על המחלוקת – לימוד ליום השנה לרצח יצחק רבין
הדף מאת: רות לזר / מרכז יעקב הרצוג
דף הלימוד עוסק במחלוקות בין קבוצות ובין פרטים, ובהשפעתן על המרקם החברתי. המקורות מציגים כמה מודלים של מחלוקות ידועות (בית הלל ובית שמאי; קורח ועדתו) וכן עמדות שונות ביחס למחלוקת עצמה – מחד הרב קוק, המוצא חיוב בעצם המחלוקת, ומאידך יהודה עמיחי, החושש מכוחה המסוכן של העמדה הצודקת, ומוכן לוותר על עצם הוויכוח.
דיון
לפניכם קטעים מתוך ספרות חז"ל (המשנה, התלמוד והמדרש), המתארים את היחסים בין הלל ושמאי, ובין תלמידיהם, המכונים 'בית הלל' ו'בית שמאי'.
כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמים - אין סופה להתקיים. איזוהי מחלוקת לשם שמים? זו מחלוקת הלל ושמאי. ושאינה לשם שמים? זו מחלוקת קורח וכל עדתו.
Every dispute that is for the sake of Heaven, will in the end endure; But one that is not for the sake of Heaven, will not endure. Which is the controversy that is for the sake of Heaven? Such was the controversy of Hillel and Shammai. And which is the controversy that is not for the sake of Heaven? Such was the controversy of Korah and all his congregation.
אף על פי שאלו אוסרים ואלו מתירין אלו פוסלין ואלו מכשירין לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל ולא בית הלל מבית שמאי. וכל הטהרות והטמאות שהיו אלו מטהרים ואלו מטמאין לא נמנעו עושין טהרות אלו על גבי אלו.

הסברים
  • פירוש הרמב"ם: מפני שלא היו חושדין אלו את אלו שיכשילו אותם איזה מכשול בדבר שלפי דעתם הוא אסור.
Beth Shammai permits the rival wives to the surviving brothers, and Beth Hillel prohibits them. If they perform the halitzah, Beth Shammai disqualifies them from marrying a priest, and Beth Hillel makes the eligible. If they performed yibbum, Beth Shammai makes them eligible [to marry a priest], and Beth Hillel disqualifies them. Though these forbid and these permit, and these disqualify and these make eligible, Beth Shammai did not refrain from marrying women from [the families of] Beth Hillel, nor did Beth Hillel [refrain from marrying women] from [the families of] Beth Shammai. [With regard to] purity and impurity, which these declare pure and the others declare impure, neither of them refrained from using the utensils of the others for the preparation of food that was ritually clean.
דיון
  • מהי, לפי הבנתכם, 'מחלוקת לשם שמים'? היזכרו במחלוקות שבהן הייתן מעורבים בעבר - האם הן היו 'לשם שמים'? הסבירו.
  • מדוע חוששת המשנה מכך שחילוקי הדעות בין בית הלל ובית שמאי יגרמו לקרע חברתי? האם נתקלתם בסביבתכם בתופעה של פירוד חברתי ואפילו משפחתי על רקע של חילוקי דעות? האם זה הכרחי? כיצד ניתן להימנע מקרע שכזה?
אמר ר' אבא אמר שמואל שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל. הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו. יצאה בת קול ואמרה: אלו ואלו דברי אלהים חיים הן והלכה כבית הלל.
וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלהים חיים מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן? מפני שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהן ודברי בית שמאי ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן.
Rabbi Abba said that Shmuel said: For three years Beit Shammai and Beit Hillel disagreed. These said: The halakha is in accordance with our opinion, and these said: The halakha is in accordance with our opinion. Ultimately, a Divine Voice emerged and proclaimed: Both these and those are the words of the living God. However, the halakha is in accordance with the opinion of Beit Hillel. The Gemara asks: Since both these and those are the words of the living God, why were Beit Hillel privileged to have the halakha established in accordance with their opinion? The reason is that they were agreeable and forbearing, showing restraint when affronted, and when they taught the halakha they would teach both their own statements and the statements of Beit Shammai. Moreover, when they formulated their teachings and cited a dispute, they prioritized the statements of Beit Shammai to their own statements, in deference to Beit Shammai.
דיון
  • המשנה והתלמוד מעריכים הן את מידותיהם של בית הלל והן את מידותיהם של בית שמאי, ובכל זאת מעדיפים את דעתם של בית הלל. מדוע זכו בית הלל שתיקבע הלכה כמותם?
  • האם לדעתכם ההכרעה צריכה להיות מושפעת מאישיותם של המתדיינים?
הראי"ה קוק, מתוך סידור עולת ראי"ה א, עמוד ש"ל
כי הבניין יבנה מחלקים שונים, והאמת של אור העולם תבנה מצדדים שונים, וכל השיטות יתבררו, ואלו ואלו דברי אלוהים חיים, מדרכי העבודה והחינוך השונים [...] שבזה יתישרו הדברים ולא יהיו סותרים זה את זה. וריבוי הדעות שבא על ידי השתנות הנפשות. דווקא הוא מעשיר את החוכמה וגורם להרחבתה ויוכר שאי אפשר היה לבנין השלום שיבנה אלא על ידי כל אותן ההשפעות הנראות כמנצחות זו את זו .

מושגים
  • הרב אברהם יצחק הכהן (הראי"ה) קוק - (1865 – 1935) רב, פוסק, מקובל, משורר והוגה דעות. מנהיגה הרוחני הבולט של הציונות הדתית.
דיון
המשנה והתלמוד הכריעו בין שתי דעות. לפי תפיסת הרב קוק, אין רע בריבוי דעות ובמחלוקת עצמה, ולא עוד אלא שיש לכך תרומה חשובה.
  • מהי אותה תרומה לדעת הרב קוק? האם דבריו הולמים גם את זמננו? נמקו.
דיון
יהודה עמיחי טוען בשירו (בתוך "שירים שונים") כי
"מן המקום שבו אנו צודקים
לא יצמחו לעולם
פרחים באביב"
  • מה מוסיף המשורר על העמדה הראויה במחלוקות ומריבות? האם אכן עלינו להתפשר ולוותר על עמדותינו?
דיון
לסיום, קראו את דבריו של יצחק רבין על יחסו למחלוקת, ובררו לעצמכם:
האם לא היה נאיבי? האם סופו המר לא מערער על תפיסתו, כמו גם על דברי החכמים לעיל, הרואה בחיוב את עצם המחלוקת?
יצחק רבין, ועידת 25 שנות האיחוד, בנייני האומה ירושלים, 25.2.93
מתוך דברי רבין
גם אם אין רואים כולם עין בעין, גם אם יש חילוקי דעות ובלבד שהם אינם בבחינת 'ייהרג ובל יעבור', גם אם יש הבדלים וניואנסים, טוב וחשוב להתווכח אבל גם לחרוק שיניים, לנשוך שפתיים ולהמשיך יחד, כדי להגיע למטרה המשותפת, כאשר טובתה של המדינה קודמת לכל חשבון אישי ומפלגתי.
יצחק רבין, מתוך נאום ב"עצרת השלום", כיכר מלכי ישראל, תל-אביב, 04.11.1995

תמיד האמנתי שמרבית העם רוצה בשלום, מוכן ליטול סיכון לשלום. ואתם כאן, בהתייצבותכם בעצרת הזו, מוכיחים, עם רבים אחרים שלא הגיעו לכאן, שהעם באמת רוצה בשלום ומתנגד לאלימות. אלימות היא כרסום יסודות הדמוקרטיה הישראלית. יש לגנות אותה, להוקיע אותה, לבודד אותה. זו לא דרכה של מדינת ישראל. יש דמוקרטיה, יכולות להיות מחלוקות, אך הכרעה תהיה בבחירות דמוקרטיות.
דף הנחיות למנחה:
הנחיות למנחה- מחלוקת.rtf