מילים מחופשות (על תרבות הפוליטיקלי קורקט)
הדף מאת: צוות יסודות / עמותת יסודות
שפת הפוליטיקלי קורקט כוללת את המילים המהוגנות. אלה שהכניסו לשגרת השפה הראויה את ה'אפרו-אמריקני', 'גיל הזהב' ו'הקהילה הלהטב"ית', אולם שכחו להוציא את 'עבודה ערבית', 'בני טובים', ו'גבר גבר'. אז מה בעצם מחוללת שפת ה'פוליטיקלי קורקט'? האם מדובר ב'מכבסת מילים' המסתירה את פניה המכוערות של החברה, או שמא מדובר במנגנון המכיר בכוחה של השפה לחולל מציאות, ובכך הוא מכוון אותנו הלאה מן הגזענות והאפליה? האם התקינות הפוליטית מייצרת מציאות מדומיינת או מעצבת מציאות אמיתית?
דיון
אין ספק, כי יש לשפה כוח לחולל מציאות.
כשאנו נמנעים מלומר 'מיידלע', 'פרחה' או 'זקן',
אנחנו חותרים ליצירת חברה המכבדת את מגוון הפרטים המרכיבים אותה.
אנחנו משתמשים בשפה המבקשת להתרומם מעל הסטריאוטיפים,
המבקשת לשנות את אי השוויון, ובעיקר המפילה את הגבולות הברורים שבין קבוצות השתייכות שונות.
יחד עם זאת,
לעיתים ישנה תחושה כי שפת התקינות הפוליטית
עוטפת את המציאות בצלופן ורוד.
היכן אם כך עובר הגבול בין הגנה על כבוד האדם
ובין פגיעה בעקרון בירור האמת?
דיון
הצעה לתרגיל פתיחה
חשבו על המילים הבאות:
דיור מוגן.
אפרו-אמריקני
אנשים עם מוגבלות.
מעשי איבה של קיצונים.
מבקשי עבודה.
אנשים בעוני.
גיל הזהב.

אילו מילים חלופיות ניתן להציע להן?
מה המכנה המשותף של כל המילים להן הצעתם חלופה?
חשבו על מילים נוספות שניתן להוסיף לרשימת המילים התקינות פוליטית או לרשימת חלופותיהן המהוגנות.
דיון
האם שפת התקינות הפוליטית היא הגנה או שלילת זכויות?
מקורו של הביטוי 'תקינות פוליטית' הוא ב'ספרון האדום',
ספר ציטוטים מתוך נאומיו ומאמריו של מאו צה טונג,
ממוביליה הראשיים של המהפכה הקומוניסטית בסין ומי ששימש כמנהיגה הבלתי מעורער.
מסין נדד הביטוי מערבה, בתחילה אל ארה"ב ובריטניה ומשם למחוזות נוספים.
כך מצאו את עצמן מילים שיש בכוחן לפגוע ברגשות של קבוצות שוליים
המודרות על בסיס גזעי, מגדרי, גילאי וכן הלאה,
מוקעות אל מחוץ לשפה המותרת לשימוש, ומכתימות את מי שמשתמש בהן.

נקודה למחשבה:
האם שפת ה'פוליטקלי קורקט' הינה הגנה על קבוצות מיעוט מפני חופש הביטוי של הרוב
או הגבלה של זכותו של כל אדם להתבטא באופן חופשי (הזכות הליברלית לחופש הביטוי)?
בין הטמא והטהור

דאמר ר' יהושע בן לוי
לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו
שהרי עקם הכתוב שמונה אותיות
ולא הוציא דבר מגונה מפיו
שנאמר
"מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה"
(בראשית ז' ח')
that the incident occurred during sunrise is because he was standing out in the open and they were mere rays of light that he saw which he mistook for sunrise. In actuality, he too is testifying to an incident that occurred before sunrise, and the testimony of the two witnesses is therefore compatible testimony. Rav Shimi bar Ashi therefore teaches us that there is no concern that it transpired in that manner. Rav Naḥman said that Rav said: The halakha is in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda. Rava said to Rav Naḥman: And let the Master say that the halakha is in accordance with the opinion of Rabbi Meir, who maintains that one may eat during the entire fifth hour, as the tanna taught an unattributed mishna in accordance with his opinion, indicating that this is the halakha. As we learned in a mishna: For the entire time that one is permitted to eat leaven himself, he feeds it to his animal. It can be inferred from this mishna that there is no intermediate period when it is prohibited for a person to eat leaven but he may feed it to his animal. This unattributed mishna must be in accordance with the opinion of Rabbi Meir, as Rabbi Yehuda maintains that during the fifth hour it is prohibited to eat leaven but one may feed it to an animal. The Gemara rejects this contention: That mishna is not classified as unattributed, as it is in accordance with the opinion of Rabban Gamliel, due to the fact that had the mishna been in accordance with the opinion of Rabbi Meir, the term: Permitted, is difficult. Instead, the mishna should have been formulated: When one eats he may feed. Rava raised an additional difficulty to Rav Naḥman: And let the Master say that the halakha is in accordance with the opinion of Rabban Gamliel, as he is the decisor in this dispute, and there is a general principle that the halakha is always in accordance with the decisor who states an opinion that compromises between two opinions cited previously. He said to him: Rabban Gamliel is not a decisor; he is stating a reason of his own. Rabbi Yehuda and Rabbi Meir disagree with regard to consumption of any type of leaven; they do not distinguish between teruma and non-sacred food. Since Rabban Gamliel distinguishes between the time one must desist from eating teruma and the latest time that one may eat non-sacred food, his is evidently an unrelated opinion that is in no way a compromise between the other two rulings. And if you wish, say instead: When Rav said that the halakha is in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda, he ruled in accordance with the opinion of this tanna, as it was taught in a baraita: With regard to the fourteenth of Nisan that occurs on Shabbat, one does not remove leaven on Passover eve in the usual manner. Rather, one removes everything leavened before Shabbat, and one burns ritually impure teruma: Teruma in abeyance, whose purity is uncertain, and even any pure teruma that he does not require for his Shabbat meals. And one leaves from the pure leaven food for two meals, the meal at night and the one in the morning, in order to eat and finish until four hours of Shabbat morning. This is the statement of Rabbi Elazar ben Yehuda of Bartota, who said it in the name of Rabbi Yehoshua. The Sages said to him: One should not burn pure teruma, as perhaps those who can eat it will be found on Shabbat, and he will have retroactively violated a Torah prohibition by burning pure teruma unnecessarily. Instead, one places the teruma aside, and if no one is found to eat it, he feeds it to the dogs or renders it null and void in his heart. He said to them: They already sought people to eat the teruma and they did not find any other priests in the city to eat it. They said to him: Perhaps those priests who could eat the teruma on that Shabbat slept outside the wall of the city and will enter the city on Shabbat morning, at which point they could eat the teruma. He said to the Sages: According to your statement, that you take into account this unlikely scenario, one should not even burn teruma in abeyance, as perhaps Elijah the Prophet will come on Shabbat and establish prophetically that the teruma is not ritually impure, and render it ritually pure. They said to him: That possibility is no source of concern, as the Jewish people have already been assured that Elijah will come neither on a Friday nor on the eve of a Festival, due to the exertion involved preparing for the upcoming holy day. Consequently, Elijah will certainly come neither on Friday, nor on Shabbat itself, which is Passover eve. They said: They did not move from there until the Sages voted and they established the halakha in accordance with the opinion of Rabbi Elazar ben Yehuda of Bartota, who said it in the name of Rabbi Yehoshua. Apropos the previous statement that the halakha is in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda, what, is it not that the halakha is in accordance with his opinion even with regard to eating? Rav’s ruling indicates that one may eat leaven until the end of the fourth hour, in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda. Rav Pappa said in the name of Rava: No, the aforementioned ruling applies only to the obligation to remove leaven, i.e., the Sages agreed that it is permitted to remove pure teruma on Friday only if there is no one available to eat it. The Gemara notes: And even Rabbi Yehuda HaNasi holds in accordance with this statement of Rav Naḥman, and rules that the halakha is in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda. As Ravin bar Rav Adda said: There was an incident that occurred involving a certain person who deposited a saddlebag [disakkayya] filled with leavened bread with Yoḥanan Ḥakuka’a, and mice bore a hole in the bag, and leavened bread was spilling out of the sack. And he came before Rabbi Yehuda HaNasi on Passover eve to ask what he should do. In the first hour of the day Rabbi Yehuda HaNasi said to him: Wait, as the owner of the bag might yet return to take it from you and eat the leaven. In the second hour he said to him: Wait. In the third hour he said to him: Wait. In the fourth hour he said to him: Wait. In the fifth hour, concluding that the person was not coming, he said to him: Go and sell it in the market. What, did Rabbi Yehuda HaNasi not mean that Yoḥanan Ḥakuka’a should sell this leaven to gentiles, in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda, who says that it is prohibited for a Jew to eat leaven during the fifth hour? Rav Yosef said: No, it could be that he meant to sell it to a Jew, in accordance with the opinion of Rabbi Meir that one may eat leaven during the fifth hour. Rabbi Yehuda HaNasi was simply advising him to sell the leaven quickly before the sixth hour begins, at which point it would be prohibited for Jews to eat it. Abaye said to him: If it is permitted for a Jew to eat leaven, let him take it for himself and pay the owner back later. Why trouble him to sell it to someone else? The Gemara responds: Eating it himself is not an option due to the potential of suspicion. As it was taught in a baraita with regard to a similar situation: Collectors of charity who have no poor people to whom they can distribute the money, change the money with other people and do not change it themselves, i.e., with their own coins. Likewise, collectors of food for the charity plate, who would collect food in large vessels for the poor to eat, who do not have poor people to whom to distribute the food, sell the food to others and do not sell it to themselves, as it is stated: “And you shall be clear before God and before Israel” (Numbers 32:22). It is not sufficient that a person is without sin in the eyes of God. He must also appear upright in the eyes of other people so that they will not suspect him of wrongdoing. Rav Adda bar Mattana said to Rav Yosef: You told us explicitly that Rabbi Yehuda HaNasi meant: Go and sell it to gentiles, in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda. Rav Yosef took ill late in life and forgot his studies, and therefore his student would remind him that he also agreed with that version of the incident. Rav Yosef said: In accordance with whose opinion, i.e., the opinion of which tanna, is that halakha which was taught by Rabbi Yehuda HaNasi, that one should sell leaven deposited with him in order to prevent the depositor from losing his possession? Rav Yosef explains: It is in accordance with the opinion of Rabban Shimon ben Gamliel, as we learned in a mishna: With regard to one who deposits produce with another, even if the produce will be ruined by insects or mold, he should not touch them. Rabban Shimon ben Gamliel says: He should sell them in court, due to the obligation to restore lost property. Just as one is required to return a lost item, he is likewise required to prevent loss of another’s property for which he assumed responsibility. Abaye said to him: Wasn’t it stated with regard to that mishna that Rabba bar bar Ḥana said that Rabbi Yoḥanan said: The Rabbis taught that one may not touch them only if
דיון
מדוע נמנע רבי יהושע בן לוי מלנקוט בשמה של הבהמה הטמאה?
האם ההימנעות מנקיטה בשמו של המגונה היא לעולם רצויה?
מתי הימנעות זו עשויה להפוך לחסרון?
האם תכלו לחשוב על דוגמה מן האקטואליה של התרבות ה'פוליטקלי קורקט' באמצעותה ניתן להדגים את היתרון או החסרון שבהימנעות מנקיטה בלשון מגונה?
תקינות פוליטית ובירור האמת
בעלי אסופות אלו תלמידי חכמים
שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורה
הללו מטמאין והללו מטהרין הללו אוסרין והללו מתירין הללו פוסלין והללו מכשירין
שמא יאמר אדם היאך אני למד תורה מעתה
תלמוד לומר כולם נתנו מרועה אחד
א-ל אחד נתנן פרנס אחד אמרן מפי אדון כל המעשים ברוך הוא ...
אף אתה עשה אזניך כאפרכסת וקנה לך לב מבין לשמוע
את דברי מטמאים ואת דברי מטהרים את דברי אוסרין ואת דברי מתירין את דברי פוסלין ואת דברי מכשירין
The Gemara further asks: If so, one can explain as follows: Just as this nail is diminished in size and does not expand, as it wastes away over time, so too matters of Torah are gradually diminished and do not expand. Therefore, the verse states: “Well fastened [netuim].” Just as this plant [neti’a] flourishes and multiplies, so too matters of Torah flourish and multiply. “Those that are composed in collections [ba’alei asufot]”: These are Torah scholars who sit in many groups [asupot] and engage in Torah study. There are often debates among these groups, as some of these Sages render an object or person ritually impure and these render it pure; these prohibit an action and these permit it; these deem an item invalid and these deem it valid. Lest a person say: Now, how can I study Torah when it contains so many different opinions? The verse states that they are all “given from one shepherd.” One God gave them; one leader, i.e., Moses, said them from the mouth of the Master of all creation, Blessed be He, as it is written: “And God spoke all these words” (Exodus 20:1). The plural form “words” indicates that God transmitted all the interpretations of the Ten Commandments. Since the Sages invariably utilize the Torah itself or the statements of the prophets as the sources for their opinions, there is a certain unity to the study of Torah, despite the numerous explanations and applications. So too you, the student, make your ears like a funnel and acquire for yourself an understanding heart to hear both the statements of those who render objects ritually impure and the statements of those who render them pure; the statements of those who prohibit actions and the statements of those who permit them; the statements of those who deem items invalid and the statements of those who deem them valid. When Rabbi Yehoshua heard these interpretations, he said to them in these words: No generation is considered orphaned, i.e. without a leader, if Rabbi Elazar ben Azarya dwells among it.
עשה אזניך כאפרכסת,
מאחר שכולן לבן לשמים
עשה אזנך שומעת ולמוד ודע דברי כולן
וכשתדע להבחין אי זה יכשר קבע הלכה כמותו.
דיון
מדוע חשוב לשמוע דעות שונות?
כיצד יכולה שפה תקינה פוליטית לפגוע בחתירה לבירור האמת?
חפץ חיים הלכות לשון הרע כלל י'
אם אחד ראה אדם שעשה עוולה לחבירו ...
יכול לספר הדברים לבני אדם כדי לעזור לאשר אשם לו,
ולגנות המעשים הרעים בפני הבריות.
דיון
בין אילו ערכים בא החפץ חיים להכריע?
מה הנימוק להכרעתו?
בהסתמך על דברי החפץ חיים, איזה ערך ניתן להעמיד מול החשיבות לדבר בשפה מכבדת?
דיון
האם מותר לדבר על מה שאסור?
לשפת התקינות הפוליטית צדדים ראויים,
שכן הורתה בשאיפה לשמור על כבוד האדם באשר הוא.
יחד עם זאת, לתקינות הפוליטית מופעים הנגועים בחוסר רצון לחשוב בקטגוריות שיפוטיות,
ולפיכך בחוסר יכולת להגדיר באופן מובהק מהו רע ומהו טוב.
אם יש מילים שאסור לומר, או שאלות שאסור לשאול,
כיצד ניתן לנהל דיון אמיתי ולשקול היטב את הצדדים השונים של הדילמה?!

אחד הנושאים שאיננו תקין פוליטית,
אולם מהווה חלק בלתי נפרד מתשתית התרבות היהודית,
הוא השמדת עמלק והורשת הכנעני.
האם יש ללמוד וללמד פרקים אלה הקיימים בתנ"ך
או שיש להמנע מכך?
אליעזר שביד , השמדת עמלק והורשת האמורי, מאזנים 1971, עמ' 201-209
כיצד ניתן לעסוק בהשמדת העמלקי?
אף אין הא-ל נתפס במקרא כשופט אכזר.
מידותיו רובן רחמים,
והאדם הנדרש ללכת בדרכי א-לוהיו נדרש להרבות בצדק וברחמים ולהרבות חסד ואהבה בעולם.
אבל האל מתגלה בכל זאת גם כקנוא ונוקם,
והאדם שהולך בעקבותיו צריך לפעמים שיתגלה גם הוא במידות הללו.
אימתי? כשבמדובר באלילות במשמעה האחרון.
כשמדובר ברע הגמור.
הרע הגמור ראוי לשנאה.
הרע הגמור ראוי לעקירה אכזרית ומוחלטת.
אין הרעיון הזה מופיע כניגוד למוסר,
אלא כמתחייב באורח החלטי ועקבי מאותו עקרון המחייב אהבה וחסד וחמלה,
שאין אתה אוהב כראוי את הראוי לאהבה ואין את חומל על הראוי לחמלה
אם אינך שונא את הראוי לשנאה ומתאכזר לאכזר.
זהו ההסבר ל"יוצא מן הכלל" שבציווי הצורני לגבי עמלק ולגבי יושבי ארץ כנען.
© כל הזכויות שמורות למחבר ולהוצאה
דיון
מדוע, על פי פרופסור שבייד, חשוב להבדיל בין הרע והטוב?
שפת התקינות הפוליטית סופגת ביקורת אודות כך שהיא מטייחת את האמת.
האם ניתן לגזור מדברי פרופסור שבייד אמת מידה
באמצעותה ניתן יהיה להבדיל בין מקרים בהם ראוי להשתמש בשפה 'מהוגנת'
ומקרים בהם ראוי לנקוט בלשון 'מגונה' אך אמתית?