן התורה, אלא אקיפם במדבר ארבעים שנה, שיהיו אוכלין מָן ושותין מֵי הבאר והתורה נכללת בגופן.

  מושגים
  • מכילתא - מדרש ההלכה לספר שמות מתקופת התנאים (המאות הראשונות לספירה). בידינו מצויים שני חיבורים חלקיים המכונים 'מכילתא', ככל הנראה משני בתי מדרש שונים: מכילתא דרבי ישמעאל - מבית מדרשו של רבי ישמעאל, ומכילתא דרשב"י- מבית מדרשו של ר' עקיבא
  דיון
 • מה מסיט את בני האדם מן התורה? צבירת הרכוש והדאגות, או העבודה היום-יומית?
 • שימו לב לביטוי 'אקיפם במדבר ארבעים שנה' – דמיינו כיצד הדבר נעשה..
 • מה הקשר בין תנאי המחיה במדבר לבין היכולת "לספוג" את התורה?
 • כיצד אנחנו יכולים ליצור לעצמנו "ארבעים שנה" של מדבר על מנת לספוג את התורה?
 • האם להערכתכם, החשש של המדרש תואם את המציאות כיום או להפך?
 • מכילתא דרבי ישמעאל, פרשת יתרו, פרשה א' (שמות יט, ב)
  ניתנה תורה במדבר
  "ויחנו במדבר" (שמות יט, ב) ניתנה תורה בדימוס, פרהסיה, במקום הפקר, שאילו ניתנה בארץ ישראל, היו אומרים לאומות העולם, אין להם חלק בה. לפיכך ניתנה במדבר, במקום הפקר, וכל הרוצה לקבל יבוא ויקבל.

  מילים
  • דימוס - חופש, חירות (מלטינית)
  • פרהסיא - מקום ציבורי
  • מקום הפקר - מקום שאינו שייך לאף אדם
  דיון
 • איזו מין תורה זו הניתנת "בדימוס פרהסיה במקום הפקר"? מה יהיה מודגש בה? מה מאפיין תורה כזו?2
 • כיצד בא לידי ביטוי חלקן של אומות העולם בתורה?
 • מה לדעתכם המצב כיום – האם "כל הרוצה לקבל יבוא ויקבל"?
 • עושה עצמו הפקר
  וידבר ה' אל משה במדבר סיני. למה במדבר סיני? מכאן שנו חכמים בג' דברים ניתנה התורה - באש ובמים ובמדבר. באש מנין? "וְהַר סִינַי עָשַׁן כֻּלּוֹ מִפְּנֵי אֲשֶׁר יָרַד עָלָיו ה' בָּאֵשׁ" (שמות יט, יח). ובמים מנין? שנאמר "גַּם שָׁמַיִם נָטָפוּ גַּם עָבִים נָטְפוּ מָיִם: הָרִים נָזְלוּ מִפְּנֵי ה' זֶה סִינַי" (שופטים ה, ד). ובמדבר מנין? "וַיְדַבֵּר ה' אֶל משֶׁה בְּמִדְבַּר" (במדבר א, א). ולמה ניתנה בג' דברים הללו? אלא מה אלו חנם לכל באי העולם, כך דברי תורה חנם הם, שנאמר "הוֹי כָּל צָמֵא לְכוּ לַמַּיִם" (ישעיה נה 1). דבר אחר: וידבר ה' אל משה במדבר סיני אלא כל מי שאינו עושה עצמו כמדבר הפקר אינו יכול לקנות את החכמה והתורה. לכך נאמר במדבר סיני:

  מושגים
  • מדרש רבה - עשרה מדרשי אגדה שנכתבו בעקבות חמשה חומשי תורה וחמשת המגילות. המדרשים הכתבו בתקופת האמוראים והם נמנים בין מדרשי האגדה המקובלים ביותר. קימים הבדלים בזמני כתיבתם של המדרשים השונים ומבנם הפנימי.
  "And God spoke to Moses in the Sinai Wilderness" (Numbers 1:1). Why the Sinai Wilderness? From here the sages taught that the Torah was given through three things: fire, water, and wilderness. How do we know it was given through fire? From Exodus 19:18: "And Mount Sinai was all in smoke as God had come down upon it in fire." How do we know it was given through water? As it says in Judges 5:4, "The heavens dripped and the clouds dripped water [at Sinai]." How do we know it was given through wilderness? [As it says above,] "And God spoke to Moses in the Sinai Wilderness." And why was the Torah given through these three things? Just as [fire, water, and wilderness] are free to all the inhabitants of the world, so too are the words of Torah free to them, as it says in Isaiah 55:1, "Oh, all who are thirsty, come for water... even if you have no money." Another explanation: "And God spoke to Moses in the Sinai Wilderness" — Anyone who does not make themselves ownerless like the wilderness cannot acquire the wisdom and the Torah. Therefore it says, "the Sinai Wilderness."
  דיון
 • כיצד באים לידי ביטוי ג' הדברים שבהם ניתנה התורה?
 • האם אנו מאפשרים לכל באי עולם לקחת חלק בתורה?
 • אם לתחושתכם, התורה אכן ניתנה חינם לכל המעוניין?
 • כיצד אתם מבינים את הביטוי "עושה עצמו כמדבר הפקר"? מדוע מי שאינו עושה כן לא יוכל לקנות את החוכמה ואת התורה?
 • האם אתם מכירים אדם שעשה את עצמו "כמדבר הפקר"?
 • שיהיו הכל שווים בה
  'ממדבר מתנה' – שנִתנה להם מתנה במדבר לשמשן. דבר אחר: למה נִתנה במדבר? שאִלוּ נתנה להם בארץ היה שבטו שנִתנה בתחומו מדיין ואומר, אנו קודם בה. לכך נתנה במדבר שיהו הכל שוין בה. ועוד למה נתנה במדבר? כשם שמדבר לא נזרע ולא נעבד, כך המקבל עליו דברי תורה פורקין ממנו עול גלות ועול דרך ארץ. וכשם שמדבר אין מעלה ארנון כך בני תורה בני חורין בעולם הזה.

  מושגים
  • מדרש תנחומא - קובץ מדרשי אגדה על התורה הנפוץ והמקובל ביותר אחרי מדרשי רבה. הקובץ נערך באמצע המאה ה-7 לספירה. הוא מיוחס לרבי תנחומא בר אבא - אמורא ארץ-ישראלי. הקובץ מבוסס על המחזור התלת–שנתי של קריאות התורה, כפי שנהגו בארץ ישראל ומשוקעים בו מדרשים מתקופות שונות.
  (Numb. 21:17:) “Then Israel sang.” For what reason is Moses not mentioned there?136Numb. R. 19:26. For the reason that he was being punished because of the waters; and no person praises137Rt.: QLS. Cf.: Gk.: kalos. his executioner.138Lat.: speculator (“examineroroverseer”). And why is the name of the Holy One, blessed be He, not mentioned there? The matter is comparable to a governor who made a banquet for the king. The king said, “Will my friend so-and-so be there?” They told him, “No.” He said, “[Then] I also am not going there.” Also here the Holy One, blessed be He, said, “Inasmuch as Moses is not mentioned, I also will not be mentioned there.” (Numb. 21:18:) “The well that the princes dug.” Was it dug there? It is simply that it was given through the merit of the ancestors who were called princes. Thus it is stated (in Ps. 105:41-42), “He opened a rock, and water gushed out […]. For he remembered His holy promise and His servant Abraham.” (Numb. 21:18, cont.:) “That the nobles of the people dug with the scepter, even with their own staffs.” The princes were standing by it, and each and every one drew [the water] with his own staff for his own tribe and for his own family. And the space between the [four] standards was filled with a [flow of] water that was gathering strength. A woman who had to go to her companion from one standard to [another] standard went by ship, as stated (in Ps. 105:41), “they traveled the river by tsiyyot.”139A more traditional translation would be: IT FLOWED THROUGH THE WILDERNESS LIKE A RIVER. Now tsiyyot (here understood as the plural of tsi) can only denote a ship, since it is stated (in Is. 33:21), “nor shall a stately ship (tsi) pass by.” Now the waters flowed outside the camp and embraced a great strip of land. Thus it is stated (in Ps. 23:3) “He leads me in paths (literally, circles) of righteousness.” In addition, [the encircling waters] would cause endless varieties of green herbage and trees to grow, as stated (in Ps. 23:2), “[He makes me lie down] in green pastures; [He leads me beside still waters].” All those the days that Israel was in the desert they used it (i.e., the well). Therefore, they rendered praise for it [with the song ending] (in Numb. 21:18), “the well that the princes dug.” (Numb. 21:18, cont.:) “From Midbar (literally, desert) to Mattanah,” [so stated] because in the desert [the well] was given (nittenah) them to use as a gift (mattanah). Another interpretation: Why was [the well] given in the desert? Because if it had been given to them in the land, the tribe in whose border it was given would have argued and said, “I have a prior claim to it.” For that reason it was given in the desert where all would have an equal claim to it. And for what other reason was it given in the desert? Just as a desert is neither sown nor cultivated, so is the one who receives the words of Torah. They remove from him the yoke of the government and the yoke of earning a living. Just as a desert does not grow arnona;140The Latin word generally denotes, as it probably does here, a tax on farm goods paid in kind; but the word also occurs in a broader sense denoting agricultural products generally. so are children of Torah (i.e., Torah scholars) free [from it] in this world.141I.e., by accepting the yoke of Torah, such scholars are exempt from government taxes and the need to earn a living. See Numb. R. 19:26. Another interpretation [of why it was given] in the desert: Who is the one who fulfills the Torah? One who uses himself like the desert, [i.e.,] whoever makes himself like a desert and removes himself from everything [that might distract him]. (Numb. 21:19:) “From Mattanah to Nahaliel, and from Nahaliel to Bamoth.” These three places correspond to the three courts in Jerusalem that would explicate the Torah to all of Israel: (Ibid.) “From Mattanah to Nahaliel,” these refer to the Sanhedrin on the Temple Mount; (ibid., cont.) “from Nahaliel to Bamoth,” these refer to the Sanhedrin142Gk.: synhedrion. in the [Temple] court beside the altar; (Numb. 21:20) “From Bamoth to the valley that is in the Plain of Moab.” These refer to the Sanhedrin, when it was in the chamber of hewn stones, which was in the region of that woman who came from the Plain of Moab (i.e., Ruth), of whom it is stated (in Ruth 2:6), “She is the young Moabite woman who came back with Naomi from the Plains of Moab.” (Numb. 21:20, cont.:) “[At the Summit of Pisgah,] which is visible on the surface of wilderness (yeshimon);”143Yeshimon may be a place name, Jeshimon. for from there (she’misham) Torah goes forth into the world. Another interpretation (of these verses, centering on Numb. 21:19) “From Mattanah to Nahaliel”: Moses said, “Master of the world, after all of the miracles that You did for them, I am to die from them? He gave them the Torah from the desert (midbar), [as stated] (in Numb. 21:18), ‘From Midbar to Mattanah (literally, gift).’ And through me, they inherited (nahalu) it, as stated (in Numb. 21:19) ‘From Mattanah to Nahaliel.’ And from when they inherited it, You decreed death upon me [since] (Numb. 21:19, cont.), ‘from Nahaliel to Bamoth,’ [meaning] death came (ba mavet).” (Numb. 21:20) “From Bamoth to the valley that is in the Plain of Moab…,” that is burial, as stated (in Deut. 34:6), “He buried him in the valley in the Land of Moab.” This is related to what Job said (to Job 34:19), “He is not partial to princes; the noble are not preferred to the wretched; for all of them are the work of His hands.”(Numb. 21:20, cont.:) “[At the Summit of Pisgah,] which is visible on the surface of wilderness (yeshimon).” This is in reference to the well which accompanied them until it was hidden in the Sea of Tiberias.144See above, Lev. 7:7; Numb. 1:2; 6:35, 47-49; and the notes there; also yKil. 2:4 or 3 (32cd); yKet. 12:3 (35b); Lev. R. 22:4; Eccl. R. 5:8-9:5; cf. Shab. 35b, according to which the well is visible from Mount Carmel; similarly M. Ps. 24:6, according to which the well is visible from Mount Nebo. And one standing on the surface of the wilderness sees something in the midst of the sea about the size of the mouth of an oven; and that is the well, which is visible on the surface of the wilderness.
  דיון
 • האם התורה היא בעיניכם מתנה שניתנה לנו? מה משמעות הדבר לשיטתכם?
 • מה הפוטנציאל במדבר?
 • כיצד המדבר/התורה הופכים את האדם לבן חורין בעולם הזה?
 • מדוע יש צורך לפרוק עול גלות ועול דרך ארץ קודם קבלת דברי תורה?
 • דף הנחיות למנחה:
  דף למנחה סיוון.docx