1 א
תניא אבא בנימין אומר אלמלי נתנה רשות לעין לראות אין כל בריה יכולה לעמוד מפני המזיקין
In another baraita it was taught that Abba Binyamin says: If the eye was given permission to see, no creature would be able to withstand the abundance and ubiquity of the demons and continue to live unaffected by them.
2 ב
אמר אביי אינהו נפישי מינן וקיימי עלן כי כסלא לאוגיא
Similarly, Abaye said: They are more numerous than we are and they stand over us like mounds of earth surrounding a pit.
3 ג
אמר רב הונא כל חד וחד מינן אלפא משמאליה ורבבתא מימיניה
Rav Huna said: Each and every one of us has a thousand demons to his left and ten thousand to his right. God protects man from these demons, as it says in the verse: “A thousand may fall at your side, and ten thousand at your right hand; they will not approach you” (Psalms 91:7).
4 ד
אמר רבא האי דוחקא דהוי בכלה מנייהו הוי הני ברכי דשלהי מנייהו הני מאני דרבנן דבלו מחופיא דידהו הני כרעי דמנקפן מנייהו

Summarizing the effects of the demons, Rava said: The crowding at the kalla, the gatherings for Torah study during Elul and Adar, is from the demons; those knees that are fatigued even though one did not exert himself is from the demons; those clothes of the Sages that wear out, despite the fact that they do not engage in physical labor, is from friction with the demons; those feet that are in pain is from the demons.

5 ה
האי מאן דבעי למידע להו לייתי קיטמא נהילא ונהדר אפורייה ובצפרא חזי כי כרעי דתרנגולא האי מאן דבעי למחזינהו ליתי שלייתא דשונרתא אוכמתא בת אוכמתא בוכרתא בת בוכרתא ולקליה בנורא ולשחקיה ולימלי עיניה מניה וחזי להו ולשדייה בגובתא דפרזלא ולחתמי' בגושפנקא דפרזלא דילמא גנבי מניה ולחתום פומיה כי היכי דלא ליתזק רב ביבי בר אביי עבד הכי חזא ואתזק בעו רבנן רחמי עליה ואתסי:
One who seeks to know that the demons exist should place fine ashes around his bed, and in the morning the demons’ footprints appear like chickens’ footprints, in the ash. One who seeks to see them should take the afterbirth of a firstborn female black cat, born to a firstborn female black cat, burn it in the fire, grind it and place it in his eyes, and he will see them. He must then place the ashes in an iron tube sealed with an iron seal [gushpanka] lest the demons steal it from him, and then seal the opening so he will not be harmed. Rav Beivai bar Abaye performed this procedure, saw the demons, and was harmed. The Sages prayed for mercy on his behalf and he was healed.
6 ו
אביי מרביא ליה [אמיה] אמרא למיעל בהדיה לבית הכסא ולרביא ליה גדיא שעיר בשעיר מיחלף
Because fear of demons in bathrooms was pervasive, the Gemara relates: Abaye’s mother raised a lamb to accompany him to the bathroom. The Gemara objects: She should have raised a goat for him. The Gemara responds: A goat could be interchanged with a goat-demon. Since both the demon and the goat are called sa’ir, they were afraid to bring a goat to a place frequented by demons.
7 ז
רבא מקמי דהוי רישא מקרקשא ליה בת רב חסדא אמגוזא בלקנא בתר דמלך עבדא ליה כוותא ומנחא ליה ידא ארישיה
Before Rava became the head of the yeshiva, his wife, the daughter of Rav Ḥisda, would rattle a nut in a copper vessel for him. This was in order to fend off demons when he was in the bathroom. After he was chosen to preside as head of the yeshiva, he required an additional degree of protection, so she constructed a window for him, opposite where he would defecate, and placed her hand upon his head.
8 ח
ת"ר לא ישתה אדם מים בלילה ואם שתה דמו בראשו מפני הסכנה מאי סכנה סכנת שברירי ואם צחי מאי תקנתיה אי איכא אחרינא בהדיה ליתרייה ולימא ליה צחינא מיא ואי לא נקרקש בנכתמא אחצבא ונימא איהו לנפשיה פלניא בר פלניתא אמרה לך אימך אזדהר משברירי ברירי רירי ירי רי בכסי חיורי:
The Sages taught: A person should not drink water at night. And if he drank, his blood is upon his own head, due to the danger. The Gemara asks: What is this danger? The Gemara answers: The danger of the shavrirei, an evil spirit that rules over water. And if he is thirsty, what is his remedy? If there is another person with him, he should wake him and say to him: I thirst for water, and then he may drink. And if there is no other person with him, he should knock with the lid on the jug and say to himself: So-and-so, son of so-and-so, your mother said to you to beware of the shavrirei verirei rirei yirei rei, found in white cups. This is an incantation against the evil spirit.
9 ט
אמר אמימר אמרה לי רישתינהי דנשים כשפניות האי מאן דפגע בהו בנשים כשפניות נימא הכי חרי חמימי בדיקולא בזייא לפומייכו נשי דחרשייא קרח קרחייכי פרח פרחייכי

One who encounters witches should say this incantation: Hot feces in torn date baskets in your mouth, witches; may your hairs fall out; your crumbs scatter; your spices should scatter; the wind should carry away the fresh saffron that you witches hold.

10 י
מתני׳ מי שהיה מושלך לבור ואמר כל השומע את קולו יכתוב גט לאשתו הרי אלו יכתבו ויתנו:
MISHNA: With regard to one who was thrown into a pit and thought that he would die there, and he said that anyone who hears his voice should write a bill of divorce for his wife, and he specified his name, her name, and all relevant details, those who hear him should write this bill of divorce and give it to his wife, even though they do not see the man and do not know him.
11 יא
גמ׳ וליחוש שמא שד הוא א"ר יהודה כשראו לו דמות אדם
GEMARA: The Gemara asks: But let us be concerned that perhaps the source of the voice in the pit is a demon, as no one saw the person in the pit. Rav Yehuda says: It is referring to a case where they saw that the being in the pit has human form.
12 יב
אינהו נמי אידמויי אידמו דחזו ליה בבואה אינהו נמי אית להו בבואה דחזו ליה בבואה דבבואה ודלמא אינהו נמי אית להו א"ר חנינא לימדני יונתן בני בבואה אית להו בבואה דבבואה לית להו
The Gemara objects: Demons too can appear in human form, and therefore the fact that the being looked human is not a proof that it is not a demon. The Gemara explains: It is a case where they saw that he has a shadow [bavua]. The Gemara objects: Demons also have a shadow. The Gemara explains: It is a case where they saw that he has the shadow of a shadow. The Gemara objects: And perhaps demons too have the shadow of a shadow? Rabbi Ḥanina says: Yonatan my son taught me that demons have a shadow but they do not have the shadow of a shadow.