The Torah Commandment

(י) וַיְצַ֥ו מֹשֶׁ֖ה אוֹתָ֣ם לֵאמֹ֑ר מִקֵּ֣ץ ׀ שֶׁ֣בַע שָׁנִ֗ים בְּמֹעֵ֛ד שְׁנַ֥ת הַשְּׁמִטָּ֖ה בְּחַ֥ג הַסֻּכּֽוֹת׃ (יא) בְּב֣וֹא כָל־יִשְׂרָאֵ֗ל לֵרָאוֹת֙ אֶת־פְּנֵי֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ בַּמָּק֖וֹם אֲשֶׁ֣ר יִבְחָ֑ר תִּקְרָ֞א אֶת־הַתּוֹרָ֥ה הַזֹּ֛את נֶ֥גֶד כָּל־יִשְׂרָאֵ֖ל בְּאָזְנֵיהֶֽם׃ (יב) הַקְהֵ֣ל אֶת־הָעָ֗ם הָֽאֲנָשִׁ֤ים וְהַנָּשִׁים֙ וְהַטַּ֔ף וְגֵרְךָ֖ אֲשֶׁ֣ר בִּשְׁעָרֶ֑יךָ לְמַ֨עַן יִשְׁמְע֜וּ וּלְמַ֣עַן יִלְמְד֗וּ וְיָֽרְאוּ֙ אֶת־יְהוָ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֔ם וְשָֽׁמְר֣וּ לַעֲשׂ֔וֹת אֶת־כָּל־דִּבְרֵ֖י הַתּוֹרָ֥ה הַזֹּֽאת׃ (יג) וּבְנֵיהֶ֞ם אֲשֶׁ֣ר לֹֽא־יָדְע֗וּ יִשְׁמְעוּ֙ וְלָ֣מְד֔וּ לְיִרְאָ֖ה אֶת־יְהוָ֣ה אֱלֹהֵיכֶ֑ם כָּל־הַיָּמִ֗ים אֲשֶׁ֨ר אַתֶּ֤ם חַיִּים֙ עַל־הָ֣אֲדָמָ֔ה אֲשֶׁ֨ר אַתֶּ֜ם עֹבְרִ֧ים אֶת־הַיַּרְדֵּ֛ן שָׁ֖מָּה לְרִשְׁתָּֽהּ׃ (פ)

(10) And Moses commanded them, saying: ‘At the end of every seven years, in the set time of the year of release, in the feast of tabernacles, (11) when all Israel is come to appear before the LORD thy God in the place which He shall choose, thou shalt read this law before all Israel in their hearing. (12) Assemble the people, the men and the women and the little ones, and thy stranger that is within thy gates, that they may hear, and that they may learn, and fear the LORD your God, and observe to do all the words of this law; (13) and that their children, who have not known, may hear, and learn to fear the LORD your God, as long as ye live in the land whither ye go over the Jordan to possess it.’

The Mishnah Clarifies the Details

(ח) פרשת המלך כיצד, מוצאי יום טוב הראשון של חג, בשמיני במוצאי שביעית, עושין לו בימה של עץ בעזרה, והוא יושב עליה, שנאמר (דברים לא) מקץ שבע שנים במעד וגו'.חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנה לראש הכנסת, וראש הכנסת נותנה לסגן, והסגן נותנה לכהן גדול, וכהן גדול נותנה למלך, והמלך עומד ומקבל וקורא יושב .אגרפס המלך עמד וקבל וקרא עומד, ושבחוהו חכמים.וכשהגיע (שם יז) ללא תוכל לתת עליך איש נכרי, זלגו עיניו דמעות.אמרו לו, אל תתירא אגרפס, אחינו אתה, אחינו אתה, אחינו אתה , וקורא מתחלת (דברים א) אלה הדברים עד שמע, ושמע (שם ו), והיה אם שמע (שם יא), עשר תעשר (שם יד), כי תכלה לעשר (שם כו), ופרשת המלך (שם יז), וברכות וקללות (שם כח), עד שגומר כל הפרשה.ברכות שכהן גדול מברך אותן, המלך מברך אותן, אלא שנותן של רגלים תחת מחילת העון.

(8) The portion read by the king: How so? At the conclusion of the first day of the festival (Sukkot) in the eighth [year], at the end of the seventh year, they made a wooden platform in the Temple court, and he sits upon it, as it is said, “At the end of seven years, in the set time” etc (Deuteronomy 31:10). The sexton takes a Torah scroll and passes it to the head of the synagogue, the head of the synagogue passes it to the deputy, who passes it to the high priest, and the high priest passes it to the king and the king stands and receives it, but reads it while sitting. King Agrippa stood and received it and read standing, and the sages praised him. When he reached, “You shall not place a foreigner over you” (ibid 17:15) his eyes ran with tears. They said to him, “Fear not, Agrippas, you are our brother, you are our brother, you are our brother!” He reads from the beginning of “These are the words” (ibid 1:1) until the Shema (ibid 6:4-9), and the Shema, and “It will come to pass if you hear” (ibid 11:13-21), and “You shall surely tithe” (ibid 14:22-29), and “When you have finished tithing” (ibid 26:12-15) and the portion of the king (ibid 17:14-20) and the blessings and curses (ibid 28), until he finishes all the section. The blessings that the high priest blesses, the king recites, except that he substitutes one for the festivals instead of one for the pardon of sin.

A Debate on the Reason for Children at Hakhel

(דברים לא, יב) הקהל את העם האנשים והנשים והטף אם אנשים באים ללמוד נשים באות לשמוע טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהן
(Deuteronomy 31:12) "Assemble the people, the men and the women and the little ones". If the men come to learn, and if the women come to hear, why do the little ones come? In order to give reward for those that bring them.

(א) למען ישמעו ולמען ילמדו האנשים והנשים כי גם הן שומעות ולומדות ליראה את ה' ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו הם הטף כי ישמעו וישאלו והאבות ירגילום ויחנכו אותם כי אין הטף הזה יונקי שדים אבל הם קטני השנים הקרובים להתחנך וזה טעם ולמדו ליראה בעתיד כי למעלה אמר ולמדו ויראו אבל רבותינו אמרו (חגיגה ג) האנשים ללמוד והנשים לשמוע והטף למה בא ליתן שכר למביאיהם

(1) That they may hear, and that they may learn: [refers to] the men and the women, since [the women] also learn to fear God. And their children, who have not known, may hear, and learn (verse 13): Those are the taf ("the little ones" referred to in verse 12), as they will hear and inquire and the fathers will [help them understand] and teach them. As these taf are not suckling babes, but [rather] they are those of few years that are close to being [old enough to be] educated. And this is the explanation of "and learn to fear" - that it is in the future, as above [concerning the men and the women] it states, "and they will learn and fear" [immediately as they learn]. But our rabbis said (Hagigah 3), "'the men' to learn 'and the women' to listen 'and the taf,' why should he come? To give reward to those that bring them."

(א) האנשים. ללמוד:

(ב) והנשים. לשמוע:

(ג) והטף. למה בא, לתת שכר למביאיהם:

(1) The men: to learn.

(2) and the women: to listen.

(3) and the taf (youngsters): Why should he come? To give reward to those that bring them."

(א) למען ישמעו יבינו חכמי העם:

(ב) ולמען ילמדו ולמען ילמדו מהם הכלתי מבינים:

(ג) ויראו את ה' אלהיכם בהבינם גדלו הבא בתורתו במופתים שכליים:

(1) למען ישמעו, in order that the wise men in the congregation would understand.

(2) ולמען ילמדו, and in order that the less intelligent members of the people would learn it from them.

(3) ויראו את ה' אלוקיכם, once they have understood the greatness of Torah they will automatically revere and be in awe of its author, G’d, whose supreme intelligence they will admire.

Rambam Provides all the Halachic Details

(א) מצות עשה להקהיל כל ישראל אנשים ונשים וטף בכל מוצאי שמיטה בעלותם לרגל ולקרות באזניהם מן התורה פרשיות שהן מזרזות אותן במצות ומחזקות ידיהם בדת האמת שנאמר מקץ שבע שנים במועד שנת השמטה בחג הסכות בבוא כל ישראל לראות וגו' הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך וגו':

(ב) כל הפטור מן הראייה פטור ממצות הקהל חוץ מן הנשים והטף והערל אבל הטמא פטור ממצות הקהל שנאמר בבוא כל ישראל וזה אינו ראוי לביאה והדבר ברור שהטומטום והאנדרוגינוס חייבין שהרי הנשים חייבות:

(ג) אימתי היו קורין במוצאי יום טוב הראשון של חג הסכות שהוא תחילת ימי חולו של מועד של שנה שמינית והמלך הוא שיקרא באזניהם ובעזרת הנשים היו קורין וקורא כשהוא יושב ואם קרא מעומד הרי זה משובח מהיכן הוא קורא מתחילת חומש אלה הדברים עד סוף פרשת שמע ומדלג לוהיה אם שמוע וגו' ומדלג לעשר תעשר וקורא מעשר תעשר על הסדר עד סוף ברכות וקללות עד מלבד הברית אשר כרת אתם בחורב ופוסק:

(ד) כיצד הוא קורא תוקעין בחצוצרות בכל ירושלים כדי להקהיל את העם ומביאין בימה גדולה ושל עץ היתה ומעמידין אותה באמצע עזרת נשים והמלך עולה ויושב עליה כדי שישמעו קריאתו וכל ישראל העולים לחג מתקבצין סביביו וחזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנו לראש הכנסת וראש הכנסת נותנו לסגן וסגן לכהן גדול וכהן גדול למלך כדי להדרו ברוב בני אדם והמלך מקבלו כשהוא עומד ואם רצה ישב ופותח ורואה ומברך כדרך שמברך כל קורא בתורה בבית הכנסת וקורא הפרשיות שאמרנו עד שהוא גומר וגולל ומברך לאחריה כדרך שמברכין בבתי כנסיות ומוסיף שבע ברכות ואלו הן:רצה ה' אלהינו בעמך ישראל וכו' מודים אנחנו לך וכו' אתה בחרתנו מכל העמים וכו' עד מקדש ישראל והזמנים כדרך שמברכין בתפלה הרי שלש ברכות כמטבען רביעית מתפלל על המקדש שיעמוד וחותם בה בא"י השוכן בציון חמישית מתפלל על ישראל שתעמוד מלכותם וחותם בה הבוחר בישראל ששית מתפלל על הכהנים שירצה האל עבודתם וחותם בה בא"י מקדש הכהנים שביעית מתחנן ומתפלל בה כפי מה שהוא יכול וחותם בה הושע ה' את עמך ישראל שעמך צריכין להושע בא"י שומע תפלה:

(ה) הקריאה והברכות בלשון הקדש שנאמר תקרא את התורה הזאת בלשונה אף על פי שיש שם לועזות:

(ו) וגרים שאינן מכירין חייבין להכין לבם ולהקשיב אזנם לשמוע באימה ויראה וגילה ברעדה כיום שניתנה בו בסיני אפילו חכמים גדולים שיודעים כל התורה כולה חייבין לשמוע בכוונה גדולה יתרה ומי שאינו יכול לשמוע מכוין לבו לקריאה זו שלא קבעה הכתוב אלא לחזק דת האמת ויראה עצמו כאילו עתה נצטוה בה ומפי הגבורה שומעה שהמלך שליח הוא להשמיע דברי האל:

(ז) יום הקהל שחל להיות בשבת מאחרין אותו לאחר השבת מפני תקיעת החצוצרות והתחינות שאינן דוחין את השבת:סליקו להו הלכות חגיגה בס"ד:

(1) It is a positive commandment to assemble all of Israel - men, women and youngsters - at the end of every sabbatical year, when they come up for the pilgrimage [on Sukkot], and to read sections from the Torah in their ears; sections which enthuse them about the commandments and strengthen them in the true religion. As it is stated (Deuteronomy 31:10-12), "At the end of seven years at the time of the sabbatical year on the festival of Sukkot. When all of Israel come to appear, etc... Assemble all of the people, the men, the women and the youngsters and your stranger that is in your gates, etc."

(2) Anyone who is exempt from appearing [on the holiday] is exempt from the commandment of hakhel (assembly), except for the women and the youngsters and the uncircumcised [who are obligated]. But the impure are exempt from the commandment of hakhel, as it is stated (Ibid.), "When all of Israel come" - and this one is not fitting to come. And it is a clear matter that those of indeterminate sex and the hermaphrodites are obligated [in the commandment], since, behold, the women are obligated.

(3) When would they read? At the end of the first-day holiday of the festival of Sukkot, which is the beginning of [the festival's] intermediate days, on the eight year [of the sabbatical cycle]. And the king would be the one to read in their ears, and they would read in the women's courtyard. And he would read while sitting, but if he read while standing, behold, this is praiseworthy. From where would he read? He would read from the beginning of the [book] of Deuteronomy until the end of the Shema section (6:9) and skip to "Vehaya eem shamoa, etc." (11:13) and [then] skip to "aser te-aser" (14:22) and read from "aser te-aser" in order, until the end of the blessings and curses - until "beside the covenant which He made with them at Horev"(28:69) and stop.

(4) How would he read? They would blow trumpets in all of Jerusalem in order to assemble the people and bring a large pedestal and it was [made] of wood. And they would place it in the middle of the women's courtyard and the king would go up and sit upon it so that they could hear his reading, and all of Israel that would go up [on the festival pilgrimage] would gather around him. And the sexton of the [Temple] synagogue would take the Torah scroll and give it to the head of the synagogue, and the head of the synagogue would give it to the Assistant [High Priest], and the Assistant to the High Priest, and the High Priest to the king, in order to enhance it with the multitude of people [involved]. And the king would receive it while standing and, if he wanted, he would [then] sit, and [then he would] open and see [it] and bless in the way that every reader would bless in a synagogue. And he would read the sections that we stated, until he finishes and rolls [it] and blesses after it, in the way that we bless in synagogues. And he adds seven [other] blessings and these are them: Accept, Lord our God, Your people Israel, etc.; We thank You, etc.; You have chosen us from all of the nations, etc. until, Who has sanctified Israel and the [special] times - in the way that we bless in prayer, behold these are three blessings according to their [usual] structure; the fourth is [that] he prays for the Temple, that it should stand, and concludes it, "Blessed are You, Lord, Who dwells in Zion;" the fifth is [that] he prays for Israel, that their kingdom should stand, and concludes it, "Who chooses Israel;" the sixth is [that] he prays for the priests, that the Power should accept their service, and concludes it, "Blessed are You, Lord, Who sanctifies the priests; the seventh is that he supplicates and prays within it according to what he can, and concludes it, "Save, Lord, Your people, Israel, since Your people needs to be saved, Blessed are You, Lord, Who hears prayer."

(5) The reading and the blessings should be in the Holy Tongue, as it is stated (Deuteronomy 31:11), "and you shall read this Torah." [Implying that it be] in its language, even though there are those that speak [other] languages present.

(6) And converts who do not recognize that they are obligated to direct their hearts and to attune their ears to hear with fear and reverence and joy trembling like the day on which [Torah] was given at Sinai. Even great sages that know the Torah completely are obligated to listen with exceptionally great concentration. And one who is unable to listen should direct his heart to the reading, that Scripture is established to strengthen true faith. And he should see himself as if now he is commanded and from God he heard it, that the king is an agent to cause the words of God to be heard.

(7) When the day of hakhel falls out on Shabbat, we push it off to after Shabbat, because of the blowing of trumpets and supplications, which do not preempt the Shabbat. We have finished the laws of the holiday offering, with Heaven's help.

What Else Can We Learn From Hakhel?

כדי ליתן שכר למביאיהן. ועל זה סמכו להביא קטנים בבית הכנסת:

In order to give reward to those that bring them: And upon this, [people] have relied to bring small children to the synagogue.

(ב) וגרך. אולי יתיהד. וכאשר ישמעו ישאלו וילמדו מי שאינו חכם והבנים שהם קטנים

(2) and your stranger: Maybe he will convert to Judaism. And when they hear, the one who is not wise and the small children will ask and learn.

(ג) וזהו ג"כ טעם הקהל זה, כי נוסף על לקיחת ד' מינים אלו ביום ראשון של חג צוה ה' לעשות עוד רושם דומה לזה מקץ שבע שנים כי שנת השמטה גורם ג"כ ההקהל והשלום ע"י שלא יזרע ולא יצמיח בו ואכלו אביוני עמו כי אינו רשאי להחזיק בתבואת שנת השבע כבעל הבית, וזה בלי ספק סיבת השלום כי כל דברי ריבות נמשכין ממדת שלי שלי זה אומר כולה שלי וכל זה אינו כל כך בשנה השביעית כי בקום ועשה אין הכל שוים אבל בשב ואל תעשה הכל שוין וזה באמת ענין השלום, וכן בחג הסוכות שכל אחד יוצא מדירת קבע לדירת עראי ויושב תחת סוכת שלומו הנה ביום א' של חול המועד נצטוה המלך לעשות רושם אל השלום, וזהו ענין ההקהל כי כל זה הכנה אל התשובה וקורא לפניהם מן אלה הדברים בדברי כבושים ותוכחות,

(3) And this is also a reason for this hakhel (assembly). As in addition to the taking of these four species on the first day of the festival, God commanded to make another impression similar to it at the end of seven years. Since the seventh year also causes assembly and peace by way of one not planting and growing upon it. And the destitute of His people eat on it, since the [landowners] are not permitted to hold on to their produce on the seventh year as an owner. And without a doubt, this is is a cause of peace, since all disagreements are from the trait of "what's mine is mine" [and] "this one says, 'it is all mine.'" And this is not so [prevalent] on the seventh year, since [even if] in the positive acts, not all are equal, in the negative acts, all are equal, and this is truly the way of peace. And so [too] with the festival of Sukkot, when everyone goes out from a permanent dwelling to a temporary dwelling and sits under the 'Sukkah (hut) of His peace.' Behold, [accordingly] on the first of the intermediate days, the king was commanded to make an impression about peace and this is the matter of hakhel. As all of this is a preparation to repentance, and [so] he reads from Deuteronomy words of exhortation and rebuke.

(יב) וטעם תועלת החג הוא ידוע - למה שיגיע לאדם מן הקיבוץ ההוא מהתחדש התורה בהפעלות ההוא והתאהב בני אדם וחברם קצתם אל קצתם; וכל שכן 'מצות הקהל' אשר טעמה מפורש "למען ישמעו וגו'".

(12) The use of keeping festivals is plain. Man derives benefit from such assemblies: the emotions produced renew the attachment to religion; they lead to friendly and social intercourse among the people. This is especially the object of the commandment to gather the people together on the Feast of Tabernacles, as is plainly stated: "that they may hear, and that they may learn and fear the Lord" (Deut. 31:12).

(א) תקרא. לשון יחיד. מובן שדבר ליהושע. ומזה למדנו שהיא מצות המלך. אמנם לא דוקא מלך ממש. אלא הגדול שבישראל. ובשעה שלא היתה מלוכה היה הגדול כה״ג ומש״ה צוה גם לכהנים. אך בשעה שיש גדול מהם המצוה עליו כמו בימי יהושע: