רשב"י במערה
הדף מאת: אתר פשיטא / פרויקט פשיטא
סיפור רשב"י במערה המופיע בתלמוד מציג את עמדתו של רשב"י ביחס לעולם הרומי המרשים שבתקופתו. בין השורות ניתן להבין את עמדתו המורכבת של המספר ביחס לרשב"י
דיון
רשב"י ובנו
הסיפור שלפנינו מציג את אישיותו של רשב"י ואת עמדתו המורכבת של המספר ביחס לרשב"י. מוזמנים לקרוא ולדון.
דיתבי רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון,
ויתיב יהודה בן גרים גבייהו.
פתח רבי יהודה ואמר:
כמה נאים מעשיהן של אומה זו: תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות.
רבי יוסי שתק.
נענה רבי שמעון בן יוחאי ואמר:
כל מה שתקנו - לא תקנו אלא לצורך עצמן, ת
קנו שווקין - להושיב בהן זונות,
מרחצאות - לעדן בהן עצמן,
גשרים - ליטול מהן מכס.
הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם, ונשמעו למלכות. [לשלטון הרומי]
אמרו: [הרומאים] יהודה שעילה - יתעלה,
יוסי ששתק - יגלה לציפורי,
שמעון שגינה - יהרג.

מילים
  • יתבי - ישבו
  • ויתיב - וישב
  • גבייהו - אתם
In this baraita Rabbi Yehuda is described as head of the speakers in every place. The Gemara asks: And why did they call him head of the speakers in every place? The Gemara relates that this resulted due to an incident that took place when Rabbi Yehuda and Rabbi Yosei and Rabbi Shimon were sitting, and Yehuda, son of converts,sat beside them. Rabbi Yehuda opened and said: How pleasant are the actions of this nation, the Romans, as they established marketplaces, established bridges, and established bathhouses. Rabbi Yosei was silent. Rabbi Shimon ben Yoḥai responded and said: Everything that they established, they established only for their own purposes. They established marketplaces, to place prostitutes in them; bathhouses, to pamper themselves; and bridges, to collect taxes from all who pass over them. Yehuda, son of converts, went and related their statements to his household, and those statements continued to spread until they were heard by the monarchy. They ruled and said: Yehuda, who elevated the Roman regime, shall be elevated and appointed as head of the Sages, the head of the speakers in every place. Yosei, who remained silent, shall be exiled from his home in Judea as punishment, and sent to the city of Tzippori in the Galilee. And Shimon, who denounced the government, shall be killed.
דיון
פתיחת הסיפור מגלה מתח בין עמדות שונות של החכמים. מה תפקידה של הפתיחה הזו?
כיצד היא תורמת להמשך הסיפור?
רשב"י ובנו במערה
מקור
אזל הוא ובריה טשו בי מדרשא.
כל יומא הוה מייתי להו דביתהו ריפתא וכוזא דמיא וכרכי.
כי תקיף גזירתא, אמר ליה לבריה:
נשים דעתן קלה עליהן,
דילמא מצערי לה ומגליא לן.
אזלו טשו במערתא.
איתרחיש ניסא איברי להו חרובא ועינא דמיא.
והוו משלחי מנייהו,
והוו יתבי עד צוארייהו בחלא,
כולי יומא גרסי,
בעידן צלויי לבשו מיכסו ומצלו,
והדר משלחי מנייהו כי היכי דלא ליבלו.

איתבו תריסר שני במערתא.
אתא אליהו וקם אפיתחא דמערתא,
אמר: מאן לודעיה לבר יוחי דמית קיסר ובטיל גזרתיה?

נפקו.
חזו אינשי דקא כרבי וזרעי,
אמר: מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה!
כל מקום שנותנין עיניהן - מיד נשרף.
יצתה בת קול ואמרה להם:
להחריב עולמי יצאתם? חיזרו למערתכם!

הדור אזול.
איתיבו תריסר ירחי שתא.
אמרי: משפט רשעים בגיהנם - שנים עשר חדש.
יצתה בת קול ואמרה: צאו ממערתכם!

נפקו,
כל היכא דהוה מחי רבי אלעזר –
הוה מסי רבי שמעון.
אמר לו: בני, די לעולם אני ואתה.

בהדי פניא דמעלי שבתא
חזו ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני אסא,
ורהיט בין השמשות.
אמרו ליה: הני למה לך?
אמר להו: לכבוד שבת.
ותיסגי לך בחד?
חד כנגד זכור, וחד כנגד שמור.
אמר ליה לבריה: חזי כמה חביבין מצות על ישראל!
יתיב דעתייהו.
תרגום
הלך הוא (רשב"י) ובנו, וברחו אל בית המדרש.
כל יום היתה מביאה להם אישתו לחם וכד של מים והיו אוכלים.
כשנתחזקה הגזירה, אמר לבנו:
נשים דעתן קלה עליהן,
שמא יצערו (יענו) אותה ותגלה להם.
הלכו והתחבאו במערה.
נתרחש נס ונברא להם חרוב ומעין.
והיו פושטים בגדיהם,
והיו יושבים עד צואריהם בחול,
כל היום היו לומדים,
ובשעות התפילה התלבשו והתפללו.
ולאחר מכן פושטים בגדיהם כדי שלא יתבלו.

ישבו תריסר שנים במערה.
בא אליהו ונעמד בפתח המערה
אמר: מי יודיע לבר-יוחאי שמת הקיסר ובטלה גזרתו?

יצאו.
ראו אנשים חורשים וזורעים.
אמר: מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה!
כל מקום שנותנין עיניהן - מיד נשרף.
יצאה בת קול ואמרה להם:
להחריב עולמי יצאתם? חיזרו למערתכם!

חזרו והלכו.
ישבו תריסר חודשים.
אמרו: משפט רשעים בגיהנום- 12 חודש.
יצאה בת קול ואמרה: צאו ממערתכם!

יצאו
כל מקום שהיה מכה ר' אלעזר-
היה מרפא ר' שמעון.
אמר לו: בני, די לעולם אני ואתה.

לפני החשיכה בערב שבת
ראו זקן אחד אוחז שתי חבילות הדסים,
ורץ בין השמשות.
אמרו לו: אלה למה לך?
אמר להם: לכבוד שבת.
ולא תספיק לך חבילה אחת?
(אמר להם:) אחת כנגד הציווי "זכור", ואחת כנגד הציווי "שמור". [את יום השבת לקדשו]
אמר לבנו: ראה כמה חביבות מצוות על ישראל!
נתיישבה דעתם.
for neglecting to separate tithes. Rabbi Elazar, son of Rabbi Yosei, says: Askara comes as punishment for slander. Rava said, and some say that it was Rabbi Yehoshua ben Levi who said it: What is the verse that alludes to this? “But the king shall rejoice in God; every one that swears by Him shall glory; for the mouth of them that speak lies shall be stopped” (Psalms 63:12). The punishment for lying is that the mouth will be stopped. Askara affects the mouth along with other parts of the body. A dilemma was raised before those who were sitting in the study hall: Did Rabbi Elazar, son of Rabbi Yosei, say that askara comes as punishment only for slander, or perhaps he said it was also for slander? Come and hear a resolution to this dilemma from that which was taught in a baraita: When our Sages entered the vineyard in Yavne, Rabbi Yehuda, and Rabbi Elazar, son of Rabbi Yosei, and Rabbi Shimon were there, and a question was asked before them with regard to this plague of askara: Why does it begin in the intestines and end in the mouth? Rabbi Yehuda, son of Rabbi Ila’i, who was the head of the speakers in every place, responded and said: Even though the kidneys advise, and the heart understands, and the tongue shapes the voice that emerges from the mouth, still, the mouth completes the formation of the voice. Therefore, the disease begins in the same place that slander begins and it ends in the mouth. Rabbi Elazar, son of Rabbi Yosei, responded and said: This disease ends in the mouth because one eats with it non-kosher things. They immediately wondered about this: Does it enter your mind to say that askara is caused by eating non-kosher food? Are those who eat non-kosher food so numerous? Rather, it comes as a punishment for eating foods that were not ritually prepared, i.e., were not tithed. Rabbi Shimon responded and said: This disease comes as a punishment for the sin of dereliction in the study of Torah. They said to him: Women will prove that dereliction in the study of Torah is not the cause, as they are not obligated to study Torah and, nevertheless, they contract askara. He answered them: They are punished because they cause their husbands to be idle from the study of Torah. They said to him: Gentiles will prove that this is not the cause, as they also contract askara even though they are not obligated to study Torah. He answered them: They are also punished because they cause Israel to be idle from the study of Torah. They said to him: Children will prove that this is not the cause, for they are not at all obligated to study Torah and they also suffer from askara. He answered them: They are punished because they cause their fathers to be idle from the study of Torah. They said to him: School children will prove that this is not the cause, as they study Torah and, nevertheless, they suffer from askara. The Gemara answers: There, it must be understood in accordance with the statement of Rabbi Guryon, as Rabbi Guryon said, and some say that it was Rav Yosef, son of Rabbi Shemaya, who said it: At a time when there are righteous people in the generation, the righteous are seized, i.e., they die or suffer, for the sins of the generation. If there are no righteous people in the generation, school children, who are also without sin, are seized for the sins of the generation. Rabbi Yitzḥak bar Ze’iri said, and some say that Rabbi Shimon ben Nezira said: What is the verse that alludes to this? “If you know not, you fairest among women, go your way forth by the footsteps of the flock and feed your kids, beside the shepherds’ tents [mishkenot]” (Song of Songs 1:8). And we say in explanation of this verse: They are the lambs that are taken as collateral [hamemushkanin], which is etymologically similar to the word mishkenot, in place of the shepherds. If the shepherds and leaders of the generation corrupt the multitudes, young children die because of their sins. With regard to the dilemma, conclude from it that Rabbi Elazar, son of Rabbi Yosei, said that the illness of askara also results from slander, as the baraita provides an additional cause of the illness. The Gemara comments: Indeed, conclude from it. In this baraita Rabbi Yehuda is described as head of the speakers in every place. The Gemara asks: And why did they call him head of the speakers in every place? The Gemara relates that this resulted due to an incident that took place when Rabbi Yehuda and Rabbi Yosei and Rabbi Shimon were sitting, and Yehuda, son of converts,sat beside them. Rabbi Yehuda opened and said: How pleasant are the actions of this nation, the Romans, as they established marketplaces, established bridges, and established bathhouses. Rabbi Yosei was silent. Rabbi Shimon ben Yoḥai responded and said: Everything that they established, they established only for their own purposes. They established marketplaces, to place prostitutes in them; bathhouses, to pamper themselves; and bridges, to collect taxes from all who pass over them. Yehuda, son of converts, went and related their statements to his household, and those statements continued to spread until they were heard by the monarchy. They ruled and said: Yehuda, who elevated the Roman regime, shall be elevated and appointed as head of the Sages, the head of the speakers in every place. Yosei, who remained silent, shall be exiled from his home in Judea as punishment, and sent to the city of Tzippori in the Galilee. And Shimon, who denounced the government, shall be killed. Rabbi Shimon bar Yoḥai and his son, Rabbi Elazar, went and hid in the study hall. Every day Rabbi Shimon’s wife would bring them bread and a jug of water and they would eat. When the decree intensified, Rabbi Shimon said to his son: Women are easily impressionable and, therefore, there is room for concern lest the authorities torture her and she reveal our whereabouts. They went and they hid in a cave. A miracle occurred and a carob tree was created for them as well as a spring of water. They would remove their clothes and sit covered in sand up to their necks. They would study Torah all day in that manner. At the time of prayer, they would dress, cover themselves, and pray, and they would again remove their clothes afterward so that they would not become tattered. They sat in the cave for twelve years. Elijah the Prophet came and stood at the entrance to the cave and said: Who will inform bar Yoḥai that the emperor died and his decree has been abrogated? They emerged from the cave, and saw people who were plowing and sowing. Rabbi Shimon bar Yoḥai said: These people abandon eternal life of Torah study and engage in temporal life for their own sustenance. The Gemara relates that every place that Rabbi Shimon and his son Rabbi Elazar directed their eyes was immediately burned. A Divine Voice emerged and said to them: Did you emerge from the cave in order to destroy My world? Return to your cave. They again went and sat there for twelve months. They said: The judgment of the wicked in Gehenna lasts for twelve months. Surely their sin was atoned in that time. A Divine Voice emerged and said to them: Emerge from your cave. They emerged. Everywhere that Rabbi Elazar would strike, Rabbi Shimon would heal. Rabbi Shimon said to Rabbi Elazar: My son, you and I suffice for the entire world, as the two of us are engaged in the proper study of Torah. As the sun was setting on Shabbat eve, they saw an elderly man who was holding two bundles of myrtle branches and running at twilight. They said to him: Why do you have these? He said to them: In honor of Shabbat. They said to him: And let one suffice. He answered them: One is corresponding to: “Remember the Shabbat day, to keep it holy” (Exodus 20:8), and one is corresponding to: “Observe the Shabbat day, to keep it holy” (Deuteronomy 5:12). Rabbi Shimon said to his son: See how beloved the mitzvot are to Israel. Their minds were put at ease and they were no longer as upset that people were not engaged in Torah study. Rabbi Pineḥas ben Ya’ir, Rabbi Shimon’s son-in-law, heard and went out to greet him. He brought him into the bathhouse and began tending to his flesh. He saw that Rabbi Shimon had cracks in the skin on his body. He was crying, and the tears fell from his eyes and caused Rabbi Shimon pain. Rabbi Pineḥas said to Rabbi Shimon, his father-in-law: Woe is me, that I have seen you like this. Rabbi Shimon said to him: Happy are you that you have seen me like this, as had you not seen me like this, you would not have found in me this prominence in Torah, as the Gemara relates: At first, when Rabbi Shimon ben Yoḥai would raise a difficulty, Rabbi Pineḥas ben Ya’ir would respond to his question with twelve answers. Ultimately, when Rabbi Pineḥas ben Ya’ir would raise a difficulty, Rabbi Shimon ben Yoḥai would respond with twenty-four answers. Rabbi Shimon said: Since a miracle transpired for me, I will go and repair something for the sake of others in gratitude for God’s kindness, as it is written: “And Jacob came whole to the city of Shechem, which is in the land of Canaan, when he came from Paddan-aram; and he graced the countenance of the city” (Genesis 33:18). Rav said, the meaning of: And Jacob came whole, is: Whole in his body, whole in his money, whole in his Torah. And what did he do? And he graced the countenance of the city; he performed gracious acts to benefit the city. Rav said: Jacob established a currency for them. And Shmuel said: He established marketplaces for them. And Rabbi Yoḥanan said: He established bathhouses for them. In any event, clearly one for whom a miracle transpires should perform an act of kindness for his neighbors as a sign of gratitude. He said: Is there something that needs repair? They said to him: There is a place where there is uncertainty with regard to ritual impurity
דיון
סיפור רשב"י ובנו בנוי כעלילה המתפתחת על ידי מעבר ממוקד למוקד, מטריטוריה לטריטוריה.
מהן הטריטוריות השונות?
מה מסמלת כל טריטוריה?
דיון
המערה
סוקרטס ב'משל המערה' מדמה את האנשים שאינם רואים את האמת בבהירות ליושבי המערה. ראו את המשל במלואו.
מה מסמלת המערה בסיפור?
האם המערה של רשב"י דומה למערה של סוקרטס?
דיון
סיום הסיפור - רשב"י מחוץ למערה
בסיומו של הסיפור אנחנו מתוודעים למעשיו של רשב"י מחוץ למערה.
איזה שינוי, אם בכלל, חל באישיותו של רשב"י?
מה תפקידו של הסיום המפתיע של הסיפור?
שמע ר' פנחס בן יאיר חתניה ונפק לאפיה
עייליה לבי בניה
הוה קא אריך ליה לבישריה
חזי דהוה ביה פילי בגופיה
הוה קא בכי וקא נתרו דמעת עיניה וקמצוחא ליה
א"ל אוי לי שראיתיך בכך
א"ל אשריך שראיתני בכך
שאילמלא לא ראיתני בכך לא מצאת בי כך

דמעיקרא כי הוה מקשי ר"ש בן יוחי קושיא
הוה מפרק ליה ר' פנחס בן יאיר תריסר פירוקי לסוף כי הוה מקשי ר"פ בן יאיר קושיא
הוה מפרק ליה רשב"י עשרין וארבעה פירוקי

אמר הואיל ואיתרחיש ניסא איזיל אתקין מילתא
דכתיב (בראשית לג, יח) ויבא יעקב שלם
ואמר רב שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתו (בראשית לג, יח) ויחן את פני העיר אמר רב מטבע תיקן להם ושמואל אמר שווקים תיקן להם ור' יוחנן אמר מרחצאות תיקן להם

אמר איכא מילתא דבעי לתקוני
אמרו ליה איכא דוכתא דאית ביה ספק טומאה
ואית להו צערא לכהנים לאקופי
אמר איכא איניש דידע דאיתחזק הכא טהרה
א"ל ההוא סבא כאן קיצץ בן זכאי תורמסי תרומה
עבד איהו נמי הכי כל היכא דהוה קשי טהריה וכל היכא דהוה רפי צייניה
אמר ההוא סבא טיהר בן יוחי בית הקברות

א"ל אילמלי (לא) היית עמנו ואפי' היית עמנו ולא נמנית עמנו יפה אתה אומר עכשיו שהיית עמנו ונמנית עמנו יאמרו זונות מפרכסות זו את זו תלמידי חכמים לא כל שכן
יהב ביה עיניה ונח נפשיה נפק לשוקא
חזייה ליהודה בן גרים אמר עדיין יש לזה בעולם
נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמות:

שמע רבי פנחס חתנו, ויצא לקראתו.
הכניסו לבית המרחץ,
והיה מטפל בבשרו.
ראה שהיו בו סדקים בעורו, והיה בוכה, ונשרו דמעות עיניו וציערו אותו.
אמר לו: אוי לי שראיתיך בכך.
אמר לו: אשריך שראיתנו בכך,
שאילמלא לא ראיתני בכך, לא מצאת בי כך

.
בתחילה כאשר היה מקשה ר' שמעון בן יוחי קושיה, היה מתרץ לו ר' פנחס בן יאיר שנים-עשר תירוצים
לבסוף, כאשר היה מקשה רבי פנחס בן יאיר קושיה, היה מפרק לו רבי שמעון בן יוחי עשרין וארבעה תירוצים.

אמר: הואיל והתרחש לי נס, אלך ואתקן דבר.
דכתיב: "ויבא יעקב עיר שלם",
ואמר רב: שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו,
"ויחן את פני העיר", אמר רב: מטבע תיקן להם ; ושמואל אמר: שווקים תיקן להם ; ורבי יוחנן אמר: מרחצאות תיקן להם.

אמר: היש דבר שצריך תקון?
אמרו לו: יש מקום שיש בו ספק טומאה ויש צער לכהנים להקיפו.
אמר: היש אדם היודע שהייתה מוחזקת כאן טהרה?
אמר לו זקן אחד: כאן קיצץ בן-זכאי תורמסי תרומה.
עשה גם הוא כן, כל מקום שהיה קשה - טיהרו, וכל מקום שהיה רפה - ציינו.
אמר ההוא סבא: טיהר בן יוחאי בית הקברות!

אמר לו: אילמלי לא היית עמנו, ואפילו היית עמנו ולא נמנית עמנו - יפה אתה אומר. עכשיו שהיית עמנו ונמנית עמנו, יאמרו: זונות מפרכסות זו את זו, תלמידי חכמים לא כל שכן?
נתן בו עיניו ומת
יצא לשוק, ראה את יהודה בן גרים, אמר: עדיין יש לזה בעולם?
נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמות

for neglecting to separate tithes. Rabbi Elazar, son of Rabbi Yosei, says: Askara comes as punishment for slander. Rava said, and some say that it was Rabbi Yehoshua ben Levi who said it: What is the verse that alludes to this? “But the king shall rejoice in God; every one that swears by Him shall glory; for the mouth of them that speak lies shall be stopped” (Psalms 63:12). The punishment for lying is that the mouth will be stopped. Askara affects the mouth along with other parts of the body. A dilemma was raised before those who were sitting in the study hall: Did Rabbi Elazar, son of Rabbi Yosei, say that askara comes as punishment only for slander, or perhaps he said it was also for slander? Come and hear a resolution to this dilemma from that which was taught in a baraita: When our Sages entered the vineyard in Yavne, Rabbi Yehuda, and Rabbi Elazar, son of Rabbi Yosei, and Rabbi Shimon were there, and a question was asked before them with regard to this plague of askara: Why does it begin in the intestines and end in the mouth? Rabbi Yehuda, son of Rabbi Ila’i, who was the head of the speakers in every place, responded and said: Even though the kidneys advise, and the heart understands, and the tongue shapes the voice that emerges from the mouth, still, the mouth completes the formation of the voice. Therefore, the disease begins in the same place that slander begins and it ends in the mouth. Rabbi Elazar, son of Rabbi Yosei, responded and said: This disease ends in the mouth because one eats with it non-kosher things. They immediately wondered about this: Does it enter your mind to say that askara is caused by eating non-kosher food? Are those who eat non-kosher food so numerous? Rather, it comes as a punishment for eating foods that were not ritually prepared, i.e., were not tithed. Rabbi Shimon responded and said: This disease comes as a punishment for the sin of dereliction in the study of Torah. They said to him: Women will prove that dereliction in the study of Torah is not the cause, as they are not obligated to study Torah and, nevertheless, they contract askara. He answered them: They are punished because they cause their husbands to be idle from the study of Torah. They said to him: Gentiles will prove that this is not the cause, as they also contract askara even though they are not obligated to study Torah. He answered them: They are also punished because they cause Israel to be idle from the study of Torah. They said to him: Children will prove that this is not the cause, for they are not at all obligated to study Torah and they also suffer from askara. He answered them: They are punished because they cause their fathers to be idle from the study of Torah. They said to him: School children will prove that this is not the cause, as they study Torah and, nevertheless, they suffer from askara. The Gemara answers: There, it must be understood in accordance with the statement of Rabbi Guryon, as Rabbi Guryon said, and some say that it was Rav Yosef, son of Rabbi Shemaya, who said it: At a time when there are righteous people in the generation, the righteous are seized, i.e., they die or suffer, for the sins of the generation. If there are no righteous people in the generation, school children, who are also without sin, are seized for the sins of the generation. Rabbi Yitzḥak bar Ze’iri said, and some say that Rabbi Shimon ben Nezira said: What is the verse that alludes to this? “If you know not, you fairest among women, go your way forth by the footsteps of the flock and feed your kids, beside the shepherds’ tents [mishkenot]” (Song of Songs 1:8). And we say in explanation of this verse: They are the lambs that are taken as collateral [hamemushkanin], which is etymologically similar to the word mishkenot, in place of the shepherds. If the shepherds and leaders of the generation corrupt the multitudes, young children die because of their sins. With regard to the dilemma, conclude from it that Rabbi Elazar, son of Rabbi Yosei, said that the illness of askara also results from slander, as the baraita provides an additional cause of the illness. The Gemara comments: Indeed, conclude from it. In this baraita Rabbi Yehuda is described as head of the speakers in every place. The Gemara asks: And why did they call him head of the speakers in every place? The Gemara relates that this resulted due to an incident that took place when Rabbi Yehuda and Rabbi Yosei and Rabbi Shimon were sitting, and Yehuda, son of converts,sat beside them. Rabbi Yehuda opened and said: How pleasant are the actions of this nation, the Romans, as they established marketplaces, established bridges, and established bathhouses. Rabbi Yosei was silent. Rabbi Shimon ben Yoḥai responded and said: Everything that they established, they established only for their own purposes. They established marketplaces, to place prostitutes in them; bathhouses, to pamper themselves; and bridges, to collect taxes from all who pass over them. Yehuda, son of converts, went and related their statements to his household, and those statements continued to spread until they were heard by the monarchy. They ruled and said: Yehuda, who elevated the Roman regime, shall be elevated and appointed as head of the Sages, the head of the speakers in every place. Yosei, who remained silent, shall be exiled from his home in Judea as punishment, and sent to the city of Tzippori in the Galilee. And Shimon, who denounced the government, shall be killed. Rabbi Shimon bar Yoḥai and his son, Rabbi Elazar, went and hid in the study hall. Every day Rabbi Shimon’s wife would bring them bread and a jug of water and they would eat. When the decree intensified, Rabbi Shimon said to his son: Women are easily impressionable and, therefore, there is room for concern lest the authorities torture her and she reveal our whereabouts. They went and they hid in a cave. A miracle occurred and a carob tree was created for them as well as a spring of water. They would remove their clothes and sit covered in sand up to their necks. They would study Torah all day in that manner. At the time of prayer, they would dress, cover themselves, and pray, and they would again remove their clothes afterward so that they would not become tattered. They sat in the cave for twelve years. Elijah the Prophet came and stood at the entrance to the cave and said: Who will inform bar Yoḥai that the emperor died and his decree has been abrogated? They emerged from the cave, and saw people who were plowing and sowing. Rabbi Shimon bar Yoḥai said: These people abandon eternal life of Torah study and engage in temporal life for their own sustenance. The Gemara relates that every place that Rabbi Shimon and his son Rabbi Elazar directed their eyes was immediately burned. A Divine Voice emerged and said to them: Did you emerge from the cave in order to destroy My world? Return to your cave. They again went and sat there for twelve months. They said: The judgment of the wicked in Gehenna lasts for twelve months. Surely their sin was atoned in that time. A Divine Voice emerged and said to them: Emerge from your cave. They emerged. Everywhere that Rabbi Elazar would strike, Rabbi Shimon would heal. Rabbi Shimon said to Rabbi Elazar: My son, you and I suffice for the entire world, as the two of us are engaged in the proper study of Torah. As the sun was setting on Shabbat eve, they saw an elderly man who was holding two bundles of myrtle branches and running at twilight. They said to him: Why do you have these? He said to them: In honor of Shabbat. They said to him: And let one suffice. He answered them: One is corresponding to: “Remember the Shabbat day, to keep it holy” (Exodus 20:8), and one is corresponding to: “Observe the Shabbat day, to keep it holy” (Deuteronomy 5:12). Rabbi Shimon said to his son: See how beloved the mitzvot are to Israel. Their minds were put at ease and they were no longer as upset that people were not engaged in Torah study. Rabbi Pineḥas ben Ya’ir, Rabbi Shimon’s son-in-law, heard and went out to greet him. He brought him into the bathhouse and began tending to his flesh. He saw that Rabbi Shimon had cracks in the skin on his body. He was crying, and the tears fell from his eyes and caused Rabbi Shimon pain. Rabbi Pineḥas said to Rabbi Shimon, his father-in-law: Woe is me, that I have seen you like this. Rabbi Shimon said to him: Happy are you that you have seen me like this, as had you not seen me like this, you would not have found in me this prominence in Torah, as the Gemara relates: At first, when Rabbi Shimon ben Yoḥai would raise a difficulty, Rabbi Pineḥas ben Ya’ir would respond to his question with twelve answers. Ultimately, when Rabbi Pineḥas ben Ya’ir would raise a difficulty, Rabbi Shimon ben Yoḥai would respond with twenty-four answers. Rabbi Shimon said: Since a miracle transpired for me, I will go and repair something for the sake of others in gratitude for God’s kindness, as it is written: “And Jacob came whole to the city of Shechem, which is in the land of Canaan, when he came from Paddan-aram; and he graced the countenance of the city” (Genesis 33:18). Rav said, the meaning of: And Jacob came whole, is: Whole in his body, whole in his money, whole in his Torah. And what did he do? And he graced the countenance of the city; he performed gracious acts to benefit the city. Rav said: Jacob established a currency for them. And Shmuel said: He established marketplaces for them. And Rabbi Yoḥanan said: He established bathhouses for them. In any event, clearly one for whom a miracle transpires should perform an act of kindness for his neighbors as a sign of gratitude. He said: Is there something that needs repair? They said to him: There is a place where there is uncertainty with regard to ritual impurity and the priests are troubled by being forced to circumvent it, as it is prohibited for them to become ritually impure from contact with a corpse. There was suspicion, but no certainty, that a corpse was buried there. Therefore, they were unable to definitively determine its status. Rabbi Shimon said: Is there a person who knows that there was a presumption of ritual purity here? Is there anyone who remembers a time when this place was not considered ritually impure, or that at least part of it was considered to be ritually pure? An Elder said to him: Here ben Zakkai planted and cut the teruma of lupines. In this marketplace Rabbi Yoḥanan ben Zakkai, who himself was a priest, once planted lupines that were given to him as teruma. On that basis, the conclusion can be drawn that it was definitely ritually pure. Rabbi Shimon, like Jacob, also did so and took steps to improve the city and examined the ground (Tosafot). Everywhere that the ground was hard, he pronounced it ritually pure as there was certainly no corpse there, and every place that the ground was soft, he marked it indicating that perhaps a corpse was buried there. In that way, he purified the marketplace so that even priests could walk through it. A certain Elder said in ridicule and surprise: Ben Yoḥai purified the cemetery. Rabbi Shimon got angry and said to him: Had you not been with us, and even had you been with us and were not counted with us in rendering this ruling, what you say is fine. You could have said that you were unaware of my intention or that you did not agree or participate in this decision. Now that you were with us and were counted with us in rendering this ruling, you will cause people to say that Sages are unwilling to cooperate with one another. They will say: If competing prostitutes still apply makeup to each other to help one another look beautiful, all the more so that Torah scholars should cooperate with each other. He directed his eyes toward him and the Elder died. Rabbi Shimon went out to the marketplace and he saw Yehuda, son of converts,who was the cause of this entire incident. Rabbi Shimon, said: This one still has a place in the world? He directed his eyes toward him and turned him into a pile of bones. MISHNA: There are three things a person must say in his home on Shabbat eve at nightfall and not before. The mishna elaborates: He should ask the members of his household, have you tithed the crop that required tithing? Have you placed the eiruv for joining the courtyards and joining the Shabbat borders? If you have done so, light the lamp in honor of Shabbat. The Sages stated a principle: If the time arrives on Friday when there is uncertainty whether it is nightfall and uncertainty whether it is not yet nightfall, one may not tithe the crop that has definitely not been tithed, and one may not immerse ritually impure vessels in a ritual bath to render them ritually pure, and one may not light the Shabbat lights. However, one may tithe demai, doubtfully tithed produce, which must be tithed due to mere suspicion. And one may place an eiruv and insulate the hot water to be used on Shabbat. GEMARA: The Gemara attempts to clarify: From where are these matters, that one must ask these questions in his home at nightfall of Shabbat, derived? Rabbi Yehoshua ben Levi said: As the verse said: “And you shall know that your tent is in peace; and you shall visit your habitation, and shall not sin” (Job 5:24). From here it is derived that one should visit his habitation, i.e., ask in his home, so that he will not come to sin. Rabba bar Rav Huna said: Although the Sages said that there are three things a person should, indeed he is required to, say in his home on Shabbat eve at nightfall, one must say them calmly so that the members of his household will accept them from him. If he says them harshly, his family members may mislead him and cause him to sin. Rav Ashi said: I did not hear this halakha of Rabba bar Rav Huna, but I fulfilled it based on my own reasoning. The Gemara asks: This mishna itself is difficult, as it contains an internal contradiction. On the one hand, you stated initially that there are three things a person must say in his home before Shabbat at nightfall, and this means: At nightfall, i.e., before nightfall, yes, he should say those things; when there is uncertainty whether it is nightfall and uncertainty whether it is not yet nightfall, no, he should not say them. Even if one were to ask then, it is no longer permitted to correct these matters. And then it taught: When there is uncertainty whether it is nightfall and uncertainty whether it is not yet nightfall, one may place an eiruv. One may correct the situation even then. Why did the mishna restrict asking these questions to an earlier time? Incidentally, prior to answering this question, the Gemara lists all of the other halakhot in tractate Shabbat stated by the Sage who answers the question, with the mnemonic: Self, pruning, bird, cord, silk. Rabbi Abba said that Rabbi Ḥiyya bar Ashi said that Rav said: This is not difficult and there is no contradiction here. Here, at the beginning of the mishna, where it indicates that the eiruv can only be placed while it is still day, it is referring to the joining of Shabbat boundaries, which is based on a Torah law. Therefore, one must place this eiruv while it is definitely day. And here, where the mishna said that it is permitted even when it is uncertain whether or not it is already nighttime, it is referring to the joining of courtyards, which is more lenient and based merely on a stringency. In connection to this, the Gemara cites the halakha that Rava said in order to emphasize the rabbinic aspect of the halakhot of eiruv: One to whom two people said: Go and place an eiruv, a joining of courtyards (Rabbeinu Ḥananel), for us. For one of them he placed an eiruv while it was still day, and for one he placed an eiruv at twilight, when it is uncertain whether it is day or night. The one for whom he placed an eiruv while it was still day had his eiruv eaten during twilight, and the one for whom he placed an eiruv during twilight had his eiruv eaten after nightfall. The principle is as follows: Whether or not an eiruv takes effect is determined at the moment that Shabbat begins. If one placed the eiruv beforehand, and it remains intact at the moment Shabbat begins, the eiruv is in effect. However, if the eiruv that was placed at the appropriate time was eaten during twilight, it is problematic. Twilight is a period of uncertainty. There is uncertainty whether it is day, and consequently the eiruv was not in place at the moment that Shabbat began, or whether it is night, and it was in place. In the latter case, there is still uncertainty as to whether or not the eiruv was in place prior to Shabbat, so that it could take effect at all. In that case, Rava ruled that both of them acquired the eiruv. The Gemara is surprised by this: Whichever way you look at it, this ruling is difficult. If the twilight period is considered day, let the latter one acquire his eiruv, but let the first one not acquire his because his eiruv was eaten while it was still day. And if the twilight period is night, let the first one acquire his eiruv, but let the latter one not acquire his eiruv because his was not placed before Shabbat. In any event, it is impossible for the eiruv in both of these cases to be valid. The Gemara answers this according to Rava’s position: The status of twilight is uncertain, as it is unknown whether it is day, or night, or both, and uncertainty in the case of a rabbinic ordinance is ruled leniently. Therefore, in both cases the eiruv is acquired. And Rava said: Why did they say that one may not insulate hot water even in something that does not add heat, but only retains the pre-existing heat, from nightfall on Friday? It is a decree lest one come to boil the pot on Shabbat. Abaye said to him: If so, if it is due to concern that one may boil it, then during twilight we should also issue a decree and prohibit insulating in something that does not add heat. Rava said to him: During twilight, there is no reason to be concerned because at that time most pots are boiling, as they have just been taken off of the fire. Later at night the pots cool down and it is conceivable that one may come to boil them in order to restore the heat. And Rava said: