אמת ושקר

(ב) השקר. דע כי כאשר ישקול האדם כסף וזהב במאזנים, ומבחין בין קל לכבד – כך ישקול האדם החכם במאזנים להבין השקר והאמת. ויש חילוק בין שקר לשקר. כיצד? האומר על העץ שהוא זהב – אותו שקר ידוע הוא. האומר על נחושת קלל שהוא זהב – אותו שקר צריך הבחנה, כי יש לשניהם דמות אחד, ויש זייפנים העושים דמות הנחושת כדמות הזהב; ואז אפילו הבקיאים אינם יכולים להבחין כי אם בקושי גדול. כך עניין המחשבה: יש מפולפל ועושה סברות לקיים השקר, עד שנראה שהוא אמת. אבל החכם מבין כל אחד להבדיל בין השקר ובין האמת. וזה דבר ידוע לכל, שהשקר והאמת תכופים בלב אחד. יש אדם מזויף, אפילו שיודע בוודאי שהדבר שקר – הוא נמשך אחריו. כל שכן כשיש ראיות לצדדים לשקר, שדומה להיות אמת, שבוודאי ימשך אחר שקרו. אבל יש אדם אמיתי, ולא יעשה שקר אלא כשיש סברות לו לשקר – אז הוא נמשך אחר השקר. והחכם יכחיש הסברות של שקר בחכמתו. ויש לך לדעת, שכל אדם נמשך אחר סברותיו ואחר מידותיו: העצל יעשה כל סברותיו אחר העצלות, וכן הכעסן אחר כעסו, וכן הגאה אחר גאוותו. וכן כל המידות שבארנו, לפי המידה שיש בו הוא עושה...

(2) Concerning falsehood, you must know that just as a man weighs silver and gold on the scales and distinguishes between the light and the heavy, so should a wise man weigh utterances on scales until he is able to distinguish between truth and falsehood. And there is a great distinction between one lie and another. How is that? One who says of wood that it is gold, that lie is easily apparent. But one who says of shining copper that it is gold, that lie needs investigation, for these metals have the same appearance, and there are counterfeiters who make copper look like gold, so that even the experts can distinguish between the two only with great difficulty. So it is with the realm of thought and its expression. There is one who is very clever and proclaims all sorts of theories to establish a lie until it appears that is is the truth. But the wise man knows how to distinguish between truth and falsehood. And this is a thing known to all, that truth and falsehood are often joined together in one heart. There is the man so false that even though he knows for a certainty that a thing is false, yet he is attracted to it, and all the more so if there some evidence on both sides, so that the lie resembles the truth — then he is certainly attracted to his lie. But there is the honest man who will never deal in falsehood, except when there are many opinions to support that falsehood — then only is he drawn after the falsehood. But the wise man with his wisdom is able to refute those theories that are false. And you should know that every man is influenced in his opinions by his qualities : The lazy man will form all of his opinions in support of laziness, and the angry man will find rational support for his anger, and the arrogant person will find support for his arrogance. And thus it is with all the qualities that we have explained. According to the quality that is within him will a man act...

(א) וַיֹּ֨אמֶר ה' אֶל־שְׁמוּאֵ֗ל עַד־מָתַי֙ אַתָּה֙ מִתְאַבֵּ֣ל אֶל־שָׁא֔וּל וַאֲנִ֣י מְאַסְתִּ֔יו מִמְּלֹ֖ךְ עַל־יִשְׂרָאֵ֑ל מַלֵּ֨א קַרְנְךָ֜ שֶׁ֗מֶן וְלֵ֤ךְ אֶֽשְׁלָחֲךָ֙ אֶל־יִשַׁ֣י בֵּֽית־הַלַּחְמִ֔י כִּֽי־רָאִ֧יתִי בְּבָנָ֛יו לִ֖י מֶֽלֶךְ׃ (ב) וַיֹּ֤אמֶר שְׁמוּאֵל֙ אֵ֣יךְ אֵלֵ֔ךְ וְשָׁמַ֥ע שָׁא֖וּל וַהֲרָגָ֑נִי (ס) וַיֹּ֣אמֶר ה' עֶגְלַ֤ת בָּקָר֙ תִּקַּ֣ח בְּיָדֶ֔ךָ וְאָ֣מַרְתָּ֔ לִזְבֹּ֥חַ לַֽה' בָּֽאתִי׃ (ג) וְקָרָ֥אתָ לְיִשַׁ֖י בַּזָּ֑בַח וְאָֽנֹכִ֗י אוֹדִֽיעֲךָ֙ אֵ֣ת אֲשֶֽׁר־תַּעֲשֶׂ֔ה וּמָשַׁחְתָּ֣ לִ֔י אֵ֥ת אֲשֶׁר־אֹמַ֖ר אֵלֶֽיךָ׃

(1) And the LORD said to Samuel, “How long will you grieve over Saul, since I have rejected him as king over Israel? Fill your horn with oil and set out; I am sending you to Jesse the Bethlehemite, for I have decided on one of his sons to be king.” (2) Samuel replied, “How can I go? If Saul hears of it, he will kill me.” The LORD answered, “Take a heifer with you, and say, ‘I have come to sacrifice to the LORD.’ (3) Invite Jesse to the sacrificial feast, and then I will make known to you what you shall do; you shall anoint for Me the one I point out to you.”

אוהב שלום כיצד מלמד שיהא אדם אוהב שלום בישראל בין כל אחד ואחד כדרך שהיה אהרן אוהב שלום בין כל אחד ואחד שנא׳ (מלאכי ב) תורת אמת היתה בפיהו ועולה לא נמצא בשפתיו בשלום ובמישור הלך אתי ורבים השיב מעון (ר״מ אומר מה ת״ל ורבים השיב מעון) כשהיה אהרן מהלך בדרך פגע בו באדם רשע ונתן לו שלום למחר בקש אותו האיש לעבור עבירה אמר אוי לי היאך אשא עיני אחר כך ואראה את אהרן בושתי הימנו שנתן לי שלום נמצא אותו האיש מונע עצמו מן העבירה. וכן שני בני אדם שעשו מריבה זה עם זה הלך אהרן וישב אצל אחד מהם אמר לו בני ראה חברך מהו אומר מטרף את לבו וקורע את בגדיו אומר אוי לי היאך אשא את עיני ואראה את חברי בושתי הימנו שאני הוא שסרחתי עליו הוא יושב אצלו עד שמסיר קנאה מלבו. והולך אהרן ויושב אצל האחר וא״ל בני ראה חברך מהו אומר מטרף את לבו וקורע את בגדיו ואומר אוי לי היאך אשא את עיניו ואראה את חברי בושתי הימנו שאני הוא שסרחתי עליו הוא יושב אצלו עד שמסיר קנאה מלבו. וכשנפגשו זה בזה גפפו ונשקו זה לזה לכך נאמר (במדבר כ) ויבכו את אהרן שלשים יום כל בית ישראל:

When two people quarrelled Aharon went and sat down with one of them and said to him, "My son, know that your friend has said, 'I am ashamed before him because I have sinned against him.' " Aaron would sit with him until he had dispelled the ill feeling from his heart. Then Aaron would go and sit with the other one and say to him, "Know that your friend is saying, 'Woe is to me! How shall I raise my eyes and look at my friend? I am ashamed before him because I have sinned against him.' " Aharon would sit with him until he had dispelled the ill feeling from his heart. When the two friends later met, they embraced and kissed each other....

(טז) ופעמים שהתירו חכמים לשקר, כגון לעשות שלום בין אדם לחברו (יבמות סה ב). וכן מותר לשבח הכלה לפני החתן שהיא נאה וחסודה, ואף על פי שאינו כן (כתובות יז א). ובאושפיזא: אם בעל הבית היטיב לו, אל יאמר בפני רבים: "כמה טוב פלוני שנתארחתי בביתו! כמה כבוד גדול עשה לי!" – פן יבואו רבים שאינם מהוגנים להתארח אצלו. ועל זה נאמר (משלי כז יד): "מברך רעהו בקול גדול בבוקר השכֵים – קללה תחשב לו" (ערכין טז א).

(יז) ובמסכתא: אם שואלין לו אם שגורה בפיו הגירסא, מידת ענווה היא שיאמר "לא". ומיטה: אם שהה לבוא לבית הכנסת מפני ששימש מיטתו, ושאלוקו למה שהה – יתלה בדברים אחרים (בבא מציעא כג ב). ובכל אלו שהתירו חכמים לשנות, אם יוכל לעשות שלא ישקר הוא טוב יותר ממה שישקר. כגון אם שואלין לו: "יודע אתה מסכתא פלונית?" ישיב: "וכי אתה סבור שאני יודע?!" ואם יוכל לסלק השואל בעניין שלא ישקר – הוא טוב מאוד.

(16) But there are times when the Sages permitted one to lie, for example, in order to make peace between one man and another (Yebamoth 65b). Similarly, one may praise a bride in the presence of the bridegroom and say that she is lovely and charming, even though she really is not (Kethuboth 17a). A guest (Arakin 16a) who has been well treated by the master of the house should not to say in front of many people, "How good that man is in whose house I was a guest, how much honor he paid me," lest many come to that host who are not worthy to be his guests, and concerning this it is said, "He that blesseth his friend with a loud voice, rising early in the morning, it shall be counted as a curse to him" (Prov. 27:14).

(17) And concerning a tractate of the Talmud, if they ask him if the lesson is fluent in his mouth, modesty demands that he should say, "No." And if he should be late to the synagogue because of marital relations, and they asked him why he delayed, let him ascribe it to something else (Baba Bezi'a 23b). And in all these cases where the Sages permitted one to alter the truth, if he can manage not to lie, that is preferable to lying. For example, if he is asked, "Do you know this particular tractate of the Talmud?" he might answer, "Do you think I know it?" And if he can put off the questioner in some way so as not to lie, that would be very good.