רבן יוחנן בן זכאי: דילמות אישיות של אישיות ציבורית
הדף מאת: רועי הורן / בית מדרש אלול
הדילמות שיעסיקו אותנו במפגש זה – מיהו מנהיג אמיתי? מה אפשר לצפות ממנהיג ציבור? האם בשעת משבר רשאי מנהיג לחשוב גם על עצמו? מי חשוב יותר – צאן מרעיתו הזקוק לו כאן ועכשיו (אך נידון לכליה), או הציבור העתידי שלו? דרך מקרי קיצון – רבן יוחנן בן זכאי בירושלים; דוד המלך ובנו אבשלום; מנהיגים בתקופת השואה – נעורר שאלות אלו, ומכאן נצא למחשבות על הגבולות והמחסומים שאנו מציבים, בין חיינו הציבוריים לחיינו האישיים.
היכרות ראשונית עם רבן יוחנן בן זכאי
אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי: מימיו לא שח שיחת חולין ,ולא הלך ד' אמות בלא תורה ובלא תפילין ,ולא קדמו אדם בבית המדרש, ולא ישן בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת עראי ,ולא הרהר במבואות המטונפות ,ולא הניח אדם בבית המדרש ויצא, ולא מצאו אדם יושב ודומם אלא יושב ושונה, ולא פתח אדם דלת לתלמידיו אלא הוא בעצמו ,ולא אמר דבר שלא שמע מפי רבו מעולם, ולא אמר הגיע עת לעמוד מבית המדרש חוץ מערבי פסחים וערבי יום הכפורים , וכן היה ר' אליעזר תלמידו נוהג אחריו.
תנו רבנן שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן: שלשים מהן ראוים שתשרה עליהן שכינה כמשה רבינו ושלשים מהן ראוים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון עשרים בינונים; גדול שבכולן יונתן בן עוזיאל, קטן שבכולן רבן יוחנן בן זכאי .
אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי - שלא הניח מקרא ומשנה תלמוד הלכות ואגדות, דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים קלים וחמורים, וגזרות שוות תקופות וגימטריאות, שיחת מלאכי השרת ושיחת שדים ושיחת דקלים, משלות כובסין משלות שועלים, דבר "גדול" ודבר "קטן" - דבר "גדול" - מעשה מרכבה; דבר "קטן" -הויות דאביי ורבא, לקיים מה שנאמר (משלי ח) "להנחיל אהבי יש ואוצרותיהם אמלא".
וכי מאחר שקטן שבכולן [=רבן יוחנן בן זכאי] כך, גדול שבכולן על אחת כמה וכמה! - אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף:

הסברים
 • רבן יוחנן בו זכאי מוצג ככליל השלימות, הן מן הבחינה האינטלקטואלית, בהקיפו את כל הידע האנושי (לפחות בעיני הדובר) והן מבחינת המידות התרומיות הראויות לתלמיד חכם.
Apropos the character traits of Rabbi Eliezer, the Gemara cites character traits of his teacher. The Sages said about Rabban Yoḥanan ben Zakkai, the teacher of Rabbi Eliezer: In all his days he never engaged in idle conversation; and he never walked four cubits without engaging in Torah study and without donning phylacteries; and no person ever preceded him into the study hall; and he never slept in the study hall, neither substantial sleep nor a brief nap; and he never contemplated matters of Torah in alleyways filthy with human excrement, as doing so is a display of contempt for the Torah; and he never left anyone in the study hall and exited; and no person ever found him sitting and silent, i.e., inactive; rather, he was always sitting and studying; and only he opened the door for his students, disregarding his own eminent standing; and he never said anything that he did not hear from his teacher; and he never said to his students that the time has arrived to arise and leave the study hall except on Passover eves, when they were obligated to sacrifice the Paschal lamb, and Yom Kippur eves, when there is a mitzva to eat and drink abundantly. And Rabbi Eliezer, his student, accustomed himself to model his conduct after his example. The Gemara continues to praise the Sages. The Sages taught: Hillel the Elder had eighty students. Thirty of them were sufficiently worthy that the Divine Presence should rest upon them as it did upon Moses our teacher, and thirty of them were sufficiently worthy that the sun should stand still for them as it did for Joshua bin Nun, and twenty were on an intermediate level between the other two. The greatest of all the students was Yonatan ben Uzziel, and the youngest of them was Rabban Yoḥanan ben Zakkai. The Gemara relates: The Sages said about Rabban Yoḥanan ben Zakkai that he did not neglect Bible; Mishna; Gemara; halakhot and aggadot; minutiae of the Torah and minutiae of the scribes; the hermeneutical principles of the Torah with regard to a fortiori inferences and verbal analogies; the calculation of the calendrical seasons; and numerology [gimmatreyaot]. In addition, he did not neglect esoteric matters, including the conversation of ministering angels; the conversation of demons, and the conversation of palm trees; parables of launderers, which are folk tales that can be used to explain the Torah; parables of foxes; and more generally, a great matter and a small matter. The Gemara elaborates: A great matter is referring to the secrets of the Design of the Divine Chariot, the conduct of the transcendent universe. A small matter is, for example, halakhot that were ultimately formulated in the framework of the disputes of Abaye and Rava. He did not neglect any of these disciplines so as to fulfill that which is stated: “That I may cause those that love me to inherit substance and that I may fill their treasuries” (Proverbs 8:21), as Rabban Yoḥanan was filled with the disciplines of Torah and wisdom. And if the youngest of them was so prolific, the greatest of them was all the more so prolific. The Gemara relates that the Sages said of Yonatan ben Uzziel, the greatest of Hillel’s students, that when he sat and was engaged in Torah study, the sanctity that he generated was so intense that any bird that flew over him was immediately incinerated.
סיפור יציאת רבן יוחנן בן זכאי מירושלים הנצורה
כשבא אספסיינוס להחריב את ירושלים אמר להם [לקנאי העיר, המנהיגים את המרד]: שוטים! מפני מה אתם מבקשים להחריב את העיר הזאת ואתם מבקשים לשרוף את בית המקדש? וכי מה אני מבקש מכם אלא שתשגרו לי קשת אחת או חץ אחת ואלך לי מכם!
אמרו לו כשם שיצאנו על שנים ראשונים שהם לפניך והרגנום כך נצא לפניך ונהרגך.
כיון ששמע רבן יוחנן בן זכאי שלח וקרא לאנשי ירושלים ואמר להם בני מפני מה אתם מחריבין את העיר הזאת ואתם מבקשים לשרוף את בית המקדש? וכי מהו מבקש מכם הא אינו מבקש מכם אלא קשת אחת או חץ אחת וילך לו מכם.
אמרו לו כשם שיצאנו על שנים שלפניו והרגנום כך נצא עליו ונהרגהו.
היו לאספסיינוס אנשים שרויין כנגד חומותיה של ירושלים וכל דבר ודבר שהיו שומעין היו כותבין על החצי וזורקין חוץ לחומה לומר שרבן יוחנן בן זכאי מאוהבי קיסר הוא.
וכיון שאמר להם רבן יוחנן בן זכאי יום אחד ושנים ושלשה ולא קבלו ממנו שלח וקרא לתלמידיו לרבי אליעזר ורבי יהושע אמר להם בני עמדו והוציאוני מכאן עשו לי ארון ואישן בתוכו. רבי אליעזר אחז בראשו רבי יהושע אחז ברגליו והיו מוליכין אותו עד שקיעת החמה עד שהגיעו אצל שערי ירושלים.
אמרו להם השוערים מי הוא זה. אמרו להן מת הוא וכי אין אתם יודעין שאין מלינים את המת בירושלים. אמרו להן אם מת הוא הוציאוהו.
והוציאוהו והיו מוליכין אותו (עד שקיעת החמה) עד שהגיעו אצל אספסיינוס. פתחו הארון ועמד לפניו. אמר לו אתה הוא רבן יוחנן בן זכאי שאל מה אתן לך. אמר לו איני מבקש ממך אלא יבנה שאלך ואשנה בה לתלמידי ואקבע בה תפלה ואעשה בה כל מצות.
אמר לו לך וכל מה שאתה רוצה לעשות עשה. אמר לו רצונך שאומר לפניך דבר אחד. אמר לו אמור. אמר לו הרי את עומד במלכות. [א"ל] מנין אתה יודע. אמר לו כך מסור לנו שאין בית המקדש נמסר ביד הדיוט אלא ביד מלך שנאמר "ונקף סבכי היער בברזל והלבנון באדיר יפול" (ישעי' י' ל"ד). אמרו לא היה יום אחד שנים ושלשה ימים עד שבא אליו דיופלא מעירו שמת קיסר ונמנו עליו לעמוד במלכות.

הסברים
 • מבחינה היסטורית ידוע כי אספסיינוס, מפקד הצבא הרומי בארץ בזמן המצור על ירושלים (67 - 70 לספירה), אכן החליף במהלך המרד את קיסר רומי, נירון. תחת אספסיינוס נתמנה טיטוס, שהחריב לבסוף את העיר ואת המקדש שבתוכה. את ירושלים כמרכז הרוחני של העם החליפה יבנה בראשותו של רבן יוחנן בן זכאי. ההחלטה של רבן יוחנן בן זכאי לבקש את יבנה במקום לנסות (ניסיון חסר סיכוי?) לבקש רחמים על ירושלים, הביאה לביקורת נוקבת מפי רבי עקיבא.
 • מבחינה היסטורית ידוע כי אספסיינוס, מפקד הצבא הרומי בארץ בזמן המצור על ירושלים (67 - 70 לספירה), אכן החליף במהלך המרד את קיסר רומי, נירון. תחת אספסיינוס נתמנה טיטוס, שהחריב לבסוף את העיר ואת המקדש שבתוכה. את ירושלים כמרכז הרוחני של העם החליפה יבנה בראשותו של רבן יוחנן בן זכאי.
Shimon the Righteous was one of the last surviving members of the Men of the Great Assembly. He would say: The world stands on three things: on the Torah, on the Temple service, and on acts of kindness.
On the Torah. How so? It says (Hosea 6:6), “I desire kindness, not a well-being offering (zevach), and the knowledge of God [which comes from studying Torah] more than burnt offerings (olot).” From here we learn that the burnt offering is more beloved than the well-being offering, because the burnt offering is entirely consumed in the fires, as it says (Leviticus 1:9), “The priest shall turn the whole thing into smoke on the altar.” And in another place (I Samuel 7:9), it says, “Samuel took one milking lamb, and offered it to be consumed, as a burnt offering to the Eternal.” And the study of Torah is more beloved before the Omnipresent God than offerings, for if a person studys Torah, he comes to have knowledge of the Omnipresent God, as it says (Proverbs 2:5), “Then you will understand the awe of the Eternal and you will discover the knowledge of God.” From here we learn that when a sage sits and expounds before the congregation, Scripture considers it as if he brought fat and blood upon the altar.
If two Torah scholars are sitting and laboring in the Torah, and a bridal or funeral procession passes by, if there are already enough people participating, these two should not leave their studying; but if not, they should get up and offer words of Torah and praise to the bride, or escort the dead. There is a story of Rabbi Yehudah son of Rabbi Elai, who was sitting and teaching his students, and bride passed by and grabbed him by the hand, because they needed him, and so he offered her words of Torah until she passed by. There was another story of Rabbi Yehudah son of Rabbi Elai, who was sitting and teaching his students, and a bride passed by and he said: What is this? And they said to him: A bride is passing. He said to them: My children, stand and attend to the bride, for thus we find that the Holy Blessed One attended to a bride (as it says [Genesis 2:22], “The Eternal God built the rib”). If God attended to a bride – then I, all the more so! And where do we find that the Holy Blessed One attended to a bride? As it says, “The Eternal God built the rib” – and this is what they call braiding in seaside towns: “building.” From here we learn that the Holy Blessed One prepared Eve and made her up as a bride and brought her before Adam, as it says (Genesis 2:22), “And He brought her to Adam.” Once upon a time, the Holy Blessed One acted as a companion to Adam; from that point forward, Adam had acquired a companion of his own (as it says [Genesis 2:23], “Bone of my bone, flesh of my flesh”). Eve was taken from [the rib of] Adam once;1Meaning, creating a man’s mate this way happened only once. from that point forward, a person marries his fellow’s daughter. On the Temple service. How so? While the Holy Temple was still standing, the land was blessed for its inhabitants and rains fell at the proper time, as it says (Deuteronomy 11:13–14), “To love the Eternal your God and to serve Him with all your heart and all your soul, and I will give you rain in your land in season, the early rain and the late…and I will give grass to your fields for your animals.” And when the Temple is not standing, the land is not blessed for its inhabitants and the rains do not come in season, as it says (Deuteronomy 11:16–17), “Guard yourselves from your heart’s temptation…and He will shut up the heavens and there will be no rain.” And so it says (Haggai 2:15–16), “Take note, from this day and beforehand, before any stone had been placed on a stone in the House of the Eternal, if one came to a heap of wheat of twenty measures, it would yield only ten; and if one came to the wine barrel to skim off fifty measures, the press would yield only twenty.” Why doesn’t it say also for the wine barrel, twenty and then ten, just as it does for the wheat, twenty and then ten? Because the wine barrel is a more exalted symbol than the wheat. This teaches you that when the wine is cursed, there is a bad sign upon the whole year. Israel said before the Holy Blessed One: Master of the World! Why do you do this to us? A holy spirit answered them (Haggai 1:9), “You came for a lot, but there is only a little…because My House is destroyed, but you all run to your own houses.” And if you would perform the Temple services, I would bless you as I once did, as it says (Haggai 2:18–19), “Take note…from the twenty-fourth day of the ninth month, from the day the foundation was laid for the House of the Eternal…is the seed yet in the granary? And have the grape, and the fig, and the pomegranate, and the olive tree yet borne fruit? From that day I will send blessing.” This teaches you that there is no service dearer to the Holy Blessed One than the service of the Holy Temple. On acts of kindness. How so? It says (Hosea 6:6), “For I desire kindness, not a well-being offering.” The world was created from the very beginning with kindness, as it says (Psalms 89:3), “For I have said that the world will be built on kindness, and the heavens will be established on Your faith.” Once, Rabban [our rabbi] Yohanan ben Zakkai, left Jerusalem, and Rabbi Yehoshua followed after him. And he saw the Holy Temple destroyed. [Rabbi Yehoshua said: Woe to us, for this is destroyed –] the place where all of Israel’s sins are forgiven!2I.e., via the bringing of sacrifices. [Rabbi Yohanan] said to him: My son, do not be distressed, for we have a form of atonement just like it. And what is it? Acts of kindness, as it says (Psalms 89:3), “For I desire kindness, not a well-being offering.” And so we find that Daniel, the precious man, would busy himself with acts of kindness. And what were these acts of kindness that he was so busy with? If you would say that in fact he did bring burnt offerings and other sacrifices in Babylon, doesn’t it already say (Deuteronomy 12:13–14), “Take care not to bring burnt offerings in just any place you see, but only in the place that the Eternal will choose in one of your tribal territories shall you bring burnt offerings.” So what were the acts of kindness he busied himself with? He would help a bride and bring her happiness, he would escort the dead [in a funeral procession], and he would always give a perutah to a poor person. And he would pray three times a day, and his prayers would be gladly accepted, as it says (Daniel 6:11), “When Daniel learned that [the ban against worshiping God] had been put in writing, he went to his house, in whose upper chamber he had windows made facing Jerusalem, and three times a day he knelt down, prayed, and made a confession to his God, as he had always done.”
And when Vespasian came to destroy Jerusalem, he said to [the inhabitants]: Fools! Why do you seek to destroy this city and burn the Holy Temple? What do I request of you? Only that you give me one bow or one arrow [as a sign of your surrender], and then I will leave you be. They said to him: Just as we went out [to battle] against the two who came before you, and killed them, so will we go out against you and kill you. When Rabban Yohanan ben Zakkai heard this, he sent for the men of Jerusalem and said to them: My children, why do seek to destroy this city and burn the Holy Temple? For what did he ask of you but one bow or one arrow, and then he would leave you be. They said to him: Just as we went out [to battle] against the two who came before him, and we killed them, so will we go out against him and kill him. Vespasian had men lurking within the walls of Jerusalem, and everything they heard they would would write on an arrow and shoot over the wall. So they reported that Rabban Yohanan ben Zakkai supported the Caesar. [Thus would he remind the men of Jerusalem, i.e., plead with them to acquiesce to Vespasian.] And after Rabban Yohanan ben Zakkai said this [to them] day after day, and saw that they would not accept his advice, he sent for his students, Rabbi Eliezer and Rabbi Yehoshua, and said to them: My sons, take me out of this place! Make me a coffin, and I will sleep in it. So Rabbi Eliezer held [the coffin] on one end, and Rabbi Yehoshua held it (on the other, and they carried him until the sun set, right up to the gates of Jerusalem. The gatekeepers said to them: What is this? They replied: A dead body – and you know that a corpse cannot remain overnight in Jerusalem. They said: If that is a dead body, go ahead and take it out [of the city]). So they took him out (and they were carrying him until sunset) until they came to Vespasian, and they opened the coffin, and [Rabbi Yohanan] got up and stood before him. He said: So you are Rabbi Yohanan ben Zakkai. Ask for whatever you wish, and I will give it to you. He replied: I ask nothing from you except for Yavneh. I will go there and teach my students, and I will establish prayer, and I will do all the mitzvot [mentioned in the Torah]. [Vespasian] replied: Go. All that you wish to do, you may do. [Rabbi Yohanan] said to him: Do you want me to tell you one thing? He said: Go ahead. He said to him: Take note; soon you will ascend to the kingship. How do you know? [Vespasian] said to him. [Rabbi Yohanan answered:] We have a tradition that the Holy Temple will not be taken by an ordinary man, but only by a king. For it says (Isaiah 10:34), “And the Lebanon tree will fall in its majesty.” They say that it was not (one or two or) three days until a letter came from [Vespasian’s] city announcing that the Caesar had died and they were appointing him to ascend to the kingship. They brought him a catapult and positioned it toward the walls of Jerusalem. Then they brought him cedar posts, put them in the catapult, and fired them against the wall until they made a breach. Then they brought him the head of a pig, put it in the catapult, and flung it toward the sacrificial portions that were on the [Temple] altar.
While Jerusalem was being taken, Rabban Yohanan ben Zakkai was sitting and waiting, and he trembled (before God), just as Eli sat and watched, as it says (I Samuel 4:13), “There was Eli, sitting on a seat on the side of the road, waiting, and his heart trembled because of the Ark of God.” When Rabban Yohanan ben Zakkai heard that Jerusalem was destroyed and the Holy Temple was burning in flames, he tore his clothes, and his students tore their clothes, and they cried and screamed and lamented.
It says (Zechariah 11:1), “Open your doors, Lebanon [i.e., the Holy Temple], and let fire consume your cedars” – these are the (high) priests who were in the Sanctuary, who [took] their keys in their hands and threw them toward the heavens, and said before the Holy Blessed One: Master of the World! Here are Your keys, which You entrusted to us. For we were not faithful custodians doing the King’s work and eating from the King’s table.
Abraham, Isaac, and Jacob, and the twelve tribes, were also crying and screaming and lamenting, and they said (Zechariah 11:2), “Howl, cypresses, for cedars have fallen! How the mighty are ravaged!” [“Howl, cypresses, for cedars have fallen!” – these are Abraham, Isaac, and Jacob, and the twelve tribes.] “Howl, you oaks of Bashan” – these are Moses, Aaron, and Miriam. “For the stately forest is laid low” – that is the Holy of Holies. “The voice of wailing shepherds, for their fields [have been ravaged]” (Zechariah 11:3) – these are David and his son Solomon. “The sound of the lions roaring, for the jungle of the Jordan has been ravaged” – these are Elijah and Elisha. The Holy Blessed One makes people different from one another in three ways: in voice, in disposition, and in appearance. Why did the Holy Blessed One make one person different from another in voice? For had He not made different voices, there would be more illicit sexual relations in the world. When a man left his house, [another would come along] and subdue his wife in his own house. Therefore, the Holy Blessed One variated the sounds of voices, so that no one voice sounded like any other. And why disposition? [The Holy Blessed one made one person’s disposition different from another’s, for if the Holy Blessed One had not made every person with a different disposition, then everyone would be jealous of one another. Therefore, the Holy Blessed One variated dispositions, so that no one person’s disposition was like any others. And why appearance? The Holy Blessed One made one person’s appearance different from another’s, for if the Holy Blessed One had not made one person’s appearance look different from another’s, then the women of Israel would not recognize their husbands, and the men would not recognize their wives. Therefore, the Holy Blessed One made every person with a different face.
דיון
 • מה דעתך על החלטת רבן יוחנן בן זכאי לצאת מן העיר?
 • האם זה מוסרי למנהיג לנטוש ספינה טובעת, שעה שוודאי יש שם עוד אנשים הזקוקים להנהגתו?
 • מי קודם למי - עם ישראל של העתיד (יבנה) או עם ישראל של ההווה (הנצורים בעיר)?
 • חשוֹב, האם אפשר לראות סמליות ביציאה מירושלים בתוך ארון מתים?
אסתר פרברשטיין, בסתר רעם, הוצאת מוסד הרב קוק, תשס"ב, פרק ראשון.
הכרעת אדמו"רים בתקופת השואה
הרבי מפסיאסצנה, רבי קלונימוס קלמיש שפירא, נודע גם כאיש חינוך וכדרשן, שספריו ומשנתו החינוכית היקנו לו שם בפולין ומחוצה לה. בחודשים הראשונים לכיבוש הנאצים בקשו חסידיו להוציאו לוילנא. הרבי דחה הצעתם בלשון חד משמעית, ואמר: "אין בדעתי לנטוש את החזית ואיני יכול להיפרד מיהדות פולין". הרבי סרב גם לתכנית אחרת להוציאו מווארשה, המשיך לעודד ולחזק את האמונה ולדאוג לצרכים דתיים. בגטו ניהל את שולחנו (="טיש") בשבת, והמשיך לשאת דברי תורה, אותם רשם והטמין (לימים נמצאו מחברותיו בהריסות הגטו). בחורף 1943 נשלח למחנה עבודה בבודזין ושם נפטר.

הרבי מקומרנא, רבי ברוך ספרין, עסק עד הכיבוש הנאצי בקליטת פליטים שברחו לגליציה בנסיון לברוח דרומה. ידידיו בארה"ב ניסו להוציאו להונגריה, באמצעו פספורט ושליח אישי, אך הוא סרב לעזוב, גם כשנודע לו כי הגרמנים מחפשים אחריו. על פי העדות אמר: "צרה היא לכל לישראל. חלילה לשום יחיד לומר - אני את נפשי אציל. עמם אנחי בצרה, ולא טוב אנכי מהם". הוא עודד את יושבי הגטו, למד ולימד ענייני קידוש ה'. עם חיסול גטו קומרנא הועבר לסמבדור, עודד לברוח ליער, אך השקפתו לגיב יציאתו בעצמו מן הקהילה היתה שונה, והוא עמד על דעתו ש"כל זמן שיישאר יהודי אחד בגטו, אני אשאר עמו".
דיון
מה דעתך על החלטת האדמו"רים? האם מנהיג צריך לשים בראש מעייניו את צאן מרעיתו, או שמא עליו גם לדאוג לעצמו ולמשפחתו? האם עליו להיות האחרון בספינה הטובעת? האם מצופה ממנו ללכת עמם עד המוות (כמו שעשה יאנוש קורצ'ק)? מה מידת מסירות הנפש המצופה ממנהיג?

עם מי אתה מזדהה יותר - עם רבן יוחנן בן זכאי שבחר להציל את עצמו בעבור העתיד של עם ישראלי, או עם אדמו"רים אלו שבחרו להישאר עם צאן מרעיתם העכשווי?
מלכים ב, פרקים יח-יט
תגובת דוד המלך לבשורת מות בנו המורד אבשלום
וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ אֶל-הַכּוּשִׁי [השליח שנשלך לבשר לדוד על מות בנו אבשלום, מנהיג המרד נגדו] הֲשָׁלוֹם לַנַּעַר לְאַבְשָׁלוֹם? וַיֹּאמֶר הַכּוּשִׁי, יִהְיוּ כַנַּעַר אֹיְבֵי אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ, וְכֹל אֲשֶׁר-קָמוּ עָלֶיךָ, לְרָעָה.
וַיִּרְגַּז הַמֶּלֶךְ, וַיַּעַל עַל-עֲלִיַּת הַשַּׁעַר--וַיֵּבְךְּ; וְכֹה אָמַר בְּלֶכְתּוֹ, בְּנִי אַבְשָׁלוֹם בְּנִי בְנִי אַבְשָׁלוֹם, מִי-יִתֵּן מוּתִי אֲנִי תַחְתֶּיךָ, אַבְשָׁלוֹם בְּנִי בְנִי.
וַיֻּגַּד, לְיוֹאָב: הִנֵּה הַמֶּלֶךְ בֹּכֶה וַיִּתְאַבֵּל, עַל-אַבְשָׁלוֹם. וַתְּהִי הַתְּשֻׁעָה בַּיּוֹם הַהוּא, לְאֵבֶל--לְכָל-הָעָם: כִּי-שָׁמַע הָעָם, בַּיּוֹם הַהוּא לֵאמֹר, נֶעֱצַב הַמֶּלֶךְ, עַל-בְּנוֹ. וַיִּתְגַּנֵּב הָעָם בַּיּוֹם הַהוּא, לָבוֹא הָעִיר: כַּאֲשֶׁר יִתְגַּנֵּב, הָעָם הַנִּכְלָמִים--בְּנוּסָם, בַּמִּלְחָמָה. וְהַמֶּלֶךְ לָאַט אֶת-פָּנָיו, וַיִּזְעַק הַמֶּלֶךְ קוֹל גָּדוֹל: בְּנִי, אַבְשָׁלוֹם, אַבְשָׁלוֹם, בְּנִי בְנִי.
וַיָּבֹא יוֹאָב אֶל-הַמֶּלֶךְ, הַבָּיִת; וַיֹּאמֶר הֹבַשְׁתָּ הַיּוֹם אֶת-פְּנֵי כָל-עֲבָדֶיךָ, הַמְמַלְּטִים אֶת-נַפְשְׁךָ הַיּוֹם, וְאֵת נֶפֶשׁ בָּנֶיךָ וּבְנֹתֶיךָ, וְנֶפֶשׁ נָשֶׁיךָ וְנֶפֶשׁ פִּלַגְשֶׁיךָ. לְאַהֲבָה, אֶת-שֹׂנְאֶיךָ, וְלִשְׂנֹא, אֶת-אֹהֲבֶיךָ: כִּי הִגַּדְתָּ הַיּוֹם, כִּי אֵין לְךָ שָׂרִים וַעֲבָדִים--כִּי יָדַעְתִּי הַיּוֹם כִּי לא (לוּא) אַבְשָׁלוֹם חַי וְכֻלָּנוּ הַיּוֹם מֵתִים, כִּי-אָז יָשָׁר בְּעֵינֶיךָ?! וְעַתָּה קוּם צֵא, וְדַבֵּר עַל-לֵב עֲבָדֶיךָ: כִּי בַיה נִשְׁבַּעְתִּי כִּי-אֵינְךָ יוֹצֵא, אִם-יָלִין אִישׁ אִתְּךָ הַלַּיְלָה, וְרָעָה לְךָ זֹאת מִכָּל-הָרָעָה אֲשֶׁר-בָּאָה עָלֶיךָ, מִנְּעֻרֶיךָ עַד-עָתָּה.
וַיָּקָם הַמֶּלֶךְ, וַיֵּשֶׁב בַּשָּׁעַר; וּלְכָל-הָעָם הִגִּידוּ לֵאמֹר, הִנֵּה הַמֶּלֶךְ יוֹשֵׁב בַּשַּׁעַר, וַיָּבֹא כָל-הָעָם לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ

הסברים
 • אבשלום מארגן מרד גדול נגד דוד אביו הנאלץ בשל כך לנטוש את הארמון. דוד ואנשיו מתארגנים להכות במורדים, אך דוד מבקש בכל זאת שלא לפגוע במנהיגם, שלמרות הכול, הוא בנו. שר הצבא של דוד, יואב, לא שומע בקולו והורג את אבשלום כמתבקש לעשות במי שמורד במלכות. למגינת לבם של תומכי המלך, כשדוד מתבשר על מות בנו הוא מתאבל עליו מָרוֹת ולא מתנהג כמו מלך מנצח.
דיון
 • כאן אנו נתקלים בדילמה שונה מעט ממה שראינו לעיל:
 • עד היכן מנהיג 'שייך' לצאן מרעיתו ומהיכן הוא 'שייך' למשפחתו ולעצמו כאדם?
 • האם דוד נהג נכון כאשר זנח את מנהיגותו לטובת אבלו הפרטי? האם דבר זה נתון בכלל לבחירתו של האדם?
 • האם הצדק עם יואב שדרש מדוד לתפוס את מקומו כמלך שזה עתה התגבר על מרד בממלכה?
 • האם מוכרים לכם דילמות מעין אלו מחיי היום-יום, דילמות המטלטלות את האדם בין תפקידו הציבורי לבין צורכי ביתו?
הרהורים נוכח המוות
כשחלה ריב"ז נכנסו תלמידיו לבקרו. כיון שראה אותם התחיל לבכות.
אמרו לו תלמידיו: נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק, מפני מה אתה בוכה?
אמר להם: אלו לפני מלך ב"ו היו מוליכין אותי שהיום כאן ומחר בקבר, שאם כועס אין כעסו כעס עולם ואם אוסרני אין איסורו איסור עולם, ואם ממיתני אין מיתתו מיתת עולם, ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון - אעפ"כ הייתי בוכה. עכשיו שמוליכין אותי לפני ממ"ה הקב"ה שהוא חי וקיים לעולם... ולא עוד אלא שיש לפני שני דרכים: אחת של גן עדן ואחת של גיהינום, ואיני יודע באיזו מוליכים אותי, ולא אבכה?!
אמרו לו: רבנו, ברכנו. אמר להם: יה"ר שיהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם.
אמרו לו תלמידיו: עד כאן? אמר להם: ולואי! תדעו כשאדם עובר עברה אומר שלא יראני אדם.
בשעת פטירתו אמר להם: פנו כלים מפני הטומאה, והכינו כסא לחזקיה מלך יהודה שבא
There is room for concern. Perhaps they will remove you from office just as they removed Rabban Gamliel. He said to her, based on the folk saying: Let a person use an expensive goblet one day and let it break tomorrow. In other words, one should take advantage of an opportunity that presents itself and he need not concern himself whether or not it will last. She said to him: You have no white hair, and it is inappropriate for one so young to head the Sages. The Gemara relates: That day, he was eighteen years old, a miracle transpired for him and eighteen rows of hair turned white. The Gemara comments: That explains that which Rabbi Elazar ben Azarya said: I am as one who is seventy years old and he did not say: I am seventy years old, because he looked older than he actually was. It was taught: On that day that they removed Rabban Gamliel from his position and appointed Rabbi Elazar ben Azarya in his place, there was also a fundamental change in the general approach of the study hall as they dismissed the guard at the door and permission was granted to the students to enter. Instead of Rabban Gamliel’s selective approach that asserted that the students must be screened before accepting them into the study hall, the new approach asserted that anyone who seeks to study should be given opportunity to do so. As Rabban Gamliel would proclaim and say: Any student whose inside, his thoughts and feelings, are not like his outside, i.e., his conduct and his character traits are lacking, will not enter the study hall. The Gemara relates: On that day several benches were added to the study hall to accommodate the numerous students. Rabbi Yoḥanan said: Abba Yosef ben Dostai and the Rabbis disputed this matter. One said: Four hundred benches were added to the study hall. And one said: Seven hundred benches were added to the study hall. When he saw the tremendous growth in the number of students, Rabban Gamliel was disheartened. He said: Perhaps, Heaven forbid, I prevented Israel from engaging in Torah study. They showed him in his dream white jugs filled with ashes alluding to the fact that the additional students were worthless idlers. The Gemara comments: That is not the case, but that dream was shown to him to ease his mind so that he would not feel bad. It was taught: There is a tradition that tractate Eduyyot was taught that day. And everywhere in the Mishna or in a baraita that they say: On that day, it is referring to that day. There was no halakha whose ruling was pending in the study hall that they did not explain and arrive at a practical halakhic conclusion. And even Rabban Gamliel did not avoid the study hall for even one moment, as he held no grudge against those who removed him from office and he participated in the halakhic discourse in the study hall as one of the Sages. As we learned in a mishna: On that day, Yehuda, the Ammonite convert, came before the students in the study hall and he said to them: What is my legal status in terms of entering into the congregation of Israel, i.e., to marry a Jewish woman? Rabban Gamliel said to him: You are forbidden to enter into the congregation. Rabbi Yehoshua said to him: You are permitted to enter into the congregation. Rabban Gamliel said to Rabbi Yehoshua: Wasn’t it already stated: “An Ammonite and a Moabite shall not enter into the congregation of the Lord; even to the tenth generation shall none of them enter into the congregation of the Lord forever” (Deuteronomy 23:4)? How can you permit him to enter the congregation? Rabbi Yehoshua said to Rabban Gamliel: Do Ammon and Moab reside in their place? Sennacherib already came and, through his policy of population transfer, scrambled all the nations and settled other nations in place of Ammon. Consequently, the current residents of Ammon and Moab are not ethnic Ammonites and Moabites, as it is stated in reference to Sennacherib: “I have removed the bounds of the peoples, and have robbed their treasures, and have brought down as one mighty the inhabitants” (Isaiah 10:13). And although it is conceivable that this particular convert is an ethnic Ammonite, nevertheless, there is no need for concern due to the halakhic principle: Anything that parts from a group parts from the majority, and the assumption is that he is from the majority of nations whose members are permitted to enter the congregation. Rabban Gamliel said to Rabbi Yehoshua: But wasn’t it already stated: “But afterward I will bring back the captivity of the children of Ammon, says the Lord” (Jeremiah 49:6) and they have already returned to their land? Therefore, he is an ethnic Ammonite and he may not convert. Rabbi Yehoshua said to Rabban Gamliel: That is no proof. Wasn’t it already stated in another prophecy: “And I will turn the captivity of My people Israel and they shall build the waste cities, and inhabit them; and they shall plant vineyards, and drink the wine thereof; they shall also make gardens, and eat the fruit of them” (Amos 9:14), and they have not yet returned? In rendering the ruling, only proven facts may be taken into consideration. They immediately permitted him to enter the congregation. This proves that Rabban Gamliel did not absent himself from the study hall that day and participated in the halakhic discourse. Rabban Gamliel said to himself: Since this is the situation, that the people are following Rabbi Yehoshua, apparently he was right. Therefore, it would be appropriate for me to go and appease Rabbi Yehoshua. When he reached Rabbi Yehoshua’s house, he saw that the walls of his house were black. Rabban Gamliel said to Rabbi Yehoshua in wonderment: From the walls of your house it is apparent that you are a blacksmith, as until then he had no idea that Rabbi Yehoshua was forced to engage in that arduous trade in order to make a living. Rabbi Yehoshua said to him: Woe unto a generation that you are its leader as you are unaware of the difficulties of Torah scholars, how they make a living and how they feed themselves. Rabban Gamliel said to him: I insulted you, forgive me. Rabbi Yehoshua paid him no attention and did not forgive him. He asked him again: Do it in deference to my father, Rabban Shimon ben Gamliel, who was one of the leaders of Israel at the time of the destruction of the Temple. He was appeased. Now that Rabbi Yehoshua was no longer offended, it was only natural that Rabban Gamliel would be restored to his position. They said: Who will go and inform the Sages? Apparently, they were not eager to carry out the mission that would undo the previous actions and remove Rabbi Elazar ben Azarya from his position as Nasi. This launderer said to them: I will go. Rabbi Yehoshua sent to the Sages to the study hall: The one who wears the uniform will continue to wear the uniform, the original Nasi will remain in his position so that the one who did not wear the uniform will not say to the one who wears the uniform, remove your uniform and I will wear it. Apparently, the Sages believed that this emissary was dispatched at the initiative of Rabban Gamliel and they ignored him. Rabbi Akiva said to the Sages: Lock the gates so that Rabban Gamliel’s servants will not come and disturb the Sages. When he heard what happened, Rabbi Yehoshua said: It is best if I go to them. He came and knocked on the door. He said to them with a slight variation: One who sprinkles pure water on those who are ritually impure, son of one who sprinkles water shall continue to sprinkle water. And it is inappropriate that he who is neither one who sprinkles nor son of one who sprinkles will say to one who sprinkles son of one who sprinkles: Your water is cave water and not the running water required to purify one exposed to ritual impurity imparted by a corpse and your ashes are burnt ashes and not the ashes of a red heifer. Rabbi Akiva said to him: Rabbi Yehoshua, have you been appeased? Everything we did was to defend your honor. If you have forgiven him, none of us is opposed. Early tomorrow you and I will go to Rabban Gamliel’s doorway and offer to restore him to his position as Nasi. The question arose what to do with Rabbi Elazar ben Azarya? They said: What shall we do? Remove him from his position. That is inappropriate as we learned a halakha through tradition: One elevates to a higher level of sanctity and does not downgrade. Therefore, one who was the Nasi of the Sanhedrin cannot be demoted. Let one Sage lecture one week and the other Sage one week, they will come to be jealous one of another, as they will be forced to appoint one as the acting head of the Sanhedrin. Rather, Rabban Gamliel will lecture three weeks and Rabbi Elazar ben Azarya will lecture as head of the yeshiva one week. That arrangement was adopted and that is the explanation of the exchange in tractate Ḥagiga: Whose week was it? It was the week of Rabbi Elazar ben Azarya. One final detail: That student who asked the original question that sparked this entire incident was Rabbi Shimon ben Yoḥai. We learned in the mishna: And the additional prayer may be recited all day. Rabbi Yoḥanan said: Nevertheless, one who postpones his prayer excessively is called negligent. The Rabbis taught in a baraita: If the obligation to recite two prayers was before him, one, the additional prayer and one, the afternoon prayer, he recites the afternoon prayer first and the additional prayer thereafter, because this, the afternoon prayer, is recited on a frequent basis, and this one, the additional prayer, is recited on a relatively infrequent basis. Rabbi Yehuda says: He recites the additional prayer first and the afternoon prayer thereafter, because this, the additional prayer, is a mitzva whose time soon elapses, as it may only be recited until the seventh hour and this, the afternoon prayer, is a mitzva whose time does not soon elapse as one may recite it until the midpoint of the afternoon. Rabbi Yoḥanan said: The halakha is that he recites the afternoon prayer first and the additional prayer thereafter, in accordance with the opinion of the Rabbis. The Gemara cites additional sources relating to this issue: When Rabbi Zeira would tire of his studies, he would go and sit in the doorway of Rabbi Natan bar Tovi’s study hall. He said to himself: When the entering and exiting Sages pass, I will rise before them and be rewarded for the mitzva of honoring Torah scholars. Rabbi Natan bar Tovi himself emerged and came to where Rabbi Zeira was seated. Rabbi Zeira said to him: Who just stated a halakha in the study hall? Rabbi Natan bar Tovi said to him: Rabbi Yoḥanan just said as follows: The halakha is not in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda who said: He recites the additional prayer first and the afternoon prayer thereafter. Rabbi Zeira said to him: Did Rabbi Yoḥanan himself say this halakha? Rabbi Natan said to him: Yes. He learned this statement from him forty times, etching it into his memory. Rabbi Natan said to him: Is this halakha so dear to you because it is singular for you, as it is the only halakha that you learned in the name of Rabbi Yoḥanan, or is it new to you, as you were previously unaware of this ruling? Rabbi Zeira said to him: It is somewhat new to me, as I was uncertain whether this halakha was said in the name of Rabbi Yoḥanan or in the name of Rabbi Yehoshua ben Levi. Now it is clear to me that this halakha is in the name of Rabbi Yoḥanan. Rabbi Yehoshua ben Levi said: With regard to anyone who recites the additional prayer after seven hours of the day, according to Rabbi Yehuda, the verse states: “Those who are destroyed [nugei] far from the Festivals, I shall gather from you, they who carried for you the burden of insult” (Zephaniah 3:18). From where may it be inferred that nugei is an expression of destruction? As Rav Yosef translated the verse into Aramaic: Destruction comes upon the enemies of the house of Israel, a euphemism for Israel itself, for they have delayed the times of the Festivals in Jerusalem. This proves both that nugei means destruction and that destruction comes upon those who fail to fulfill a mitzva at its appointed time. Similarly, Rabbi Elazar said: Regarding anyone who recites the morning prayer after four hours of the day, according to Rabbi Yehuda, the verse states: “Those who are in sorrow [nugei] far from the Festivals, I shall gather from you, they who carried for you the burden of insult” (Zephaniah 3:18). From where may it be inferred that nugei is an expression of sorrow? As it is written: “My soul drips in sorrow [tuga]” (Psalms 119:28). Rav Naḥman bar Yitzḥak said: The proof that nugei indicates suffering is from here: “Her virgins are sorrowed [nugot] and she is embittered” (Lamentations 1:4).
דיון
 • על מה בוכה רבן יוחנן בן זכאי על ערש דווי?
 • האם ייתכן שהוא בוכה בגלל הדילמה שהעסיקה אותנו עד כה - עזיבת ירושלים טרם סיום המצור?