דמעת העשוקים - לימוד על ממזרים
הדף מאת: אליזבט גולדוין / המדרשה באורנים
החשש שמא ייוולד ממזר הוא אחד המנגנונים המשעבדים נשים מסורבות גט לבעליהן, המונעים מהן את הזכות האלמנטרית ללדת ילדים. חשש זה נמצא גם בבסיס המושג "עגונה" - אישה שלא ידוע היכן בעלה, וכל עוד לא ידוע אם הוא חי או מת, ואין דרך לקבל ממנו גט, היא מנועה מלהמשיך בחייה, מחשש פן ילדיה יהיו ממזרים. בשיעור זה נלמד על המושג 'ממזר'. הידע הוא כוח. אולי נלמד להפסיק לפחד מממזרים.
דיון
'ממזר' נחשב לכינוי גנאי נורא. אף אחד לא רוצה להיות ממזר ולא להוליד ממזרים. הממזר מוקצה, אסור להינשא ליהודי/ה "כשר/ה". על מצחו מוטבע 'אות קין' לדיראון עולם.

החשש שמא ייוולד לאישה ממזר הוא אחד המנגנונים המשעבדים נשים מסורבות גט לבעליהן, המונעים מהן את הזכות האלמנטרית ללדת ילדים. חשש זה נמצא גם בבסיס המושג "עגונה" - אישה שלא ידוע היכן בעלה, וכל עוד לא ידוע אם הוא חי או מת ואין דרך לקבל ממנו גט, היא מנועה מלהמשיך בחייה מחשש פן ילדיה יהיו ממזרים.

ילד ממזר, פרי זיווג אסור, נענש לכל חייו על לא עוול בכפו . זכויותיו הבסיסיות ביותר נפגעות.

בדרך זו נוצר מנגנון שליטה והפחדה המרתיע נשים מלפגוע בפרי בטנן.

שיעור זה מוקדש להבנת המושג 'ממזר'. הידע הוא כוח. ואולי נלמד להפסיק לפחד מממזרים.
לֹא יָבֹא מַמְזֵר בִּקְהַל ה': גַּם דּוֹר עֲשִׂירִי לֹא יָבֹא לוֹ בִּקְהַל ה'.
A bastard shall not enter into the assembly of the LORD; even to the tenth generation shall none of his enter into the assembly of the LORD.
חז"ל מגדירים
ואיזה הוא ממזר? כל שאר בשר שהוא בלא יבוא, דברי רבי עקיבה.

שמעון התמני אומר, כל שחייבין עליו כרת בידי שמיים, והלכה כדבריו.

רבי יהושוע אומר, כל שחייבין עליו מיתת בית דין;

אמר רבי שמעון בן עזאי, מצאתי מגילת יוחסים בירושלים וכתוב בה, איש פלוני ממזר מאשת איש, לקיים דברי רבי יהושוע". (יבמות פרק ד משנה יג)

הסברים
  • חייבין עליו כרת - עבירה שעונשה מוות בידי שמיים ולא בידי בית דין. גילוי עריות מכל הסוגים כלול בכך. כלומר שממזר הוא פרי יחסי מין שהם גילוי עריות.
Who is a mamzer? [The offspring of a union with] any relative with whom cohabitation is forbidden, the words of Rabbi Akiva. Shimon the Yemenite says: [The offspring of any union] for which one is obligated kareth at the hands of heaven; and the halachah is like his words. Rabbi Joshua says: [The offspring of any union] for which one is obligated death at the hands of a court.Rabbi Shimon ben Azzai said: I found a scroll of genealogical records in Jerusalem, and it was written on it, “So-and-so is a mamzer [having been born] from an adulterous woman”, which confirms the view of Rabbi Joshua. If a man’s wife died, he is permitted to marry her sister. If he divorced her and then she died he is permitted to marry her sister. If she was married to another man and died, he is permitted to marry her sister. If a man’s sister-in-law died, he may marry her sister. If he performed for her halitzah and then she died, he is permitted to marry her sister.
דיון
עיינו בויקרא פרק יח פסוקים ו - כג (אפשר גם ויקרא כ פסוקים י - יח) וערכו רשימה של כל יחסי המין הנחשבים גילוי עריות. צאצא של יחסי מין מסוג זה הוא או היא ממזר/ה.

נסו להבין את עמדת כל חכם ואת ההבדל בין דבריהם.

ההלכה קובעת שממזרים לא יכולים להינשא ליהודים "רגילים" אלא רק לגרים או בינם לבין עצמם וזה חל גם על כל צאצאיהם (דור עשירי מכל דור, כלומר, לעולם).

האם אישה רווקה יולדת ממזר?

האם רווק מוליד ממזר? האם גבר נשוי המקיים יחסי מין עם אישה שאינה אשתו מוליד ממזר?

מה דעתכם על כל מה שלמדתם כאן?

הבה נראה את דעתו של מדרש על כך
וְשַׁבְתִּי אֲנִי וָאֶרְאֶה אֶת כָּל הָעֲשֻׁקִים אֲשֶׁר נַעֲשִׂים תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ וְהִנֵּה דִּמְעַת הָעֲשֻׁקִים וְאֵין לָהֶם מְנַחֵם וּמִיַּד עֹשְׁקֵיהֶם כֹּחַ וְאֵין לָהֶם מְנַחֵם.
'ושבתי אני ואראה את כל העשוקים' (קהלת ד, א). חנינא חייטא פתר קרייה [הסביר את הפסוק] בממזרים:

'ושבתי אני ואראה את כל העשוקים' - אילו הממזרים.

'והנה דמעת העשוקים' - אימותיהן של אילו עברו עבירה ואילין עליביא מרחקין להון [ואלו העלובים מרחיקים אותם]. אביו של זה בא על ערוה, זה מה עשה וזה מה איכפת לו?!

'ואין להם מנחם', אלא ומיד עושקיהם כוח, זה סנהדרין גדולה של ישראל שהיא באה עליהן בכוח התורה ומרחקתן, על שם 'לא יבא ממזר בקהל ה' (דברים כג, ג).

'ואין להם מנחם' - אמר הקב"ה: עלי לנחמן.

הסברים
  • פתר קרייה - טכניקה מדרשית מקובלת בה פסוק מהקשר אחד מיוחס או מזוהה עם אדם, מקום או סיפור מהקשר אחר.
Another teaching about "A son of an Israelite woman went out" - Regarding that which is written "I returned and saw all of the oppression" (Kohelet 4:1), Daniel the Tailor interpreted the verse as referring to Mamzerim. "The tears of the oppressed", the fathers of these sinned, and these [the children] are shamed, how does it concern them? So too, this one's father committed incest, what is the child's sin, and how does it concern him? "And they have no comforter", rather "their oppressors are empowered", this refers to Israel's Great Sanhedrin, who comes at them with the power of Torah, and pushes them away in the name of "a mamzer will not enter the community of the Lord." (Devarim 23:3). "They have no comforter" - says the Holy Blessed One: it is upon me to comfort them; in this world they are cast aside, but in the future, as Zecharia said, "I see a people all of gold", as it is written (Zechariah 4:2) “I see a menorah all of gold, with a bowl [gulah] above it". Two speak; one says "an exile [gulah]" and one says "a redeemer [goalah]". According to the one who says exile, that they were exiled to Babylon and the Shechina was exiled with them, as it says (Isaiah 43:14) "For your sake I send to Babylon". And according to the one who says a redeemer [goalah], a redeemer [paroka], as it says (Isaiah 47:4 "Our redeemer, the LORD of Hosts is Their Name", and it is written (Micah 2:14) "One who makes a breach goes before them; they enlarge it to a gate... [and leave by it]. Their king marches before them, God at their heads".
דיון
מה עמדת הדרשן המקשר בין הפסוק מקהלת לבין ממזר?

מה דעתו על דרך הטיפול של הסנהדרין בממזר?

מה דעתכם על הענין?

האם אתם מכירים ממזר/ה? כנראה שלא. ממזרים חיים עם סודם מוחבא היטב.

העמדה המובעת כאן לא השפיעה על פסיקת ההלכה אבל השפיעה מאוד על חכמים לאורך הדורות: הם נמנעו בכל דרך אפשרית מקבלת מידע היכול להפוך אדם לממזר ונקטו בכל מיני דרכים כדי להכשיר אנשים שנחשדו בהיותם ממזרים (דרך אחת היא להכריז על נישואיה הראשונים של אמו כבלתי כשרים מכל מיני סיבות).

כמו כן, עמדה בפני הממזר האפשרות להתאקלם בקהילה זרה שלא ידעה על מעמדו. "שמשפחה שנטמעה נטמעה" (קידושין דף עא עמוד א).

ממזר/ה אינם יכולים להתחתן כחוק במדינת ישראל. הם אינם היחידים. אילו אוכלוסיות נוספות הן פסולות חיתון?
דיון
אם יוודע לכם שאהובכם/אהובתכם ממזר/ה, האם תנתקו את יחסיכם בשל כך?

האם אחד מהוריכם יפעיל עליכם לחץ לעשות זאת?

האם תרשו לבנכם/בתכם לשאת ממזר/ה? נמקו.

שתי הערות

א. יש היום בארץ מאות אלפי פסולי חיתון . הממזר/ה הוא בסך הכל פסול חיתון.

ב. עניין הממזרות משמש היום כמנגנון רב כוח לשליטה בנשים. החשש מהולדת ממזרים הוא שנמצא ביסוד העגינות של נשים שאין באפשרותן לקבל גט מבעליהן (כי נעלמו ולא בטוח שמתו או כי הם מסרבים לתת להן גט).

לסיום נעיין במדרשים מודרניים שכתבו אנשי בתי מדרש בימינו:
רבקה לוביץ, מדרש ממזר וכואביו, פרסום ראשון
מדרש ממזר וכואביו/ רבקה לוביץ
"לא יבוא ממזר בקהל ה' גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל ה'"

ממזר וכואביו חמשה הם - וכאבם מגיע עד כסא הכבוד.

ואלו הם: ממזר שהכול יודעים בממזרותו,

ממזר שאין הכול יודעים בממזרותו ורק הוא יודע בממזרותו,

אם שיודעת בבנה שהוא ממזר,

אב שיודע בבנו שהוא ממזר, ואינו יכול להתוודע אליו מחמת שאין בנו יודע בממזרותו,

ואישה שהפילה ולדה מחמת שידעה בממזרותו.

ויש אומרים: אף העובר שהיה עתיד להיוולד, ואמו הפילתו, צווח כל יום ואומר: אמא אמא - למה לא ילדתני?

נשאלה תנות: מה עושה הקב"ה בשעה שממזר בא לעולם ובשעה שקהל ה' מכריז על ממזר?

אמרה תנות: בשעה זו הקב"ה מכה על חטא, בוכה בכי גדול ואומר: "מעולם לא עלה על לבי, מעולם לא עלה על לבי".
© כל הזכויות שמורות למחברת
רבקה לוביץ, מדרש קהל ה' ומדרש דין לא יבוא ממזר, פרסום ראשון
מדרש קהל ה' ומדרש דין לא יבוא ממזר/ רבקה לוביץ'
בבית המדרש של ברוריה נעצו חרב ואמרו: הלכה - יבוא ממזר בקהל.

ומהו שנאמר 'לא יבוא ממזר בקהל ה''?

דייקו ולמדו: במקום שיש קהל ה' - לא יבוא ממזר. במקום שאין קהל ה' - יבוא ממזר.

שאלו בבית המדרש: היכן הוא קהל ה'?

אחת מן הנשים בבית המדרש אמרה: סבתי זקנתי הלכה מים ועד ים וסובבה את כל רוחות השמיים ולא מצאה את קהל ה'.

אישה אחרת מן הנשים אמרה: מקובלני מבית אמא שקהל ה' פרושים הם, חסידים הם, צדיקים הם ולמדנים הם, ואף גומלי חסדים. והמה יושבים מעבר לנהר הסמבטיון.

נמנו וגמרו בבית המדרש: קהל ה' לא היה ולא נברא אלא משל היה. ולמה נאמר? דרוש וקבל שכר.

בבית המדרש האחר חלקו בשאלה מניין למדו שדין 'לא יבוא ממזר' אינו נוהג היום. שתי סיעות היו בדבר:

סיעה אחת אמרה: חכמים ז"ל אמרו 'בן סורר ומורה לא היה ולא נברא אלא דרוש וקבל שכר'. מה בן סורר ומורה אין זה מן הצדק ומן המוסר להרגו על דבר שלא עשה, כך ממזר אין זה מן הצדק ומן המוסר לנדותו על דבר שלא עשה.

וסיעה אחרת אמרה: חכמים ז"ל אמרו 'משרבו המנאפים בטלו המים המרים'. מה המים המרים בטלו משרבו המנאפים, כך דין 'לא יבוא ממזר' בטל משרבו המנאפים ונוטלי האמצעים.

נמנו וגמרו: בין כך ובין כך לכולי עלמא דין 'לא יבוא ממזר' אינו נוהג היום.
© כל הזכויות שמורות למחברת
רונן אחיטוב, צוהר תעשה לתיבה: מדרש חדש לפרשת השבוע, ידיעות ספרים: תל אביב תשע"א, עמ' 262
מדרש ממזרים / רונן אחיטוב
עַל דְּבַר אֲשֶׁר לֹא קִדְּמוּ אֶתְכֶם בַּלֶּחֶם וּבַמַּיִם [דברים כג, ה]

יכול לא יבואו שממזרים הם?

תלמוד לומר 'עַל דְּבַר אֲשֶׁר לֹא קִדְּמוּ'. הא אילו קידמו, הותרו.

למדת, יכול ממזר ליטהר בלחם ובמים. ואין לחם ומים אלא תורה, שנאמר 'לֹא רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם לִשְׁמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה'" (עמוס ח, יא).

וכן שנינו, 'מַמְזֵר תַּלְמִיד חָכָם קוֹדֵם לְכֹהֵן גָּדוֹל עַם הָאָרֶץ' (משנה, הוריות ג, ח).

© כל הזכויות שמורות למחבר
אליזבט גולדוין, מדרשי ממזרים (פרסום ראשון)
מדרשי ממזרים / אליזבט גולדוין
לֹא יָבֹא מַמְזֵר בִּקְהַל ה': גַּם דּוֹר עֲשִׂירִי לֹא יָבֹא לוֹ בִּקְהַל ה'. (דברים כג, ג)

"משרבו המנאפין, פסקו המים המאררים. רבן יוחנן הפסיקן" (סוטה פ"ט מ"ט).

אמרו מעתה, משרבו המנאפין פסקו ממזרים. שנאמר: "בַּיָּמִים הָהֵם לֹא יֹאמְרוּ עוֹד אָבוֹת אָכְלוּ בֹסֶר וְשִׁנֵּי בָנִים תִּקְהֶינָה". (ירמיהו לא כח)

ישראל כולם טמאי מתים. אמרו מעתה: ישראל כולם ספק ממזרים.

הכיצד?

אם תרצה אמור: בני ישראל, בני רחל ולאה ממזרים. שהרי כתוב, "וְאִשָּׁה אֶל-אֲחֹתָהּ לֹא תִקָּח לִצְרֹר לְגַלּוֹת עֶרְוָתָהּ עָלֶיהָ בְּחַיֶּיהָ". (ויקרא יח יח) והבא על הערווה, בניו ממזרים.

אם תרצה אמור: בני יהודה, בני פרץ וזרח ממזרים. שהרי כתוב: "עֶרְוַת כַּלָּתְךָ לֹא תְגַלֵּה אֵשֶׁת בִּנְךָ הִוא לֹא תְגַלֶּה עֶרְוָתָהּ. (ויקרא יח טו) ותמר כלתו של יהודה היתה והבא על הערווה בניו ממזרים. ומי ידע אם הוא בן של ער?

ואם תרצה אמור: ממזרים שהיו הלכו ונטמעו בקהילות ישראל שלא ידעו בממזרותם לאורך הדורות. ובני ממזרים, ממזרים הם. אבל "משפחה שנטמעה - נטמעה". אמור מעתה, ישראל כולם ספק-ממזרים. מיהו קהל ה'? איש אינו יודע בעצמו שהוא קהל ה'. ולמה נכתב? דרוש וקבל שכר.

© כל הזכויות שמורות למחברת
דף הנחיות למנחה:
דמעת העשוקים.doc