התנדבות – המפגש עם השונה
הדף מאת: מיכל ברגמן / מרכז יעקב הרצוג
לקראת יציאה להתנדבות, או כעידוד לפעילות התנדבותית: הלימוד יעסוק בתחושות המעורבות שמעלה המפגש עם אוכלוסייה חריגה – הזדהות לצד דחייה. מתן ביטוי לתחושות אלו עשוי לסייע לבני הנוער להתגבר על הקושי הרגשי הכרוך בפעילות ההתנדבותית.
שמונה מעלות הצדקה על פי הרמב"ם
מעלה גדולה שאין למעלה ממנה - זה המחזיק בידי ישראל שמָךְ [=שהפך לעני], ונותן לו מתנה או הלוואה, או עושה עמו שותפות, או ממציא לו מלאכה, כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות ולא ישאול [=יבקש]; ועל זה נאמר "והחזקת בו, גר ותושב וחי עמך" (ויקרא כה, לה), החזק בו שלא ייפול ויצטרך. פחות מזה - הנותן צדקה לעניים, ולא ידע למי נתן, ולא ידע העני ממי לקח, שהרי זו מצווה לשמה. וקרוב לזה--הנותן לתוך קופה של צדקה; ולא ייתן אדם לתוך קופה של צדקה, אלא אם כן יודע שהממונה נאמן וחכם ויודע לנהוג בה כשורה. פחות מזה - שידע הנותן למי ייתן, ולא ידע העני ממי לקח. פחות מזה - שידע העני ממי נטל, ולא ידע הנותן. פחות מזה - שייתן לעני בידו, קודם שישאול. פחות מזה - שייתן לו כראוי ליתן לו, אחר שישאול. פחות מזה - שייתן לו פחות מן הראוי, בסבר פנים יפות. פחות מזה - שייתן לו, בעצב.
There are eight levels of tzedakah, each one greater than the other. The greatest level, higher than all the rest, is to fortify a fellow Jew and give him a gift, a loan, form with him a partnership, or find work for him, until he is strong enough so that he does not need to ask others [for sustenance]. Of this it is said, (Lev. 25:35) [If your kinsman, being in straits, comes under your authority,] and you hold him as though a resident alien, let him live by your side. That is as if to say, "Hold him up," so that he will not fall and be in need.186See Babylonian Talmud Shabbat 63a. One level lower than this is one who gives tzedakah to the poor and does not know to whom he gives, and the poor person does not know from whom he receives.187Maimonides holds the anonymity of both giver and receiver of great importance, but he does not require anonymity at the highest level of giving. This is perhaps because the highest level of giving addresses the source of poverty whereas giving something to a beggar only alleviates a person's temporary need. Preventing poverty is therefore of such importance that anonymity becomes secondary in that instance. This is purely a mitzvah for its own sake, such as the Chamber of Secrets in the Holy Temple, for there the righteous would give in secret [and leave], and the poor, of good background, would sustain themselves from it in secret. Very close to this is one who gives to the kupah of tzedakah, but one should not contribute to the kupah of tzedakah unless one is certain that the one who counts it is trustworthy and wise and behaves competently, as was Rabbi Chanania ben Teradion.188See Babylonian Talmud Bava Batra 10b and Avodah Zarah 17b. Rabbi Chanania ben Teradion had a reputation for competence and honesty, so he dealt with the collection and distribution of charity funds. He was later tortured and executed by the Romans. One level lower is one who gives tzedakah and the giver knows to whom he gives but the poor person does not know from whom he takes. Such did the great sages who would go in secret and throw money onto the doorways of the poor.189See Babylonian Talmud Ketubot 67b. A method such as this one is a good way when the keepers of tzedakah do not behave competently. One level lower is when the poor person knows from whom he takes but the giver does not know to whom he gives. Such was the way of the sages who would tie coins to their garments and would throw the bundle over their shoulder so the poor could come up [behind them] and take [them] without being embarrassed.190See Babylonian Talmud Ketubot 67b. One level lower is to give to him with one's own hand before he can ask.191It can be assumed that from this point on the situation is one of face to face encounter, handing something to another. One level lower is to give to him after he has asked. One level lower is to give him less than one should but with kindness. One level lower is to give to him begrudgingly.
דיון
 • מדוע לדעתכם בוחר הרמב"ם לפתוח ברמה הגבוהה ביותר של נתינה וממנה לרדת במעלות הצדקה, ולא להפך?
 • אילו ערכים עומדים בבסיס הדירוג שקובע הרמב"ם?
 • האם הדירוג של הרמב"ם מקובל עליכם? מדוע? האם תוכלו להציע דירוג שונה?]
 • תנו דוגמה של עשייה למען הזולת בכל אחת מן המעלות.
 • אילו סוגי נתינה הייתם רוצים שיבואו לידי ביטוי בהתנדבות שלכם?
מר עוקבא והעני
מר עוקבא, היה עני בשכנותו. והיה רגיל בכל יום לזרוק לו ארבעה זוזים בפתח הדלת. יום אחד אמר [העני]: אלך ואראה מיהו שעושה עמי צדקה זו. באותו היום השתהה מר עוקבא בבית המדרש. באה אשתו עמו. כיוון שראה [העני] שהטו עצמם לדלת - יצא אחריהם. ברחו ונכנסו בתנור שהייתה האש גרופה בו. נכוו רגליו [של מר עוקבא]. אמרה לו אשתו: תן רגלך על רגלי. חלשה דעתו של מר עוקבא. אמרה לו: אני מצויה בתוך הבית ומקרבת הנאתו.
who have come to appeal to the charity fund to be married off, the administrators marry off the orphan girl first and afterward they marry off the orphan boy, because the humiliation of a woman who is not married is greater than that of an unmarried man. The Sages taught: Concerning an orphan boy who has come to marry, the community tries its utmost to provide for all of his needs. The charities rent a house for him, arrange for him a bed and all his utensils, and thereafter they marry him a wife, as it is stated: “But you shall surely open your hand to him, and shall surely lend him sufficient for his deficiency in that which is deficient for him” (Deuteronomy 15:8). With regard to the phrase “sufficient for his deficiency,” this is referring to the house. “Which is deficient”; this is referring to a bed and table. “For him [lo]”; this is referring to a wife. And similarly the verse states: “I will make him [lo] a helpmate for him” (Genesis 2:18), when God created a wife for Adam. Concerning this issue, the Sages taught: “Sufficient for his deficiency”; this teaches that you are commanded with respect to the pauper to support him, but you are not commanded with respect to him to make him wealthy, as the obligation encompasses only that which he lacks, as indicated by the word deficient. However, the verse also states: “Which is deficient for him”; this includes even a horse upon which to ride and a servant to run in front of him for the sake of his stature, if necessary. For someone accustomed to these advantages, their absences constitute a true deficiency, not an extravagant indulgence. The Gemara relates: They said about Hillel the Elder that he obtained for a poor person of noble descent a horse upon which to ride and a servant to run in front of him. One time he did not find a servant to run in front of him, and Hillel himself ran in front of him for three mil, to fulfill the dictate “which is deficient for him.” The Sages taught: There was an incident involving the people of the Upper Galilee, who bought for a poor person of noble descent from the city of Tzippori a litra of meat every day. The Gemara asks: If they provided him with the reasonable ration of a litra of meat, what is the novelty in this incident? Why does it bear repeating? Rav Huna said: It was a litra of meat of poultry, which is very expensive. And if you wish, say instead that for the weight of a litra of coins, they bought him actual red meat. The price of ordinary meat was so expensive that they had to pay the exorbitant price of a litra of coins. Rav Ashi said they did not spend a litra of coins for him. Rather, there, in the Galilee, it was a small village, and every day they would lose an entire animal just for him. They would slaughter an animal daily, simply to provide him with fresh meat, although there was otherwise no market for such a plentiful supply of meat in the village. The Gemara relates another incident concerning charity. A certain person came before Rabbi Neḥemya to request charity. He said to him: On what do you normally dine? He said to him: I usually dine on fatty meat and aged wine. Rabbi Neḥemya asked him: Is it your wish to belittle yourself and partake together with me in a meal of lentils, which is my regular food? He partook with him of lentils, and he died, since he was not accustomed to this food. Rabbi Neḥemya said: Woe to this one who was killed by Neḥemya. The Gemara wonders: On the contrary, Rabbi Neḥemya should have said: Woe to Neḥemya who killed this one. The Gemara responds: Rather, Rabbi Neḥemya meant that it was he, the pauper, who should not have pampered himself so much. The poor man was to blame for his own death. His excessive indulgence rendered him incapable of digesting simple foods such as lentils. The Gemara relates another story. A certain person came before Rava to request charity. He said to him: On what do you normally dine? He said to him: On a fattened hen and aged wine. He said to him: And were you not concerned for causing a burden to the community by expecting such opulent foods? He said to him: Is that to say that it is from their funds that I eat? I eat from the support of the Merciful One. This would seem to be a reasonable argument, as we already learned that in the verse “the eyes of all wait for You, and You give them their food in its time” (Psalms 145:15), the phrase: At their time, is not stated, rather “in its time.” This teaches that the Holy One, Blessed be He, gives each and every one his personally appropriate sustenance at its proper time, and the community is merely His agent in discharging His will. Therefore, the man is justified in maintaining his standard. In the meantime, while they were talking, Rava’s sister, who had not seen him for thirteen years, came. And as a gift, she brought him a fattened hen and aged wine. Rava said to himself: What is this that happened in front of me that suddenly I am brought food that I do not usually eat? He then understood that this was a providential response to what he had earlier said to the man. Rava said to him: I have responded [na’aneti] to your contention. Arise and eat. § The Sages taught: If an individual does not have sufficient means of support and does not want to be supported from charity funds, the charities provide him funds as a loan in a dignified manner, and then they go back and give the funds to him as a gift; this is the statement of Rabbi Meir. And the Rabbis say: They give him funds as a gift, and then they go back and give the funds to him as a loan. The Gemara wonders about the Rabbis’ ruling: How can we give it as a gift? After all, he does not want to take it as a gift. The Gemara answers that Rava said: The Rabbis’ instruction is to begin discussions with him by offering the assistance as a gift. If he refuses, the charities give it to him as a loan, but they treat it as a gift and refrain from attempting to collect a debt. If he has sufficient funds of his own but does not want to support himself by his own funds without the assistance of charity, the charities give him aid as a gift, and then they go back and collect the debt from him. The Gemara asks: How can the administrators of the fund go back and collect from him? Would their efforts not be in vain, as subsequently he would not take their support, knowing that he would still have to pay for it? Rav Pappa said: The charities collect the accrued debt from his estate only after his death. The baraita continues: Rabbi Shimon says, disputing the opinion of the Rabbis: If he has sufficient funds and does not want to be supported by his own means, they do not get involved with him, as the community is not obligated to support him. If he does not have and does not want to be supported from charity, the charities say to him: Bring collateral and take a loan, so that his mindset should be raised for him, with the false impression that he is not receiving a handout. The Gemara cites a dispute related to the previous discussions. The Sages taught in a baraita with regard to the double expression in the Torah: “You shall open your hand to him [ha’avet ta’avitenu]” (Deuteronomy 15:8). Ha’avet”; this is referring to one who does not have funds and does not want to be supported by charity. The policy is that the charities provide him funds as a loan and go back and give the funds to him as a gift. “Ta’avitenu”; this is referring to one who has means and does not want to support himself. The policy is that the charities provide money as a gift, and then they go back and collect from his estate after his death. This is the statement of Rabbi Yehuda. The baraita continues: And the Rabbis say: If he has money and does not want to support himself, they do not get involved with him. The baraita asks: How then do I uphold the double expression ha’avet ta’avitenu”? The baraita answers: The Torah spoke in the language of men, and the double form does not have halakhic significance. The Gemara recounts another incident related to charity. Mar Ukva had a pauper in his neighborhood, and Mar Ukva was accustomed every day to toss four dinars for him into the slot adjacent to the hinge of the door. One day the poor person said: I will go and see who is doing this service for me. That day Mar Ukva was delayed in the study hall, and his wife came with him to distribute the charity. When the people in the poor man’s house saw that someone was turning the door, the pauper went out after them to see who it was. Mar Ukva and his wife ran away from before him so that he would not determine their identity, and they entered a certain furnace whose fire was already raked over and tempered but was still burning. Mar Ukva’s legs were being singed, and his wife said to him: Raise your legs and set them on my legs, which are not burned. Understanding that only his wife was spared from burns, because she was more worthy, Mar Ukva became distraught. By way of explanation, she said to him: I am normally found inside the house, and when I give charity, my assistance is ready and immediate, insofar as I distribute actual food items. Since you distribute money, which is not as readily helpful, my aid is greater than yours. The Gemara asks: And what is all this? Why did they go to such extreme lengths to avoid being discovered? The Gemara answers: It is as Mar Zutra bar Toviya said that Rav said, and some say that Rav Huna bar Bizna said that Rabbi Shimon Ḥasida said, and some say that Rabbi Yoḥanan said in the name of Rabbi Shimon ben Yoḥai: It is preferable for a person to deliver himself into a fiery furnace so that he not whiten the face of, i.e., embarrass, his friend in public. From where do we derive this? From the conduct of Tamar, as it is written: “And Judah said: Bring her forth, and let her be burnt. When she was brought forth, she sent to her father-in-law, saying: By the man, whose these are, am I with child” (Genesis 38:24–25). Although Tamar was taken to be executed by burning, she privately and directly appealed to Judah, rather than publicly identifying him as the father of her unborn children and causing him embarrassment. The Gemara relates another incident involving Mar Ukva. Mar Ukva had another pauper in his neighborhood, and Mar Ukva was accustomed to send to him four hundred dinars every year on the eve of Yom Kippur. One day he sent the money to him by the hand of his son. The son returned and said to him: The poor individual does not need the charity. Mar Ukva said: What did you see that prompted you to say this? He said to him: I saw them spilling old wine on the ground for him, to give the room a pleasant smell. Mar Ukva said: If he is pampered this much and requires even this luxury, then he needs even more money. He doubled the funds and sent them to him. When Mar Ukva was dying, he said: Bring me my charity records. He found that it was written there that he had given seven thousand fine, siankei, i.e., gold, dinars, to charity. He said: My provisions are light, and the way is far. This meager sum is insufficient for me to merit the World-to-Come. He got up and spent half of his remaining money on charity. The Gemara asks: How did he do this? But didn’t Rabbi Ilai say: In Usha they instituted: One who spends money on charity, he should not spend more than one-fifth of his money for this purpose. The Gemara answers: This restriction on giving too much charity applies only while he is alive, because perhaps he will descend from his holdings and become destitute. Therefore, for his own financial security, he should never distribute more than one-fifth. But after death, we have no problem with it. One need not save money in his estate anymore. The Gemara recounts more stories related to charity. Rabbi Abba would wrap coins in his scarf and toss the money behind him over his shoulder. And he would place himself at the homes of the poor without being seen, so the poor could receive the aid without being embarrassed. And he would incline his eyes just enough so he could safeguard the handouts from swindlers who might take the money dishonestly. Rabbi Ḥanina knew a certain pauper and was accustomed to send to him four dinars on every Shabbat eve. One day he sent it in the hand of his wife. She came back home and said to him: The man does not need charity. Rabbi Ḥanina asked her: What did you see that prompted you to say this? She said to him: I heard them saying to him inside the house: With what do you normally dine:
דיון
 • מה ההבדל בדרך הנתינה של מר עוקבא ושל אשתו?
 • היכן ממוקם מר עוקבא על פי מעלות הצדקה של הרמב"ם והיכן ממוקמת אשתו?
 • כיצד ניתן ליישב ולהסביר את העובדה כי רגליה של האישה אינן נכוות בסיפור
 • ואילו רגליו של מר עוקבא נכוות, אף שלכאורה הוא נמצא ב"מעלה" גבוהה ממנה?
 • מה מלמדת העמדה המוצגת בסיפור לגבי היחס הרצוי לחלש/שונה בחברה?
 • האם יש לקח מעשי מהדיון על מעשה ההתנדבות שלנו? מהו?
מיליונים, אתי אנקרי, 2004 הוצאת NMC
מיליונים/ אתי אנקרי
אני יודעת שהכסף לא חשוב
אני יודעת אם הלך אולי יום אחד ישוב
אני יודעת שאתה יודע שאני יודעת שלחשוב עליו זה סתם בזבוז
של זמן שעובר עלינו גם בלעדינו הוא יזוז
אני יודעת שאתה יודע שאני יודעת שאני לא יודעת כלום
אבל מישהו היום דרך עלי ואני לא יכולה לקום
אני יודעת שאתה יודע - השׂתכרתי החודש לא רע
ובכל זאת הם הגיעו להוציא לפועל אצלי בדירה
לקחו ת'טלויזיה ת'ארון ת'מגירה שפכו את מה שבתוכה
אני יודעת שזה לא צודק ואין לי הוכחה
ניסיתי להגיד שהמיסים הורגים כל הגיון
והם אמרו לי שהם לא גונבים הם לוקחים ברישיון
אני יודעת שאתה יודע שאני יודעת שאני לא יודעת כלום
אבל איך שזה קרה לי לא יכולתי לקום
יש כמוני מיליונים מתגלגלים ברחובות
יש כמוני מיליונים בכל מיני צורות
יש כמוני מיליונים אנשים בני תמותה
בלי כסף, לא שווים פרוטה
אני יודעת שהבריאות חשובה יותר מכסף הרבה יותר
ועל אהבה אין מה לדבר אסור בשום פנים ואופן לוותר
אני יודעת יש חובות מגלגולים מתגלגלים עלינו ביקום
אז אם היום נפלתי אולי מחר אני אקום
אני יודעת שאתה יודע שאני יודעת שאני לא יודעת כלום
אבל מישהו היום דרך עלי ואני לא יכולה לקום
ויש כמוני מיליונים ... בלי כסף לא שווים פרוטה
אתה זוכר את סוזן הבכירה מהבנק נתנה לי הרבה אהבה
בעיקר הפשטות הקסימה אותה נגעתי לליבה
זה לקח לה קצת זמן לתפוס את העניין לשנות את הגישה שלה אלי
היא הבינה שאין לי מזומן והפשיטה את כבודי מעליי
יש כמוני מיליונים ... בלי כסף לא שווים פרוטה
היום זה אני, מחר זה אתה.
בלי כסף לא שווים פרוטה
© כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם
www.acum.org.il
דיון
 • מה, לדעתכם, הדבר המציק ביותר לאישה הדוברת בשיר?
 • איזו מבין מעלות הצדקה של הרמב"ם מועדפת עליה לדעתכם?
 • האם המצב המתואר בשיר מוכר לכם? האם הוא מוסיף לדיון זווית חדשה?
דף הנחיות למנחה:
הצעת הנחיה התנדבות.rtf