יופייה של אסתר - עיון מדרשי
הדף מאת: מורי עלמא / עלמא
בכמה מקומות דנים חז"ל בתכונותיה הנשיות של אסתר, שגרמו לה למצוא חן בעיני כל רואיה, ובמיוחד בעיני אחשוורוש. אך מתברר כי התכונות שחז"ל מייחסים לה הן דווקא תכונות מפתיעות וייחודיות, שאינן רק של יופי נשי.
א"ר זירא: למה נמשלה אסתר לאילה - לומר לך: מה אילה רחמה צר, וחביבה על בעלה כל שעה ושעה כשעה ראשונה - אף אסתר היתה חביבה על אחשורוש כל שעה ושעה כשעה ראשונה.

א"ר אסי: למה נמשלה אסתר לשחר? לומר לך: מה שחר סוף כל הלילה - אף אסתר סוף כל הנסים.

דאמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר: למה נמשלו תפלתן של צדיקים כאילת - לומר לך: מה אילה זו, כל זמן שמגדלת קרניה מפצילות, אף צדיקים - כל זמן שמרבין בתפלה תפלתן נשמעת.
In tractate Megilla, the Gemara states that Queen Esther prophetically recited this Psalm in reference to her situation as she was about to come before King Ahasuerus without being summoned. Rabbi Zeira said: Why is Esther likened to a hind? It is to tell you: Just as in the case of a hind its womb is narrow and it is desirable to its mate at each and every hour like it is at the first hour, so too, Esther was desirable to Ahasuerus at each and every hour like she was at the first hour. Rabbi Asi said: Why was Esther likened to the dawn? It is to tell you: Just as the dawn is the conclusion of the entire night, so too, Esther was the conclusion of all miracles performed for the entire Jewish people. The Gemara asks: But isn’t there the miracle of Hanukkah, which was performed many years later? The Gemara answers: It is true that additional miracles were performed after the miracle of Purim; however, it is with regard to miracles for which permission was granted to write them in the Bible that we are saying that the miracle of Purim was the last one. The Gemara asks: That works out well according to the one who said: Permission was granted to write the Scroll of Esther in the Bible as a book whose sanctity equals that of the other books of the Bible. However, according to the one who said: Permission was not granted to write the Scroll of Esther in the Bible, and its sanctity does not reach the level of the other books of the Bible, what can be said? The Gemara answers: Actually, Purim was not the conclusion of all miracles performed for the entire Jewish people, and the one who holds that permission was not granted for the Scroll of Esther to be written establishes the analogy between Esther and the hind in accordance with the statement that Rabbi Binyamin bar Yefet said that Rabbi Elazar said; as Rabbi Binyamin bar Yefet said that Rabbi Elazar said: Why are the prayers of the righteous likened to a hind? It is to tell you: Just as with regard to a hind, as long as it grows its antlers they continue to branch out; so too, with regard to the righteous, as long as they engage more in prayer their prayer is heard.
דיון
שני משלים על אסתר - אחד עומד על תופעת הראשוניות וההתחדשות שבה, השני עומד על היותה סוף לניסים.
איזו תכונה של אסתר חשוב לחכמים להדגיש?
מה מסמלת אסתר בעיני חז"ל?
על רחמה הצר של האילה
חולל אילות תשמור (איוב לט' א) אילה זו רחמה צר, בשעה שכורעת ללדת אני מזמין לה דרקון שמכישה בבית הרחם ומתרפה ממולדה ואלמלי מקדים רגע אחד או מאחר רגע אחד מיד מתה
Similarly: “Can you mark when the hinds do calve?” (Job 39:1). The womb of this hind is narrow, which makes for a difficult delivery. When she squats to give birth, I summon her a snake [derakon] that bites her at the opening of the womb, which then becomes loose, and she gives birth, and if the snake reached her one moment early or was one moment late, she would immediately die. Now, if I do not confuse one moment with another moment, would I confuse Iyov with oyev?
דיון
מה הצד השני של תכונת הרחם הצר של האיילה?
מה בא ללמד אותנו מדרש זה?
ומה זה אומר על ייחודה של אסתר?
יופייה של אסתר במסכת מגילה
רבי יהודה אומר: הדסה שמה, ולמה נקראת שמה אסתר - על שם שהיתה מסתרת דבריה, שנאמר אין אסתר מגדת את עמה וגו'. ר' נחמיה אומר: הדסה שמה, ולמה נקראת אסתר - שהיו אומות העולם קורין אותה על שום אסתהר.

'ותהי אסתר נשאת חן' - אמר רבי אליעזר: מלמד שלכל אחד ואחד נדמתה לו כאומתו.

'ותלקח אסתר אל המלך אחשורוש אל בית מלכותו בחדש העשירי הוא חדש טבת' - ירח שנהנה גוף מן הגוף.

'ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים ותשא חן וחסד לפניו מכל הבתולות' - אמר רב: ביקש לטעום טעם בתולה טעם, טעם בעולה טעם.
Rabbi Yehuda differs and says: Hadassah was her real name. Why then was she called Esther? Because she concealed [masteret] the truth about herself, as it is stated: “Esther had not yet made known her kindred nor her people” (Esther 2:20). Rabbi Neḥemya concurs and says: Hadassah was her real name. Why then was she called Esther? This was her non-Hebrew name, for owing to her beauty the nations of the world called her after Istahar, Venus. Ben Azzai says: Esther was neither tall nor short, but of average size like a myrtle tree, and therefore she was called Hadassah, the Hebrew name resembling that myrtle tree. Rabbi Yehoshua ben Korḥa said: Esther was called Hadassah because she was greenish, having a pale complexion like a myrtle, but a cord of Divine grace was strung around her, endowing her with a beautiful appearance. The verse initially states with regard to Esther: “For she had neither father nor mother” (Esther 2:7). Why do I need to be told in the continuation of the verse: “And when her father and mother were dead, Mordecai took her for his own daughter”? Rav Aḥa said: This repetition indicates that when her mother became pregnant with her, her father died, and when she gave birth to her, her mother died, so that she did not have a mother or a father for even a single day. The verse states: “And when her father and mother were dead, Mordecai took her for his own daughter” (Esther 2:7). A tanna taught a baraita in the name of Rabbi Meir: Do not read the verse literally as for a daughter [bat], but rather read it as for a home [bayit]. This indicates that Mordecai took Esther to be his wife. And so it states: “But the poor man had nothing, except one little ewe lamb, which he had bought and reared: And it grew up together with him, and with his children; it did eat of his bread, and drank of his own cup, and lay in his bosom, and was like a daughter [kevat] to him” (II Samuel 12:3). The Gemara questions: Because it lay in his bosom, it “was like a daughter to him”? Rather, the parable in II Samuel referenced the illicit taking of another’s wife, and the phrase should be read: Like a home [bayit] to him, i.e., a wife. So too, here, Mordecai took her for a home, i.e., a wife. The verse states: “And the seven maids chosen to be given her out of the king’s house” (Esther 2:9). Rava said: She would have a separate maid attend her each day, and she would count the days of the week by them, so she was always aware when Shabbat was. The verse continues: “And he advanced her and her maids to the best place in the house of the women.” Rav said: The advancement in the verse signals that he fed her food of Jews, i.e., kosher food. And Shmuel said an alternative understanding: The advancement was a well-intentioned act in that he fed her pig hinds, thinking she would view it as a delicacy, although in fact they were not kosher. And Rabbi Yoḥanan said a third understanding: He gave her vegetables, which did not pose a problem with regard to the kosher laws. And so it states with regard to the kindness done for Daniel and his associates: “So the steward took away their food and the wine that they should drink; and gave them vegetables” (Daniel 1:16). The verse states: “Six months with oil of myrrh” (Esther 2:12). The Gemara asks: What is “oil of myrrh”? Rabbi Ḥiyya bar Abba said: It is the aromatic oil called setakt. Rav Huna said: It is a cosmetic oil derived from olives that have not yet reached one-third of their growth. It is similarly taught in a baraita: Rabbi Yehuda says: Anpakinon is the oil of olives that have not reached one-third of their growth. And why is it smeared on the body? Because it removes the hair and softens the skin. The verse states: “In the evening she went, and in the morning she returned” (Esther 2:14). Rabbi Yoḥanan said: From the implicit criticism of that wicked man, Ahasuerus, who cohabited with many women, we have incidentally learned his praise as well, that he would not engage in sexual relations during the day, but in a more modest fashion at night. The verse states: “And Esther obtained favor in the sight of all those who looked upon her” (Esther 2:15). Rabbi Elazar said: This teaches that she appeared to each and every one as if she were a member of his own nation, and therefore she obtained favor in the eyes of all. The next verse states: “So Esther was taken to King Ahasuerus into his royal house in the tenth month, which is the month Tevet” (Esther 2:16). It was by act of divine providence that Esther was taken to Ahasuerus in a cold winter month, in which the body takes pleasure in the warmth of another body, and therefore she found favor in his eyes. The verse states: “And the king loved Esther more than all the women, and she obtained grace and favor in his sight more than all the virgins” (Esther 2:17). Rav said: This double language indicates that if he wanted to taste in her the taste of a virgin during intercourse, he tasted it, and if he wanted to experience the taste of a non-virgin, he tasted it, and therefore he loved her more than all the other women.
דף מספר 2 בסדרה "משלוח מנות - נשים ומגילה", דפים נוספים בסדרה:
1