פרשת שמיני תש"ח - מות בני אהרן
גיליון זה הוא המשך גיליון שמיני תש"ז, עיין שם בייחוד שאלה א'.
א. "אשר לא צוה אותם"
"וַיִּקְחוּ בְנֵי אַהֲרֹן נָדָב וַאֲבִיהוּא אִישׁ מַחְתָּתוֹ וַיִּתְּנוּ בָהֵן אֵשׁ וַיָּשִׂימוּ עָלֶיהָ קְטֹרֶת וַיַּקְרִיבוּ לִפְנֵי ה' אֵשׁ זָרָה אֲשֶׁר לֹא צִוָּה אֹתָם"
And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took each of them his censer, and put fire therein, and laid incense thereon, and offered strange fire before the LORD, which He had not commanded them.
ד"ה אשר לא צוה: אין לומר לא ציוה להביא אש זרה וגם לא ציוה שלא להביאו, אלא פירש אשר ציווי של לא ציוה אותם. וכן: לכל צבא השמים אשר לא צויתי.
אמרי נעם:
ד"ה אשר לא צוה: סרס המקרא ודרשהו: אשר ציוה אותם לא תקריבו, ומשמע אשר לא ציוה לשון אזהרה, וכן נאמר (דברים י"ז י"ג) "וילך ויעבוד אלוהים אחרים... או לכל צבא השמים אשר לא צויתי" – אשר ציויתי לא תעבדו. והעולם שאינם יודעים סירוס המקרא הזה מקשים: והלא כמובן לא ציוה להם שלא להקריב אש זרה, וכיוון שלא הוזהרו – למה נענשו? ולא הבינו המקשים סירוס הפסוק.
שם עולם:
ד"ה אשר לא צוה אותם: מתוך גנותם בא לידי שבחם: רק אשר לא ציוה אותם, אבל לא אשר ציוה אותם לא!
ר' שמשון רפאל הירש, (תרגום מפירושו בגרמנית):
אשר לא צוה אותם: ...אפילו אם לא היו אסורים פרטי ההקרבה וההקטרה הזו, וכן אולי לא היו המקריבים אסורים בהקרבה באותו יום – דיו העדר הציווי ("אשר לא צוה אותם") על ההקרבה להפכה לאיסור גמור. אין דבר, אין פרט בכל פרשת הקרבנות, שרשאי המקריב לטפל בו על פי טעמו הסובייקטיבי: אפילו קרבנות נדבה – חובה עליהן להיותן נשמרות ונעשות בכל הגדרים והסדרים החלים עליהם. קרבת אלוקים שהאדם רוצה להגיע עדיה בהקריבו קרבן, תושג רק על ידי ההקשבה לקול אלוקים, על ידי עשיית רצונו וקבלת עול מלכותו. זוהי אחת הנקודות שבהן יהדות ועכו"מיות מתנגדות זו לזו ניגוד גמור. העכו"מיות שואפת על ידי קרבנותיה להפעיל את האלוקות, שתסייע לאדם להשיג מאווייו. קרבנו של היהודי משמעותו, שעם קרבנו יקריב היהודי את עצמו לעמוד לשרת לפני ה', לשעבד רצונו לרצון קונו. לפיכך כל הקרבנות אינן אלא נוסחאות של דרישות אלוקיות אשר המקריב מקבלן על עצמו בהקריבו קרבנו, על מנת שתהיינה נר לרגליו בדרך חייו. קרבנות שאדם בודה מלבו הם לפי זה ממיתים את האמת, שתעודתה לפרוש ממשלתה על האדם באמצעות הקרבן, בעוד שהקרבנות שבדו מלבם בני אדם מושיבים לכסא את הסובייקטיביזם השרירותי בשטח אשר רק הציות והמשמעת להקב"ה יכירם מקומם... לא בדרכי פולחן חדישים לפי האופנה (במקור Erfindungen gottesdienstlicher Novitaeten), כי אם בהגשמת רצון בוראו הנאמר בתורתו יצדק הכהן בפעולתו.
1. שתי דעות לארבעת המפרשים הנ"ל בהבנת המילים "אשר לא צוה אותם" – מהן דעותיהם ומה ההבדל העקרוני ביניהם?
2. עיין רש"י, דברים י"ז ג':
ד"ה אשר לא צויתי: לעבדם.
לאיזו משתי הדעות הנ"ל הוא נוטה בפירושו שם?
3. הסבר מהו חטא נדב ואביהו לדעת הירש!
4. השווה את דעתו לדעות שהובאו בגיליון שמיני תש"ז שאלה א' בטעם מיתת נדב ואביהו, והסבר מה ביניהם (בייחוד מה ההבדל בין דעתו לדעת הבאור).
ב. "הוא אשר דבר ה'"
"...הוּא אֲשֶׁר דִּבֶּר ה'..."
Then Moses said unto Aaron: ‘This is it that the LORD spoke, saying: Through them that are nigh unto Me I will be sanctified, and before all the people I will be glorified.’ And Aaron held his peace.
ד"ה הוא אשר דבר ה': היכן דיבר? ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי (שמות כ"ט מ"ג). אל תקרי בכבודי אלא במכובדי. אמר לו משה לאהרן: אהרן אחי, יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום והייתי סבור או בי או בך, עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך.
‎‎ '‏וגו‎‎‎ 'הוא אשר דבר ה‎ THIS IS WHAT THE LORD SPOKE, etc. — Where had He spoken this? In the statement (Exodus 29:43), “And there I will be met by the children of Israel and it (the Tabernacle) shall be sanctified by My glory (בכבודי).” Read not here בִכְבוֹדִי, “by My Glory” but בִּמְכֻבָּדַי, “through My honoured ones” (Zevachim 115b). Moses here said to Aaron: “My brother, Aaron! I knew that this House was to be sanctified by those who are beloved of the Omnipresent God and I thought it would be either through me or through thee; now I see that these (thy sons who have died) are greater than me and than thee!” (Leviticus Rabbah 12 2).
ד"ה הוא אשר דבר ה': כבר אמר לי ה' שהוא יראה קדושתו בקרובים אליו, כטעם רק אתכם ידעתי, וכאשר אראה בם קדושתי אז אהיה נכבד ועל פני כל העם אכבד וייראו ממני.
This is what God has told me God has already told me that He will manifest His holiness through those who are near Him — even if they must suffer for it, as in the passage “You only have I known…” [Amos 3:2]. Thus the verse means, “When I manifest myself in holiness among them, then I shall be glorified; and I shall be glorified in the face of all the people, and they shall fear Me.”
ד"ה הוא אשר דבר ה': (אחרי הביאו לשון רש"י). ואם כן יהיה טעם ונקדש בכבודי, שיהיה קדוש בעיני כל העם ובמכובדי, וידעו כי אני שוכן בו. ורבי אברהם גם כן אמר, הוא אשר דבר ה' לאמר, כבר אמר לי השם שיראה קדושתו בקרובים אליו, כטעם רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה (עמוס ג' ב'). וכאשר אראה בם קדושתי זו אז אהיה נכבד על פני כל העם וייראו ממני. ואם כן, הוא דיבור לא נכתב, כי השם הודיעו דרכיו שכך המידה הזאת לפניו. ולדעתי בדרך הפשט אין צורך לכל זה, כי דבר השם, גזרותיו ומחשבותיו וענין דרכיו, והדבור יאמר בכל אלה, דברתי אני עם לבי (קהלת א' ט"ז), חשבתי מחשבה זו. וזה הדבר אשר מל יהושע (יהושע ה' ד'), זה הענין, על דבר הכסף (בראשית מ"ג י"ח). וכן ותהי אשה לבן אדוניך כאשר דבר ה' (שם כ"ד נ"א), גזר, וכמוהו באבירם בכורו יסדה ובשגוב צעירו הציב דלתיה כדבר ה' אשר דבר ביד יהושע בן נון (מלכים א' ט"ז ל"ד). והנה אמר משה, המקרה הזה הוא אשר גזר השם לאמר אל לבו, בקרובי אקדש, שלא יהרסו אל קדושתי, ועל פני כל העם אכבד, שיהיו נוהגים כבוד במשכני. וטעם וידום אהרן - שהיה בוכה בקול, ואז שתק. או כטעם ואל תדום בת עינך (איכה ב' י"ח).
This is what the LORD meant when He said: Where had He spoken this? In the statement (Exodus 29:43), “And there I will be met by the children of Israel and it (the Tabernacle) shall be sanctified by My glory (בכבודי).” Read not here בִכְבוֹדִי, “by My Glory” but בִּמְכֻבָּדַי, “through My honoured ones” (Zevachim 115b). Moses here said to Aaron: “My brother, Aaron! I knew that this House was to be sanctified by those who are beloved of the Omnipresent God and I thought it would be either through me or through thee; now I see that these (thy sons who have died) are greater than me and than thee!” (Leviticus Rabbah 12 2). these are [the words] of Rashi from a midrash of our Rabbis. But if so, its understanding would be [as if the words stated], "and I will be sanctified by My glory," such that I will be holy in the eyes of all of the people and of My honored ones." And [R. Ibn Ezra] also said, "'This is what God has told me' - God has already told me that He will manifest His holiness through those who are near Him — even if they must suffer for it, as in the passage 'You only have I known…' (Amos 3:2) [etc.," as in the citation above].Thus the verse means, “When I manifest myself in holiness among them, then I shall be glorified; and I shall be glorified in the face of all the people, and they shall fear Me.” But if so, it was told, but not written down [in the Torah] - that God informed him of His ways, that this trait of His is like this. And in my opinion, according to the plain-sense, there is no need for all this because God "said" God's decrees, and thoughts, and the matter of God's ways. And this "speech" is entirely "I said to myself," (Ecclesiastes 1:16) i.e. "I thought this." "This is the reason why Joshua had the circumcision performed." (Joshua 5:4) This is the matter of "because of the money." (Genesis 43:18) And so to, "and let her be a wife to your master’s son, as the LORD has spoken." (Genesis 24:51) And similarly, "He laid its foundations at the cost of Abiram his first-born, and set its gates in place at the cost of Segub his youngest, in accordance with the words that the LORD had spoken through Joshua son of Nun." (1 Kings 16:34) So behold, really Moses said in this verse was: "This is what the LORD meant when He said to Himself, through those near to Me I show Myself holy so that my holiness will not be ruined and I will gain glory before all the people so that they will behave respectfully in my Tabernacle. And the reason that Aaron was silent was that he was crying loudly and fell silent.
בשני מקומות דיבר - האחד במעמד הר סיני, הזהיר הכהנים (שמות י"ט) "גם הכהנים הנגשים אל ה' יתקדשו פן יפרץ בהם ה'..." והשני באהל מועד (שמות כ"ט) "ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי".
הוא אשר דבר ה' לאמור בקרובי אקדש, “this is what the Lord had said, saying: ‘I will be sanctified by those nearest Me.’” Where had G’d ever made such a statement that Moses could now refer to it? The first time was in Exodus 19,22 at the time of the revelation at Mount Sinai, where G’d had warned the Priests not to look too much at supernatural phenomena. The Torah had written: “even the Priests who approach Hashem should sanctify themselves lest Hashem will burst forth against them.” [The expression יתקדשו used in this verse always implies imposing restrictions upon oneself. Ed.] This was a warning that the Priests are at greater risk than ordinary Israelites because they are in a preferred position, being closer to Hashem. The expression יפרוץ בהם, “He might burst forth against them,” describes precisely what happened to Nadav and Avihu who were killed immediately they committed this sin. The words used in Exodus 19,22 are that the Priests are coming close to Hashem, i.e. 'הנגשים אל ה, whereas in Leviticus 16,2 the word used by the Torah is בקרבתם לפני ה, “when they approached the presence of the Lord.” Proof that both expressions are more or less identical is found in Jeremiah 30,21 where the prophet uses both expressions in one breath, saying: והקרבתיו ונגש אלי, “I will bring him near that he may approach Me.”
The second time G’d indicated that He would be sanctified by those closest to Him was in Exodus 29,43 (compare Rashi) where the Torah writes (quoting G’d) ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי, “and there I will meet with the Israelites, and it shall be sanctified by My glory.” The word ונקדש in that verse is an allusion to what would happen, i.e. a revelation of G’d’s Shechinah to the sons of Aaron. The word לכבודי is a further reference to what Moses told Aaron his brother that G’d had said ועל פני כל העם אכבד, “and I shall be glorified in the presence of the whole nation,” at the end of our verse. The expression בקרובי, “through those close to Me,” in the plural, hints at a variety of matters which could trigger such a sanctification of the Lord’s name. However, seeing that the Torah does not have vowels, it is possible to read this word as a singular i.e. be-kirbi, seeing the word has been spelled without the letter ו which is common to the spelling of the word karov, קרוב. The word would then be a reference to an angel (attribute) attached, within Hashem. We would then have an even more literal allusion in the words quoted from Exodus 29,43 ונקדש בכבודי, meaning ונקדש בקרבי,”I will be sanctified by means of this attribute (angel) within Me.” Similar constructions are found in Hoseah 11,9 בקרבך קדוש, “the Holy One in your midst.” Another similar expression is found in Deuteronomy 31,17 where the people suffering a lot of disasters blame the fact that אין אלו-הי בקרבי, “that it demonstrates that my G’d is not near me” (not “within” me). In that case also, Israel, instead of addressing itself to the essence of G’d, i.e. Hashem, addressed itself to a lesser attribute of G‘d, i.e. the attribute of Justice.” Failure to address one’s prayers or offerings to Hashem, the tetragram, results in retribution by the very attribute of Justice to which one addresses oneself. (Compare what we wrote on verse 1 under the heading “a kabbalistic approach”).
בן אמוזג, "אם למקרא":
לא מצאנו בדברי ה' כדברים האלה; ומי שיש לו עיניים לראות יראה, כי זה לאות, שלא כל אשר דיבר ה' למשה נכתב בתורה, ודברים הרבה לא נמסרו לו להעלותם על ספר ולא היו נודעים לנו כלל מהתורה שבכתב...
1. מה הקושי בפסוקנו, והיכן מצאנו קושי דומה לזה במקומות אחרים בתורה?
ד"ה כה אמר ה': והיכן אמר? (שמות כ"ב י"ט) זובח לאלהים יחרם, כך שנויה במכילתא.
כה אמר הי וגו׳ THUS SAITH THE LORD etc. — Where did he say so? In the command, (Exodus 22:19) “He that sacrificeth unto any god shall utterly be destroyed”. Thus is it stated in the Mechilta.
"הִנֵּה רִבְקָה לְפָנֶיךָ קַח וָלֵךְ וּתְהִי אִשָּׁה לְבֶן אֲדֹנֶיךָ כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר ה'"
Behold, Rebekah is before thee, take her, and go, and let her be thy master’s son’s wife, as the LORD hath spoken.’
4. במה דומה הקושי בפסוקנו לקושי שבפרשתנו ט' ב' :
"וַיֹּאמֶר אֶל אַהֲרֹן קַח לְךָ עֵגֶל בֶּן בָּקָר לְחַטָּאת וְאַיִל לְעֹלָה תְּמִימִם וְהַקְרֵב לִפְנֵי ה'"
ובמה שונים הכתובים זה מזה? (ולכן אין דרך הרמב"ן שם כדרכו כאן).
רמב"ן, שם:
נצטווה משה רבנו בקרבנות הללו, כמו שאמר בסוף, זה הדבר אשר צוה ה' תעשו, ואם לא נזכר זה. וכן ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה' מלא העומר ממנו למשמרת (שמות ט"ז ל"ב). וכן אנכי האל בית אל (בראשית ל"א י"ג). סיפר יעקב זה ואם לא נזכרה האמירה לו. וכבר הראיתיך בפרשיות של מצוות הפסח כאלה רבות.
5. התוכל לציין פסוקים בתורה אשר הם כדבר בן אמוזג, כאות לקיום התורה שבעל פה?