חינוך למידה והתפתחות
הדף מאת: איתן כהן / מכון שלום הרטמן
דיון בקשר שבין למידה והתפתחות, ובשאלות העולות ביחס לתרומה של המורים ובית הספר להתפתחות התלמידים.
דיון
שלושה שותפים בחינוך
מערכת החינוך מפגישה את התלמידים עם מורים, ועם טקסטים שמייצגים את התרבות. במהלך שנות לימודיהם בבית הספר, חווים התלמידים תהליכים מרשימים של התפתחות ושינוי. עד כמה יש קשר בין ההתפתחות של התלמידים לבין המפגש עם המורים ועם התרבות? איזו תרומה עשויה להיות לנו כמורים במפגש הזה, וכיצד - אם בכלל - ניתן להעריך ולמדוד את תוצאותיה?
צבי לם, ההגיונות הסותרים של ההוראה, ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, מרחביה, עמודים 39-40, הדפסה עשירית 2002
מהי התפתחות?
בדיון החינוכי נודעות משמעויות אחדות למושג ההתפתחות...
 • כתהליך שבו קונה היחיד בהדרגה דרכי התנהגות הדומות לאלה הרווחות בקרב המבוגרים שבחברתו... כאשר הוא הולך ומידמה למבוגרים...
 • כתהליך, שבו מפנים הילד בהדרגה את הנורמות ואת הערכים של התרבות שבה הוא חי, שבו מתגבש מצפונו ומתעצב שכלו... [ו]יכולתו לבחור בהתנהגויות מתאימות, מכוח חשיבתו, שפיטתו הערכית ורגישותו המוסרית...
 • להתקדם בדרך המוליכה אל מימוש החד-פעמיות והסגוליות של כל יחיד... ללא דגם מוכן מראש, שאליו עליו להידמות.

 • © כל הזכויות שמורות למחבר ולהוצאה
  www.kibutz-poalim.co.il
  דיון
  • האם יש סתירה בין ההגדרות השונות של צבי לם למושג "התפתחות"?
  • באיזה מידה הצלחתם לתרום להתפתחות תלמידיכם?
  יונתן כהן, מן העבר אל העתיד: טקסטים והוראתם בחינוך היהודי בזמננו, מתוך: הגות: מחקרים בהגות החינוך היהודי, עמודים 47-48, תשס"ו
  חינוך זה לא פשוט
  מטרה אחת כוללת של המעשה החינוכי ניתנת לאפיון כניסיונה של תרבות לשאת את עיקר רכיביה מעברה על עתידה. כיצד איפה עלינו לתפוס מפעל תרבותי כמעט אוניברסאלי זה?
  ...דומני, כי תמונה פשטנית זו של מערכת החינוך, הבאה לטעון כי מערכות שלמות של אמונות ופרקטיקות עוברות, כך או אחרת, כגוש אחד מדור לדור, אינה מסייעת בידינו להמשיג את ה"יש" או את ה"ראוי" במעשה החינוכי. הרי משהו קורה הן למורשה החינוכית והן למובאים בסוד "לשונה" ו"ספרותה" תוך כדי מה שמכונה "תהליך ההנחלה".
  © כל הזכויות שמורות למחבר ולהוצאה
  דיון
  • למה מתכוון הכותב בביטוי "תמונה פשטנית של מערכת החינוך"?
  • האם ראיתם פעם שינוי שחל בתלמידים בעקבות הלמידה? האם ראיתם שינוי שחל ב"מורשה", בחומר הנלמד?
  לב ויגוצקי, חינוך והתפתחות שכלית, בתוך: חינוך החשיבה 19, הוצאת מכון ברנקו וייס, עמודים 55-63, 2000
  טווח ההתפתחות הקרוב
  שאלת היחס בין הוראה/למידה לבין ההתפתחות השכלית... בלעדיה אי אפשר לפתור את הבעיות הניצבות בפני הניתוח הפסיכולוגי של תהליך הלמידה, ולמעשה אי אפשר כלל לנסח בעיות אלה...
  שני ילדים שגילם השכלי זהה: שבע שנים; אלא שבאמצעות עזרה מועטה ביותר האחד פותר בעיות המיועדות לגיל תשע, בעוד השני פותר בעיות המיועדת לגיל שבע וחצי. האם ההתפתחות המנטלית של שני הילדים זהה? היא אכן זהה מבחינת פעילותם העצמאית. אך אם נבחן את אפשרויות התפתחות הקרובות, הרי שקיים פער ניכר ברמות ההתפתחות של שני הילדים.
  © כל הזכויות שמורות למחבר ולהוצאה
  דיון
  • מדוע חשוב לנו כמורים להבין את היחס שבין הוראה/למידה לבין התפתחות?
  • מהו ההבדל שבין שני הילדים המתוארים בקטע שקראתם?
  • כיצד לדעתכם תיאר ויגוצקי את הקשר שבין למידה להתפתחות?
  רמב"ם, מורה נבוכים ג נד, תרגום שברץ
  השלמות האנושית האמיתית
  ...[ה]שלמות האנושית האמיתית היא השׂגת המעלות השׂכליות, כלומר, תפישׂת מושׂכלות המלמדים דעות אמיתיות במטפיסיקה. זאת היא התכלית האחרונה והיא המביאה את האדם לידי שלמות אמיתית. והיא לו לבדו. והיא מעניקה לאדם את הקיום הנצחי. ובה האדם הוא אדם. התבונן בכל שלמות משלוש השלמויות הקודמות (שלמות הקניין, הגוף והמידות) ותמצא שהן לזולתך ולא לך. ואם אין מנוס, בהתאם למקובל - לך ולזולתך. ואילו השלמות האחרונה הזאת היא לך לבדך. אחר אינו משתתף בה עמך בשום אופן: "יִהְיוּ-לְךָ לְבַדֶּךָ; וְאֵין לְזָרִים אִתָּךְ." (משלי ה', 17). לכן ראוי שתשקוד להשׂיג את זה הקיים לך ולא תתייגע ותתאמלל למען אחרים, אתה המתעלם מנפשך עד שהלובן שלה השחיר בהשתלט הכוחות הגופניים עליה!
  דיון
  • האם אתם מסכימים לאופן שבו מגדיר הרמב"ם את השלמות האנושית האמיתית?
  • איזה מקום יש לשיתוף פעולה בהשגת השלמות האנושית?
  • עד כמה אתם שואפים לשלמות בחינוך? הסבירו מדוע.
  עמנואל קאנט, תרגום: יפתח הלרמן-כרמל, מהי נאורות?, הוצאת רסלינג, 2009
  מהי נאורות?
  הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו חוסר היכולת להשתמש בשכל בלא הנחיה של אחר. כשהסיבה לחוסר הבגרות אינה בעיה שכלית, אלא הימנעות מהחלטה להשתמש בו בלא הדרכה של אחר, או היעדר האומץ לעשות כן, אפשר יהיה לומר שהאדם הביא חוסר בגרות זה על עצמו.
  © כל הזכויות שמורות להוצאה
  www.resling.co.il
  דיון
  • האם תלמידיכם הם נאורים?
  • באיזו מידה אתם מקדמים נאורות בכיתותיכם?
  ג'והן דיואי, דמוקרטיה בחינוך, הוצאת מוסד ביאליק, עמוד 6, 1960 (תרגום: י.ט. הלמן)
  common, community, communication
  יש יותר מאשר קשר מילולי בעלמא בין המילים האנגליות common (משותף), community (עדה), communication (ומגע-ומשא, מסירה). בני אדם חיים בעדה (community) בתוקף הדברים המשותפים (common), להם; המגע ומשא (communication) הוא הדרך שבה הם מגיעים לידי שיתוף בדברים. דברים ששיתופם הכרחי הוא לכל היחידים, בשביל שיהוו עדה או חברה, הם: מטרות, אמונות, שאיפות, ידיעה הבנה משותפת או "אחדות לבבות", בגרסתם של הסוציולוגים. דברים אלה אי אפשר שיעברו באורח גשמי מאיש לאיש, כלבנים הללו; אי אפשר לחלקם כדרך שהבריות מחלקים ביניהם עוגה על ידי ביתורה לחלקים פיסיים.
  דיון
  • כיצד מתאר דיואי את הקשר שבין החברה, המורה, והתלמיד?
  • איזה מתח עלול להתעורר במפגש שבין שלושת הגורמים הללו?
  • האם מערכת החינוך מצליחה להגשים את המטרה שדיואי מתאר?