:רבות בנות עשו חיל Foundations of Chesed Erev Shavuot 5779 | East Hill Synagogue | Englewood, NJ
1 א

אמר רבי זעירא מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה, ולא איסור ולא היתר. ולמה נכתבה? ללמדך כמה שכר טוב לגומלי חסדים.

Rabbi Zeira says, "This scroll does not have anything in it concerned with impurity or purity nor what is forbidden and what is permitted. So why is it written? To teach us the greatness of the reward for acts of loving kindness (chasadim)."

2 ב

...אלא, להלך אחר מדותיו של הקב"ה...

דרש ר' שמלאי: תורה תחלתה גמילות חסדים, וסופה גמילות חסדים.

תחילתה גמילות חסדים דכתיב "ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם." וסופה גמילות חסדים דכתיב "ויקבר אותו בגיא."

...Rather, the meaning is that one should follow the attributes of the Holy One, Blessed be He...

Rabbi Samlai taught: With regard to the Torah, its beginning is an act of kindness and its end is an act of kindness. Its beginning is an act of kindness, as it is written: “And the Lord God made for Adam and for his wife garments of skin, and clothed them” (Genesis 3:21). And its end is an act of kindness, as it is written: “And he was buried in the valley in the land of Moab” (Deuteronomy 34:6).

3 ג

והיינו דא"ר אלעזר מאי דכתיב (מיכה ו, ח) "הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך, כי אם עשות משפט, ואהבת חסד, והצנע לכת עם אלקיך."

... ואהבת חסד זו גמילות חסדים...

And this is what Rabbi Elazar said: What is the meaning of that which is written: “It has been told you, O man, what is good, and what the Lord does require of you; only to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God” (Micah 6:8)?... “To love mercy”; this is acts of kindness. “

4 ד

וידוע שגמילות הטוב כולל שני ענינים: האחד מהם - לגמול טוב מי שאין חוק עליך כלל;

והשני - להיטיב למי שראוי לטובה יותר ממה שהוא ראוי.

Loving-kindness is practiced in two ways: First, we show kindness to those who have no claim whatever upon us;

Secondly, we are kind to those to whom it is due, in a greater measure than is due to them.

5 ה

... שדין השם יתברך עם בני אדם אמנם הוא בחסד ובטוב, לא כפי הדין הראוי עליהם, כמו שבאר ית' מדרכיו ואמר "ארך אפים ורב חסד ואמת" ואמרו רז"ל ארך אפים לצדיקי' ולרשעים. ואמר הנביא (המספר) "טוב ה' לכל":

...The judgement of G-d with people, however, is with kindness and good - not according to the judgement that befits them, as He explained (Numbers 18:30), "of great patience and much kindness and truth" - and the Rabbis, may their memory be blessed, said "'of great patience' with the righteous and the evil." And the prophet (Psalms 145:9), "Good to all is the Lord."

6 ו

וַתֹּ֤אמֶר רוּת֙: "אַל־תִּפְגְּעִי־בִ֔י לְעָזְבֵ֖ךְ לָשׁ֣וּב מֵאַחֲרָ֑יִךְ כִּ֠י אֶל־אֲשֶׁ֨ר תֵּלְכִ֜י אֵלֵ֗ךְ וּבַאֲשֶׁ֤ר תָּלִ֙ינִי֙ אָלִ֔ין עַמֵּ֣ךְ עַמִּ֔י וֵאלֹקַ֖יִךְ אֱלֹקָֽי׃ בַּאֲשֶׁ֤ר תָּמ֙וּתִי֙ אָמ֔וּת וְשָׁ֖ם אֶקָּבֵ֑ר כֹּה֩ יַעֲשֶׂ֨ה ה' לִי֙ וְכֹ֣ה יֹסִ֔יף כִּ֣י הַמָּ֔וֶת יַפְרִ֖יד בֵּינִ֥י וּבֵינֵֽךְ׃"

But Ruth replied, “Do not urge me to leave you, to turn back and not follow you. For wherever you go, I will go; wherever you lodge, I will lodge; your people shall be my people, and your God my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. Thus and more may the LORD do to me if anything but death parts me from you.”

7 ז

"רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה" - זו רות המואביה, שנכנסה תחת כנפי השכינה.

"שקר החן והבל היופי" - שהניחה אמה ואבותיה ועושרה, ובאה עם חמותה, וקיבלה כל המצוות...

...לפיכך זכתה ויצא ממנה דוד, שריווה להקב"ה בשירות ותושבחות.

“Many women have done well, but you surpass them all” - this is Ruth the Moabitess, who came under the wings of the Divine presence.

"Grace is false, beauty is illusory" - as she left her mother and her forefathers and her wealth, and came with her mother-in-law and accepted all of the commandments...

Therefore, she merited and David came from her, who gave pleasure with songs and praises to the Holy One, blessed be He.

8 ח

אלי לא תלך האשה. אלי כְּתִיב, בַּת הָיְתָה לוֹ לֶאֱלִיעֶזֶר, וְהָיָה מְחַזֵּר לִמְצֹא עִלָּה שֶׁיֹּאמַר לוֹ אַבְרָהָם לִפְנוֹת אֵלָיו לְהַשִּׂיאוֹ בִּתּוֹ, אָמַר לוֹ אַבְרָהָם בְּנִי בָרוּךְ וְאַתָּה אָרוּר וְאֵין אָרוּר מִדַּבֵּק בְּבָרוּךְ:

Eliezer had a daughter and he was endeavouring to find some reason why Abraham should say that he must appeal to him (Eliezer) that he should give his daughter in marriage to Isaac. Abraham said to him, “My son is blessed and you are subject to a curse. One who is under a curse cannot unite with one who is blessed” (Genesis Rabbah 59:9).

9 ט

ענין מגילת רות בשבועות שהיא מצות גמילת חסדים...

יש תורה שאינה של חסד, אלא הלומד תורה לשמה זו תורה של חסד ....

רק בנ"י נמשכו לקבל התורה לשמה, הגם שלא הרגישו שיהי' להם טובה, לכן זכו למתיקות של התורה.

We read Megillat Ruth on Shavuot because it teaches us about the Mitzvah of Gemilat Chasadim...

There are two types of Torah learning, and learning with pure intentions is called the Torah of Chesed.

Bnei Yisrael merited to receive the Torah because they accepted it purely, without knowing what the sweet, good rewards would be... And because they had no ulterior motives, they merited to receive goodness from it.

(loose translation.)