כיבוד הורים - מצוות האב על הבן
הדף מאת: בית מדרש אלול / בית מדרש אלול
מהו כיבוד הורים? האם יש הבדל בין אם לאב? מה בין כבוד ומורא? על כיבוד הורים אצל חז"ל.
כַּבֵּד אֶת-אָבִיךָ וְאֶת-אִמֶּךָ לְמַעַן יַאֲרִכוּן יָמֶיךָ עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר-ה' אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ
Honour thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the LORD thy God giveth thee.
כל מצוות הבן על האב--האנשים חייבין, והנשים פטורות; וכל מצוות האב על הבן--אחד אנשים ואחד נשים, חייבין
All obligations of the son upon the father, men are obligated, but women are exempt. But all obligations of the father upon the son, both men and women are obligated. All positive, time-bound commandments, men are obligated and women are exempt. But all positive non-time-bound commandments both men and women are obligated. And all negative commandments, whether time-bound or not time-bound, both men and women are obligated, except for, the prohibition against rounding [the corners of the head], and the prohibition against marring [the corner of the beard], and the prohibition [for a priest] to become impure through contact with the dead.
תלמוד בבלי, קידושין, ל:ב עד לא:א. תרגום שטיינזלץ מודגש ומסוגר בגוף הטקסט.
כל מצות האב על הבן וכו': מאי כל מצות האב על הבן? אילימא כל מצותא דמיחייב אבא למיעבד לבריה (אם תאמר כל המצוות שמחויב האב לעשות לבנו) נשים חייבות והתניא: האב חייב בבנו למולו ולפדותו אביו אין (כן) אמו לא! אמר רב יהודה הכי קאמר (כך אמר) כל מצות האב המוטלת על הבן לעשות לאביו אחד אנשים ואחד נשים חייבי. תנינא להא דת"ר (שנינו איפוא במשנה לזו ששנו חכמים בברייתא) 'איש' אין לי אלא איש אשה מנין? כשהוא אומר תיראו הרי כאן שנים א"כ מה ת"ל 'איש' - איש סיפק בידו לעשות אשה אין סיפק בידה לעשות מפני שרשות אחרים עליה. אמר רב אידי בר אבין אמר רב נתגרשה שניהם שוים. ת"ר נאמר (שמות כ) 'כבד את אביך ואת אמך' ונאמר (משלי ג) 'כבד את ה' מהונך' השוה הכתוב כבוד אב ואם לכבוד המקום. נאמר (ויקרא יט) 'איש אמו ואביו תיראו' ונאמר (דברים ו) 'את ה' אלהיך תירא ואותו תעבוד' השוה הכתוב מוראת אב ואם למוראת המקום. נאמר (שמות כא) 'מקלל אביו ואמו מות יומת' ונאמר (ויקרא כד) 'איש איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו' השוה הכתוב ברכת אב ואם לברכת המקום אבל בהכאה ודאי אי אפשר וכן בדין ששלשתן שותפין בו. ת"ר שלשה שותפין הן באדם: הקב"ה ואביו ואמו. בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו אמר הקב"ה מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכבדוני. תניא רבי אומר גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שבן מכבד את אמו יותר מאביו מפני שמשדלתו בדברים לפיכך הקדים הקב"ה כיבוד אב לכיבוד אם וגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שהבן מתיירא מאביו יותר מאמו מפני שמלמדו תורה לפיכך הקדים הקב"ה מורא האם למורא האב תני תנא קמיה דרב נחמן בזמן שאדם מצער את אביו ואת אמו אמר הקב"ה יפה עשיתי שלא דרתי ביניהם שאלמלי דרתי ביניהם ציערוני.
תנו רבנן שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמו אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וגידים וצפרנים ומוח שבראשו ולובן שבעין אמו מזרעת אודם שממנו עור ובשר ושערות ושחור שבעין והקב"ה נותן בו רוח ונשמה וקלסתר פנים וראיית העין ושמיעת האוזן ודבור פה והלוך רגלים ובינה והשכל וכיון שהגיע זמנו להפטר מן העולם הקב"ה נוטל חלקו וחלק אביו ואמו מניח לפניהם
§ The Sages taught: There are three partners in the creation of a person: The Holy One, Blessed be He, and his father, and his mother. His father emits the white seed, from which the following body parts are formed: The bones, the sinews, the nails, the brain that is in its head, and the white of the eye. His mother emits red seed, from which are formed the skin, the flesh, the hair, and the black of the eye. And the Holy One, Blessed be He, inserts into him a spirit, a soul, his countenance [ukelaster], eyesight, hearing of the ear, the capability of speech of the mouth, the capability of walking with the legs, understanding, and wisdom. And when a person’s time to depart from the world arrives, the Holy One, Blessed be He, retrieves His part, and He leaves the part of the person’s father and mother before them. Rav Pappa said: This is in accordance with the adage that people say: Remove the salt from a piece of meat, and you may then toss the meat to a dog, as it has become worthless.
דיון
נקודות למחשבה ודיון:
 • 'אחד אנשים ואחד נשים, חייבין' - מה בין אישה לאיש בחיוב כיבוד הורים לעומת החיוב כלפי הילדים?
 • 'השווה הכתוב כבוד אב ואם לכבוד המקום...' - מה משותף ליחסים של האדם עם הוריו ועם אלוהיו? היכן הייתם מציבים את גבולות ההשוואה?
 • כבוד ומורא - ההבדל בין אבא לבין אימא: מה דעתכם על ההבחנה שעושה הגמרא?
 • שאל בן אלמנה אחת את ר' אליעזר: אבא אומר השקיני מים ואימא אומרת השקיני מים איזה מהם קודם? אמר ליה (אמר לו) הנח כבוד אמך ועשה כבוד אביך שאתה ואמך חייבים בכבוד אביך. בא לפני רבי יהושע (ושאל אותו אותה שאלה), אמר לו כך (כפי שענה לו רבי אליעזר). אמר לו: רבי, נתגרשה מהו (מהו הדין)? אמר ליה: מבין ריסי עיניך ניכר שבן אלמנה אתה הטל להן מים בספל וקעקע להן כתרנגולין.(השמע קול כדרך שעושים לתרנגולים)
  The son of one widow asked Rabbi Eliezer: If my father says to me: Give me water to drink, and my mother also says to me: Give me water to drink, which of them should I honor first? Rabbi Eliezer said to him: Set aside the honor of your mother, and perform the honor of your father, as you and your mother are both obligated in the honor of your father. He came before Rabbi Yehoshua and asked him the same question, and Rabbi Yehoshua said this same answer to him. The man said to him: My teacher, if one’s mother is divorced, what is the halakha? Rabbi Yehoshua said to him: From your eyelashes, which are filled with tears, it is evident that you are the son of a widow, and you have no father. Why, then, are you asking this question as though it were relevant for you? Consequently, Rabbi Yehoshua answered him sarcastically: Pour water for them into a pitcher and squawk at them as one does to summon chickens. In other words, if one’s mother is divorced, the same honor is due to both parents, and neither takes precedence.
  דיון
 • מה פשר הסיפור? מה מטריד את הבחור?
 • מדוע הוא חוזר ובא עם שאלתו לפני שני החכמים?
 • מה פשר התשובה שהוא מקבל?
 • דף הנחיות למנחה:
  כיבוד הורים - דף למנחה.rtf
  דף מספר 1 בסדרה כיבוד הורים, דפים נוספים בסדרה: