Yisro - Hear no good, see no good, do no good
1א

(א) וַיִּשְׁמַע יִתְרוֹ כֹהֵן מִדְיָן חֹתֵן מֹשֶׁה אֵת כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה אֱלֹהִים לְמֹשֶׁה וּלְיִשְׂרָאֵל עַמּוֹ, כִּי הוֹצִיא יקוק אֶת יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרָיִם.

(1) It was heard by Jethro, the priest of Midian, Moses’father-in-law, of all that Elokim had done for Moses, and for Israel His people, how that the LORD had brought Israel out of Egypt.

2ב

Questions on the syntax and structure of the verse, and Rashi

3ג
(א) "וַיִּשְׁמַע יִתְרוֹ" - מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלק (מכילתא, זבחים קטז, א):

What report did he hear and [that brought him to] come? He heard of the splitting of the sea, and the war with Amalek.

4ד

(ו) "כִּי הוֹצִיא ה' וגו'" - זו גדולה על כולם (מכילתא):

(6) This is greater than all [of the other miracles Hashem did].
5ה
  1. (א) וישמע. מה שמועה שמע ובא, מלחמת עמלק שמע ובא, שהיא כתובה בצדו, דברי ר' יהושע.
  2. ר' אלעזר המודעי אומר, מתן תורה שמע ובא, שבשעה שנתנה תורה לישראל זעו כל מלכי האדמה בהיכליהם, ...
  3. רבי אליעזר אומר, קריעת ים סוף שמע ובא, שבשעה שנקרע ים סוף נשמע מסוף העולם ועד סופו,....
6ו

Sforno Shemos 18:1

(א) וישמע יתרו. הנה השמיעה תאמר על הדבר הבלתי הוה בזמן המסופר. כי אמנם על הדבר ההוה אז תפול ראיה לרחוק ולקרוב, כענין וירא יעקב כי יש שבר במצרים (בראשית מב, א), וירא בלק (במדבר כב, ב), וראו כל עמי הארץ (דברים כח, י). ובהיות שיציאת ישראל ממצרים היתה אז דבר

הוה, לפיכך אמרו ז"ל מה שמועה שמע קריעת ים סוף ומלחמת עמלק, מפני ששתי אלה כבר עברו אז

7ז

(א) כבר - נחלקו רבותינו (מכילתא כאן, זבחים קטז א): בפרשה הזאת. יש מהם אומרים כי קודם מתן תורה בא יתרו כסדר הפרשיות, ויש מהן שאמרו שאחר מתן תורה בא. וזה ודאי יסתייע מן הכתוב ..... ואם כן נצטרך טעם למה מקדים הפרשה הזאת לכותבה בכאן. .... והקרוב אלי לתפוש סדר התורה שבא קודם מתן תורה בהיותם ברפידים, כמו שאמרו במכילתא (כאן): רבי יהושע אומר מלחמת עמלק שמע ובא, שהיא כתובה בצדו, ונסע עמהם מרפידים אל הר סיני. והכתוב (פסוק ה): שאמר אל המדבר אשר הוא חונה שם הר האלוהים, ענינו כי היה הר סיני בדרך מדין קרוב משם, ... למשה ולישראל עמו - הנפלאות שעשה למשה, שעשה עמו חסד וטובה שיבא אל פרעה תמיד ולא יפחד ממנו ויביא עליו המכות עד שיצאו ממצרים הוא והעם עמו, והוא כמלך עליהם. ור"א אמר, למשה ולישראל, בעבור משה וישראל, והטעם על המכות וטביעת פרעה. וכן נראה מדעת רבותינו שאמרו (במכילתא כאן): שקול משה כישראל וישראל כמשה: וטעם אשר עשה אלוהים, כי הוציא ה' - הזכיר אלוהים, השם שהיה יתרו יודע מלפנים, וכי הוציא ה', בשמו הגדול, שנודע עתה על ידי משה שבו נעשו האותות:

8ח


The ability to choose

Yisro is inspired and acts -Som Derech, Shemos

9ט

(י) מִי חָכָם וְיָבֵן אֵלֶּה נָבוֹן וְיֵדָעֵם כִּי יְשָׁרִים דַּרְכֵי יקוק וְצַדִּקִים יֵלְכוּ בָם וּפֹשְׁעִים יִכָּשְׁלוּ בָם.

(10) Whos is wise, let him understand these things, Who is prudent, let him know them. For the ways of the LORD are right, And the just do walk in them; But transgressors do stumble therein.

10י

Impact on Yisro

From kriyas yam to Amalek-Nesivos Sholom

11יא

Yisro's Test of Moshe

Bain Adam Lamakom vs Bain Adam Lachaveiro-Reb Shimshon Pinkus

12יב

(ג) שוב מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי א"ל גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת דחפו באמת הבנין שבידו בא לפני הלל גייריה אמר לו דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא זיל גמור.

(3) Another time a non-Jew came before Shammai and said, "I will convert if you can teach me the entire Torah while I stand on one foot." Shammai pushed the non-Jews aside with the ruler that was in his hand. The non-Jew came before Hillel and Hillel converted him saying, "What is hateful to you, do not do to your neighbor, that is the entire Torah, the rest is just commentary, now go and study."

13יג

Rashi

דעלך סני לחברך לא תעביד - ריעך וריע אביך אל תעזוב (משלי כז ( זה הקדוש ברוך הוא, אל תעבור על דבריו שהרי עליך שנאוי שיעבור חבירך על דבריך

Your friend and your parents friend, don't abandon. This is Hashem. Do not transgress his words, just as it is hateful to you when your friend does it.14יד

Lessons of Yisro

  1. Spiritual and physical liberation
  2. Deeper Aspect of Hearing

B'air Moshe

15טו

Zohar Shemos

וישמע יתרו וגו' וכי יתרו שמע וכל עלמא לא שמעו והא כתיב (שמות טו) שמעו עמים ירגזון, אלא כל עלמא שמעו ולא אתברו והאי שמע ואתבר [דף סח עמוד ב] ואתכפיא מקמיה דקודשא בריך הוא

ואתקרב לדחלתיה

Did only Jethro heard, while the rest of the world did not hear? Is it not written, "The people shall hear, and be afraid" (Shemot 15:14)? HE ANSWERS, Indeed, the whole world did hear, but they were not broken. But he heard, and was broken and yielded before the Holy One, blessed be He, and was brought near to fearing Him.

16טז

(ב) יקוק שָׁמַעְתִּי שִׁמְעֲךָ יָרֵאתִי יקוק

(2) O LORD, I have heard the report of Thee, and am afraid; O LORD,