ברכת האורח
הדף מאת: ממזרח שמש / בית המדרש ממזרח שמש
עיקרו של דף זה הוא סיפור של אירוח מורכב ממנו ניתן ללמוד על מערכות יחסים בין אורח ומארח, בין עשיר ועני, בין תלמיד חכם לבעל חוכמת חיים, ובין אדם לחברו
מתוך: ממה אתה בורח, מילים: אורי חיימוב, ביצוע: חיים משה
ממה אתה בורח
לגמת ממי מעין החיים. טעמת קצת דבש וגם חומץ.

נוכחת לדעת, שיש פעמים שלחיות זה דורש אומץ.
ואז ברחת אל תוך עצמך - מוגן וסגור כמו מרחם אמך.

ממה אתה בורח? ממה אתה פוחד?

אתה פה לא אורח, אינך זמר נודד.

...
© כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם
www.acum.org.il
אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: בעל הבית בוצע ואורח מברך. בעל הבית בוצע - כדי שיבצע בעין יפה, ואורח מברך - כדי שיברך בעל הבית. מה מברך - יהי רצון שלא יבוש בעל הבית בעולם הזה ולא יכלם לעולם הבא.
The Gemara answers: Rabbi Abbahu holds in accordance with that halakha that Rabbi Yoḥanan said in the name of Rabbi Shimon ben Yoḥai: The host breaks bread and a guest recites Grace after Meals. The host breaks bread so that he will break bread generously, whereas a guest might be embarrassed to break a large piece for himself and other guests; and the guest recites Grace after Meals so that he may bless the host in the course of reciting Grace after Meals, as the Gemara proceeds to explain. What is the formula of the blessing with which the guest blesses his host?
May it be Your will that the master of the house shall not suffer shame in this world, nor humiliation in the World-to-Come.
כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה, חוץ מצא.
These actions all appeared to be departures from the common etiquette and surprised his hosts, who said to him: What is the reason you call yourself Rav Huna? He said to them: I am known by that name since my youth, and therefore referring to myself with that title does not indicate conceit. They asked him: What is the reason that when they told you to sit on the bed, you sat immediately and did not initially refuse? He said to them: We have learned that anything the master of the house says to you, you should do, except for an inappropriate request, such as if he says to leave. They continued to question his conduct: What is the reason that when they gave you the cup, you accepted it the first time and did not politely demur? He said to them: One may refuse a lesser person, but one may not refuse a great person; when an important person makes a request, it is respectful to comply immediately. They persisted in their questioning: What is the reason you drank it in two sips? He said to them: As it was taught in a baraita: One who drinks his cup at one time is a guzzler; drinking it in two sips is proper manners; one who drinks his cup in three sips is haughty, as he thereby demonstrates that he is pampered and indulgent. They continued to question his conduct: What is the reason you did not turn your face in accordance with the common etiquette? He said to them: We learned in the mishna that a bride turns her face; however, there is no reason for anyone else to turn his face.
מעשה ברבי ינאי שהיה מהלך בדרך וראה אדם אחד שהיה משופע ביותר. הכניסו לביתו, האכילו והשקהו.

בדקו במקרא ולא מצאו, במשנה ולא מצאו, באגדה ולא מצאו, בתלמוד ולא מצאו.

אמר לו: טול וברך. אמר לו: יברך ינאי בביתו.

אמר לו: יכול אתה לומר מה שאני אומר לך? אמר לו: הן.

אמר לו: אמור: אכל כלב פיתו של ינאי. עמד ותפסו.

אמר לו: ירושתי אצלך ואתה מונעה ממני! אמר לו: מהי ירושתך אצלי?

אמר לו: פעם אחת עברתי לפני בית הספר ושמעתי קול תינוקות שאומרים: "תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב". קהילת ינאי לא נאמר כאן, אלא קהילת יעקב!

אמר לו: למה זכית לאכול על שולחני?

אמר לו: מימי לא שמעתי דבר רע והחזרתי לבעליו,

ולא ראיתי שנים מריבים זה עם זה - ולא עשיתי שלום ביניהם.

אמר לו: כל כך הרבה דרך ארץ אצלך וקראתיך כלב?!?
... Another opinion regarding the verse (Ps. 50:23) “And there is a path, I will show him the salvation of God”- Rabbi Yanai said: the it is written the one who puts a path[with a sin and not a shin], meaning that two ways are similar [in bringing one to salvation] Rabbi Yannai was once walking along the road, and saw a man who was extremely well dressed. Rabbi Yannai said to him: Would you like to come over to my house? The man replied: Yes. Rabbi Yannai brought him into his home, and gave him food and drink. As they were eating and drinking together, he examined him in his knowledge of Bible, and found out that he had none; examined his knowledge of Mishnah, and realized that he had none; his knowledge of legends, and saw that he had none; his knowledge of Talmud and saw he had none. Rabbi Yannai then told him: Wash and recite grace. Said the guest: Let Yannai recite grace in his own home. Seeing that he could not even recite a blessing, Yannai told him: Can you at least repeat what I say? Said he: Yes. Said Rabbi Yannai: repeat the following: 'A dog has eaten Yannai's bread.' Offended, the man stood up, and grabbed Rabbi Yannai by the coat! He then said: My inheritance is with you, and you are withholding it from me! Said Rabbi Yannai with puzzlement: What legacy of yours is there with me? He replied: Once I passed by a school, and I heard the voices of the little children saying: 'Moses gave us the Torah, the inheritance of the congregation of Jacob.' They did not say 'the inheritance of the congregation of Yannai,' but the 'congregation of Jacob.' Rabbi Yannai asked, “How then are you worthy to eat at my table?” The guest replied, “Never have I heard an evil word spoken against me and returned to argue with the person who spoke it. Never have I seen two people arguing without making peace between them.” Rabbi Yannai then said, “you have so much Derech Eretz and I called you a dog.” On him rabbi Yanai said the verse “And there is a path” – meaning not one, but two paths take you to salvation – since rabbi Ishmael son of rav Nachman said: Derech eretz precedes Torah by 26 generations, since it is written “and to guard the way to the Tree of Life” (Genesis 3). “Way” is the derech eretz, and only after that comes “Tree of Life” which is Torah. [Back to the verse in question, Ps 50:23] I will show him the salvation of God, said rabbi Abahu: this is one of the sources for the idea that God’s salvation is Israel’s salvation (Ps. 80:3) “and come and save us” Rabbi Pinchas, Rabbi Levi and Rabbi Yochanan [said] in the name of Rabbi Menachem from Gallia: In the time to come, all sacrifices will be annulled - but the sacrifice of thanksgiving will not be annulled. All prayers will be annulled, but the prayer of gratitude will not be annulled. This accords with what is written [Jeremiah 33:11]: "The voice of joy and the voice of gladness, the voice of the groom and the voice of the bride, the voice of those who say 'Give thanks to the LORD of hosts' etc." - this is the prayer of gratitude. "Those who bring [the sacrifice of] thanksgiving to the House of the LORD": this is the sacrifice of thanksgiving. Thus David said: "I owe You vows and will offer you thanksgivings" [Psalms 56:13] - not "thanksgiving," but "thanksgivings," [indicating both] the thanksgiving prayer and the prayer of gratitude. Said Rabbi Shimon ben Yoḥai: Great is peace, for all blessings are included with it, "Adonai grants strength to His people, Adonai blesses his people with peace" (Psalm 29:11). Ḥizkiyah said two things. Ḥizkiyah said: Great is peace, for all the commandments are written this way: "When you see" (Exodus 23:5), "when you encounter" (Exodus 23:4), "when you come across" (Deuteronomy 22:6). If a commandment comes to you you are bound to do it, but if not you are not bound to do it. But here it says "Seek peace and pursue it" (Psalm 34:15) – seek it for your place, and pursue it for other places. Ḥizkiyah said also: Great is peace, for of all the encampments it is written thus (Numbers 33) "And they set out... and they encamped" – they would set out divided and would encamp divided. When they all came before Mt. Sinai it was done as one encampment, as it is written (Exodus 19:2) "And Israel encamped there"—it isn't written "And the Israelites encamped there" in the plural, but "and Israel encamped there" in the singular!—Because of this the Holy Blessed One said, "Here is the gate where I will give the Torah to My children." Bar Kappara said three things. Bar Kappara said: Great is peace, for the scriptures use words of fiction in the Torah so as to impose peace between Abraham and Sarah, as it is written "After I am withered shall I have pleasure? And my husband is so old!" (Genesis 18:12) But to Abraham He didn't say that but rather "And I am so old!" (Genesis 18:13). Bar Kappara also said: Great is peace, for the scriptures use words of fiction in the Prophetic books to impose peace between husband and wife, as it is said, "Look, you are barren and have borne no children, but you will conceive and bear a son" (Judges 13:3), but to Manoaḥ He didn't say that but rather "All that I said to the woman she should follow" (Judges 13:13) – in all that she still needs markers. Bar Kappara also said: Great is peace, for if the celestials who have no jealousy or hatred or rivalry or strife or quarrels or debates or evil eye require peace, as it is written (Job 25:2) "He who makes peace in the heavens," how much more so the mortals who have all those traits? Said Rabbi Shimon ben Gamliel: Great is peace, because the writings spoke works of fiction in the Torah to impose peace between Joseph and his brothers, as it is written (Genesis 50:17) “Thus say to Yosef, please forgive” - but we do not find Jacob commanding any such thing! Said Rabbi Yosei the Galilean: Great is pace, for even in a time of war we only open with peace, as it is written (Deuteronomy 20:10) "When you approach a city to make war on it, call out to it for peace." Said Rabbi Yudan son of Rabbi Yosei: Great is peace, for the name of the Holy Blessed One is called peace, as it is written "And he called it "Adonai is peace" (Judges 6:24). Said Rabbi Tanḥum son of Yudan, from here we derive that it is forbidden for one to call out "Peace" to a companion in a filthy place. Taught Rabbi Yishmael: Great is peace, for even the Great Name written in holiness, the Holy Blessed One said to blot out in water so as to impose peace between husband and wife. (See Numbers 5:19-23). Rabbi Meir was sitting and discoursing on Shabbat evening. There was this one woman who would sit and listen to him give his lecture. Once she waited until the lecture ended, went home, and found the light had gone out. Her husband said to her, "Where have you been?" She said to him, "I was sitting and listening to the voice of the lecturer." He said to her, "Thus and more I vow: I will not let you enter here until you go and spit in the lecturer's face!" She stayed away one Shabbat, another, a third. Her neighbors said to her, "Are you still angry at each other? Let's come with you to the lecture." When Rabbi Meir saw them, he figured it out through the holy spirit. He said to them, "Is there here a woman knowledgeable in treating eyes?" Her neighbors said to her, "If you go spit in his eye you will unbind your husband." When she sat down in front of him she became afraid of him, and said to him, "Rabbi, I am not knowledgeable in treating eyes." He said to her, "Even so, spit in my eye seven times, and I will be cured." She did so. He said to her, "Go tell your husband you told me to do it once and I spat seven times. His disciples said to him, "Rabbi, should people thus abuse the Torah? Couldn't one of us offered a treatment for you?" He said to them, "Is it not enough for Meir to be like his Maker?" For it had been taught: Great is peace, for even the Great Name written in holiness, the Holy Blessed One said to blot out in water so as to impose peace between husband and wife." Said Rabbi Shimon ben Ḥalafta: Great is peace, for when the Holy Blessed One created His universe He made pace between the upper and lower parts. On the first day He created some of the upper and lower parts, as it is written "In the beginning God created the heavens and the earth" (Genesis 1:1). On the second He created some of the upper parts, as it is written "And God said, 'let there be a firmament'" (Genesis 1:6). On the third He created some of the lower parts, as it is written, "And God said, 'gather the waters'" (Genesis 1:9). On the fourth some of the upper parts — "Let there be lights in the heavenly firmament" (Genesis 1:14). On the fifth He created some of the lower parts — "And God said, 'Let the waters swarm'" (Genesis 1:20). On the sixth He came to create humanity. He said, "If I create him from more upper parts, then the upper parts will outnumber the lower by one creation. If I create him from more lower parts, then the lower parts will outnumber the upper by one creation." What did He do? He made him from upper parts and from lower parts, as it is written "And Adonai God created humanity from the dust of the earth" (Genesis 2:7) — lower parts, "and blew into his nostrils the breath of life (Genesis 2:7) — upper parts. Rabbi Manei of Sh'av and Rabbi Yehoshua of Sikhnin said in the name of Rabbi Levi: Great is peace for all blessings and goodnesses and mercies that the Holy Blessed One gives to Israel are sealed with peace. The reading of the Shema — "spreads the shelter of peace." The standing prayer — "He who makes peace." The Priestly Blessing — "and grant you peace" (Numbers 6:26). And I only know this regarding blessings, so where do we derive this for sacrifices? "This is the Torah of the burnt-offering, of the grain-offering, and of the sin-offering, and of the guilt-offering, and of the fulfillment-offerings, and of the peace-offering" (Leviticus 7:37). I only know this in general, so where do we derive this in detail? "This is the Torah of the burnt-offering" (Leviticus 6:2), "This is the Torah of the grain-offering" (Leviticus 6:7), "This is the Torah of the sin-offering" (Leviticus 6:18), "This is the Torah of the guilt-offering" (Leviticus 7:1), "This is the Torah of the peace-offering" (Leviticus 7:11). I only know this for individual sacrifices, so where do we derive this for communal sacrifices? The verse (Numbers 29:39) says, "Do these for Adonai on your set times," but finishes with "your peace-offerings." I only know this in this world, so from where do we derive this in the next? "I will extend to her peace like a wadi" (Isaiah 66:12). The Rabbis said, great is peace for when the messianic king will come he will only open with peace, as it is written, "How pleasant on the mountains are the feet of the messenger proclaiming peace!" (Isaiah 52:7)
נחלת אבות לרבי יוסף משאש, חלק רביעי כרך ב' דרוש רנ"ז עמ' קי"ח, הוצ' אוצרות יוסף, 1977.
ובשביל שאתה למדת הרבה, ונטלת גם חלק הראוי לי, מונע אותי כלומר משחק בי וקורא אותי כלב?
תרגום נפש יהודה לרבי משה בן ישראל יהודה, על מנורת המאור לרבי יצחק אבוהב , הנר השישי, הקדמה עמ' תיד.
רוצה לומר התורה היא של כל ישראל בשווה, ואתה יודע אותה, וחלקי אצלך, ואתה מונע ממני חלקי לקרוא אותי כלב, כאילו אין לי חלק בה.
מתוך: אלי ברקת, 'ברכת האורח', דעות, 34 (חשוון תשס"ח)
תורה ציוה לנו משה - מורשה קהילת יעקב. הפסוק הכל-כך בסיסי, שילדים בתלמוד תורה יודעים לצעוק בכל פה. אני זוכר את שליחי חב"ד בשכונת ילדותי, מקריאים לנו מילה במילה תוֹ-רָה, צִי-וָה, לָ-נוּ, ואנחנו חוזרים אחריהם מילה במילה, ולבסוף זוכים באיזה ממתק. את הפסוק הכל-כך בסיסי הזה, לא הבנת, רבי ינאי! - התורה אינה רק שלך, אלא גם שלי. התורה אינה רק של מי שיודע אותה, אלא גם של מי שאינו יודע אותה. התורה אינה רק של תלמידי החכמים, אלא של כולם. יתר על-כן, תורה איננה ידע, ואינה נקנית בידע. תלמיד חכם אינו חמור נושא ספרים. ומה בדקת האם אני יודע מקרא, משנה, אגדה ותלמוד?! - זה לא שם. אם ביקשת לבדוק האם אני תלמיד חכם, מה בדקת שם?!
© כל הזכויות שמורות למחבר ולהוצאת נאמני תורה ועבודה ומרכז יעקב הרצוג
toravoda.org.il