פרשת בא תש"ל - ליל שמורים

הערה: לפסוק מ"א – לשאלת מספר השנים – עיין גיליון בא תשי"ב, שהוקדש כולו לפסוק זה בלבד.

Note: Regarding the question of the number of years in 12:41, see the worksheet for Bo from 1952 which was dedicated entirely to that verse.

א. ליל שמורים לה'

A. A Night of Watching unto the Lord

"לֵיל שִׁמֻּרִים הוּא לַה' לְהוֹצִיאָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם הוּא הַלַּיְלָה הַזֶּה לַה' שִׁמֻּרִים לְכָל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְדֹרֹתָם"

"It was a night of watching unto the Lord for bringing them out from the land of Egypt; this same night is a night of watching unto the Lord for all the children of Israel throughout their generations."

ד"ה ליל שימורים הוא לה': על דרך הפשט בעבור שהזכיר "ליל שימורים הוא לה'" ובסוף "שימורים לכל בני-ישראל לדורותם", נראה כי הטעם בעבור שה' שמרם ולא יתן המשחית לבוא אל בתיהם לנגוף, ציוה שיהיה זה הלילה שימורים לכל בני-ישראל לדורותם. והטעם: אכילת הפסח על משפטו, ומצות ומרורים בלילה הזה. ויש מפרשים אותו כטעם "שומרי החומות" (שיר-השירים ה' ז'), כי לא יישנו רק יודו ויספרו גבורת השם בצאתם ממצרים, וככה רמזו חכמינו ז"ל (הגדה של פסח) "הגיע זמן קריאת שמע של שחרית".

S.v. It was a night of watching unto the Lord: According to its simple understanding, since it mentioned, "it was a night of watching unto the Lord," and at the end, "watching... for all the Children of Israel throughout their generations" it appears that the explanation is that because the Lord watched them and did not let the destroyer come to their homes to attack, He commanded that this night be preserved by all of the Children of Israel throughout their generation. And [this is by way of] eating the Passover sacrifice, according to its statute, and matsah and bitter herbs on that night. But some understand its explanation to be like the explanation of "the watchmen of the [city] walls" (Song of Songs 5:7), such that they not sleep, but rather give thanks and recount the powerful acts of the Lord upon their leaving Egypt. And the Sages, may their memory be blessed, hint to this "the time of reading Shema in the morning has arrived" (Passover Haggadah).

ד"ה ליל שימורים הוא לה' להוציאם מארץ-מצרים: כי שמר להם הדבר מן העת שגזר עליהם הגלות, שיוציאם בלילה הזה בבוא הקץ מיד, כי (ישעיה ס' כ"ב) "בעתה אחישנה". או טעמו ליל שימורים הוא לה', שהוא שומר ומצפה ללילה שיוציאם מארץ-מצרים. שהקדוש ברוך הוא מצפה לעת שיהיו ראויים להוציאם משם...

S.v. It was a night of watching unto the Lord for bringing them out from the Land of Egypt: As He watched the thing from the moment that He decreed the exile upon them, that He would take them out on this night immediately when the end [of the exile] would come. For 'in its moment, I will hasten it.' Or its explanation is that it is a night of watching unto the Lord, in that He watches and looks forward to the night that He will take them out from the Land of Egypt. As the Holy One, blessed be He, looks forward to the moment that they will be fit to take them out from there...

ד"ה הוא הלילה הזה לה' שמורים לכל בני-ישראל לדורותם: שזה הלילה שהיה שמור לה' להוציאם ממצרים הוא לה', כלומר מקודש לשמו. "שימורים לבני-ישראל" – שישמרו אותו לעבוד בו לפניו באכילת הפסח וזכרון הנסים ולתת הלל והודאה לשמו, כמו שאמר (י"ג י') "ושמרת את החוקה הזאת" ואמר (דברים ט"ז א') "שמור את חודש האביב". ורבי אברהם אמר כי טעם "ליל שימורים הוא לה'" כי ה' שמרם ולא נתן המשחית לבוא אל בתיהם, ואיננו נכון, בעבור שאמר "להוציאם מארץ מצרים".

S.v. This same night is a night of watching unto the Lord for all the Children of Israel throughout their generations: As this night that was watched by the Lord to bring them out of Egypt is for the Lord, meaning it is consecrated to His name. "Watching for... the Children of Israel" that they should watch it, to serve Him before Him, by the eating of the Passover sacrifice and the remembrance of the miracles [of that time], and by the giving of praise and thanks to His name; as it is stated (13:10), "You shall watch (observe) this precept," and [as] it stated (Deuteronomy 16:1), "Watch the month of Spring." And R. Avraham [Ibn Ezra] said that the explanation of "a night of watching unto the Lord" is that the Lord watched them and did not let the destroyer come to their homes. But it is not correct, since it stated, "to bring them out of the Land of Egypt."

ר' יוסף אבן כספי, משנה כסף:
ד"ה ליל שימורים הוא לה': "ליל שימורים לה'" ואחריו "שימורים לכל בני-ישראל" ושניהם לטעם אחד, כי השם שמרם והם נשמרו מאתו, כי שם הפעולה מצטרף עם הפועל ועם הפעול.

R. Yosef Ibn Kaspi, Mishneh Kessef:
S.v. A night of watching unto the Lord: "A night of watching unto the Lord"; and afterwards, "watching for all the Children of Israel," [bear] the same explanation. As God watched them and they were watched by Him. For a nominalized verb can be attached to both the subject and the object.

הרכסים לבקעה:
ד"ה ליל שימורים: במשקל "כיפורים" – כפרה שלמה וגמורה. כך לילה של שמירה שלמה ומעולה ששמר הקדוש ברוך הוא באמונה לגאלם ולהוציאם.

HaRekhasim LeBikaah:
S.v. A night of watching (shimurim): In the form of kippurim (atonement) - [which means] a complete and finished atonement. So too [here], a night of complete and excellent watching that the Holy One, blessed be He faithfully watched to redeem them and bring them out.

הרכסים לבקעה:
ד"ה שימורים לכל בני ישראל: שימורים כמו כן לבני ישראל. לילה זה יש בו שמירות גדולות הרבה לבני ישראל. אין מועד לישראל שהוזכר בו בתורה אפילו שמירה אחת, ובמועד הזה הוכפלו בו כעשר שמירות בתורה (שמות י"ב ו'): "והיה לכם למשמרת"; (י"ב י"ז) "ושמרתם את המצות"; (י"ב כ"ד) "ושמרתם את הדבר הזה"; (י"ב כ"ה) "ושמרתם את העבודה הזאת"; (דברים ט"ז א') "שמור את חדש האביב"; (שמות י"ג י') "ושמרתם את החוקה הזאת"; "את חג המצות תשמור" שתי פעמים (שמות כ"ג ט"ו; ל"ד י"ח) ועוד אחרים כאלה. זהו: "שימורים לכל בני-ישראל" (דער פילען בעאבאכטונגען).

HaRekhasim LeBikaah:

S.v. Watching/watchings for all of the Children of Israel: It is likewise watching for the Children of Israel. This night has many great watchings for the Children of Israel. There is no [other] appointed time about which even one watching is mentioned in the Torah. But about this appointed time, there are about ten watchings repeated in the Torah: "And you shall keep watch over it" (Exodus 12:6); "And you shall watch the matsas" (12:17); "And you shall watch this thing" (12:24); "and you shall watch this service" (12:25); "Watch the month of Spring" (Deuteronomy 16:1); "You shall watch (observe) this precept" (Exodus 13:10); "Watch the holiday of matsas" [which appears] twice (23:15 and 34:18); and others like these. This is [the meaning of] "watchings for all the Children of Israel."

כלי יקר (ר' אפרים מלונטשיץ):
ד"ה ליל שימורים לה': אמר "ליל שימורים לה'" ואחר-כך אמר "שימורים לכל בני ישראל לדורותם". לפי שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל: – נרי בידך ונרך בידי – שמור לי ואשמור לך, שמור נר מצוה ואני אשמור 'נר א-לוהים נשמת אדם' בידי. והנה בלילה הזה שמרו בני-ישראל נר מצות הפסח ככל חוקותיו, והקדוש ברוך הוא שמרם ולא נתן המשחית לבוא בבתיהם; ועל שמירה זו אמר: "ליל שימורים לה' להוציאם מארץ-מצרים" וכנגד שמירת ישראל את המצוות אמר: "שימורים לכל בני ישראל לדורותם"...

Watching (or “guarding”) for Hashem. Afterwards it is written that the night was, “guarded … for all the B’nei Yisrael.” This can be likened to two companions who said to one another, “You hold my lamp and I will hold yours.” The two “lamps” are that of the mitzvah (see Mishlei 6:23) and that of the human soul (see Mishlei 20:27). Thus Hashem told B’nei Yisrael that if they would guard the “lamp” of the Pesach sacrifice, He would guard their souls by not allowing the destroyer to enter their homes. And about this guarding , it stated, "a night of watching for Hashem to bring them out of the Land of Egypt." And corresponding to Israel's guarding the mitzvot, it stated, "watching for all of the Children of Israel throughout their generations."

1. מה בין פירושו הראשון לפירושו השני של הרמב"ן למלים "ליל שמורים לה'"?

1. What is the difference between Ramban's first and second explanation of the words, "A night of guarding unto the Lord?"

2. במה מסכים הרמב"ן בפירושו לפסוק עם הראב"ע?

2. In what way does Ramban's explanation of the verse agree with R. Ibn Ezra?

3. במה מתנגד הרמב"ן לראב"ע ומה ראיתו?

3. About what does Ramban disagree with R. Ibn Ezra, and what is his proof?

4. כיצד מפרש הרמב"ן מבחינה תחבירית את חלקו האמצעי של פסוקנו ("הוא הלילה הזה לה'")?

4. How does Ramban explain the middle section of the verse ("this same night is unto the Lord") from a syntactical perspective?

5. ההולכים המפרשים המאוחרים – הרכסים לבקעה והכלי-יקר – בדרך הרמב"ן, בדרך הראב"ע או בחר לעצמם כל אחד דרך חדשה?

5. Do the later commentaries Rechasim LeBikaah and Kli Yakar follow the approach of Ramban, the approach of R. Ibn Ezra or do they each find a new approach here?

6. במה שונה אבן כספי בפירושו מכל האחרים?

6. In what way is the understanding of Ibn Kaspi different from all of the others?

7. הסבר את דברי אבן כספי המסומנים בקו והדגם אותם בביטויים מן התורה או מלשוננו המדוברת.

7. Explain Ibn Kaspi's words in bold and give examples of this concept from other phrases in the Torah or in contemporary parlance.

ב. "ומלת אותו אז יאכל בו"
B. "And once you have circumcised him, he shall then eat from it"
"וְכָל עֶבֶד אִישׁ מִקְנַת כָּסֶף וּמַלְתָּה אֹתוֹ אָז יֹאכַל בּוֹ"

"But every man’s servant that is bought for money, when thou hast circumcised him, then shall he eat thereof."

ד"ה ומלת אותו: לרצונו, שישוב לדת ישראל אם הוא בן מצוה.

S.v. And once you have circumcised him: Of his [own] will; that he repent to the faith of Israel, if he is [of age to be obligated to perform] the commandment.

[והשווה שלחן ערוך יורה-דעה הלכות עבדים רס"ז סימן ג':

(And compare this to the Shulchan Arukh in the Laws of Slaves:

"העבד שנלקח מן העכו"ם אומרים לו: 'רצונך שתיכנס לכלל עבדי ישראל ותהיה מהכשרים או לא?' אם רצה – מודיעין לו עיקרי הדת ומקצת מצוות קלות וחמורות ועונשן ושכרן, כמו שמודיעים את הגר, ומטבילין אותו כגר... והעבד מברך על הטבילה ולא האדון].

A Slave that was purchased from an idolater, we tell him: Do you wish to enter and join the slaves of Israel and become acceptable, or not? If he agrees we inform him of the fundamentals of the faith, some of the minor commandments and some of the more severe ones and punishments and rewards, like we do with a convert. Then we immerse him like we do with a convert... [And the slave recites the blessing over the immersion, not the master.])

1. הסבר את דברי הראב"ע, 'לרצונו' של מי?

1. Explain the words of Ibn Ezra, "Of his will;" whose?

ד"ה ומלת אותו אז יאכל בו: רבו. מגיד שמילת עבדיו מעכבתו מלאכול בפסח. דברי ר' יהושע. ר' אליעזר אומר: אין מילת עבדיו מעכבתו מלאכול בפסח. אם כן: מה תלמוד לומר "אז יאכל בו"? העבד.
ומלתה אתו אז יאכל בו WHEN THOU HAST CIRCUMCISED HIM THEN SHALL HE EAT THEREOF — “he” means his (the slave’s) master; this tells us that the neglect to circumcise his slaves bars him from eating of the Paschal offering. This is the opinion of R. Joshua. Rabbi Eliezer, however, said: the neglect to circumcise his slaves does not bar him from eating of the Paschal offering. The objection was raised: if this be so what means “Then shall he eat thereof”? — The reply was given: “He” means the slave, not the master (the meaning being that the slave, so long as he is uncircumcised may not eat of it) (cf. Mekhilta d'Rabbi Yishmael 12:44:2).
**
2. לדעת מפרשי רש"י אין רש"י מביא שתי הדעות שבפלוגתא אלא אם כן יש להקשות קושיה על כל אחת מהן. מה היא הקושיה על דברי ר' יהושע, ומה הקושיה על דברי ר' אליעזר?
**

2. According to the commentators on Rashi, Rashi only cites the two sides of an argument if one can raise a difficulty on each one of them. What is the difficulty with the words of R. Yehoshua and what is the difficulty with the words of R. Eliezer?

3. איזו משתי הדעות קרובה יותר לפשוטו של המקרא? נמק את הכרעתך!

3. Which of the two opinions is closer to the simple meaning of Scirpture? Explain your decision!

רלב"ג, התועלת הי"ט הוא באזהרות:
והוא לזכור מה שהוזהרנו שלא יאכל ישראל משומד מהפסח, כי הפסח נצטוינו בו להקנותנו אמונה שלמה בה' יתברך, ומי שלא ישלם לו זה, אין ראוי שיאכל ממנו. ולזאת הסיבה הוזהרנו שלא יאכל ממנו תושב ושכיר, כי לא נכנסו באמונתנו. ולא ערל, כי לא נכנס באמונתו בשלימות, כי המצוה הראשונה אשר יחזיק בה מי שהוא מאמונתנו ייפקד ממנו, והיא גם כן המצוה שצווה בה אברהם בעבור שיגיע בשלמות באופן שיקבלו התורה ויירשו הארץ, כמו שביארנו בפרשת לך-לך. ולזה החמירה התורה במקום הזה בענין הערלה. ולזאת הסיבה גם-כן הוזהרנו שלא יאכל ממנו ולא יעשה הפסח מי שלא נמולו המוטלים עליו למול, כמו בניו הקטנים ועבדיו שהם מקנת כסף או ילידי בית, כי לא נכנסו בשלמות באמונתנו, אחר שכבר זלזל בזאת המצוה הראשונה.

The nineteenth purpose is regarding prohibitions. And it is to remember that which we were prohibited that an Israelite apostate not eat from the Passover sacrifice. For we were commanded the Passover sacrifice in order to make us acquire perfect faith in the Lord, may He be blessed. So it is not fitting for who has not perfected this to eat from it. And for this reason, we were prohibited that a resident alien and a hired hand may not eat of it, as they have not entered into our faith. Likewise one uncircumcised, as he has not fully entered into our faith. For [it is] the first commandment that someone who is of our faith will seize upon, to be commanded by it. And it is also the commandment that Abraham was commanded in order to come to perfection in such a way that [his descendants] would receive the Torah and inherit the Land, as we explained in Parshat Lech Lecha. And this is the reason that the Torah is stringent about this here. And for this reason we were also prohibited regarding one upon whom there are [others] that require circumcision such as his small sons or slaves that are purchased by money or born within his household that have not been circumcised; [such a one] may not eat from or perform the Passover sacrifice. [This is] because they have not fully entered into our faith, as they have already treated this first commandment lightly.

ד"ה וכל עבד: מילת העבדים היא חובה על האדון מאברהם ואילך (בראשית י"ז י"ב), גם נצטוינו בשביתת העבדים בשבת ויום-טוב, וכל זה מרומם מעלת העבד, שהוא חסר מעט מאדוניו, ולפיכך מיד כשנימול הוא אוכל בפסח כאדוניו. ובסוף בית שני, כשנתקלקלו המידות על-ידי מלכי בית הורדוס, ולמדו ישראל דרכי גויים, ובפרט המלכים והשרים והעשירים היו אוהבים להידמות לרומים, וידענו כי הרומים היו אכזרים על עבדיהם, היו בישראל אדונים שלא היו רוצים למול את עבדיהם כדי שלא יחשבו עצמם כישראל וכבני-אדם. אז קמו חכמי ישראל וגזרו, כי מי שלא ימול את עבדיו לא יוכל לאכול בקרבן פסח, וכוונתם לפי דעתי היתה, כי מי שאינו מחשב העבדים כבני-אדם אינו ראוי להיות נחשב בין חוגגי חג החירות. זאת היא סברת רוב החכמים, והיא שנויה סתם במכילתא (ולגירסת רש"י כאן היא דעת ר' יהושע, ולגירסת התוספות יבמות ע' ע"ב היא דעת ר' עקיבא). אבל ר' אליעזר אומר: אין מילת עבדו מעכבתו מלאכול בפסח... כי לא היה רוצה שיחודש שום דבר שאיננו בתורה או בקבלה, ולא היה אומר דבר שלא שמע מפי רבו. אבל שאר חכמי-ישראל היו מחדשים תקנות לפי צורך הזמנים, והוצרכו לנדות את ר' אליעזר, שהיה מתקומם כנגד כל דבר הנוטה ממה שקיבל מרבותיו.

S.v. But every slave: The circumcision of slaves is an obligation on the master, from Abraham (Genesis 17:12) and onward. We are also commanded about the resting of slaves on Shabbat and holidays. And all of this raises the status of the slave, that it be slightly less than his master. And therefore when he is circumcised, he immediately eats from the Passover sacrifice, like his master. But at the end of the Second Temple [period], when character traits became corrupted through the kings of the House of Herod, and Israel learned the ways of the gentiles, and the kings and ministers and wealthy ones particularly loved to copy the Romans and we know that the Romans were cruel to their slaves there were Israelite masters that did not want to circumcise their slaves in order that [the slaves] should not think of themselves as Israelites or [even] as people. The Sages of Israel then arose and decreed that whoever would not circumcise his slaves would not eat from the Passover sacrifice. And in my opinion, their intention was that one who does not consider his slaves to be like people is not fit to be among those that celebrate the festival of freedom. This is the position of most of the Sages, and it is taught anonymously in the Mekhilta (and according to Rashi's textual variant, it is the opinion of R. Yehoshua; and according to Tosafot's variant, it is the opinion of R. Akiva). But R. Eliezer says, "The circumcision of his slave does not prevent him from eating from the Passover sacrifice"... As he did not want anything that was not in the Torah or in the tradition to be innovated, and he never said anything that he did not hear from the mouth of his teacher. But the rest of the Sages of Israel would innovate ordinances according to the needs of the times. And they had to excommunicate R. Eliezer, as he would protest against everything that veered from that which was passed on to him from his teachers.

4. מה ההבדל בין שני המפרשים בטעם האיסור לפי דעתו של ר' יהושע?

4. What is the difference between the two commentators regarding the reason for the prohibition according to the opinion of R. Yehoshua?