ט באב - יום חורבן והולדת המשיח
הדף מאת: אליזבט גולדוין / המדרשה באורנים
תשעה באב נקבע במסורת היהודית כיום האבל הלאומי הכבד ביותר והוא מנקז אליו זיכרון של מאורעות הרי אסון, חסרי תיקון או תקנה. בשיעור זה נעסוק ביחס שבין האבל הכבד והתחושות הקשות הנלוות לאסונות מכוננים, לבין היכולת לאזור כוח ולהמשיך בחיים, לשמור על התקווה למרות הכול ואף על פי כן.
דיון
ארבעה ימי צום מוקדשים בלוח השנה העברי לתהליך חורבן בית המקדש, כל אחד מוקדש לשלב אחר: עשרה בטבת, שבעה-עשר בתמוז, תשעה באב וצום גדליה בג' בתשרי. מכולם, יום האבל הלאומי הכבד ביותר הוא תשעה באב, אשר מנקז אליו זיכרון של מאורעות הרי-אסון, שלא נראה שיש להם תיקון או תקנה. בשיעור זה נעסוק ביחס שבין האבל הכבד והתחושות הקשות הנלוות לאסונות מכוננים, לבין כוח החיים והיכולת לשמור על התקווה, למרות הכול ואף על פי כן.

המקור הראשון מפרט את כל המאורעות שהונצחו בצומות שבעה עשר בתמוז ותשעה באב.
חֲמִשָּׁה דְּבָרִים אֵרְעוּ אֶת אֲבוֹתֵינוּ בְּשִׁבְעָה עָשָׂר בְּתַמּוּז וַחֲמִשָּׁה בְּתִשְׁעָה בְאָב. בְּשִׁבְעָה עָשָׂר בְּתַמּוּז נִשְׁתַּבְּרוּ הַלּוּחוֹת, וּבָטַל הַתָּמִיד, וְהָבְקְעָה הָעִיר, וְשָׂרַף אַפָּסְטְמוֹס אֶת הַתּוֹרָה וְהֶעֱמִיד צֶלֶם בַּהֵיכָל. בְּתִשְׁעָה בְּאָב נִגְזַר עַל אֲבוֹתֵינוּ שֶׁלֹּא יִכָּנְסוּ לָאָרֶץ, וְחָרַב הַבַּיִת בָּרִאשׁוֹנָה וּבַשְּׁנִיָּה, וְנִלְכְּדָה בֵּיתָר, וְנֶחְרְשָׁה הָעִיר. מִשֶּׁנִּכְנַס אָב מְמַעֲטִין בְּשִׂמְחָה.

מילים
  • בטל התמיד - הופסקה הקרבת קורבן התמיד, קורבן שהוקרב מדי יום בבית המקדש
  • נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ - כעונש על חטא המרגלים, ראו בבמדבר יד פסוקים כט - לט
There were five events that happened to our ancestors on the seventeenth of Tammuz and five on the ninth of Av.On the seventeenth of Tammuz: The tablets were shattered; The tamid (daily) offering was cancelled; The [walls] of the city were breached; And Apostomos burned the Torah, and placed an idol in the Temple. On the ninth of Av It was decreed that our ancestors should not enter the land, The Temple was destroyed the first And the second time, Betar was captured, And the city was plowed up. When Av enters, they limit their rejoicing.
דיון
צום שבעה עשר בתמוז מתחיל בבוקר ואילו צום תשעה באב מתחיל מערב ונמשך יממה שלמה. השוו את המאורעות המצוינים בשני הצומות וחישבו, מדוע מצדיקים המאורעות שקרו בתשעה באב צום ארוך וחמור יותר?
האם חמישה מאורעות כה שונים אירעו באותם התאריכים ממש?
מה נוכל ללמוד על היחס שבין ההיסטוריה לבין עיצוב הזיכרון התרבותי?
כדאי גם לשים לב לעיתוי הצום של ט' באב - שיא הקיץ. האם יש קשר לדעתכם בין תוכני היום למזג האויר?
"ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו" (במדבר יד א). אמר רבה אמר רבי יוחנן: אותו היום ערב תשעה באב היה, אמר הקב"ה הן בכו בכיה של חינם, ואני אקבע להם בכיה לדורות
The verse states: “And all the congregation lifted up their voice and cried” (Numbers 14:1). Rabba says that Rabbi Yoḥanan says: That day was the eve of the Ninth of Av, and the Holy One, Blessed be He, said: On that day they wept a gratuitous weeping, so I will establish that day for them as a day of weeping for the future generations.
דיון
על מה היה "בכייה של חינם"? בדקו את הפסוק במקור. האם אכן היה זה בכי לחינם?
מתי לגיטימי לבכות? כמה לגיטימי לבכות?
האם כל בכי נובע מרחמים עצמיים ויש להימנע מכך?
עיצובו התרבותי של תשעה באב עונה בשלילה על שאלה אחרונה זו. מגילת איכה הנקראת בתשעה באב כולה בכי ואבל על חורבן בית המקדש וירושלים.
מה נרצה להוסיף היום לרשימת המאורעות שיש לבכות עליהם בתשעה באב, כעם וכיחידים?

והנה, גם בבכי ובאבל יש למצוא את הדרך לשמור על כוחות החיים. המקור הבא חושף מתח זה.
תנו רבנן: כשחרב הבית בשניה רבו פרושין בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין.
נטפל להן ר' יהושע אמר להן: בני מפני מה אי אתם אוכלין בשר ואין אתם שותין יין?
אמרו לו נאכל בשר שממנו מקריבין על גבי מזבח ועכשיו בטל? נשתה יין שמנסכין על גבי המזבח ועכשיו בטל?
אמר להם: אם כן לחם לא נאכל שכבר בטלו מנחות?
- אפשר בפירות.
פירות לא נאכל שכבר בטלו בכורים?
- אפשר בפירות אחרים.
מים לא נשתה שכבר בטל ניסוך המים?
שתקו .אמר להן בני בואו ואומר לכם: שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר שכבר נגזרה גזרה ולהתאבל יותר מדאי אי אפשר שאין גוזרין גזירה על הצבור אלא אם כן רוב צבור יכולין לעמוד בה דכתיב (מלאכי ג ט) "במארה אתם נארים ואותי אתם קובעים הגוי כולו". אלא כך אמרו חכמים: סד אדם את ביתו בסיד ומשייר בו דבר מועט וכמה ... עושה אדם כל צרכי סעודה ומשייר דבר מועט ... עושה אשה כל תכשיטיה ומשיירת דבר מועט ...' וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה שנאמר (ישעיהו סו ח) "שמחו את ירושלים" וגו'.

הסברים
  • בשיחה בין ר' יהושע לפרושים, הם אינם ממהרים להכנע. כאשר הוא מנסה להראות להם את האבסורד שבגישה שלהם, הם תחילה עקביים לשיטתם: אפשר להסתדר בלי לאכול לחם ועם פירות שאינם משבעת המינים - ולכן לא הביאו מהם ביכורים למקדש. אבל בלי מים...
§ Having mentioned the prohibition against plastering, which is a sign of mourning over the destruction of the Temple, the Gemara discusses related matters. The Sages taught in a baraita (Tosefta, Sota 15:11): When the Temple was destroyed a second time, there was an increase in the number of ascetics among the Jews, whose practice was to not eat meat and to not drink wine. Rabbi Yehoshua joined them to discuss their practice. He said to them: My children, for what reason do you not eat meat and do you not drink wine? They said to him: Shall we eat meat, from which offerings are sacrificed upon the altar, and now the altar has ceased to exist? Shall we drink wine, which is poured as a libation upon the altar, and now the altar has ceased to exist? Rabbi Yehoshua said to them: If so, we will not eat bread either, since the meal-offerings that were offered upon the altar have ceased. They replied: You are correct. It is possible to subsist with produce. He said to them: We will not eat produce either, since the bringing of the first fruits have ceased. They replied: You are correct. We will no longer eat the produce of the seven species from which the first fruits were brought, as it is possible to subsist with other produce. He said to them: If so, we will not drink water, since the water libation has ceased. They were silent, as they realized that they could not survive without water. Rabbi Yehoshua said to them: My children, come, and I will tell you how we should act. To not mourn at all is impossible, as the decree was already issued and the Temple has been destroyed. But to mourn excessively as you are doing is also impossible, as the Sages do not issue a decree upon the public unless a majority of the public is able to abide by it, as it is written: “You are cursed with the curse, yet you rob Me, even this whole nation” (Malachi 3:9), indicating that the prophet rebukes the people for neglecting observances only if they were accepted by the whole nation. Rabbi Yehoshua continues: Rather, this is what the Sages said: A person may plaster his house with plaster, but he must leave over a small amount in it without plaster to remember the destruction of the Temple. The Gemara interjects: And how much is a small amount? Rav Yosef said: One cubit by one cubit. Rav Ḥisda said: This should be opposite the entrance, so that it is visible to all. Rabbi Yehoshua continues: The Sages said that a person may prepare all that he needs for a meal, but he must leave out a small item to remember the destruction of the Temple. The Gemara interjects: What is this small item? Rav Pappa said: Something akin to small, fried fish. Rabbi Yehoshua continues: The Sages said that a woman may engage in all of her cosmetic treatments, but she must leave out a small matter to remember the destruction of the Temple. The Gemara interjects: What is this small matter? Rav said: She does not remove hair from the place on the temple from which women would remove hair. The source for these practices is a verse, as it is stated: “If I forget you, Jerusalem, let my right hand forget its cunning. Let my tongue cleave to the roof of my mouth, if I remember you not; if I set not Jerusalem above my highest joy” (Psalms 137:5–6). The Gemara asks: What is the meaning of: Above my highest [rosh] joy? Rav Yitzḥak says: This is referring to the burnt ashes that are customarily placed on the head [rosh] of bridegrooms at the time of their wedding celebrations, to remember the destruction of the Temple. Rav Pappa said to Abaye: Where are they placed? Abaye replied: On the place where phylacteries are placed, as it is stated: “To appoint to them that mourn in Zion, to give to them a garland in place of ashes” (Isaiah 61:3). Since phylacteries are referred to as a garland (see Ezekiel 24:17), it may be inferred from this verse that the ashes were placed in the same place as the phylacteries. The baraita continues: And anyone who mourns for the destruction of Jerusalem will merit and see its joy, as it is stated: “Rejoice with Jerusalem, and be glad with her, all that love her; rejoice for joy with her, all that mourn for her” (Isaiah 66:10).
דיון
אילו שתי תפיסות אבל שונות מתגלות בסיפור? נסו לאפיין אותן ודונו בהן.
מה מקובל עליכם יותר?
ר' יהושע מדגיש את עניין המידתיות: האם לא נחוץ זמן כדי ליצור פרספקטיבה מאוזנת מסוג זה?
מה תפקידו של המשפט האחרון בסיפור? האם הוא מלמד על בהלה מן האבל, בריחה ממנו, או שמא הוא מצביע על כוחות תקווה גדולים שמאפשרים להמשיך בחיים למרות החורבן?
הסיפור על מנחם (בתרגום לעברית)
מעשה היה ביהודי אחד שהיה עומד וחורש.
געה השור לפניו.
עבר ערבי אחד ושמע קול. אמר לו: יהודי, יהודי! התר את השור ואת (יתד) מחרשתך שהרי בית המקדש חרב.
געה פעם שנייה.
אמר לו: יהודי, יהודי! קשור שורך וקשור את (יתד) מחרשתך שהרי נולד המלך המשיח.
אמר לו: מה שמו?
אמר לו: מנחם.
אמר לו: ומה שמו של אביו?
אמר לו: חזקיה.
אמר לו: מנין הוא?
אמר לו: מהיכל המלך שבבית לחם יהודה.

הלך, מכר שורו ומכר את (יתד) מחרשתו ונעשה מוכר לבושים לתינוקות. והיה עולה לעיר ויוצא מעיר, עד שלא בא לאותה העיר והיו כל הנשים קונות, ואמא של מנחם לא קנתה.
שמע את קולן של הנשים אומרות: אמו של מנחם, אמו של מנחם! בואי, קני לבנך.
אמרה: רוצה אני לחונקם את שונאי ישראל, שביום שנולד חרב בית-המקדש.
אמר לה: בטוח אני שבגללו נחרב ובגללו יבנה.
אמרה לו: אין לי מעות.
אמר לה: ומה איכפת לי? בואי, קני לו. אם אין לפניך היום, לאחר ימים אני אבוא ואקח.

לאחר ימים עלה לאותה העיר.
אמר לה: מה עושה התינוק?
אמרה לו: משעה שראית אותי, באו רוחות רעות וחטפו אותו מידיי.
The Rabbis say : As for the King Messiah, whether he be among the living or the dead. He shall be called David (meaning whether he exist or no, he will be of a royal stock). According to R. Tunhooma, the reason would be this (Ps. xviii. 60) : " Great deliverance giveth lie to His king, to David His anointed '." R. Joshua ben Levi says : His name shall be Tsemah; and according to R. Judan, son of R. Aibo: It shall be Menahem (comforter). ' R. Hanina, son of Abahoo, says : You must not conclude that these two opinions contradict each other, for m fact these two names are the same ^ The following tale which we have from R. Judan, son of R. Aibo, proves it : One day, an Israelite, whilst cultivating his held, heard his cow cry out; an Arab, who was passing, also heard her : Son of Juda, cried he, son of Juda ! quit thy cow, quit thy plough, for the Temple is destroyed (and thou shalt either mourn or flee, instead of till the earth). The cow bellowed a second time. Son of Juda, said the Arab, son of Juda ! take back thy cow and thy plough, for the King, the Messiah, has just been born. What is his name? Menahem. And what is his father's name? Ezeckiel. And from whence does he come? From the royal town of Eethlem in Judea^ The Hebrew sold his cow and his plough and bought some baby's clothes. He went from town to town; when he arrived at the town mentioned, he saw that all the women were buying clothes, excepting Menahera^s mother. And he heard the women say : Mother of Menahem, come and buy clothes for thy child. Oh, said she, I should like to see the enemies of Israel strangled ^, for on the day of he infantas birth, the Temple of Jerusalem is destroyed. We are certain, answered the traveller, that if, because of his advent, the Temple is destroyed, it will also be rebuilt b\^ him (therefore, be comforted, and make thy purchases). But, said she, I have not a groat. Never mind, said he, come, buy what thou needest ; if to-day thou hast not the necessary money before thee, I will come to be paid another day. Two days afterwards, he came back into the town. "What hast thou done with thy child? he asked of the woman. I know not, answered she; since thou wast hero there has been storm and tempest, and my child has been taken from me". Aboon says : Why all that from a tale concerning the Arab ? A verse of the Bible sanctions it (Isa. x. 33) : " Behold the Lord, the Lord of Hosts, shall lop the bough with terror ; and the following : ''And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse" (meaning, that the birth of a Messiah of the line of David shall make up for the destruction of the Temple).
דיון
איזו תפיסה מבטא הסיפור על המשיח שנולד ביום שהמקדש חרב? שימו לב לשמו...
לפי התפיסה המיוצגת בסיפור, מה היה צריך היהודי לעשות לאחר הבשורה על הולדת מנחם? מה האם הייתה צריכה לעשות?
מדוע לא עשו זאת?
מדוע נעלם המשיח?
מה דעתכם על המסר של הסיפור?
הסיפור הזה הוא אולי מטאפורה על תולדות עם ישראל, שהפכו מעובדי אדמה לרוכלים ונוודים בעולם. אך האם באמת אפשר היה להמשיך לחרוש את האדמה לאחר החורבן הגדול?
איך ממשיכים בחיים לאחר חורבן?
וכבר היה רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכין בדרך ושמעו קול המונה של רומי מפלטה [ברחוק] מאה ועשרים מיל והתחילו בוכין ורבי עקיבא משחק.
אמרו לו: מפני מה אתה משחק?
אמר להם: ואתם מפני מה אתם בוכים?
אמרו לו: הללו גויים שמשתחוים לעצבים ומקטרים לעבודה זרה יושבין בטח והשקט ואנו בית הדום רגלי אלהינו שרוף באש ולא נבכה?!
אמר להן: לכך אני מצחק. ומה לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמה.
שוב פעם אחת היו עולין לירושלים. כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם. כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים התחילו הן בוכין ורבי עקיבא מצחק.
אמרו לו: מפני מה אתה מצחק?
אמר להם :מפני מה אתם בוכים?
אמרו לו מקום שכתוב בו (במדבר א נא) "והזר הקרב יומת" ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה?!
אמר להן: לכך אני מצחק, דכתיב (ישעיהו ח ב) "ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו". וכי מה ענין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני. אלא תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. באוריה כתיב (מיכה ג יב) "לכן בגללכם ציון שדה תחרש" [וגו'] בזכריה כתיב (זכריה ח ד) "עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלם". עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת.
בלשון הזה אמרו לו עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו:

מילים
  • פלטה - ארמון
§ Apropos tribulations of exile and hope for redemption, the Gemara relates: And it once was that Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azarya, Rabbi Yehoshua, and Rabbi Akiva were walking along the road in the Roman Empire, and they heard the sound of the multitudes of Rome from Puteoli at a distance of one hundred and twenty mil. The city was so large that they were able to hear its tumult from a great distance. And the other Sages began weeping and Rabbi Akiva was laughing. They said to him: For what reason are you laughing? Rabbi Akiva said to them: And you, for what reason are you weeping? They said to him: These gentiles, who bow to false gods and burn incense to idols, dwell securely and tranquilly in this colossal city, and for us, the House of the footstool of our God, the Temple, is burnt by fire, and shall we not weep? Rabbi Akiva said to them: That is why I am laughing. If for those who violate His will, the wicked, it is so and they are rewarded for the few good deeds they performed, for those who perform His will, all the more so will they be rewarded. The Gemara relates another incident involving those Sages. On another occasion they were ascending to Jerusalem after the destruction of the Temple. When they arrived at Mount Scopus and saw the site of the Temple, they rent their garments in mourning, in keeping with halakhic practice. When they arrived at the Temple Mount, they saw a fox that emerged from the site of the Holy of Holies. They began weeping, and Rabbi Akiva was laughing. They said to him: For what reason are you laughing? Rabbi Akiva said to them: For what reason are you weeping? They said to him: This is the place concerning which it is written: “And the non-priest who approaches shall die” (Numbers 1:51), and now foxes walk in it; and shall we not weep? Rabbi Akiva said to them: That is why I am laughing, as it is written, when God revealed the future to the prophet Isaiah: “And I will take to Me faithful witnesses to attest: Uriah the priest, and Zechariah the son of Jeberechiah” (Isaiah 8:2). Now what is the connection between Uriah and Zechariah? He clarifies the difficulty: Uriah prophesied during the First Temple period, and Zechariah prophesied during the Second Temple period, as he was among those who returned to Zion from Babylonia. Rather, the verse established that fulfillment of the prophecy of Zechariah is dependent on fulfillment of the prophecy of Uriah. In the prophecy of Uriah it is written: “Therefore, for your sake Zion shall be plowed as a field, and Jerusalem shall become rubble, and the Temple Mount as the high places of a forest” (Micah 3:12), where foxes are found. There is a rabbinic tradition that this was prophesied by Uriah. In the prophecy of Zechariah it is written: “There shall yet be elderly men and elderly women sitting in the streets of Jerusalem” (Zechariah 8:4). Until the prophecy of Uriah with regard to the destruction of the city was fulfilled I was afraid that the prophecy of Zechariah would not be fulfilled, as the two prophecies are linked. Now that the prophecy of Uriah was fulfilled, it is evident that the prophecy of Zechariah remains valid. The Gemara adds: The Sages said to him, employing this formulation: Akiva, you have comforted us; Akiva, you have comforted us.
דיון
נסו להצדיק את עמדת החכמים וגם את עמדת ר' עקיבא. עם מי אתם מזדהים יותר?
האם מטרת צום תשעה באב היא לאפשר את האבל והבכי?
האם מטרתו היא גם להזכיר את התקווה שבכל חורבן מתחיל משהו חדש, אולי טוב יותר?
מה יותר?

אולי לא צריך לבחור. בתלמוד הבבלי מסופר שבתוך ארון העדות שהיו מונחים בו לוחות הברית, היו מונחים גם שברי הלוחות הראשונים (בבא בתרא יד ע"ב). לפעמים צריך שבר כדי לאפשר צמיחה חדשה. זה לא מוריד מן האבל על מה שנחרב ונשבר וגם לא מן הנחיצות לזכור זאת כדי לאפשר את התיקון.
דף מספר 1 בסדרה חורבן ותקווה, דפים נוספים בסדרה:
2 3 4