לרבי עקיבא הייתה בת
1א
הדף מאת: אריה בודנהיימר / בינ"ה
2ב
לימוד זה ייצא מתוך הסיפור התלמודי "לרבי עקיבא הייתה בת" אל נושאים רבים ומגוונים כמו בחירה מול גורל, העני בפתח ועוד... וייקח אותנו למסע בתוך עצמינו והעולם האסוציאטיבי שלנו ובארון הספרים היהודי הרחב הכולל גם את עגנון, יהודה עמיחי ועוד...
3ג
דיון
הצעה ללימוד סביב ובעקבות הסיפור התלמודי. לימוד זה ייצא מתוך הסיפור התלמודי אל נושאים רבים ומגוונים וייקח אותנו למסע בתוך עצמינו והעולם האסוציאטיבי שלנו ובתוך ארון הספרים היהודי הרחב הכולל גם את עגנון, יהודה עמיחי ועוד...
4ד
היכרות עם הסיפור ועולמו:
5ה
דיון
1. קוראים את הסיפור במליאה:
6ו
לרבי עקיבא הייתה בת
ארמית
דרבי עקיבא הויא ליה ברתא, אמרי ליה כלדאי: ההוא יומא דעיילה לבי גננא – טריק לה חיויא ומיתא. הוה דאיגא אמילתא טובא. ההוא יומא שקלתא למכבנתא, דצתא בגודא, איתרמי איתיב בעיניה דחיויא. לצפרא כי קא שקלה לה-הוה קא סריך ואתי חיויא בתרה. אמר לה אבוה: מאי עבדת?-אמרה ליה: בפניה אתא עניא, קרא אבבא, והוו טרידי כולי עלמא בסעודתא, וליכא דשמעיה. קאימנא, שקלתי לריסתנאי דיהבית לי, יהבתיה ניהליה. אמר לה: מצוה עבדת! נפק רבי עקיבא ודרש: "וצדקה תציל ממות" ולא ממיתה משונה, אלא ממיתה עצמה.

תרגום לעברית
לרבי עקיבא הייתה בת, אמרו לו הכלדיים. אותו היום שנכנסת לבית החופה מכיש אותה נחש והיא מתה. היה דואג על הדבר הרבה. אותו היום נטלה המכבנה, נעצה אותה בסדק, קרה שישבה בעינו של נחש. בבוקר כשנטלה אותה, נסרח ובא הנחש אחריה.
אמר לה אביה, מה עשית? אמרה לו, בערב בא עני, קרא בפתח והיה כל העולם טרוד בסעודה ואין שומע אותו, קמתי אני ולקחתי מנתי שנתתם לי ונתתיה לו. אמר לה: מצווה עשית. יצא רבי עקיבא ודרש: "וצדקה תציל ממוות", ולא ממיתה משונה אלא ממיתה עצמה.
And from that which transpired to Rabbi Akiva as well it can be derived that there is no constellation for the Jewish people, as Rabbi Akiva had a daughter, and Chaldean astrologers told him that on the same day that she enters the wedding canopy, a snake will bite her and she will die. She was very worried about this. On that day, her wedding day, she took the ornamental pin from her hair and stuck it into a hole in the wall for safekeeping, and it happened that it entered directly into the eye of the snake. In the morning, when she took the pin, the snake was pulled and came out with it. Her father Rabbi Akiva said to her: What did you do to merit being saved from the snake? She told him: In the evening a poor person came and knocked on the door, and everyone was preoccupied with the feast and nobody heard him. I stood and took the portion that you had given me and gave it to him. Rabbi Akiva said to her: You performed a mitzva, and you were saved in its merit. Rabbi Akiva went out and taught based on this incident that even though it is written: “And charity will save from death” (Proverbs 10:2), it does not mean that it will save a person only from an unusual death, but even from death itself.
7ז
דיון
2. חברותא – לימוד ודיון על הסיפור בחברותא.

לפניכם כמה שאלות שניתן להתייחס אליהן בקריאה אך גם קריאה נקייה מאוד מומלצת:
 • העלאת אסוציאציות מעולמכם.
 • שאלות רעיוניות וערכיות שעולות מהסיפור.
 • הדמויות.
 • שימו לב לפערי המידע הקיימים בסיפור ונסו להבין מבין השורות את מה שלא נאמר במפורש.
 • אמצעים אומנותיים בהם נוקט הסיפור.
8ח
דיון
שאלות נוספות לאחר הקריאה הראשונית להעמקת המחשבה על הנושאים הקיימים בסיפור:
 • מה העמדה שנוקט הסיפור לגבי שאלת הבחירה והגורל?
 • איך מיישבים את התופעה של הכלדיים ואת הנכונות להקשיב להם עם האיסורים שבתורה? "לא תנחשו ולא תעוננו" ויקרא, פרק יט, פסוק כו.
 • איך מיישבים את דברי רבי עקיבא במסכת אבות: "הכל צפוי והרשות נתונה" עם התנהלותו בסיפור?
 • סדר התרחשות הדברים בזמן וסדר הצגתם בסיפור.
 • מה עשה רבי עקיבא עם דאגתו הרבה.
 • מעמדו של העני בפתח הדמויות החסרות בסיפור (החתן והאמא)
 • מעמדו הסמלי של הנחש בסיפור
 • הסיפור כדוגמא ל"קצרצר" סיפור מיניאטורי מינימליסטי שאופייני לסיפורי התלמוד.
 • איך ניתן להבין את משפט הסיום של הסיפור (מוסר ההשכל)
 • האם אתם אוהבים שהמספר\העורך, מוסיף אחרי סיום הסיפור את השורה התחתונה שלו (מוסר ההשכל)
9ט
קריאה בין השורות ותגובה אסוציאטיבית:
10י
דיון
נסו לאתר קטעים: סיפורים, מדרשים, שירים, ציורים וכו' שמתקשרים אצלכם לסיפור שלמדנו. ולאחר מכן לכתוב, להציג, לצייר - מדרש יצירתי בעקבות הסיפור או מרכיבים שבתוכו.
12 יב
13יג
דף הנחיות למנחה:
עקיבא מנחה ראשון.doc
14יד
דף מספר 1 בסדרה לרבי עקיבא הייתה בת, דפים נוספים בסדרה:
2