על מורים טובים ופחות טובים
הדף מאת: גבי ברזלי / מרכז יעקב הרצוג
כל אחד זוכר מורה או מורים שהשפיעו עליו במיוחד, כאלו שעשו את מלאכתם טוב יותר מאחרים והשאירו רושם לשנים רבות. מה מייחד מורים אלו? במה הם שונים ממורים אחרים? האם ניתן ללמוד להיות מורה טוב, או שהכל עניין של אופי או כישרון? על כך בדף הלימוד.
מוליכין את הקטן ממלמד למלמד אחר, שהוא מהיר ממנו בין במקרא בין בדקדוק. במה דברים אמורים? כשהיו שניהם בעיר אחת ולא היה הנהר מפסיק ביניהם. אבל מעיר לעיר או מצד הנהר לצדו, אפילו באותה העיר אין מוליכין את הקטן, אלא אם כן היה בניין בריא על גבי הנהר, בניין שאינו ראוי ליפול במהרה.
A school child may be transferred from one teacher to another one who is more diligent than he either in reading or in grammar. This rule is given when both teachers live in one city and there was no river between them, but from one city to another or from one side of the river to the other even in the same city, a child should not be transferred save where there was a strong bridge constructed across the river, a bridge which will not easily topple over
דיון
  • מדוע, לדעתכם, יש היתר להחליף מורה במורה אחר?
  • מתי מוצדק ומתי לא מוצדק לעשות זאת?
דיון
שלושת הקטעים הבאים עוסקים במורים טובים במיוחד
  • אילו תכונות ומעשים הופכים אותם לכאלה?
  • האם אתם מכירים מורים טובים במיוחד?
  • האם ניתן ללמד מורה להיות טוב יותר?
רב הזדמן למקום אחד,
גזר תענית ולא בא הגשם,
ירד לפניו שליח הציבור.
אמר 'משיב הרוח' ונשבה הרוח,
אמר 'מוריד הגשם' - ובא הגשם.
אמר לו: מה הם מעשיך?
אמר לו: מקריא תינוקות אני, ואני מקריא לבני עניים כבני עשירים,
וכל שלא אפשר לו אינני לוקח ממנו דבר,
ויש לי חבית של דגים, וכל מי שפשע - אני משחד אותו בהם,
ומסדר לו ומפייס לו, עד שבא וקורא.

לסוגיה המלאה באתר פשיטא
One day Rabbi Yosei bar Avin heard Rav Ashi studying and reciting the following statement. Shmuel said: With regard to one who removes a fish from the sea on Shabbat, when an area on the skin of the fish the size of a sela coin has dried up, he is liable for violating the prohibition against slaughtering an animal on Shabbat. A fish in that condition cannot survive, and therefore one who removed it from the water is liable for killing it. Rabbi Yosei bar Avin said to Rav Ashi: And let the Master say that this is the case provided that the skin that dried is between its fins. Rav Ashi said to him: And doesn’t the Master maintain that Rabbi Yosei ben Rabbi Avin said this ruling? Why didn’t you state it in his name? Rabbi Yosei bar Avin said to him: I am he. Rav Ashi said to him: And didn’t the Master sit before and frequent the study hall of Rabbi Yosei from Yokrat? Rabbi Yosei bar Avin said to him: Yes. Rav Ashi said to him: And what is the reason that the Master left him and came here? Rabbi Yosei bar Avin said to him: I was concerned and departed because he is so severe and unforgiving. He is a man who has no mercy on his own son, and no mercy on his daughter. How, then, could he have mercy on me? The Gemara asks: What is the incident involving his son? One day Rabbi Yosei from Yokrat hired day laborers to work his field. It grew late and he did not bring them food. The workers said to the son of Rabbi Yosei from Yokrat: We are starving. They were sitting under a fig tree, so the son said: Fig tree, fig tree. Yield your fruits, so that my father’s workers may eat. The fig tree yielded fruit, and they ate. In the meantime, his father came and said to the workers: Do not be angry with me for being late, as I was engaged in a mitzva, and until just now I was traveling for that purpose and could not get here any sooner. They said to him: May the Merciful One satisfy you just as your son satisfied us and gave us food. He said to them: From where did he find food to give you? They said: Such-and-such an incident occurred. Rabbi Yosei from Yokrat said to his son: My son, you troubled your Creator to cause the fig to yield its fruit not in its proper time, so too, you will die young. And indeed, his son died before his time. The Gemara asks: What is the incident involving his daughter? He had a very beautiful daughter. One day Rabbi Yosei from Yokrat saw a certain man piercing a hole in the hedge surrounding his property and looking at his daughter. Rabbi Yosei said to him: What is this? The man said to him: My teacher, if I have not merited taking her in marriage, shall I not at least merit to look at her? Rabbi Yosei said to her: My daughter, you are causing people distress. Return to your dust, and let people no longer stumble into sin due to you. § The Gemara relates another story involving Rabbi Yosei from Yokrat. He had a certain donkey that people hired each day for work. In the evening they would send it back with the money for its hire on its back, and the animal would go to its owner’s house. But if they added or subtracted from the appropriate sum, the donkey would not go. One day someone forgot a pair of sandals on the donkey, and it did not move until they removed the sandals from its back, after which it went off. The Gemara cites more stories about miracles that occurred to righteous individuals. Whenever the charity collectors would see Elazar of the village of Birta, they would hide from him, as any money Elazar had with him he would give them, and they did not want to take all his property. One day, Elazar went to the market to purchase what he needed for his daughter’s dowry. The charity collectors saw him and hid from him. He went and ran after them, saying to them: I adjure you, tell me, in what mitzva are you engaged? They said to him: We are collecting money for the wedding of an orphan boy and an orphan girl. He said to them: I swear by the Temple service that they take precedence over my daughter. He took everything he had with him and gave it to them. He was left with one single dinar, with which he bought himself wheat, and he then ascended to his house and threw it into the granary. Elazar’s wife came and said to her daughter: What has your father brought? She said to her mother: Whatever he brought he threw into the granary. She went to open the door of the granary, and saw that the granary was full of wheat, so much so that it was coming out through the doorknob, and the door would not open due to the wheat. The granary had miraculously been completely filled. Elazar’s daughter went to the study hall and said to her father: Come and see what your He Who loves You, the Almighty, has performed for you. He said to her: I swear by the Temple service, as far as you are concerned this wheat is consecrated property, and you have a share in it only as one of the poor Jews. He said this because he did not want to benefit from a miracle. The Gemara returns to the topic of fasting for rain. Rabbi Yehuda Nesia decreed a fast and prayed for mercy, but rain did not come. He said, lamenting: How great is the difference between the prophet Samuel of Rama, for whom rain fell even when he prayed for it in summer, and myself, Yehuda ben Gamliel. Woe to the generation that is stuck with this leadership; woe to him in whose days this has occurred. He grew upset, and rain came. The Gemara relates another story involving a Nasi’s decree of a fast for rain. In the house of the Nasi a fast was declared, but they didn’t inform Rabbi Yoḥanan and Reish Lakish of the fast the day before. In the morning they informed them. Reish Lakish said to Rabbi Yoḥanan: What are we to do? We did not accept this fast upon ourselves the evening before, and a fast must be accepted in the afternoon service of the day preceding the fast. Rabbi Yoḥanan said to him: We are drawn after the community, and therefore, when the Nasi declares a public fast there is no need for an individual to accept it upon himself the day before. The Gemara further states that on another occasion, a fast was declared in the house of the Nasi, but rain did not come. Oshaya, the youngest member of the group of Sages, taught them a baraita. It is written: “Then it shall be, if it shall be committed in error by the congregation, it being hidden from their eyes” (Numbers 15:24). This verse indicates that the leaders are considered the eyes of the congregation. Oshaya continued: There is a parable that illustrates this, involving a bride who is in her father’s home and has not yet been seen by her bridegroom. As long as her eyes are beautiful, her body need not be examined, as certainly she is beautiful. However, if her eyes are bleary [terutot], her entire body requires examination. So too, if the leaders of the generation are flawed, it is a sign that the entire generation is unworthy. By means of this parable, Oshaya was hinting that rain was withheld from the entire nation due to the evil committed by the household of the Nasi. The servants of the Nasi came and placed a scarf around his neck and tormented him as punishment for insulting the house of the Nasi. His townsmen said to them: Let him be, as he also causes us pain with his harsh reproof, but since we see that all his actions are for the sake of Heaven we do not say anything to him and let him be. You too should let him be. § The Gemara relates: Rabbi Yehuda HaNasi declared a fast but rain did not come. Ilfa descended to lead the service before him, and some say it was Rabbi Ilfi. He recited: He Who makes the wind blow, and the wind indeed blew. He continued to recite: And Who makes the rain come, and subsequently, the rain came. Rabbi Yehuda HaNasi said to him: What are your good deeds, in the merit of which your prayers are answered so speedily? He said to him: I live in an impoverished city, in which there is no wine for kiddush or havdala. I go to the effort of bringing the residents wine for kiddush and havdala, and I thereby enable them to fulfill their duty. In reward for this mitzva, my prayers for rain were answered. The Gemara relates a similar incident. Rav happened to come to a certain place where he decreed a fast but rain did not come. The prayer leader descended to lead the service before him and recited: He Who makes the wind blow, and the wind blew. He continued and said: And Who makes the rain fall, and the rain came. Rav said to him: What are your good deeds? He said to him: I am a teacher of children, and I teach the Bible to the children of the poor as to the children of the rich, and if there is anyone who cannot pay, I do not take anything from him. And I have a fishpond, and any child who neglects his studies, I bribe him with the fish and calm him, and soothe him until he comes and reads. The Gemara further relates: Rav Naḥman decreed a fast, prayed for mercy, but rain did not come. In his misery, he said: Take Naḥman and throw him from the wall to the ground, as the fast he decreed has evidently had no effect. He grew upset, and rain came. The Gemara relates: Rabba decreed a fast. He prayed for mercy, but rain did not come. They said to him: But when this Rav Yehuda decreed a fast, rain would come. He said to them: What can I do? If the difference between us is due to Torah study, we are superior to the previous generation, as in the years of Rav Yehuda all of their learning
עמוס עוז, מתוך: סיפור על אהבה וחושך, כתר, ירושלים, 2002. עמ' 327.
על מורה-זלדה, מתוך סיפור על אהבה וחושך מאת עמוס עוז
אחרי שסיימתי את כיתה א', עברתי בבת אחת מרשותה הגועשת של מורה-איזבלה רועת החתולים אל בין כפות-ידיה הקרירות והחרישיות של מורה-זלדה-של-כיתה-ב' (גם היא תמיד במלעיל, אבל בלי שום חתולים. וכמו אור יקרות תכול-אפור אופף את כולה וקורן ומרתק אותי מיד אל מעגלותיו). מורה-זלדה דיברה כה בשקט, עד שאם רצינו לשמוע לא די היה שנשתתק אלא היה הכרח לרכון לפנים אל שולחנותינו. היינו יושבים אפוא רכונים לפנים בלי הרף, מן הבוקר עד הצהריים, כי חששנו לאבד מילה: כל מה שדיברה מורה-זלדה היה מושך לב וקצת לא צפוי. כאילו למדנו אצלה שפה חדשה, לא רחוקה מאוד מן העברית ואף-על-פי-כן שונה וצובטת-לב: להרים היא קראה לפעמים הררים. לכוכבים - כוכבי שמים. התהום היתה תהום רבה והעצים נקראו אילנות, אף כי לרוב היו נקראים אצלה כל אחד ואחד בשמו. אם ביטאת בכיתה רעיון שמצא חן בעיניה, היתה מורה-זלדה מצביעה עליך ואומרת חרש: תסתכלו נא כולכם, הנה יש כאן ילד שטוף-אור. אם שקעה אחת הבנות בחלום בהקיץ, היתה מורה-זלדה מבארת לנו כי ממש כשם שאיש אינו אשם בנדודי-השינה שלו, כך אסור להאשים את נועה בנדודי-העֵרוּת הפוקדים אותה לפעמים. ללעג, לכל לעג שהוא, קראה מורה-זלדה בשם רעל. לשקר קראה נפילה או שבירה. לעצלות קראה בשם עופרת. לרכילות - עיני הבשר. הגאווה נקראה אצלה חורכת-כנפיים והוויתור, גם ויתור קטנטן, ואפילו ויתור על מחק או על תורך לחלק לכיתה את דפי הציור, כל ויתור היה נקרא בפיה ניצוץ. [...]
מיכאל דדון, המורה הטוב שלי, מתוך: בלוג מורים באינטרנט
המורה הטוב שלי/ מיכאל דדון
המורה הטוב שלי היה מורה מבוגר, הוא לימד אותי תנ”ך. המורה שלי לא היה מרשים במיוחד , הוא היה נמוך, משקפי עצם עבות לעיניו. כאדם הוא היה נחבא לכלים ואפילו ביישן. אם היה עובר לידי ברחוב אני מניח שלא הייתי מבחין בו. הוא נסע במכונית קטנה וישנה מאוד, גם אז המכונית הייתה ישנה מאוד. אני אפילו לא זוכר את שמו. כן, זה המורה הזכור לי לטובה, זה הוא שהדביק אותי בחיידק הלימודים, הקריאה, החשיבה ואהבת החוכמה. עד היום, עוד מעט יעברו שלושים שנה מאז למדתי איתו. אני זוכר את השיעור ההוא, איך במילים ובתנועות גופו הבהיר והמחיש לי את מרום האלוהים, את עוצמת ההרים לעומת האדם והאדמה. ראו עליו,במורה שלי, שהוא מאוהב בחומר, מנתר ומדלג וכולו שמחה.
זה היה סתם עוד שיעור, לקראת הבגרות. מה כבר יכול היה להיות מעניין בשיעור תנ”ך, ועוד לבגרות ?
לכולנו יש מורה אחד או אולי יותר שאנו זוכרים לטובה, מורה שפתח בפנינו עולמות חדשים לעיתים רחוקות ולעיתים קרובות. מה יש בו במורה ההוא, המיוחד. האם אפשר לייצר מורים כאלו שיש בהם את התכונות המיוחדות האלו. שאלה טובה ונראה לי שהתשובות הן רבות ומגוונות [...]

לרשימה כולה
© כל הזכויות שמורות ל
www.blogmorim.com
פרנק מק'קורט, המורה, הוצאת מטר: תל אביב 2007, עמ' 212
מדי יום סחבתי הביתה ספרים ועבודות בתיק חום מעור מלאכותי. התכוונתי להתרווח בכיסא נוח ולקרוא את העבודות, אבל אחרי יום של חמישה שיעורים ו-175 בני עשרה לא נטיתי להאריך את היום בעזרת התוצרת שלהם. היא תחכה, לעזאזל. מגיעה לי כוסית יין או כוס תה. אגיע אל העבודות אחר כך. כן, כוס תה טובה וקריאת העיתון או טיול רגלי בשכונה או כמה דקות עם בתי הקטנה שתספר לי על הלימודים שלה ועל הדברים שהיא עשתה עם חברתה קלייר. כמו כן אני חייב לסרוק את העיתון כדי להיות מעודכן בנעשה בעולם. מורה לאנגלית צריך לדעת מה נעשה סביבו. לעולם אין לדעת מתי אחד התלמידים יאמר משהו על מדיניות החוץ או על מחזה חדש שמועלה אוף-ברודוויי. אתה לא רוצה להיתפס מול הכיתה עם פה פעור ששום דבר לא יוצא ממנו. אלה חייו של מורה לאנגלית בתיכון.
עַל-שְׂדֵה אִישׁ-עָצֵל עָבַרְתִּי וְעַל-כֶּרֶם אָדָם חֲסַר-לֵב׃ וְהִנֵּה עָלָה כֻלּוֹ קִמְּשֹׂנִים כָּסּוּ פָנָיו חֲרֻלִּים וְגֶדֶר אֲבָנָיו נֶהֱרָסָה׃ וָאֶחֱזֶה אָנֹכִי אָשִׁית לִבִּי רָאִיתִי לָקַחְתִּי מוּסָר׃ מְעַט שֵׁנוֹת מְעַט תְּנוּמוֹת מְעַט׀ חִבֻּק יָדַיִם לִשְׁכָּב׃ וּבָא-מִתְהַלֵּךְ רֵישֶׁךָ וּמַחְסֹרֶיךָ כְּאִישׁ מָגֵן׃
I went by the field of the slothful, And by the vineyard of the man void of understanding; And, lo, it was all grown over with thistles, The face thereof was covered with nettles, And the stone wall thereof was broken down. Then I beheld, and considered well; I saw, and received instruction. ’Yet a little sleep, a little slumber, A little folding of the hands to sleep’— So shall thy poverty come as a runner, And thy want as an armed man.
דיון
  • האם המורה שמציג מק'קורט הוא עצל, או שניתן להסביר את התנהגותו בדרך אחרת?