פרשת דברים תש"ז - מעשה המרגלים
גיליון זה הוא המשך גיליון דברים תש"ו, שעסק אף הוא בפרשת המרגלים. עיין שם!
א. למיקומה של פרשתנו
על קטע זה הקשה המלבי"ם:
למה דילג משה רבנו על כל החטאים שחטאו במדבר ובחר מכולם בחטא המרגלים?
*
נסה לענות לשאלתו ולהסביר את מקום פרשת המרגלים ואת תפקידה במסגרת פרשת דברים.
ב. השוואת פרשתנו למקור בבמדבר
השוה את פרשתנו (כ"ב-מ"ו) לבמדבר י"ג!
1. ר' דוד הופמן, בפירושו לספר דברים קובע, שיש להסביר את הסתירות המדומות ואת ההבדלים החשובים בין שני המקומות האלה מתוך העובדה, "שמשה רבנו מדבר שם (בבמדבר) כהיסטוריון, וכאן כמוכיח". הסבר את ההבדלים החשובים בין שני המקומות מתוך הבדל עקרוני זה!
ד"ה שלח: ... והנראה אלי לפי פשט הכתוב, כי לא הזכיר השם למשה שאלתם ששאלו לשלוח מרגלים, ולא הסכמת משה עמהם, שאילו היה כן, היה הכתוב מספר בכאן "ויקרבו בני ישראל אל משה ויאמרו נשלחה אנשים לפנינו" וגו' "וייטב הדבר בעיני משה", ואחר כך היה כותב "וידבר ה' אל משה לאמר שלח לך אנשים כאשר דיברו אליך איש אחד" וגו'. אבל היה העניין כך, ששאלו ישראל השליחות וייטב הדבר בעיני משה, ואחר כך בא הדיבור אל משה כשאר הדברות ואמר לו סתם "שלח לך אנשים", וזה טעם "ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל", כי הוא מדבר בעניין חדש, לא סופר בו כלל. והיה כל זה, כי ה' חפץ למען צדקו, שתהיה השליחות במצוותו ושתהיה בכל שבטיהם ובגדוליהם, למען יינצלו. וכן נראה עוד שהם שאלו ממשה "נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ" (דברים א' כ"ב), והוא חיפוש בדרכים ובעניין הכיבוש מלשון "חפר אוכל" (איוב ל"ט כ"ט), וזה טעם "לפנינו" שילכו הם אחריהם על דרכם, כלשון "וארון ברית ה' נוסע לפניהם" (לעיל י' ל"ג). אבל השם ציוה "ויתורו את ארץ כנען", והוא כטעם ברירה, כבאים לקנות דבר, מלשון "לבד מאנשי התרים והסוחרים" (דה"י ב' ט' י"ד), וכן "אל הארץ אשר תרתי להם" (יחזקאל כ' ו'), וכן "לתור להם מנוחה" (לעיל י' ג'). ועל כן ציוה אותן משה לפרוט "הטובה היא אם רעה" וגו' "השמנה היא אם רזה" וגו', והכל לשמחם, כי צבי היא לכל הארצות, ויעלו בה בחפץ גדול. והנה נאמר כאן העניין בסתם, כי כן היה, אבל במשנה תורה הזכיר להם משה כל הדברים מתחילתן, להגיד להם פשעם, כי חטאו במה שביקשו ושאלו הם עצמם...
'''Send for you men''' — ''According to your own judgment. I do not command you; if you wish, send. – Because Israel came up and said: "Let us send up men before us," as it is stated (Deut. 1:22) "And you approached me, all of you" etc. Moses, however, consulted the ''Shekhina.'' He [Hashem] said: I told them [the Land] was good, as it is stated (Ex. 3:17): "I shall bring you up out of the affliction of Egypt to a good land." By their life! I shall give them room for error with the matter of the spies, in order that they may not inherit it.'' – The words of Rashi, from an ''aggadah.'' Now we should ask: If so, Moses himself sinned in this matter, as it is stated (Deut. 1:23): "And I approved of the matter." And why did he say to them about the Land: "Is it good or bad?" (v. 19), since he has been told beforehand that it is good and wide-stretched? Furthermore, what did the spies do [bad]? For Moses told them (v. 18): "And look at the Land, how is it, and at the people that dwell upon it: Is it strong or weak? Is it few-numbered or many-numbered?" And he said to them about the cities (v. 19): "[Do they dwell] outdoors or in fortifications?" So, no matter what, they were obliged to answer him on what he ordered them; what then is their crime and what is their fault when they said to him (v. 28): "Alas! for the people is fierce, and the cities are fortified [and] big"? Did he send them in order that they testify to him falsehood? Do not think that their crime was their saying "A land that consumes its dwellers" (v. 32) alone; for even before they would say that, the quarrel of Caleb with them took place. Also, it is stated (Deut. 1:28): "Our brethren have melted our hearts, saying, 'A people too great and too high for us' " etc., and here it is stated (below, 14:3): "...to fall by the sword, our women and little children will be taken captive." But even Moses our master said to their descendants similar things, and exaggerated to them about the strength of the people and the fortifications of their cities and the power of the giants, much farther than what the spies told their forefathers, as it is stated (Deut. 9:1-2): "Listen, O Israel! You are crossing today the Jordan, to enter and inherit nations greater and more powerfull than you, cities great and fortified in the heavens, a nation great and high, decendants of giants, of whom you know and have heard: who can stand up before descendants of a giant?" Now if the crime of the spies and their sin was in this manner, who would he dissuade their descendants as the spies have dissuaded their forefathers? Furthermore: What was the reason of Moses our master in this mission? If the Land is good and the people weak – then [all is] well; and if it is bad or the people are strong, does he intend turning them back to Egypt? But the resolution of the matter is thus: Israel spoke in the manner of all who enter to wage war in a foreign land, who usually send men before them to study the ways and the entrances to the cities; and when they return, the seekers go at the front of the army to show them the ways, in the manner that it is stated (Jud. 1:24): "Show us please the entrance to the city," and they advise them what city to fight first and from what side it is easier to conquer the land. Thus they have explicitly said (Deut. 1:22): "And they shall return to us word, the way through which we shall ascend and the cities" etc.; i.e., the cities which we shall enter first, from where we shall enter the entire land; and this is proper counsel for all conquerors of lands. Furthermore, so too did Moses himself do, as it is stated (below, 21:32): "And Moses sent to spy out Ya`zer," and similarly by Yehoshua bin-Nun (Josh. 2:1): "Two men as spies." Therefore Moses approved; because Scripture will not rely in any of its deeds upon a miracle, but will command the warriors to arm and guard and conceal themselves, as Scripture appears in the war of the Ay (Ibid., 8:2) which took place according to Hashem's word, and in many places. Then Moses consulted the ''Shekhina'' and Hashem gave him permission and said to him: "Send for you men and they shall seek the Land of Canaan, and let them study it and tell you, and according to them you shall take counsel about the conquest." Now Moses said to them (v. 17): "Ascend thus through the Negev," meaning: Go up this way through the Negev so as to study the people that dwell in the land of the Negev, from the side where israel was, is it strong and they would need for their purpose to guard themselves very much and arm themselves. Similarly the cities, if they are fortified then the [enemy] may entrench themselves therein and they would need to build a rampart and siege-walls, or they may enter from another side. He told them further to study the land itself whether it is good or bad, because if it is bad, they would conquer first some other places, for they were seeking out the Emorite mountain from the side of Hebron; for even Joshua didn't conquer them all. This is the meaning of the verse (19): "And how is the land that they dwell therein?" – about the people that dwelled in the Negev. It is also possible that Moses, because he knew that [the Land] was fat and good, as he has been told (Ex. 3:8): "...to a good and wide-stretched land" etc., therefore he ordered them to pay attention to learn about that, in order that they may tell the People, who would rejoice and renew their strength to go up there happily. Therefore he told them (v. 20): "And you shall be strong and take from the fruit of the Land," in order that they see in their own eyes the praise of the Land. It is well-known that Egypt is not very far from Hebron, only a seven-day walking distance, and the Land of Canaan reaches on its border near Egypt; it is impossible that those dwelling in Egypt didn't know about the Land of Canaan whether it was good or bad. But the intention of Moses was to study the way in which he should ascend and the cities which he should conquer first, as I have explained. Indeed, Israel in the land of Egypt were slaves [doing] punitive service, neither knowing nor understanding [such matters]; therefore Moses wanted the [spies] to tell them all about the Land, to gladden them with its virtues, for he knew all about them. What appears to me from the language of Scripture is, that Moses did not consult the ''Shekhina.'' Rather, this is the meaning of "Send for you": They agreed to send seekers. Now the custom was to send "two men as spies in secret (saying)" (Josh. 2:1), and that they should send from their lower ranks. But Hashem who knows future events commanded him to send one man per every tribe of Israel, and that they be the chieftains among them, because Hashem wished all the leaders to be involved equally in the matter, perhaps they shall reckon and return to Hashem; and if not, may the [evil] decree [apply] equally to the entire People. This is the meaning of "according to the word of God" (v. 3), that they be – at Hashem's order – chieftains and leaders of the Children of Israel. And what appears to me according to the plain meaning of Scripture is, that Hashem did not mention to Moses their request that they requested to send spies nor the consent of Moses to their request, for if it was thus, Scripture would have recounted here: "And the Children of Israel approached Moses and said: 'Let us send men before us' etc. And Moses approved," and afterwards it would state: "And God said to Moses, saying: Send for you men as they said unto you, one man" etc. But the matter was thus: Israel requested the mssion, Moses approved, and then the Word came to Moses like the other Commandments, and He said to him simply: "Send for you men." This is the meaning of the words: "...and they shall reconnoiter the Land of Canaan that I am giving to the Children of Israel," for He is speaking of a new matter which has not been discussed before. And all this transpired so, because Hashem wished for the sake of His justice that the mission be at His commandment, and that all their tribes and leaders be involved, in order that they may be saved. It also appears furthermore that they requested from Moses: "Let us send men before us and let them unearth the Land for us" (Deut. 1:22), which is the searching among the roads and about the purpose of conquest, from a similar phrase as "unearthed food" (Job 39:29). This is the meaning of "before us," that they shall go after them on their [the spies'] way, similar to the phrase (above, 10:33): "And the ark of the covenant of God travelled before them." But Hashem commanded "...and they shall seek out the Land of Canaan," which is similar to the meaning of "choice," like those who wish to buy something, from the phrase: "Besides the men who seek out and the merchants" (2 Chron. 9:14) and so too: "...to the Land that I have sought out for them" (Ezek. 20:6), and so too: "...to seek out a resting place for them" (above, 10:3). Therefore Moses commanded them to spell out "whether it is good or bad" etc., "is it fat or lean" etc, and all this to gladden them, for "it is the choicest of all lands" (Ezek. 20:6) so that they ascend unto it with great desire. Now the matter was stated here briefly, for so it was. But in the Duplicate Torah [the Hummash of Devarim] Moses mentioned to them all the details from the beginning, to tell them their crime, for they have sinned in their requesting and asking [this] of their own accord. But according to our Rabbis, they sinned by saying: "Let us send men before us," because they saw the salvation of Hashem which he was performing for them regularly, and they ought to go after the cloud to wherever the Spirit will be there to go. Moses acquiesced to them to satisfy their desire, and "I approved of the matter" (Deut. 1:23) would mean that I forbore your evil and instructed to do it. And Hashem commanded him to send one man per the tribe of his ancestors etc., similar to what is stated in Samuel (1 Sam. 8:7): "Listen to the People to all that they say to you; for it is not you that they have rejected, but it is Me that they have rejected from reigning over them." Now these men were not specified by names according to the Word of Hashem as they were with the Recountings (above, 1:5-15) and the Allotment of the Land (below, 34:19-28); for with the Commandment of God – no mishap may befall its followers, and the keeper of a Commandment shall know no evil outcome; but He, may He be blessed, commanded Moses: "One man per the tribe of his ancestors you shall send" etc., and that they be chieftains; and Moses, of his own accord, selected these ones and sent them, and they caused their own souls evil.
ד"ה ותשובו ותבכו לפני ה': לא הזכיר שם הכתוב הבכי הזה, שאין צורך להזכירו. אבל משה הזכיר זה עתה, לשבח כי ניחמו על חטאתם. ולהגיד להם שהיה העוון ההוא גדול מנשוא, כי באה עליו השבועה הגדולה, וגזר דין שיש עמו שבועה אינו נקרע (ראש השנה י"ח ע"א).
א. האם מסכימה דעתו של הרמב"ן לדעת ר' דוד הופמן הנ"ל או לא?
"שְׁלַח לְךָ אֲנָשִׁים וְיָתֻרוּ אֶת אֶרֶץ כְּנַעַן אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ אֶחָד אִישׁ אֶחָד לְמַטֵּה אֲבֹתָיו תִּשְׁלָחוּ כֹּל נָשִׂיא בָהֶם"
’Send thou men, that they may spy out the land of Canaan, which I give unto the children of Israel; of every tribe of their fathers shall ye send a man, every one a prince among them.’
"וַתִּקְרְבוּן אֵלַי כֻּלְּכֶם וַתֹּאמְרוּ נִשְׁלְחָה אֲנָשִׁים לְפָנֵינוּ וְיַחְפְּרוּ לָנוּ אֶת הָאָרֶץ וְיָשִׁבוּ אֹתָנוּ דָּבָר אֶת הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר נַעֲלֶה בָּהּ וְאֵת הֶעָרִים אֲשֶׁר נָבֹא אֲלֵיהֶן"
And ye came near unto me every one of you, and said: ‘Let us send men before us, that they may search the land for us, and bring us back word of the way by which we must go up, and the cities unto which we shall come.’
ד"ה ואביכן התל בי: זה היה אמת, ואם לא סיפרוֹ הכתוב מתחילה, וכן אמר לו "ותחלף את משכורתי עשרת מונים" (להלן פסוק מ"א), וכזה במקומות רבים בתורה. ובפרשה הזאת למעלה לא סיפר שנתנה לאה את הדודאים לרחל.
ד"ה אשר ראינו: ...והכתוב לא סיפר זה שם, או מפני שהדבר ידוע בטבע, כי יתחנן אדם לאחיו בבואו לידם להרע לו, וישביעם בחיי אביהם, ויעשה כל אשר יוכל להציל נפשו ממות, או שירצה הכתוב לקצר בסורחנם, או מדרך הכתובים שמקצרים במקום אחד ומאריכים בו במקום אחר. והנה ראובן ענה להם, שכבר אמרתי אליכם בשעת מעשה שלא תחטאו בו כי ילד הוא, ומפני נערותו חטא לכם, וראוי לכם להעביר על חטאות נעוריו, ועתה גם דמו, עם האכזריות אשר אתם אומרים, הנה נדרש. או יהיה פירוש גם דמו, אף על פי שלא הרגתם אותו ידרוש השם מכם דמו, ונחשב לכם כאילו שפכתם דמו בהיותו נמכר לעבד עולם, כי ייתכן שמת בעבור היותו ילד שעשועים ולא ניסה לעבוד. ורבותינו דרשו (בראשית רבה צ"א ח') דמו ודם הזקן.
Manasseh was twelve years old when he began to reign; and he reigned five and fifty years in Jerusalem; and his mother’s name was Hephzi-bah. And he did that which was evil in the sight of the LORD, after the abominations of the nations, whom the LORD cast out before the children of Israel. For he built again the high places which Hezekiah his father had destroyed; and he reared up altars for Baal, and made an Asherah, as did Ahab king of Israel, and worshipped all the host of heaven, and served them. And he built altars in the house of the LORD, whereof the LORD said: ‘In Jerusalem will I put My name.’ And he built altars for all the host of heaven in the two courts of the house of the LORD. And he made his son to pass through the fire, and practised soothsaying, and used enchantments, and appointed them that divined by a ghost or a familiar spirit: he wrought much evil in the sight of the LORD, to provoke Him. And he set the graven image of Asherah, that he had made, in the house of which the LORD said to David and to Solomon his son: ‘In this house, and in Jerusalem, which I have chosen out of all the tribes of Israel, will I put My name for ever; neither will I cause the feet of Israel to wander any more out of the land which I gave their fathers; if only they will observe to do according to all that I have commanded them, and according to all the law that My servant Moses commanded them.’ But they hearkened not; and Manasseh seduced them to do that which is evil more than did the nations, whom the LORD destroyed before the children of Israel. And the LORD spoke by His servants the prophets, saying: ’Because Manasseh king of Judah hath done these abominations, and hath done wickedly above all that the Amorites did, that were before him, and hath made Judah also to sin with his idols; therefore thus saith the LORD, the God of Israel: Behold, I bring such evil upon Jerusalem and Judah, that whosoever heareth of it, both his ears shall tingle. And I will stretch over Jerusalem the line of Samaria, and the plummet of the house of Ahab; and I will wipe Jerusalem as a man wipeth a dish, wiping it and turning it upside down. And I will cast off the remnant of Mine inheritance, and deliver them into the hand of their enemies; and they shall become a prey and a spoil to all their enemies; because they have done that which is evil in My sight, and have provoked Me, since the day their fathers came forth out of Egypt, even unto this day.’ Moreover Manasseh shed innocent blood very much, till he had filled Jerusalem from one end to another; beside his sin wherewith he made Judah to sin, in doing that which was evil in the sight of the LORD. Now the rest of the acts of Manasseh, and all that he did, and his sin that he sinned, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah? And Manasseh slept with his fathers, and was buried in the garden of his own house, in the garden of Uzza; and Amon his son reigned in his stead. Amon was twenty and two years old when he began to reign; and he reigned two years in Jerusalem; and his mother’s name was Meshullemeth the daughter of Haruz of Jotbah. And he did that which was evil in the sight of the LORD, as did Manasseh his father. And he walked in all the way that his father walked in, and served the idols that his father served, and worshipped them. And he forsook the LORD, the God of his fathers, and walked not in the way of the LORD. And the servants of Amon conspired against him, and put the king to death in his own house. But the people of the land slew all them that had conspired against king Amon; and the people of the land made Josiah his son king in his stead. Now the rest of the acts of Amon which he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah? And he was buried in his sepulchre in the garden of Uzza; and Josiah his son reigned in his stead.
במה דומים שני המקומות ההם למקומנו, ומהי שיטת הרמב"ן ביישוב קושיות כאלה בכלל?
הסבר את סיבת ההבדל בין:
"אִם אַתֶּם תָּבֹאוּ... כִּי אִם כָּלֵב בֶּן יְפֻנֶּה וִיהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן"
surely ye shall not come into the land, concerning which I lifted up My hand that I would make you dwell therein, save Caleb the son of Jephunneh, and Joshua the son of Nun.
"...זוּלָתִי כָּלֵב בֶּן יְפֻנֶּה הוּא יִרְאֶנָּה..."
save Caleb the son of Jephunneh, he shall see it; and to him will I give the land that he hath trodden upon, and to his children; because he hath wholly followed the LORD.’
"וְטַפְּכֶם אֲשֶׁר אֲמַרְתֶּם לָבַז יִהְיֶה וְהֵבֵיאתִי אֹתָם..."
But your little ones, that ye said would be a prey, them will I bring in, and they shall know the land which ye have rejected.
"וְטַפְּכֶם אֲשֶׁר אֲמַרְתֶּם לָבַז יִהְיֶה וּבְנֵיכֶם אֲשֶׁר לֹא יָדְעוּ הַיּוֹם טוֹב וָרָע הֵמָּה יָבֹאוּ שָׁמָּה וְלָהֶם אֶתְּנֶנָּה וְהֵם יִירָשׁוּהָ"
Moreover your little ones, that ye said should be a prey, and your children, that this day have no knowledge of good or evil, they shall go in thither, and unto them will I give it, and they shall possess it.
ג. שאלות ודיוקים ברש"י
ד"ה את הדרך אשר נעלה בה: אין דרך שאין בה עקמימות.
את הדרך אשר נעלה בה BY WHAT WAY WE MUST GO UP — you will rarely find a road in which there is not some zigzag course (Sifrei Devarim 20:4).
**
מה רצה לתקן בהוסיפו דבריו אלה?
2) פסוק כ"ב
ד"ה ואת הערים: תחילה לכבוש.
מה קשה לו?
ד"ה ויורידו אלינו: מגיד שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות.
ויורדו אלינו AND THEY BROUGHT IT DOWN TO US — This tells us that the land of Israel is situated higher than all other countries (Sifrei Devarim 23:2).
**
** השוה: רש"י, בראשית מ"ה ט':
עלו אל אבי: ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות.
**
ויורדו אלינו AND THEY BROUGHT IT DOWN TO US — This tells us that the land of Israel is situated higher than all other countries (Sifrei Devarim 23:2).
בעל דברי דוד, מקשה:
למה נאמרה כאן המילה "מגיד", ולא אמרהּ רש"י בבראשית שם?
נסה לענות על שאלתו.
ד"ה ויאמרו טובה הארץ: (שם) מי הם שאמרו טובתה? יהושע וכלב.
ויאמרו טובה הארץ AND THEY SAID, THE LAND IS GOOD — Who were they who spoke of it being good? Joshua and Caleb (Sifrei Devarim 23:3).
*
* השוה: רש"י, במדבר פרק י"ג פסוק כ"ז:
ד"ה זבת חלב ודבש: (במדרש רבה) כל דבר שקר שאין אומרים בו קצת אמת בתחלתו אין מתקיים בסופו.
*
זבת חלב ודבש [WE CAME INTO THE LAND … AND SURELY] IT FLOWETH WITH MILK AND HONEY — They stated this because no fabricated statement in which one does not say at least some true words at first can in the end be maintained (Sotah 35a).
לכאורה נראים דברי רש"י כאן סותרים דבריו שם. נסה לישב הסתירה בשתי דרכים!
ד"ה ובמדבר אשר ראית: מוסב על מקרא שלמעלה הימנו, ככל אשר עשה אתכם במצרים ועשה אף במדבר אשר ראית כי נשאך וגו'.
ובמדבר אשר ראית — This is to be connected with the verse preceding: "according to all that He did for you in Egypt" "and" which He also did "in the wilderness, where thou hast seen how that [the Lord thy God] bore thee, etc.
ד"ה לא תעלו: לא עלייה תהא לכם אלא ירידה.
לא תעלו “GO NOT UP” — There will be no “ascent” for you, but only a descent (defeat) (cf. Rashi on Numbers 16:12 and Numbers Rabbah 17:3).
*
ולא ידעתי מי הכריחו לומר כן, ולמה לא תהיה זו אזהרה כמשמעו, שהם כיוונו לעלות ההרה, וה' הזהירם שלא יעלו?
נסה לתרץ את קושייתו.
**
ב. המדרש המובא ברש"י כאן רואה בפסוק דו-משמעות: הוראה שנייה המסתתרת מאחורי מובנן המשמעותי של המילים, והממלאת אותן תוכן עמוק יותר. היכן מצינו ברש"י עוד מדרשים ההולכים בדרך דרשנית זו?
ד"ה כאשר תעשינה הדבורים: מה הדבורה הזאת, כשהיא מכה את האדם - מיד מתה, אף הם, כשהיו נוגעים בכם - מיד מתים.
כאשר תעשינה הדברים [AND THEY PURSUED YOU] AS BEES DO — Just as a bee when it stings a person it dies immediately, similarly they (the Amorites): when they attacked you they died immediately (Numbers Rabbah 17:3).
ויש להקשות: מנא ליה דכך הוא, ושמא מדמי להו לדבורים לריבויים, שהיו הרודפים אחריהם רבים כדבורים הרודפים אחרי האיש
"סַבּוּנִי כִדְבוֹרִים דֹּעֲכוּ כְּאֵשׁ קוֹצִים בְּשֵׁם ה' כִּי אֲמִילַם"
They compass me about like bees; They are quenched as the fire of thorns; Verily, in the name of the LORD I will cut them off.
נסה לישב דברי רש"י!
ד"ה שמע ה' בקולכם: כביכול עשיתם מידת רחמיו כאילו אכזרי.
And ye returned and wept before the LORD; but the LORD hearkened not to your voice, nor gave ear unto you.