פרשת קדושים תשכ"ב - דיני צדק חברתי
א. שאלת מבנה
התוכל למצוא קשר בין הפסוקים ל"ב-ל"ג, ל"ד-ל"ה, ל"ו?
ב. הוראת שורש "הדר"
"וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן"
Thou shalt rise up before the hoary head, and honour the face of the old man, and thou shalt fear thy God: I am the LORD.
איזהו הידור? לא ישב במקומו, ולא מדבר במקומו ולא סותר את דבריו.
AND THOU SHALT HONOR THE FACE OF THE OLD — What does the term "honoring” an old man imply? That one should not sit in his seat nor contradict his statements. One might think that one is allowed to close one’s eyes as though one does not see him (the old man)! Scripture however states "but be afraid of thy God”, because in this thing it is given to the heart of him only who does the action to know the motive that prompts him for no one has an insight into this except himself, and in reference to any thing where it is given only to the heart to know, Scripture states “and thou shalt be afraid of thy God Who knows thy secret thoughts״ (Sifra, Kedoshim, Chapter 7 14; Kiddushin 32b).
שרש 'הדר' לשד"ל בלשון הקודש קרוב עניינו לשורש 'הדר' בלשון ארמית, כי בארמית כשהוא בבנין קל ענינו חזרה לאחור, וכן בלשון הקודש הושאל להורות על מין ממיני היראה, אשר תפול על האדם פתאום ותשיבהו אחור מהפיק זממו. הגע בעצמך שיגמור אדם בלבו להכות את אוהבו, וכשהוא בא להוציא מחשבתו אל הפועל, הוא נרתע לאחוריו ולא יוכל עשוהו, זהו הנקרא 'הדור'. הלא תראה (שמות כ"ג ג') "ודל לא תהדר בריבו" עניינו: כשיתן הדין שתקנוס ממון איש עני ודל, אל תבוא יראה בלבבך לאמור: "איך אחייב את זה שאין לו לחם לאכול?" וכן בהיפך (ויקרא י"ט ט"ו) "ולא תהדר פני גדול" – אל תהי נרתע לאחוריך מעשות בו משפט צדק, לאמור: איך אכלים אותו שהוא מגדולי הדור?" וכן (איכה ה' י"ג) "פני זקנים לא נהדרו" – לא נרתעו לאחוריהם כשבאו לסגף אנשים זקנים אשר הטבע עצמו ציוה לכל רואיהם: אל תגעו בהם. ולהיות כי שורש "הדר" בהנחתו הראשונה לא יורה כי אם חזרה לאחור, לכן כתוב (ישעיה מ"ה ב') "אני לפניך אלך והדורים אישר". קרא "הדורים" הדרכים המעוקלים הנעשים על ההרים הרמים, שהולכים בהם מעט לצד ימין ואחר כך חוזרים לצד שמאל, וכן על זה הדרך מרוב טיפוס ההר, שאי אפשר לעלות עליו בדרך ישרה, והבטיח הקב"ה למשיחו לכורש, שלא יצטרך לאבד זמנו בדרכים המעוקלים האלה, אלא יעלה לראש ההר המשופע בדרך ישרה וקצרה; וזה משל נראה לאמר שיכבוש מלכים אדירים בעמל מועט. והסתכל, כי לא על חינם אמרו (ברכות ל') על הפסוק (תהילים צ"ו ט') "השתחוו לה' בהדרת קדש", - אל תקרי "בהדרת קדש" אלא "בחרדת קדש" – כי אמנם גם ההדרה קרובה בענין אל החרדה, וגם שרש 'חרד' נגזר משורש 'הדר' – המורה חזרה לאחור. והסתכל איפוא ביושר קבלת חכמינו, איך דבריהם מיוסדים על אדני ידיעת מעמקי לשון הקודש על בוריה...
הסבר, לפי פירושו זה, מה ראו חז"ל בדברי הספרא שהובאו לעיל, שהחליפו מצוות עשה של התורה ("והדרת פני זקן") בניסוח של לאווין ("לא ישב... לא מדבר... ולא סותר...")?
ג. אונאת הגר
"וְכִי יָגוּר אִתְּךָ גֵּר בְּאַרְצְכֶם לֹא תוֹנוּ אֹתוֹ"
And if a stranger sojourn with thee in your land, ye shall not do him wrong.
באור:
...פן תאמרו לנו ניתנה הארץ למורשה, ויקל בעיניכם הגר הגר אתכם, שאין לו חלק ונחלה בה, ותונו אותו בדברים להשפילו ולבזותו. וכן כל לשון "אונאה" שבמקרא על בעלי כח נגד חסרי כח, שמרויחים מחסרון החלש כנגדם, כמו (יחזקאל כ"ב) "יתום ואלמנה הונו בך", (שמות כ"ב) "וגר לא תונה ולא תלחצנו"...
...דאם הוא גר בארץ נכריה במקום שאתם גרים גם כן, הדבר מושכל שתאהבו אותו, כמנהג גרים שאוהבים זה את זה ותחושו לצערו כדי שלא יגיע לכם כאלה.
1. מה הקושי בפסוקנו העומד בפני המפרשים?
2. מה ההבדל ביניהם ביישוב הקושי הזה?
ד. "לא תעשו עול" - אזהרה לשלטון
"לֹא תַעֲשׂוּ עָוֶל בַּמִּשְׁפָּט"
לא תעשו עול במשפט YE SHALL NOT DO UNRIGHTEOUSNESS IN משפט — If this has a reference to the execution of justice it would be redundant, for it has already been stated (v. 15) “Ye shall do no unrighteousness in judgment”. What, then is the meaning of משפט mentioned here? It refers to what is right in respect to measure of length, to weight and to measure of capacity. The use of the word משפט here teaches us, therefore, that one who has to do with measuring (in trade or commerce) is termed (is regarded as) “a judge” so that if he gives false measure he is like the judge who perverts justice and he is therefore called "an unjust person” (עַוָּל), hateful, detested, doomed to destruction, and an abomination (cf. Rashi v. 15). He brings about those five things which are mentioned in connection with the judge who perverts justice: he defiles the land, profanes the Name of the Lord, causes the Shechinah to depart from Israel's midst, Israel to fall by the sword and to be exiled from their land (Sifra, Kedoshim, Chapter 8 5).
הבאור (ר' נפתלי הירץ ויזל):
...ויראה בעיני כי כאן מדבר עם שרי הארץ, שהם המצדיקים המידות והמשקלות והאיפות שלא יעשו עול במשפט להגדיל או להקטין להעשיר יחידים במדינה וכיוצא...
ר' דוד הופמן, בפירושו לויקרא (כרך ב' עמוד מ"ה):
ויזל צודק באמרו, שהצו מכוון כאן אל השופטים והשלטון, שהם ישתמשו במדה ובמשקל בצדק ולא יבכרו את האחד על פני השני במשוא פנים.
**
הסבר, איזו הוכחה היתה להם לפרש את פסוקנו כמדבר אל השלטונות ולא אל כל סוחר וסוחר?
ה. על מה יסב "עול במשפט"
"לֹא תַעֲשׂוּ עָוֶל בַּמִּשְׁפָּט בַּמִּדָּה בַּמִּשְׁקָל וּבַמְּשׂוּרָה"
לא תעשו עול במשפט YE SHALL NOT DO UNRIGHTEOUSNESS IN משפט — If this has a reference to the execution of justice it would be redundant, for it has already been stated (v. 15) “Ye shall do no unrighteousness in judgment”. What, then is the meaning of משפט mentioned here? It refers to what is right in respect to measure of length, to weight and to measure of capacity. The use of the word משפט here teaches us, therefore, that one who has to do with measuring (in trade or commerce) is termed (is regarded as) “a judge” so that if he gives false measure he is like the judge who perverts justice and he is therefore called "an unjust person” (עַוָּל), hateful, detested, doomed to destruction, and an abomination (cf. Rashi v. 15). He brings about those five things which are mentioned in connection with the judge who perverts justice: he defiles the land, profanes the Name of the Lord, causes the Shechinah to depart from Israel's midst, Israel to fall by the sword and to be exiled from their land (Sifra, Kedoshim, Chapter 8 5).
ד"ה לא תעשו עול במשפט: אם לדין, הרי כבר נאמר (ויקרא י"ט ט"ו) "לא תעשו עול במשפט", ומהו משפט השנוי כאן? היא המידה והמשקל והמשורה. מלמד, שהמודד נקרא דיין, שאם ישקר במידה, הרי הוא כמקלקל את הדין וקרוי עול ושנאוי ומשוקץ חרם ותועבה וגורם לחמשה דברים: מטמא את הארץ, ומחלל את השם, ומסלק השכינה, ומפיל את ישראל בחרב, ומגלה אותם מארצם.
לא תעשו עול במשפט YE SHALL NOT DO UNRIGHTEOUSNESS IN משפט — If this has a reference to the execution of justice it would be redundant, for it has already been stated (v. 15) “Ye shall do no unrighteousness in judgment”. What, then is the meaning of משפט mentioned here? It refers to what is right in respect to measure of length, to weight and to measure of capacity. The use of the word משפט here teaches us, therefore, that one who has to do with measuring (in trade or commerce) is termed (is regarded as) “a judge” so that if he gives false measure he is like the judge who perverts justice and he is therefore called "an unjust person” (עַוָּל), hateful, detested, doomed to destruction, and an abomination (cf. Rashi v. 15). He brings about those five things which are mentioned in connection with the judge who perverts justice: he defiles the land, profanes the Name of the Lord, causes the Shechinah to depart from Israel's midst, Israel to fall by the sword and to be exiled from their land (Sifra, Kedoshim, Chapter 8 5).
ד"ה וטעם לא תעשו עול: בעבור הגר, כטעם "ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו", (דברים א') וכן במידה, שלא תעשה מרמה במידת האמות, גם האמות משתנות, ויתכן להיות פירוש – כמשפט הידוע בארץ.
Do not act dishonestly mentioned here on account of the convert — as in, “execute justice between a man and his neighbor, and even a convert” [Deuteronomy 1:16]. Similarly, do not act deceitfully when you measure length. This clearly implies, since the units of length differ from place to place, that you must deal in terms that are commonly used in your location.
1. מה קשה לשני הפרשנים בפסוקנו?
**
2. מה ההבדל בין שני פירושי הראב"ע?
**
3. העתק את פסוקנו פעמיים וסמן בסימני פיסוק לפי פירושו של רש"י ולפי פירושו הראשון של הראב"ע!
ו. "עול" שהוא "במשפט"
"לֹא תַעֲשׂוּ עָוֶל בַּמִּשְׁפָּט בַּמִּדָּה בַּמִּשְׁקָל וּבַמְּשׂוּרָה"
לא תעשו עול במשפט YE SHALL NOT DO UNRIGHTEOUSNESS IN משפט — If this has a reference to the execution of justice it would be redundant, for it has already been stated (v. 15) “Ye shall do no unrighteousness in judgment”. What, then is the meaning of משפט mentioned here? It refers to what is right in respect to measure of length, to weight and to measure of capacity. The use of the word משפט here teaches us, therefore, that one who has to do with measuring (in trade or commerce) is termed (is regarded as) “a judge” so that if he gives false measure he is like the judge who perverts justice and he is therefore called "an unjust person” (עַוָּל), hateful, detested, doomed to destruction, and an abomination (cf. Rashi v. 15). He brings about those five things which are mentioned in connection with the judge who perverts justice: he defiles the land, profanes the Name of the Lord, causes the Shechinah to depart from Israel's midst, Israel to fall by the sword and to be exiled from their land (Sifra, Kedoshim, Chapter 8 5).
משך חכמה, (ר' מאיר שמחה הכהן מדווינסק):
יתכן דהכונה, דאף אם תדע שפלוני הקונה ממך גזל מאתך או חייב לך, לא תעשה לו עול במשקל, ליטול המגיע לך ממנו, אף שזהו במשפט, שעל פי דין מגיע לך המעות.
*
1. במה שונה בעל משך חכמה בתפישתו התחבירית של פסוקנו מפירוש רש"י וראב"ע שהובאו לעיל?
2. העתק את פסוקנו וסמן בסימני פיסוק לפי פירושו!
3. השווה לדבריו דברי המלבי"ם לפסוק י"ח בפרקנו (הדברים הובאו בגיליון אחרי מות-קדושים תשכ"א שאלה א). מה הרעיון המשותף לשני המקומות?
ז. פירוש הביטוי "הין צדק"
"מֹאזְנֵי צֶדֶק אַבְנֵי צֶדֶק אֵיפַת צֶדֶק וְהִין צֶדֶק יִהְיֶה לָכֶם"
Just balances, just weights, a just ephah, and a just hin, shall ye have: I am the LORD your God, who brought you out of the land of Egypt.
...מה תלמוד לומר: "הין צדק" והלא הין בכלל איפה הוא? אלא שיהא הין שלך צדק ולאו שלך צדק. אמר אביי: ההוא שלא ידבר אחד בפה ואחד בלב.
I said to him: No. He said to me: Let these dinars remain as a deposit with you, as the day has grown dark for me and I am unable to reach home before Shabbat. I said to him: This house is before you. He placed them in the house and the dinars were stolen. That man came to have his case judged before Rava, demanding his money. Rava said to him: With regard to anyone who states: This house is before you, it is not necessary to say that he is not a paid bailee, but he is not even an unpaid bailee. Ravina said to Rav Tavot: But didn’t the Sages say to Rava: The sesame merchant is required to accept upon himself the curse: He Who exacted payment? And Rav Tavot said to me: There were never such matters; that incident never occurred. § The mishna teaches that Rabbi Shimon says: Anyone who has the money in his possession has the advantage. It is taught in a baraita: Rabbi Shimon says: When does the one with the money in his possession have the advantage? It is when both the money and the produce are in the possession of the seller. But if the money is in the possession of the seller and the produce is in the possession of the buyer, the seller cannot renege, because his money is in his possession. The Gemara understood this to mean that the buyer still had the money in his possession, and asks: In his, i.e., the buyer’s, possession? Isn’t it in the possession of the seller? Rather, emend the text: Because the value of his, i.e., the buyer’s, money is in his, i.e., the buyer’s, possession. The Gemara asks: Isn’t it obvious that the seller cannot renege, as the buyer acquired the produce through the transaction of pulling? Rava said: With what are we dealing here? It is a case where the upper story of the house belonging to the buyer, where the produce was stored, was rented to the seller. The Gemara elaborates: What is the reason the Sages instituted that pulling, and not payment of money, effects acquisition? It is a rabbinic decree, lest a seller say to the buyer: Your wheat burned in the upper story after you paid. Here, the produce is in the domain of the buyer. Therefore, if a fire is ignited due to circumstances beyond his control, the buyer will exert himself and bring the produce from the upper story. The Gemara relates: There was a certain man who gave money in exchange for wine. Ultimately he heard that men from the house of Parzak the vizier [rufila] sought to appropriate the wine. The buyer said to the seller: Give me my money, as I do not want the wine. The case came before Rav Ḥisda, who said to him: Just as the Sages instituted pulling with regard to sellers, so did they institute pulling with regard to buyers. Since the buyer had yet to pull the wine into his possession, he can renege on the transaction. MISHNA: The measure of exploitation for which one can claim that he was exploited is four silver ma’a from the twenty-four silver ma’a in a sela, or one-sixth of the transaction. Until when is it permitted for the buyer to return the item? He may return it only until a period of time has passed that would allow him to show the merchandise to a merchant or to his relative who is more familiar with the market price of merchandise. If more time has elapsed he can no longer return the item, as the assumption is that he waived his right to receive the sum of the disparity. The mishna continues: Rabbi Tarfon ruled in Lod: Exploitation is a measure of eight silver ma’a from the twenty-four silver ma’a of a sela, one-third of the transaction. And the merchants of Lod rejoiced, as this ruling allowed them a greater profit margin and rendered the nullification of a transaction less likely. Rabbi Tarfon said to them: Throughout the entire day it is permitted to renege on the transaction and not merely for the period of time it takes to show the purchase item to a merchant or a relative. The merchants of Lod said to him: Let Rabbi Tarfon leave us as we were, with the previous ruling, and they reverted to following the statement of the Rabbis in the mishna with regard to both rulings. GEMARA: It was stated that there is an amoraic dispute with regard to exploitation. Rav says: We learned that exploitation is determined by one-sixth of the transaction, i.e., one-sixth of the purchase item, not one-sixth of the money paid. And Shmuel says: We learned that exploitation is also determined by one-sixth of the money paid. The Gemara elaborates: With regard to an item worth six ma’a that was sold for five ma’a, or an item worth six ma’a that was sold for seven ma’a, everyone agrees that we follow the transaction, i.e., the fraction of the variation in price is determined relative to the market value of the item sold, and it is exploitation. Where Rav and Shmuel disagree is in the case of an item worth five ma’a sold for six ma’a, or an item worth seven ma’a sold for six ma’a. According to Shmuel, who says that we also follow the fraction of the variation in price as determined by the money paid, both this case and that case are exploitation, as there is a disparity of one-sixth between the price paid and the value of the item. According to Rav, who says that we follow the transaction, when an item worth five ma’a sells for six ma’a, the halakha is that there is a nullification of the transaction, as the disparity between the value of the item and the price paid is greater than one-sixth. When an item worth seven ma’a sells for six ma’a, the halakha is that there is a waiver of the sum of the disparity, as the disparity between the value of the item and the price paid is less than one-sixth. And Shmuel says: When we say that there is a waiver or a nullification of the transaction, it is in a case where there is not a disparity of one-sixth from both aspects, i.e., both in terms of the money paid and in terms of the value of the item. But in a case where there is a disparity of one-sixth from one aspect, either in terms of the money paid or the value of the item, it is exploitation. The Gemara cites proof for the opinions of Rav and Shmuel. We learned in the mishna: The measure of exploitation for which one can claim that he was exploited is four silver ma’a from the twenty-four silver ma’a in a sela, which is one-sixth of the transaction. What, is it not a case where he bought an item worth twenty ma’a for twenty-four ma’a? And accordingly, one can conclude from the mishna that we learned that exploitation is also determined by one-sixth of the money paid, in accordance with the opinion of Shmuel. The Gemara rejects this proof: No, it is a case where he sold an item worth twenty-four ma’a for twenty ma’a. The Gemara asks: If so, who was exploited in this transaction? It is the seller. Say the latter clause of the mishna: Until when is it permitted for the buyer to return the item? In the time that it takes the buyer to show the merchandise to a merchant or to his relative. And Rav Naḥman said: The Rabbis taught this halakha only with regard to a buyer, who is in possession of the item and can show it to a merchant immediately. But a seller may always renege on the transaction. Since the purchase item is not in his possession, he can determine its market price only if he happens to encounter a similar item, and there is no time frame within which this will certainly occur. Rather, it is a case where he sold an item worth twenty-four ma’a for twenty-eight ma’a. We learned in the mishna that Rabbi Tarfon ruled in Lod: Exploitation is a measure of eight silver ma’a from the twenty-four silver ma’a of a sela, one-third of the transaction. What, is it not a case where he bought an item worth sixteen ma’a for twenty-four ma’a? And accordingly, one can conclude from the mishna that we learned that exploitation is also determined by one-third of the money paid, in accordance with the opinion of Shmuel. The Gemara rejects this proof: No, it is a case where he sold an item worth twenty-four ma’a for sixteen ma’a. The Gemara asks: If so, who was exploited in this transaction? It is the seller. Say the latter clause of the mishna: Rabbi Tarfon said to them: Throughout the entire day it is permitted to renege on the transaction. And Rav Naḥman says: They taught this halakha only with regard to a buyer, but a seller may always renege on the transaction. Rather, it is a case where he sold an item worth twenty-four ma’a for thirty-two ma’a. The Gemara comments: It is taught in a baraita in accordance with the opinion of Shmuel: The one upon whom the exploitation was imposed has the advantage. How so? In a case where one sold him an item worth five ma’a for six ma’a, who was exploited? It is the buyer. Therefore, the buyer is at an advantage. If he wishes, he can say to the seller: Give me back my money and nullify the transaction, or he can say: Give me back the sum which you received by engaging in exploitation of me. In a case where one sold him
1. מה ראו להוציא מילת 'הין' מפשוטה?
*
2. מה ההבדל בין שני הפירושים הניתנים בגמרא ל"הין צדק"?