מיתוס הידע הפתוח אצל חז"ל
הדף מאת: יאיר ליפשיץ / עלמא
השיעור ידון בדימויו של בית המדרש כמרחב הפתוח לכולם. נבדוק עד כמה אכן פתוח בית המדרש, ומהם מגבלותיו. נעיין בסיפורי חז"ל המעצבים דימוי זה, ונבחן את המתחים הפנימיים בין השאיפה לפתיחות לבין השאיפה לאליטיזם.
לימוד פתיחה – הלל ומיתוס הידע הפתוח
הלל אומר: מלא הין מים שאובין פוסלין המקווה, אלא שאדם חייב לומר בלשון רבו. ושמאי אומר: תשעה קבין. וחכמים אומרים: לא כדברי זה ולא כדברי זה - אלא עד שבאו שני גרדיים (אורגים) משער האשפות שבירושלים והעידו משום שמעיה ואבטליון: שלושת לוגין מים שאובין פוסלין את המקווה וקיימו חכמים את דבריהם.
Hillel says: “A hin full of drawn water renders the mikweh unfit.” (However, man must speak in the language of his teacher.) And Shammai says: “Nine kavs.” But the Sages say: “Neither according to the opinion of this one nor according to the opinion of this one;” But when two weavers from the dung-gate which is in Jerusalem came and testified in the name of Shemaiah and Avtalion, “Three logs of drawn water render the mikweh unfit,” the Sages confirmed their statement.
דיון
שאלות מנחות
 • מתוך איזו סמכות מגיעים הלל ושמאי למסקנותיהם; ומתוקף איזו סמכות אמרו הגרדיים (האורגים) את דעתם?
 • מדוע מזכיר המספר את שער האשפות בתיאור זהותם של הגרדיים?
 • מדוע העדיפו חכמים לסמוך על עדותם של הגרדיים ולא על דעת הלל או שמאי?
 • איזה דימוי עולה מן המשנה בשאלת הנגישות לידע?
אמרו עליו על הלל הזקן שבכל יום ויום היה עושה ומשתכר בטרפעיק, חציו היה נותן לשומר בית המדרש, וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו. פעם אחת לא מצא להשתכר, ולא הניחו שומר בית המדרש להכנס. עלה ונתלה וישב על פי ארובה כדי שישמע דברי אלהים חיים מפי שמעיה ואבטליון. אמרו: אותו היום ערב שבת היה, ותקופת טבת היתה, וירד עליו שלג מן השמים. כשעלה עמוד השחר אמר לו שמעיה לאבטליון: אבטליון אחי! בכל יום הבית מאיר, והיום אפל, שמא יום המעונן הוא? הציצו עיניהן וראו דמות אדם בארובה, עלו ומצאו עליו רום שלש אמות שלג. פרקוהו, והרחיצוהו, וסיכוהו, והושיבוהו כנגד המדורה. אמרו: ראוי זה לחלל עליו את השבת
They said about Hillel the Elder that each and every day he would work and earn a half-dinar, half of which he would give to the guard of the study hall and half of which he spent for his sustenance and the sustenance of the members of his family. One time he did not find employment to earn a wage, and the guard of the study hall did not allow him to enter. He ascended to the roof, suspended himself, and sat at the edge of the skylight in order to hear the words of the Torah of the living God from the mouths of Shemaya and Avtalyon, the spiritual leaders of that generation. The Sages continued and said: That day was Shabbat eve and it was the winter season of Tevet, and snow fell upon him from the sky. When it was dawn, Shemaya said to Avtalyon: Avtalyon, my brother, every day at this hour the study hall is already bright from the sunlight streaming through the skylight, and today it is dark; is it perhaps a cloudy day? They focused their eyes and saw the image of a man in the skylight. They ascended and found him covered with snow three cubits high. They extricated him from the snow, and they washed him and smeared oil on him, and they sat him opposite the bonfire to warm him. They said: This man is worthy for us to desecrate Shabbat for him. Saving a life overrides Shabbat in any case; however, this great man is especially deserving. Clearly, poverty is no excuse for the failure to attempt to study Torah.
דיון
שאלות מנחות
 • שימו לב לאלמנטים הוויזואליים בסיפור: ציר אנכי מול ציר אופקי; חסימות מול פתיחות, אור מול חושך.
 • כיצד מטעינים אלמנטים אלו את הסיפור?
 • מהו, לדעת המספר, מקור הבעיה בבית מדרשם של שמעיה ואבטליון, בעיה שכמעט עלתה בחייו של הלל ובהפסד חכם חשוב לבית המדרש?
 • איזה דימוי של בית מדרש מנסה הסיפור לקדם?
לימוד בחברותא – הדחתו של רבן גמליאל
ת"ר: מעשה בתלמיד אחד שבא לפני ר' יהושע. א"ל תפלת ערבית רשות או חובה אמר ליה רשות בא לפני רבן גמליאל א"ל תפלת ערבית רשות או חובה א"ל חובה א"ל והלא ר' יהושע אמר לי רשות.
א"ל המתן עד שיכנסו בעלי תריסין לבית המדרש כשנכנסו בעלי תריסין עמד השואל ושאל תפלת ערבית רשות או חובה א"ל רבן גמליאל חובה אמר להם רבן גמליאל לחכמים כלום יש אדם שחולק בדבר זה אמר ליה ר' יהושע לאו א"ל והלא משמך אמרו לי רשות אמר ליה יהושע עמוד על רגליך ויעידו בך עמד רבי יהושע על רגליו ואמר אלמלא אני חי והוא מת יכול החי להכחיש את המת ועכשיו שאני חי והוא חי היאך יכול החי להכחיש את החי היה רבן גמליאל יושב ודורש ור' יהושע עומד על רגליו עד שרננו כל העם ואמרו לחוצפית התורגמן עמוד ועמד.
אמרי עד כמה נצעריה וניזיל בר"ה אשתקד צעריה בבכורות במעשה דר' צדוק צעריה הכא נמי צעריה תא ונעבריה מאן נוקים ליה נוקמיה לרבי יהושע בעל מעשה הוא נוקמיה לר' עקיבא דילמא עניש ליה דלית ליה זכות אבות אלא נוקמיה לר' אלעזר בן עזריה דהוא חכם והוא עשיר והוא עשירי לעזרא הוא חכם דאי מקשי ליה מפרק ליה והוא עשיר דאי אית ליה לפלוחי לבי קיסר אף הוא אזל ופלח והוא עשירי לעזרא דאית ליה זכות אבות ולא מצי עניש ליה אתו ואמרו ליה ניחא ליה למר דליהוי ריש מתיבתא אמר להו איזיל ואימליך באינשי ביתי אזל ואמליך בדביתהו אמרה ליה דלמא מעברין לך אמר לה [לשתמש אינש] יומא חדא בכסא דמוקרא ולמחר ליתבר אמרה ליה לית לך חיורתא ההוא יומא בר תמני סרי שני הוה אתרחיש ליה ניסא ואהדרו ליה תמני סרי דרי חיורתא היינו דקאמר ר' אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה ולא בן שבעים שנה.
תנא אותו היום סלקוהו לשומר הפתח ונתנה להם רשות לתלמידים ליכנס שהיה ר"ג מכריז ואומר כל תלמיד שאין תוכו כברו לא יכנס לבית המדרש ההוא יומא אתוספו כמה ספסלי א"ר יוחנן פליגי בה אבא יוסף בן דוסתאי ורבנן חד אמר אתוספו ארבע מאה ספסלי וחד אמר שבע מאה ספסלי הוה קא חלשא דעתיה דר"ג אמר דלמא ח"ו מנעתי תורה מישראל אחזו ליה בחלמיה חצבי חיורי דמליין קטמא ולא היא ההיא ליתובי דעתיה הוא דאחזו ליה.
תנא עדיות בו ביום נשנית וכל היכא דאמרינן בו ביום ההוא יומא הוה ולא היתה הלכה שהיתה תלויה בבית המדרש שלא פירשוה ואף ר"ג לא מנע עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת דתנן בו ביום בא יהודה גר עמוני לפניהם בבית המדרש אמר להם מה אני לבא בקהל א"ל ר"ג אסור אתה לבא בקהל א"ל ר' יהושע מותר אתה לבא בקהל א"ל ר"ג והלא כבר נאמר (דברים כג) לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה' א"ל ר' יהושע וכי עמון ומואב במקומן הן יושבין כבר עלה סנחריב מלך אשור ובלבל את כל האומות שנאמר (ישעיהו י) ואסיר גבולות עמים ועתידותיהם שוסתי ואוריד כאביר יושבים וכל דפריש מרובא פריש אמר לו ר"ג והלא כבר נאמר (ירמיהו מט) ואחרי כן אשיב את שבות בני עמון נאם ה' וכבר שבו אמר לו ר' יהושע והלא כבר נאמר (עמוס ט) ושבתי את שבות עמי ישראל ועדיין לא שבו מיד התירוהו לבא בקהל.
אר"ג הואיל והכי הוה איזיל ואפייסיה לר' יהושע כי מטא לביתיה חזינהו לאשיתא דביתיה דמשחרן א"ל מכותלי ביתך אתה ניכר שפחמי אתה.
א"ל אוי לו לדור שאתה פרנסו שאי אתה יודע בצערן של ת"ח במה הם מתפרנסים ובמה הם נזונים אמר לו נעניתי לך מחול לי לא אשגח ביה עשה בשביל כבוד אבא פייס אמרו מאן ניזיל ולימא להו לרבנן אמר להו ההוא כובס אנא אזילנא שלח להו ר' יהושע לבי מדרשא מאן דלביש מדא ילבש מדא ומאן דלא לביש מדא יימר ליה למאן דלביש מדא שלח מדך ואנא אלבשיה אמר להו ר"ע לרבנן טרוקו גלי דלא ליתו עבדי דר"ג ולצערו לרבנן.
א"ר יהושע מוטב דאיקום ואיזיל אנא לגבייהו. אתא טרף אבבא א"ל מזה בן מזה יזה ושאינו לא מזה ולא בן מזה יאמר למזה בן מזה מימיך מי מערה ואפרך אפר מקלה א"ל ר"ע רבי יהושע נתפייסת כלום עשינו אלא בשביל כבודך למחר אני ואתה נשכים לפתחו אמרי היכי נעביד נעבריה גמירי מעלין בקדש ואין מורידין נדרוש מר חדא שבתא ומר חדא שבתא אתי לקנאויי אלא לדרוש ר"ג תלתא שבתי וראב"ע חדא שבתא.
והיינו דאמר מר שבת של מי היתה של ראב"ע היתה ואותו תלמיד ר' שמעון בן יוחאי הוה:
The Sages taught: There was an incident involving a student, who came before Rabbi Yehoshua. The student said to him: Is the evening prayer optional or obligatory? Rabbi Yehoshua said to him: Optional. The same student came before Rabban Gamliel and said to him: Is the evening prayer optional or obligatory? Rabban Gamliel said to him: Obligatory. The student said to Rabban Gamliel: But didn’t Rabbi Yehoshua tell me that the evening prayer is optional? Rabban Gamliel said to the student: Wait until the “masters of the shields,” a reference to the Torah scholars who battle in the war of Torah, enter the study hall, at which point we will discuss this issue. When the masters of the shields entered, the questioner stood before everyone present and asked: Is the evening prayer optional or obligatory? Rabban Gamliel said to him: Obligatory. In order to ascertain whether or not Rabbi Yehoshua still maintained his opinion, Rabban Gamliel said to the Sages: Is there any person who disputes this matter? Rabbi Yehoshua said to him: No, no one disagrees. In deference to the Nasi, he did not wish to argue with him publicly (Tziyyun LeNefesh Ḥayya). Rabban Gamliel said to Rabbi Yehoshua: But was it not in your name that they told me that the evening prayer is optional? Rabban Gamliel said to Rabbi Yehoshua: Yehoshua, stand on your feet and they will testify against you. Rabbi Yehoshua stood on his feet and said: If I were alive and the student were dead, the living can contradict the dead, and I could deny issuing that ruling. Now that I am alive and he is alive, how can the living contradict the living? I have no choice but to admit that I said it. In the meantime, Rabban Gamliel, as the Nasi, was sitting and lecturing, and Rabbi Yehoshua all the while was standing on his feet, because Rabban Gamliel did not instruct him to sit. He remained standing in deference to the Nasi. This continued for some time, until it aroused great resentment against Rabban Gamliel, and all of the people assembled began murmuring and said to Ḥutzpit the disseminator: Stop conveying Rabban Gamliel’s lecture. And he stopped. The Gemara relates that in their murmuring they said: How long will Rabban Gamliel continue afflicting him? Last year on Rosh HaShana, he afflicted him; Rabban Gamliel ordered Rabbi Yehoshua to come to him carrying his staff and bag, on the day on which Yom Kippur occurred, according to Rabbi Yehoshua’s calculations. Regarding the firstborn, in the incident involving the question of Rabbi Tzadok, he afflicted him just as he did now, and forced him to remain standing as punishment for his failure to defend his differing opinion. Here too, he is afflicting him. Let us remove him from his position as Nasi. It was so agreed, but the question arose: Who shall we establish in his place? Shall we establish Rabbi Yehoshua in his place? The Sages rejected that option because Rabbi Yehoshua was party to the incident for which Rabban Gamliel was deposed. Appointing him would be extremely upsetting for Rabban Gamliel. Shall we establish Rabbi Akiva in his place? The Sages rejected that option because Rabbi Akiva, who descended from a family of converts, would be vulnerable. Perhaps due to Rabban Gamliel’s resentment he would cause him to be divinely punished as he lacks the merit of his ancestors to protect him. Rather, suggested the Sages, let us establish Rabbi Elazar ben Azarya in his place, his outstanding characteristics set him apart from the other candidates. He is wise, rich, and a tenth generation descendant of Ezra. The Gemara explains: He is wise, so if Rabban Gamliel raises a challenge in matters of Torah, he will answer it and not be embarrassed. And he is rich, so if the need arises to pay homage to the Caesar’s court and serve as a representative of Israel to lobby and negotiate, he has sufficient wealth to cover the costs of the long journeys, taxes, and gifts, so he too is able to go and pay homage. And he is a tenth generation descendant of Ezra, so he has the merit of his ancestors, and Rabban Gamliel will be unable to cause him to be punished. They came and said to him: Would the Master consent to being the Head of the Yeshiva? He said to them: I will go and consult with my household. He went and consulted with his wife. She said to him: There is room for concern. Perhaps they will remove you from office just as they removed Rabban Gamliel. He said to her, based on the folk saying: Let a person use an expensive goblet one day and let it break tomorrow. In other words, one should take advantage of an opportunity that presents itself and he need not concern himself whether or not it will last. She said to him: You have no white hair, and it is inappropriate for one so young to head the Sages. The Gemara relates: That day, he was eighteen years old, a miracle transpired for him and eighteen rows of hair turned white. The Gemara comments: That explains that which Rabbi Elazar ben Azarya said: I am as one who is seventy years old and he did not say: I am seventy years old, because he looked older than he actually was. It was taught: On that day that they removed Rabban Gamliel from his position and appointed Rabbi Elazar ben Azarya in his place, there was also a fundamental change in the general approach of the study hall as they dismissed the guard at the door and permission was granted to the students to enter. Instead of Rabban Gamliel’s selective approach that asserted that the students must be screened before accepting them into the study hall, the new approach asserted that anyone who seeks to study should be given opportunity to do so. As Rabban Gamliel would proclaim and say: Any student whose inside, his thoughts and feelings, are not like his outside, i.e., his conduct and his character traits are lacking, will not enter the study hall. The Gemara relates: On that day several benches were added to the study hall to accommodate the numerous students. Rabbi Yoḥanan said: Abba Yosef ben Dostai and the Rabbis disputed this matter. One said: Four hundred benches were added to the study hall. And one said: Seven hundred benches were added to the study hall. When he saw the tremendous growth in the number of students, Rabban Gamliel was disheartened. He said: Perhaps, Heaven forbid, I prevented Israel from engaging in Torah study. They showed him in his dream white jugs filled with ashes alluding to the fact that the additional students were worthless idlers. The Gemara comments: That is not the case, but that dream was shown to him to ease his mind so that he would not feel bad. It was taught: There is a tradition that tractate Eduyyot was taught that day. And everywhere in the Mishna or in a baraita that they say: On that day, it is referring to that day. There was no halakha whose ruling was pending in the study hall that they did not explain and arrive at a practical halakhic conclusion. And even Rabban Gamliel did not avoid the study hall for even one moment, as he held no grudge against those who removed him from office and he participated in the halakhic discourse in the study hall as one of the Sages. As we learned in a mishna: On that day, Yehuda, the Ammonite convert, came before the students in the study hall and he said to them: What is my legal status in terms of entering into the congregation of Israel, i.e., to marry a Jewish woman? Rabban Gamliel said to him: You are forbidden to enter into the congregation. Rabbi Yehoshua said to him: You are permitted to enter into the congregation. Rabban Gamliel said to Rabbi Yehoshua: Wasn’t it already stated: “An Ammonite and a Moabite shall not enter into the congregation of the Lord; even to the tenth generation shall none of them enter into the congregation of the Lord forever” (Deuteronomy 23:4)? How can you permit him to enter the congregation? Rabbi Yehoshua said to Rabban Gamliel: Do Ammon and Moab reside in their place? Sennacherib already came and, through his policy of population transfer, scrambled all the nations and settled other nations in place of Ammon. Consequently, the current residents of Ammon and Moab are not ethnic Ammonites and Moabites, as it is stated in reference to Sennacherib: “I have removed the bounds of the peoples, and have robbed their treasures, and have brought down as one mighty the inhabitants” (Isaiah 10:13). And although it is conceivable that this particular convert is an ethnic Ammonite, nevertheless, there is no need for concern due to the halakhic principle: Anything that parts from a group parts from the majority, and the assumption is that he is from the majority of nations whose members are permitted to enter the congregation. Rabban Gamliel said to Rabbi Yehoshua: But wasn’t it already stated: “But afterward I will bring back the captivity of the children of Ammon, says the Lord” (Jeremiah 49:6) and they have already returned to their land? Therefore, he is an ethnic Ammonite and he may not convert. Rabbi Yehoshua said to Rabban Gamliel: That is no proof. Wasn’t it already stated in another prophecy: “And I will turn the captivity of My people Israel and they shall build the waste cities, and inhabit them; and they shall plant vineyards, and drink the wine thereof; they shall also make gardens, and eat the fruit of them” (Amos 9:14), and they have not yet returned? In rendering the ruling, only proven facts may be taken into consideration. They immediately permitted him to enter the congregation. This proves that Rabban Gamliel did not absent himself from the study hall that day and participated in the halakhic discourse. Rabban Gamliel said to himself: Since this is the situation, that the people are following Rabbi Yehoshua, apparently he was right. Therefore, it would be appropriate for me to go and appease Rabbi Yehoshua. When he reached Rabbi Yehoshua’s house, he saw that the walls of his house were black. Rabban Gamliel said to Rabbi Yehoshua in wonderment: From the walls of your house it is apparent that you are a blacksmith, as until then he had no idea that Rabbi Yehoshua was forced to engage in that arduous trade in order to make a living. Rabbi Yehoshua said to him: Woe unto a generation that you are its leader as you are unaware of the difficulties of Torah scholars, how they make a living and how they feed themselves. Rabban Gamliel said to him: I insulted you, forgive me. Rabbi Yehoshua paid him no attention and did not forgive him. He asked him again: Do it in deference to my father, Rabban Shimon ben Gamliel, who was one of the leaders of Israel at the time of the destruction of the Temple. He was appeased. Now that Rabbi Yehoshua was no longer offended, it was only natural that Rabban Gamliel would be restored to his position. They said: Who will go and inform the Sages? Apparently, they were not eager to carry out the mission that would undo the previous actions and remove Rabbi Elazar ben Azarya from his position as Nasi. This launderer said to them: I will go. Rabbi Yehoshua sent to the Sages to the study hall: The one who wears the uniform will continue to wear the uniform, the original Nasi will remain in his position so that the one who did not wear the uniform will not say to the one who wears the uniform, remove your uniform and I will wear it. Apparently, the Sages believed that this emissary was dispatched at the initiative of Rabban Gamliel and they ignored him. Rabbi Akiva said to the Sages: Lock the gates so that Rabban Gamliel’s servants will not come and disturb the Sages. When he heard what happened, Rabbi Yehoshua said: It is best if I go to them. He came and knocked on the door. He said to them with a slight variation: One who sprinkles pure water on those who are ritually impure, son of one who sprinkles water shall continue to sprinkle water. And it is inappropriate that he who is neither one who sprinkles nor son of one who sprinkles will say to one who sprinkles son of one who sprinkles: Your water is cave water and not the running water required to purify one exposed to ritual impurity imparted by a corpse and your ashes are burnt ashes and not the ashes of a red heifer. Rabbi Akiva said to him: Rabbi Yehoshua, have you been appeased? Everything we did was to defend your honor. If you have forgiven him, none of us is opposed. Early tomorrow you and I will go to Rabban Gamliel’s doorway and offer to restore him to his position as Nasi. The question arose what to do with Rabbi Elazar ben Azarya? They said: What shall we do? Remove him from his position. That is inappropriate as we learned a halakha through tradition: One elevates to a higher level of sanctity and does not downgrade. Therefore, one who was the Nasi of the Sanhedrin cannot be demoted. Let one Sage lecture one week and the other Sage one week, they will come to be jealous one of another, as they will be forced to appoint one as the acting head of the Sanhedrin. Rather, Rabban Gamliel will lecture three weeks and Rabbi Elazar ben Azarya will lecture as head of the yeshiva one week. That arrangement was adopted and that is the explanation of the exchange in tractate Ḥagiga: Whose week was it? It was the week of Rabbi Elazar ben Azarya. One final detail: That student who asked the original question that sparked this entire incident was Rabbi Shimon ben Yoḥai.
דיון
תרגום ובאור תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף כ"ז, עמוד ב' – דף כ"ח, עמ' א
תנו רבנן: מעשה בתלמיד אחד שבא לפני רבי יהושע, אמר לו: תפילת ערבית רשות או חובה? אמר לו: רשות. בא לפני רבן גמליאל אמר לו: תפילת ערבית רשות או חובה? אמר לו: חובה. אמר לו: והלא רבי יהושע אמר לי רשות.
אמר לו: המתן עד שיכנסו בעלי תריסין [בעלי המגינים (כינוי לתלמידי חכמים)] לבית המדרש. כשנכנסו בעלי התריסין עמד השואל [אותו תלמיד] ושאל: תפילת ערבית רשות או חובה? אמר לו רבן גמליאל: חובה. אמר להם רבן גמליאל לחכמים: כלום יש אדם שחולק בדבר זה? אמר לו רבי יהושע: לא. אמר לו: [רבן גמליאל] והלא משמך אמרו לי רשות. אמר לו: [רבן גמליאל] יהושע עמוד על רגליך ויעידו בך. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר: אלמלא אני חי והוא [התלמיד שהעיד עליו] מת- יכול החי להכחיש את המת, ועכשיו שאני חי והוא חי- היאך יכול החי להכחיש את החי? היה רבן גמליאל יושב ודורש ורבי יהושע עומד על רגליו [נענש בעמידה ממושכת בזמן הלימוד], עד שריננו כל העם ואמרו לחוצפית המתורגמן: [הדובר בקול רם והמפרש של רבן גמליאל] עמוד! [הפסק לתרגם!] ועמד [ופסק].

אמרו עד כמה יצערנו וילך? בראש השנה אשתקד ציערו [רבן גמליאל את רבי יהושע, במקרה הדן ביום המדויק שבו חל יום כיפור (ראו: מסכת ראש השנה, פרק ב, משניות ח-ט)] בבכורות במעשה של רבי צדוק ציערו [בחילוקי דעות נוספים שהיו בין רבן גמליאל לרבי יהושע (ראו: מסכת בכורות, דף ל"ו, עמוד א)] כאן גם ציערו [במקרה הנ"ל] בואו ונעבירו [את רבן גמליאל מתפקידו כנשיא] מי נקים עליו? נקים לרבי יהושע? בעל מעשה הוא [הרי מעורב בפרשה הוא.] נקים לרבי עקיבא? שמע יעניש אותו, שאין לו זכות אבות. אלא נקים לרבי אלעזר בן עזריה,שהוא חכם והוא עשיר והוא [דור] עשירי לעזרא. הוא חכם - שאם מקשה לו [אם מקשה לו קושיה] מתרץ לו, והוא עשיר - שאם יש לו לעבוד [לייצג,להשתדל] בבית הקיסר אף הוא ילך ויעבוד, והוא עשירי לעזרא - שיש לו זכות אבות ולא יוכל להעניש אותו. באו ואמרו לו [לרבי אלעזר בן עזריה] : נוח לאדוני שיהיה ראש ישיבה? אמר להם: אלך ואתיעץ עם אנשי ביתי. הלך והתייעץ באשתו. אמרה לו: שמא יעבירו אותך? [כפי שעשו לרבן גמליאל] אמר לה: ישתמש אדם יום אחד בכוס יקרה ולאחר תישבר. אמרה לו: אין לך לובן [בשיער]. אותו היום בן שמונה עשרה שנים היה, התרחש לו נס והפכו שמונה עשרה שורות לבנות [בשערו]. משום כך אמר רבי אלעזר בן עזריה: הרי אני "כבן" שבעים שנה, ולא "בן" שבעים.

שנו: אותו היום [שהדיחו את רבן גמליאל מנשיאותו] סילקוהו לשומר הפתח וניתנה להם רשות לתלמידים ליכנס. שהיה רבן גמליאל מכריז ואומר: כל תלמיד שאין תוכו כברו – לא יכנס לבית המדרש. אותו היום נוספו כמה ספסלים [לבית המדרש]. אמר רבי יוחנן: חלוקים בה [בשאלת הכמות] אבא יוסף בן דוסתאי ורבנן, אחד אומר: נוספו ארבע מאות ספסלים ואחד אומר: שבע מאות ספסלים. חלשה דעתו של רבן גמליאל, אמר שמא חס ושלום מנעתי תורה מישראל.הראו לו בחלומו כדים לבנים מלאים אפר. [מעירה הגמרא] ולא היא אלא לישב את דעתו, שהראו לו זאת בחלומו.

שנו: [מסכת] עדויות בו ביום [יום הדחת רבן גמליאל] נשנית, וכל מקום שאומרים [במשנה או בבריתא] "בו ביום"- אותו היום היה. ולא היתה הלכה שהיתה תלויה בבית המדרש שלא פירשוה. ואף רבן גמליאל לא מנע עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת, ששנינו (מסכת ידיים, פרק ד', משנה ד') בו ביום בא יהודה גר עמוני לפניהם בבית המדרש, אמר להם: מה אני לבוא בקהל? [לשאת בת ישראל?] אמר לו רבן גמליאל: אסור אתה לבוא בקהל, אמר לו רבי יהושע: מותר אתה לבוא בקהל. אמר לו רבן גמליאל : והלא כבר נאמר: "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה'" [דברים כג,ד] אמר לו רבי יהושע: וכי עמון ומואב במקומם הם יושבים? כבר עלה סנחריב מלך אשור ובלבל את כל האומות שנאמר: "ואסיר גבולות עמים ועתודותיהם שושתי ואוריד כביר יושבים" [ישעיהו י,יג] וכל הפורש מהרוב הוא פורש. אמר לו רבן גמליאל: והלא כבר נאמר: "ואחרי כן אשיב את שבות בני עמון נאם ה'" [ירמיהו מט,ו]- וכבר שבו. אמר לו רבי יהושע: והלא כבר נאמר: "ושבתי את שבות עמי ישראל" [עמוס ט,יד] – ועדיין לא שבו. מיד התירוהו לבוא בקהל.

אמר רבן גמליאל: הואיל וכך היה אלך ואפייסו לרבי יהושע. כאשר הגיע לביתו ראה כותלי ביתו שהם שחורים. אמר לו: מכותליי ביתך אתה ניכר שפחמי אתה.
אמר לו: אוי לו לדור שאתה פרנסו, שאין אתה יודע בצערן של תלמידי חכמים, במה הם מתפרנסים ובמה הם ניזונים. אמר לו: פגעתי בך, מחול לי. לא השגיח בו. עשה בשביל כבוד אבא, [רבן שמעון בן גמליאל] התפייס. אמרו: מי ילך ויאמר להם לחכמים. [כי התפייסו ואפשר להחזיר הסדר לקדמותו] אמר להם כובס אחד: אני אלך. שלח להם רבי יהושע לבית המדרש: מי שלובש מדים ילבש מדים, ומי שלא לובש מדים יאמר למי שלבש מדים פשוט מדיך ואני אלבשם? אמר להם רבי עקיבא לחכמים: נעלו את השערים שלא יבואו עבדי רבן גמליאל ויצערו את החכמים.
אמר רבי יהושע: מוטב שאקום ואלך אני אליהם. הלך והקיש על הדלת. אמר להם: מזה בן מזה יזה [כהן בן כהן שתפקידו להזות מים טהורים], ושאינו לא מזה ולא בן מזה יאמר למזה בן מזה: מימך מי מערה [מי מקווה פסולים לטהרה ולא מים חיים] ואפרך אפר מיקלה? [סתם אפר ולא אפר פרה אדומה] אמר לו רבי עקיבא: רבי יהושע נתפייסת? כלום עשינו [את כל מקרה ההדחה] אלא בשביל כבודך. למחר אני ואתה נשכים לפתחו. [של רבן גמליאל ונבקשו לחזור לתפקידו] אמרו: מה נעשה? [בר' אלעזר בן עזריה] נעביר אותו – הלכה היא שמעלים בקודש ואין מורידים. ידרוש חכם שבת אחת וחכם שבת אחת - יבואו לקנאה, אלא ידרוש רבן גמליאל שלוש שבתות, ורבי אלעזר בן עזריה שבת אחת.
לכן אומרים: שבת של מי היתה? – של רבי אלעזר בן עזריה היתה. ואותו תלמיד רבי שמעון בן יוחאי היה. [התלמיד ששאל את השאלה בתחילת הסיפור]
דיון
שאלות מנחות ללימוד בחברותא
 • מהו, לפי הסיפור, מוקד המתח שבין רבן גמליאל לרבי יהושע?
 • כיצד מתייחס רבי יהושע לרבן גמליאל בסצנה הראשונה?
 • מה תפקידם של התלמידים בעימות שבין רבן גמליאל לרבי יהושע?
 • מהם השיקולים המנחים את התלמידים בבואם למנות להם מנהיג חדש לבית המדרש? האם שיקולים אלו ראויים בעיניכם?
 • בית המדרש של רבן גמליאל מאופיין כבית מדרש סגור ואליטיסטי. מהי עמדת המספר ביחס לפתיחת שערי בית המדרש לכל מי שרוצה ללמוד, לאור הדיון בחלומו של רבן גמליאל? האם אכן זהו האידאל שיש לשאוף אליו, לפי המספר?
 • בחנו את המתח שבין הפנים והחוץ בסיפור: בחלל בית המדרש, בחלל ביתו של רבי יהושע, בשינוי חיצוניותו של רבי אלעזר בן עזריה, בביטוי 'אין תוכו כברו', ובחלומו של רבן גמליאל - כיצד מטעין מוטיב חוזר זה את הסיפור?
 • בחנו את הופעתם של הניגודים לבן / שחור, נקי / מלוכלך בסיפור - כיצד משמשים מוטיבים אלה את המספר בהמחשת הקונפליקטים בסיפור?
 • מהו תפקידו של פתח בית המדרש המובא בסוף הסיפור בסצנה של הכובס, ובתחילתו, מקומו של שומר הסף? האם השתנה דבר מה מהותי בפתח, כמחסום וכאפשרות כניסה?
 • כיצד מתפקדים מתחים מעמדיים בסיפור בכל הנוגע להנהגה? האם הדמויות השונות מגלות עקביות בכל הנוגע ליחסים שבין מעמד, כסף ולימוד? במה דומה ובמה שונה הסיפור הנוכחי מהסיפורים על הלל, בכל הנוגע לשאלות אלו?
 • האם המהפכה בבית המדרש הצליחה?
דף הנחיות למנחה:
הנחיות למנחה,.rtf