לימים נזדווגו שלשתם למקום אחד
הדף מאת: אריה בודנהיימר / בינ"ה
בלימוד זה נקרא את הטקסט, נראה איך מתקבלים לעם היהודי ומה הקריטריונים לפי התלמוד, מהם הגישות החינוכיות שמוצגות בפנינו ועם איזו מהם אנחנו מזדהים, ונשאל עוד שאלות רבות על עצמינו אותן מעלה לנו הכתוב. ולסיום נשאל את עצמינו מהם הקריטריונים שלנו בקבלה לקבוצה.
דיון
מפגשי שמאי והלל עם שלושה נוכרים
לצורך הלימוד חילקנו את הטקסט לשלושה חלקים:
א. פתיח.
ב. שלושת המפגשים.
ג. אחרית דבר פגישת שלשת הנוכרים.
פתיח: מי כאן הלל?
תנו רבנן: לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאי.
מעשה בשני בני אדם שהמרו זה את זה, אמרו: כל מי שילך ויקניט את הלל יטול ארבע מאות זוז. אמר אחד מהם: אני אקניטנו. אותו היום ערב שבת היה, והלל חפף את ראשו. הלך ועבר על פתח ביתו, אמר: מי כאן הלל? מי כאן הלל? נתעטף ויצא לקראתו.
אמר לו: בני, מה אתה מבקש?
אמר לו: שאלה יש לי לשאול.
אמר לו: שאל בני, שאל!
מפני מה ראשיהן של בבליים סגלגלות?
אמר לו: בני, שאלה גדולה שאלת. מפני שאין להם חיות פיקחות.
הלך והמתין שעה אחת, חזר ואמר: מי כאן הלל? מי כאן הלל? נתעטף ויצא לקראתו.
אמר לו: בני, מה אתה מבקש?
אמר לו: שאלה יש לי לשאול.
אמר לו: שאל בני, שאל!
- מפני מה רגליהם של אפרקיים רחבות?
אמר לו: בני, שאלה גדולה שאלת. מפני שדרין בין בצעי המים.
אמר לו: שאלות הרבה יש לי לשאול, ומתירא אני שמא תכעס.
נתעטף וישב לפניו, אמר לו: כל שאלות שיש לך לשאול שאל.
אמר לו: אתה הוא הלל שקורין אותך נשיא ישראל?
אמר לו: הן.
אמר לו: אם אתה הוא, לא ירבו כמותך בישראל.
אמר לו: בני, מפני מה?
אמר לו: מפני שאיבדתי על ידך ארבע מאות זוז וארבע מאות זוז.
אמר לו: היה זהיר ברוחך, מוטב שתאבד בגלל הלל ד' מאות זוז וד' מאות זוז והלל לא יקפיד.

לסוגיה המלאה והמפורשת באתר פשיטא

who wagered with each other and said: Anyone who will go and aggravate Hillel to the point that he reprimands him, will take four-hundred zuz. One of them said: I will aggravate him. That day that he chose to bother Hillel was Shabbat eve, and Hillel was washing the hair on his head. He went and passed the entrance to Hillel’s house and in a demeaning manner said: Who here is Hillel, who here is Hillel? Hillel wrapped himself in a dignified garment and went out to greet him. He said to him: My son, what do you seek? He said to him: I have a question to ask. Hillel said to him: Ask, my son, ask. The man asked him: Why are the heads of Babylonians oval? He was alluding to and attempting to insult Hillel, who was Babylonian. He said to him: My son, you have asked a significant question. The reason is because they do not have clever midwives. They do not know how to shape the child’s head at birth. That man went and waited one hour, a short while, returned to look for Hillel, and said: Who here is Hillel, who here is Hillel? Again, Hillel wrapped himself and went out to greet him. Hillel said to him: My son, what do you seek? The man said to him: I have a question to ask. He said to him: Ask, my son, ask. The man asked: Why are the eyes of the residents of Tadmor bleary [terutot]? Hillel said to him: My son, you have asked a significant question. The reason is because they live among the sands and the sand gets into their eyes. Once again the man went, waited one hour, returned, and said: Who here is Hillel, who here is Hillel? Again, he, Hillel, wrapped himself and went out to greet him. He said to him: My son, what do you seek? He said to him: I have a question to ask. He said to him: Ask, my son, ask. The man asked: Why do Africans have wide feet? Hillel said to him: You have asked a significant question. The reason is because they live in marshlands and their feet widened to enable them to walk through those swampy areas. That man said to him: I have many more questions to ask, but I am afraid lest you get angry. Hillel wrapped himself and sat before him, and he said to him: All of the questions that you have to ask, ask them. The man got angry and said to him: Are you Hillel whom they call the Nasi of Israel? He said to him: Yes. He said to him: If it is you, then may there not be many like you in Israel. Hillel said to him: My son, for what reason do you say this? The man said to him: Because I lost four hundred zuz because of you. Hillel said to him: Be vigilant of your spirit and avoid situations of this sort. Hillel is worthy of having you lose four hundred zuz and another four hundred zuz on his account, and Hillel will not get upset. The Sages taught: There was an incident involving one gentile who came before Shammai. The gentile said to Shammai: How many Torahs do you have? He said to him: Two, the Written Torah and the Oral Torah. The gentile said to him: With regard to the Written Torah, I believe you, but with regard to the Oral Torah, I do not believe you. Convert me on condition that you will teach me only the Written Torah. Shammai scolded him and cast him out with reprimand. The same gentile came before Hillel, who converted him and began teaching him Torah. On the first day, he showed him the letters of the alphabet and said to him: Alef, bet, gimmel, dalet. The next day he reversed the order of the letters and told him that an alef is a tav and so on. The convert said to him: But yesterday you did not tell me that. Hillel said to him: You see that it is impossible to learn what is written without relying on an oral tradition. Didn’t you rely on me? Therefore, you should also rely on me with regard to the matter of the Oral Torah, and accept the interpretations that it contains. There was another incident involving one gentile who came before Shammai and said to Shammai: Convert me on condition that you teach me the entire Torah while I am standing on one foot. Shammai pushed him away with the builder’s cubit in his hand. This was a common measuring stick and Shammai was a builder by trade. The same gentile came before Hillel. He converted him and said to him: That which is hateful to you do not do to another; that is the entire Torah, and the rest is its interpretation. Go study. There was another incident involving one gentile who was passing behind the study hall and heard the voice of a teacher who was teaching Torah to his students and saying the verse: “And these are the garments which they shall make: A breastplate, and an efod, and a robe, and a tunic of checkered work, a mitre, and a girdle” (Exodus 28:4). The gentile said: These garments, for whom are they designated? The students said to him: For the High Priest. The gentile said to himself: I will go and convert so that they will install me as High Priest. He came before Shammai and said to him: Convert me on condition that you install me as High Priest. Shammai pushed him with the builder’s cubit in his hand. He came before Hillel; he converted him. Hillel said to him, to the convert: Is it not the way of the world that only one who knows the protocols [takhsisei] of royalty is appointed king? Go and learn the royal protocols by engaging in Torah study. He went and read the Bible. When he reached the verse which says: “And the common man that draws near shall be put to death” (Numbers 1:51), the convert said to Hillel: With regard to whom is the verse speaking? Hillel said to him: Even with regard to David, king of Israel. The convert reasoned an a fortiori inference himself: If the Jewish people are called God’s children, and due to the love that God loved them he called them: “Israel is My son, My firstborn” (Exodus 4:22), and nevertheless it is written about them: And the common man that draws near shall be put to death; a mere convert who came without merit, with nothing more than his staff and traveling bag, all the more so that this applies to him, as well. The convert came before Shammai and told him that he retracts his demand to appoint him High Priest, saying: Am I at all worthy to be High Priest? Is it not written in the Torah: And the common man that draws near shall be put to death? He came before Hillel and said to him: Hillel the patient, may blessings rest upon your head as you brought me under the wings of the Divine Presence. The Gemara relates: Eventually, the three converts gathered together in one place, and they said: Shammai’s impatience sought to drive us from the world; Hillel’s patience brought us beneath the wings of the Divine Presence. The Gemara continues discussing the conduct of the Sages, citing that Reish Lakish said: What is the meaning of that which is written: “And the faith of your times shall be a strength of salvation, wisdom, and knowledge, the fear of the Lord is his treasure” (Isaiah 33:6)? Faith; that is the order of Zeraim, Seeds, in the Mishna, because a person has faith in God and plants his seeds (Jerusalem Talmud). Your times; that is the order of Moed, Festival, which deals with the various occasions and Festivals that occur throughout the year. Strength; that is the order of Nashim, Women. Salvations; that is the order of Nezikin, Damages, as one who is being pursued is rescued from the hands of his pursuer. Wisdom; that is the order of Kodashim, Consecrated Items. And knowledge; that is the order of Teharot, Purity, which is particularly difficult to master. And even if a person studies and masters all of these, “the fear of the Lord is his treasure,” it is preeminent. With regard to the same verse, Rava said: After departing from this world, when a person is brought to judgment for the life he lived in this world, they say to him in the order of that verse: Did you conduct business faithfully? Did you designate times for Torah study? Did you engage in procreation? Did you await salvation? Did you engage in the dialectics of wisdom or understand one matter from another? And, nevertheless, beyond all these, if the fear of the Lord is his treasure, yes, he is worthy, and if not, no, none of these accomplishments have any value. There is a parable that illustrates this. A person who said to his emissary: Bring a kor of wheat up to the attic for me to store there. The messenger went and brought it up for him. He said to the emissary: Did you mix a kav of ḥomton, a preservative to keep away worms, into it for me? He said to him: No. He said to him: If so, it would have been preferable had you not brought it up. Of what use is worm-infested wheat? Likewise, Torah and mitzvot without the fear of God are of no value. On a related note, the Gemara cites a halakha that was taught in the school of Rabbi Yishmael: A person who sells wheat may, ab initio, mix a kav of ḥomton into a kor of grain and need not be concerned that by selling it all at the price of grain he will be guilty of theft, as the kav of ḥomton is essential for the preservation of the wheat. Rabba bar Rav Huna said: Any person who has Torah in him but does not have
הסיפור המרכזי: שלושה מפגשים של שמאי והלל עם נוכרים
תנו רבנן: מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו: כמה תורות יש לכם? אמר לו: שתים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה.
אמר לו: שבכתב אני מאמינך, ושבעל פה איני מאמינך. גיירני על מנת שתלמדני תורה שבכתב. גער בו והוציאו בנזיפה.
בא לפני הלל גייר אותו, יום ראשון אמר לו: א"ב ג"ד, למחרת הפך לו. אמר לו: הרי אתמול לא אמרת לי כך? אמר לו: וכי לא עלי אתה סומך? [תורה] שעל פה גם סמוך עלי.

שוב מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו: גיירני על מנת שתלמדני את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. דחפו באמת הבניין שבידו.
בא לפני הלל, גייר אותו. אמר לו: מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך זו היא כל התורה כולה, וכל השאר פירושה הוא. לך ולמד.

שוב מעשה בנוכרי אחד שהיה עובר אחורי בית המקדש, ושומע קול סופר שהיה אומר: "ואלה הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד" (שמות כח,ד). אמר: הללו למי? אמר לו: לכהן גדול, אמר אותו נוכרי בעצמו, אלך ואתגייר, בשביל שישימוני כהן גדול.
בא לפני שמאי, אמר לו: גיירני על מנת שישימוני לכהן גדול. דחפו באמת הבנין שבידו. בא לפני הלל גייר אותו. אמר לו: כלום מעמידין מלך אלא מי שיודע טכסיסי מלכות? לך ולמוד טכסיסי מלכות. הלך וקרא, כיון שהגיע "והזר הקרב יומת" (במדבר א,נא) אמר לו: מקרא זה על מי נאמר? אמר לו: אפילו על דוד מלך ישראל.
נשא אותו גר קל וחומר בעצמו: ומה ישראל שנקראו בנים למקום, ומתוך שאהבם קרא להם "בני בכרי ישראל" (שמות ד, כב) כתוב עליהם והזר הקרב יומת, גר הקל שבא במקלו ובתרמילו על אחת כמה וכמה!
בא לפני שמאי, אמר לו: כלום ראוי אני להיות כהן גדול? והלא כתיב בתורה והזר הקרב יומת!
בא לפני הלל, אמר לו: ענוותן הלל, ינוחו לך ברכות על ראשך שהקרבתני תחת כנפי השכינה.

לסוגיה המלאה והמפורשת באתר פשיטא

The Sages taught: There was an incident involving one gentile who came before Shammai. The gentile said to Shammai: How many Torahs do you have? He said to him: Two, the Written Torah and the Oral Torah. The gentile said to him: With regard to the Written Torah, I believe you, but with regard to the Oral Torah, I do not believe you. Convert me on condition that you will teach me only the Written Torah. Shammai scolded him and cast him out with reprimand. The same gentile came before Hillel, who converted him and began teaching him Torah. On the first day, he showed him the letters of the alphabet and said to him: Alef, bet, gimmel, dalet. The next day he reversed the order of the letters and told him that an alef is a tav and so on. The convert said to him: But yesterday you did not tell me that. Hillel said to him: You see that it is impossible to learn what is written without relying on an oral tradition. Didn’t you rely on me? Therefore, you should also rely on me with regard to the matter of the Oral Torah, and accept the interpretations that it contains. There was another incident involving one gentile who came before Shammai and said to Shammai: Convert me on condition that you teach me the entire Torah while I am standing on one foot. Shammai pushed him away with the builder’s cubit in his hand. This was a common measuring stick and Shammai was a builder by trade. The same gentile came before Hillel. He converted him and said to him: That which is hateful to you do not do to another; that is the entire Torah, and the rest is its interpretation. Go study. There was another incident involving one gentile who was passing behind the study hall and heard the voice of a teacher who was teaching Torah to his students and saying the verse: “And these are the garments which they shall make: A breastplate, and an efod, and a robe, and a tunic of checkered work, a mitre, and a girdle” (Exodus 28:4). The gentile said: These garments, for whom are they designated? The students said to him: For the High Priest. The gentile said to himself: I will go and convert so that they will install me as High Priest. He came before Shammai and said to him: Convert me on condition that you install me as High Priest. Shammai pushed him with the builder’s cubit in his hand. He came before Hillel; he converted him. Hillel said to him, to the convert: Is it not the way of the world that only one who knows the protocols [takhsisei] of royalty is appointed king? Go and learn the royal protocols by engaging in Torah study. He went and read the Bible. When he reached the verse which says: “And the common man that draws near shall be put to death” (Numbers 1:51), the convert said to Hillel: With regard to whom is the verse speaking? Hillel said to him: Even with regard to David, king of Israel. The convert reasoned an a fortiori inference himself: If the Jewish people are called God’s children, and due to the love that God loved them he called them: “Israel is My son, My firstborn” (Exodus 4:22), and nevertheless it is written about them: And the common man that draws near shall be put to death; a mere convert who came without merit, with nothing more than his staff and traveling bag, all the more so that this applies to him, as well. The convert came before Shammai and told him that he retracts his demand to appoint him High Priest, saying: Am I at all worthy to be High Priest? Is it not written in the Torah: And the common man that draws near shall be put to death? He came before Hillel and said to him: Hillel the patient, may blessings rest upon your head as you brought me under the wings of the Divine Presence. The Gemara relates: Eventually, the three converts gathered together in one place, and they said: Shammai’s impatience sought to drive us from the world; Hillel’s patience brought us beneath the wings of the Divine Presence.
דיון
שאלות להעמקת הקריאה:
 • מה המוטיבציה של כל אחד משלושת הנוכרים להצטרף לעם היהודי?
 • במה מסכימים שמאי והלל?
 • מה המחלקות העקרונית בין שמאי והלל?
 • אילו אמצעים פדגוגיים ומתודיים מפעיל הלל, כמחנך, בכל מפגש?
 • מה מסמלת אמת הבניין?
דיון
כעת נסו לחשוב לאיזה מהדמויות הלל או שמאי אתם מזדהים.
כיתבו כתב הגנה לדמות איתה אתם לא מזדהים: או יחד עם החברותא שלכם, אם הסכמתם, או כל אחד עם דמות אחרת ונהלו על כך דיון.
אחרית הדבר:
לימים נזדווגו שלשתן למקום אחד, אמרו: קפדנותו של שמאי ביקשה לטורדנו מן העולם, ענוותנותו של הלל קרבנו תחת כנפי השכינה.
The convert came before Shammai and told him that he retracts his demand to appoint him High Priest, saying: Am I at all worthy to be High Priest? Is it not written in the Torah: And the common man that draws near shall be put to death? He came before Hillel and said to him: Hillel the patient, may blessings rest upon your head as you brought me under the wings of the Divine Presence. The Gemara relates: Eventually, the three converts gathered together in one place, and they said: Shammai’s impatience sought to drive us from the world; Hillel’s patience brought us beneath the wings of the Divine Presence.
דיון
שאלות להעמקת הקריאה
 • מה התרחש בפגישת שלושת הנוכרים שנזדמנו לאותו המקום?
 • אילו חוויות הם החליפו ביניהם?
 • מה הפנימו משיעוריו של הלל?
 • האם הם יכולים למצוא נקודות זכות גם בעמדתו של שמאי?
 • האם הם שוחחו על התכנים השונים במפגש של אחד מהם?
התקבלות לקבוצה אינטימית
דיון
בעקבות למידת הסיפור התלמודי שנוגע בשאלה: כיצד מתקבלים לעם היהודי?, אנו מציעים לשאול את השאלה – האם וכיצד ניתן לקבל חברים חדשים לקבוצה או לארגון דרך ההתייחסות לשני הקטעים הבאים:
מתוך: ספר הקבוצה, קבוצת השרון – תרפ"ו - מבואות והארות: אביבה אופז הוצאת יד בן צבי, ירושלים, תשנ"ו
הדרך בקבלת חברים חדשים
...רצוני לנגוע בשאלה אחת אשר, לדעתי, בחריפות מיוחדת עומדת לפנינו. כבר לא פעם צוין הדרך בקבלת חברים חדשים אשר נובע מתוך דרישת חיינו לכל צדדיה: חברותיים, משקיים וכלכליים וכך הלאה. וגם לא עוזבת אותי המחשבה שהרי איננו מתארים לעצמנו את עתידנו במסגרת הנוכחית. ורצוי וצריך לקבל חברים דוקא עכשיו בזמן שקליטת והתמזגות חברים חדשים היא אפשרית בלי אותם הקשיים אשר נוצרים בזמן שהקבוצה כבר מיושבת, ישנה מסורת וכך הלאה. הדברים ידועים למדי ורין לחזור עליהם. והנה אנחנו נתקלים בקושי מיוחד.
אופן חיינו הקבוצתיים נותנים לנו אפשרות מועטות להיפגש ולהכיר חברים מחוצה לנו בשביל שנוכל לפגוש המתאים לנו...
.... אינני חושב שאנחנו נוותר על אותה הזהירות והבירור הרב בקבלת חברים. אבל בין החלוצים החדשים, אם גם אינם מפותחים כל כך במובן בארצי-ישראלי וקבוצתי. ישנם, חושבני, חברים העלולים בסביבה טובה להעשות לאנשי שלומנו, כמובן אם ישנה הכשרה נפשית והשאיפה לזה....
.... בעיקר גורמים, בלתי תלויים בנו, נחתכנו לגזרים, התפלגנו לסניפים ולסניפיצקים ובכל מקום מורגש חסר בחברים בכל מיני טעמים.
אנו צריכים לעשות מפקד לכוחותינו ומפסיביות לעבור להתעניינות מוחשית, בשומרנו, כמובן על עקרנו היקר לנו.

עפולה, אריה.
מתוך: ספר הקבוצה, קבוצת השרון – תרפ"ו - מבואות והארות: אביבה אופז הוצאת יד בן צבי, ירושלים, תשנ"ו
הדרך לתיקון בהתקרבות
... קראתי את שורותיך ולא האמנתי מה זה בא לך? את, המבינה כה יפה את נפש האדם לא תדעי למצוא את הנתיב ללבו – לאותו ניצוץ. הקדושה שבנשמתו, המכפר על הכל – על הקוים שלא יפים שבאופיו, על הרגלי העבר הרחוק. כי מי מאתנו השתחרר מהם כבר לגמרי? מי מאתנו כבש את עולמו הפרטי? והרי זוהי מצות הקבוצה, הראשונה ויסודית. אותך ראיתי מהרגע הראשון בין מביני ומגשימי מצוה זו.
ידעתי גם ידעתי: X(איקס) בין המפגרות בינינו. עוד טרם עברה את כל מצוקות המהפכה הנפשית, עוד שמור אתה הרבה מהזר לרוחנו. אבל ידעתי והאמנתי: חיי הקבוצה, כשהם לעצמם, משפיעים לטובה על תיקון חסרונותיו של כל אחד מאיתנו. נחוצה רק הבנה – הבנת איש את אחיו. וביחוד ביחס לחבר חדש. לו ידענו מהרגע הראשון לעמוד לצדו יום יום, להקל עליו את הכניסה למשפחתנו ולא להשאירו לעצמו, לחטט בסביבה החדשה, כי אז היינו מקרבים גם בנפשו את ה"שבירה" – זו שעברה גם עלינו, טרם הבינונו את הבנתנו זו....
.... אבל גם הדרך לתיקון, היא לא בהתחדדות היחסים, כי אם להיפך, בהתקרבות ועליך להבין זאת בראשונה. הלא תביני כי לא דברי מוסר אילו בלבד, כי הם נובעים מתוך אמונתי העמוקה שזוהי הדרך היחידה לשלמות הקבוצה...

חדרה, זאב.
דיון
בנוסף לקטעים אלו חישבו:
 • האם וכיצד מתקבלים חברים חדשים לקבוצה או לארגון?
 • חשבו על קריטריונים שלכם לקבלה, ועל דוגמאות מחייכם.
דף הנחיות למנחה:
לימים למנחה.rtf
דף מספר 1 בסדרה לימים נזדווגו שלשתם למקום אחד, דפים נוספים בסדרה: