Power of Midrash ~ Midreshei Halachah III ~ Two rebels among us
(יח) כִּֽי־יִהְיֶ֣ה לְאִ֗ישׁ בֵּ֚ן סוֹרֵ֣ר וּמוֹרֶ֔ה אֵינֶ֣נּוּ שֹׁמֵ֔עַ בְּק֥וֹל אָבִ֖יו וּבְק֣וֹל אִמּ֑וֹ וְיסְּר֣וּ אֹת֔וֹ וְלֹ֥א יִשְׁמַ֖ע אֲלֵיהֶֽם׃ (יט) וְתָ֥פְשׂוּ ב֖וֹ אָבִ֣יו וְאִמּ֑וֹ וְהוֹצִ֧יאוּ אֹת֛וֹ אֶל־זִקְנֵ֥י עִיר֖וֹ וְאֶל־שַׁ֥עַר מְקֹמֽוֹ׃ (כ) וְאָמְר֞וּ אֶל־זִקְנֵ֣י עִיר֗וֹ בְּנֵ֤נוּ זֶה֙ סוֹרֵ֣ר וּמֹרֶ֔ה אֵינֶ֥נּוּ שֹׁמֵ֖עַ בְּקֹלֵ֑נוּ זוֹלֵ֖ל וְסֹבֵֽא׃ (כא) וּ֠רְגָמֻהוּ כָּל־אַנְשֵׁ֨י עִיר֤וֹ בָֽאֲבָנִים֙ וָמֵ֔ת וּבִֽעַרְתָּ֥ הָרָ֖ע מִקִּרְבֶּ֑ךָ וְכָל־יִשְׂרָאֵ֖ל יִשְׁמְע֥וּ וְיִרָֽאוּ׃ (ס)

(18) If a man has a son, rebellious and disobedient, who does not listen to his father's voice nor his mother's voice and even after they discipline him he does not listen, (19) his father and mother shall take hold of him and bring him out to the elders of his town at the gates of his place. (20) They shall say to the elders of his town, “This son of ours is rebellious and disobedient, he does not listen to our voice, he gluts and guzzles!” (21) Thereupon the men of his town shall stone him to death. Thus you will sweep out evil from your midst: all Israel will hear and be afraid.

~ What are these verses saying?

~ What aspect of this case, the "rebellious son" or "ben sorer umoreh", is most disturbing to you?

~ What do you imagine are the practical applications?

כי יהיה לאיש בן ולא כשיהיה לבן בן. בן. ולא בת. בן - ולא איש, קטן פטור שלא בא לכלל מצות. סורר ומורה. שני פעמים. (ומורה [סורר], שוטה. ומורה, שמורה לעצמו דרך אחרת. (ד"א) (בשביל שאכל זה ממון אביו, אמרת בן סורר ומורה ימות! אלא נדון על שם סופו - מוטב ימות זכאי ואל ימות חייב. אביו של זה חשק יפת תואר, והכניס שטן לתוך ביתו, ונעשה בנו סורר ומורה. סופו להמיתו מיתה משונה, שנאמר וכי יהיה באיש חטא משפט מות, והומת). (לא בשבת ולא ביו"ט). ד"א, סורר על דברי אביו, ומורה על דברי אמו. סורר על דברי תורה, ומורה על דברי הנביאים. סורר על דברי עדים, ומורה על דברי הדיינים. (סוטה כה וש"נ) אמר רבי יאשיה, שלשה דברים סח לי רבי זעירא משום אנשי ירושלים, סוטה, אם רצה בעלה למחול לה, מוחל. סורר ומורה, אם רצו אביו ואמו למחול לו, מוחלים לו. זקן ממרא על פי ב"ד, אם רצו חביריו למחול לו, מוחלים לו. וכשבאתי והרציתי הדברים לפני רבי יהודה בן בתירא, על שנים הודה לי ועל אחד לא הודה לי. על סוטה ועל בן סורר ומורה הודה לי, ועל זקן ממרא על פי ב"ד לא הודה לי; מפני שהיה מעמיד מחלוקת בישראל. איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. יכול אפילו אמרו לו אביו ואמו, להדליק את הנר, ולא הדליק? תלמוד לומר "איננו שומע" "איננו שומע" לגזרה שוה. מה "איננו שומע" האמור (כאן) [להלן], בן סורר ומורה זולל וסובא; אף "איננו שומע" האמורה (להלן) [כאן], בן סורר ומורה זולל וסובא. (מה "איננו שומע") [רבי יוסי ברבי יהודה אומר,] עד שיגנוב משל אביו ומשל אמו (וכו'). ויסרו אותו. במכות. ולא ישמע אליהם. מלמד שמלקים אותו בפני שלשה.

If a man has a son (rebellious and disobedient) (Devarim 21:18) - and not if there is a son for the son. "A son" - and not a daughter. "A son" - and not a man. A minor is exempt, for he is not obligated in (the observance of) mitzvot. "Sorer" ("who turns astray") "umoreh" ("and who teaches"): two times. Sorer: an imbecile. [He turns astray from the Torah] Umoreh - and he teaches himself a different way. "He gluts and he guzzles" - Just because he ate his father's money he is [branded] a rebellious and disobedient son [and so] must die?! Rather, he is judged based on his future behavior - better he die while innocent and not culpable [for more severe sins]. His father desired a captive woman and brought an accuser into his home, and his son turned out rebellious and disobedient. His end is to kill him in an unnatural way, as it states (v. 22) "And if there be in a man a sin whose judgment is death, then he shall be put to death..."). Another interpretation: "sorer": against the words of his father, "umoreh": against the words of his mother. "sorer": against the words of the Torah; "umoreh": against the words of the prophets. "sorer": against the words of witnesses; "umoreh": against the words of judges. R. Yashiah said: Three things were told to me by R. Zeira in the name of the men of Jerusalem: A sotah (a woman suspected of infidelity) — if her husband wishes to forgive her, he may do so. A sorer umoreh — if his father and mother wish to forgive him, they may do so. An elder who rebels against beit-din — if his colleagues wish to forgive him, they may do so. And when I came and presented this to R. Yehudah ben Beteira, with two he agreed, and with one he did not agree. With (what was stated concerning) sorer umoreh, and with sotah, he agreed. With an elder who rebels against the beit-din, he did not agree — because this would multiply disputes in Israel. "Does not listen to the voice of his father and the voice of his mother": Is it possible [that this applies] even if his father and mother told him to light a candle and he refused? [No] the text says "he does not listen" here — [and] "he does not listen" elsewhere (v. 20) (gezeirah shavah). Just as "he does not listen" there — "gluts and guzzles" so, "he does not listen" here — "gluts and guzzles". R. Yossi ben R. Yehudah says: He is not liable (for this) until he steals (what he consumes) from his father and from his mother. "And they discipline him": with blows [whipping]. "And he does not listen to them": This teaches that he is flogged in the presence of three.

ותפשו בו אביו ואמו. (סוטה כה) מלמד שאינו חייב עד שיהיה לו אב ואם, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, אם לא היתה אמו ראויה לאביו, אינו נעשה בן סורר ומורה. והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו. (מכות י) מצוה בזקני עירו ובשער מקומו. ואמרו אל זקני עירו, בננו זה. שלקה בפניכם. מלמד שאם מת אחד מהם, אינו נסקל. (סנהדרין שם) היה אחד מהם גידם או חגר או אלם או חרש או סומא, אינו נעשה בן סורר ומורה. שנא' "ותפשו בו" ולא גדמים. "והוציאו אותו" ולא חגרים. "ואמרו" ולא אלמים. "בננו זה" ולא סומים. "איננו שומע בקולנו" ולא חרשים. מתרים בו בפני שלשה ומלקים אותו. חזר וקלקל, נידון בכ"ג, ואין נסקל עד שיהיו שם שלשה הראשונים, שנאמר "בננו זה" זה שלקה בפניכם. "זולל וסובא", זולל בבשר וסובא ביין. אף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר, (משלי כג) אל תהי בסובאי יין, בזוללי בשר למו. ואומר, (משלי כג) זולל וסובא יורש, וקרעים תלביש נומה.

"And his father and mother shall take hold of him" (Devarim 21:19): We are hereby taught that he is not liable unless he has a father and a mother. These are the words of Rabbi Meir. Rabbi Yehudah says: If his mother were not fit for (similar to) his father, he does not become "rebellious and disobedient." "And they shall take him out to the elders of his city and to the gates of his place": This is a mitzvah [only] on the elders of the city. "And they say to the elders of the city: This one, our son" - this one who was whipped before you - this teaches if one of them [judges] had died, he was not stoned. If one of them [the parents] had a limb cut off, or lame, or mute, or deaf, or blind - he does not become "rebellious and disobedient" as it says "they seize him" - and not someone without a limb. "And bring him out" - and are not lame. "And they say" - and not mute. "This one, our son" - and not blind. "Does not listen to our voice" - and not deaf. They warn him before three (judges) and whip him. If he reverted to his wrong, he is judged by twenty-three, but he is not stoned unless there be among them the first three, it being written "This one, our son," who was whipped before you. "Gluts and guzzles": glutting on flesh and guzzling wine. Even though there is no proof for this, there is intimation of it in (Proverbs 23:20) "Do not be among the guzzlers of wine, among the glutters of flesh for themselves" and in (Ibid. 21) "For the guzzler and the glutter will be poor, and the slumberer will wear tatters."

ורגמוהו כל אנשי עירו. וכי כל אנשי עירו רוגמים אותו? אלא במעמד כל אנשי עירו. באבנים. יכול באבנים מרובות? תלמוד לומר באבן. יכול באבן אחת? תלמוד לומר באבנים. אמור מעתה, לא מת בראשונה ימות בשניה. (סנהדרין עא) א"ר יוסי, וכי מפני שאכל זה תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין, נסקל? אלא הגיעה תורה לסוף ענינו של זה, ואמרה ימות זכאי ואל ימות חייב. שמיתתם של רשעים נאה להם ונאה לעולם, ורע לצדיקים רע להם ורע לעולם. יין ושינה לרשעים נאה להם ונאה לעולם, ולצדיקים רע להם ורע לעולם. שקט לרשעים רע להם ורע לעולם ולצדיקים נאה להם ונאה לעולם. ובערת הרע. בער עושי הרעות מישראל.

(Devarim 21:21) "Then all the people of his city shall stone him": Now do all the people of his city stone him? The intent is, rather, in the presence of all the people of his city. "with stones": I might think, with many stones; it is, therefore, written "with a stone." I might think with one stone; it is, therefore, written "with stones." How so? If he does not die with the first stone, he will die by a second. R. Yossi said: Now is this one stoned because he ate a tartimar of flesh and drank half a log of wine? Rather, the Torah probed to the "end" of this one, and said: "Let him die innocent, and let him not die guilty." For the death of the wicked is beneficial for them and beneficial for the world. What is bad for the righteous is bad for them and bad for the world. Wine and sleep for the wicked is good for them and good for the world; for the wicked, bad for them and bad for the world. Quiet for the wicked is bad for them and bad for the world; for the righteous, good for them and good for the world. The father of this one desired a yefath toar (a woman of beautiful form), and he brought the Satan into his house and his son became a sorer umoreh, whose end is to die a violent death, it being written (following) "And if there be in a man a sin whose judgment is death, then he shall be put to death." "and you shall remove the evil": Remove the doers of evil from Israel.

Tartemar = 1/2 pound approximately.

Log = the volume of six eggs, or approximately 10 liquid ounces.

כי יהיה לאיש בן סורר ומורה. בן סמוך (לבגרות) [לגבורת] ולא איש קטן פטור שלא נכנס לכלל מצות. מכאן אמרו חכמים מאימתי נעשה בן סורר ומורה משיביא שתי שערות ועד שיקיף שער התחתון, הקפת גיד ולא הקפת של בצים. וכל ימיו אינו אלא שלשה חדשים בלבד:

"When a man has a son, rebellious and disobedient". Son - close to adulthood, but not an adult; a minor is exempt, since he did not come under mitzvot. From here the sages have said: when does he become a rebellious and disobedient son? From the time between two hairs [appear below] and all the hair below encircles, encircling the chord and not encircling the eggs. And all this period does not extend over three months.

איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. אינו נעשה בן סורר ומורה עד שירצו שניהם:

"He does not listen to the voice of his father and the voice of his mother - He does not become "rebellious and disobedient" unless both of them want it.

ויסרו אתו. מתרין בו בפני שנים ומלקין אותו בפני שלשה, ואם אחר שלקה לא ישמע אליהם מוליכין אותו לבית דין, שנאמר ותפשו בו אביו ואמו (פסוק י"ט):

"They discipline them" - they warn him in front of two and whip him in front of three, and if after he was whipped he does not listen to the, they force him to go to the beit din, as it is written "and his father and mother seize him." (v. 19)

היה אחד מהם גידם או חיגר או אלם או סומא או חרש אינו נעשה בן סורר ומורה, שנאמר ותפשו בו אביו ואמו. ולא גידמין, והוציאו אותו ולא חיגרין, ואמרו אל זקני עירו ולא אלמין, בנינו זה, ולא סומא, איננו שומע בקולנו ולא חרשין:

If one of them lost a limb, or was lame, or was mute, or was blind, or was deaf he does not become "rebellious and disobedient", as it is written "his father and mother seize him." And not people without a limb. "And bring him out" and not lame; "and they say to the elders of his city" and not mute; "this is our son" and not blind; "he does not listen to our voice" and not deaf.

זולל וסבא. אינו נעשה בן סורר ומורה אלא עד שיאכל בשר וישתה יין, שנאמר זולל וסבא, וכתיב אל תהי בסובאי יין בזוללי בשר למו (משלי כ"ג כ'):

"Gluts and guzzles" - he does not become a "rebellious son" unless he ate meat and drunk wine, since it says "gluts and guzzles", and it is written "do not be among those who guzzle wine and glut on meat" (Prov. 23:20)

ומאימתי הוא חייב, משיאכל חצי מנה בשר וישתה לוג יין מיין מאיטלקי:

And when does he become liable [to be a "rebellious son"]? From the moment he eats half a portion of meat and drinks a log of wine, of Italian wine.

ירגמהו כל אנשי עירו באבנים. וכי מפני זה שאכל חצי מנה בשר ושתה לוג יין נסקל, אלא הגיעה תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה, שסוף גומר בנכסי אביו ומבקש לימודו ואינו מוצא, ויוצא לפרשת דרכים ומלסטם את הבריות, אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב:

"All the people of his town will stone him with stones" - And because this one ate half a portion of meat and drunk a log of wine he is stoned? Rather, the Torah is getting to the end of a "rebellious" son's mind, that [the] end is to come to the possessions of his father, and he [the father] searches for his [the son's] learning and finds nothing, and he [the son] goes out to the crossroads to rob people; and so the Torah says 'it is better if he dies innocent rather than guilty'.

(ח) כִּ֣י יִפָּלֵא֩ מִמְּךָ֨ דָבָ֜ר לַמִּשְׁפָּ֗ט בֵּֽין־דָּ֨ם ׀ לְדָ֜ם בֵּֽין־דִּ֣ין לְדִ֗ין וּבֵ֥ין נֶ֙גַע֙ לָנֶ֔גַע דִּבְרֵ֥י רִיבֹ֖ת בִּשְׁעָרֶ֑יךָ וְקַמְתָּ֣ וְעָלִ֔יתָ אֶל־הַמָּק֔וֹם אֲשֶׁ֥ר יִבְחַ֛ר ה' אֱלֹקֶ֖יךָ בּֽוֹ׃ (ט) וּבָאתָ֗ אֶל־הַכֹּהֲנִים֙ הַלְוִיִּ֔ם וְאֶל־הַשֹּׁפֵ֔ט אֲשֶׁ֥ר יִהְיֶ֖ה בַּיָּמִ֣ים הָהֵ֑ם וְדָרַשְׁתָּ֙ וְהִגִּ֣ידוּ לְךָ֔ אֵ֖ת דְּבַ֥ר הַמִּשְׁפָּֽט׃ (י) וְעָשִׂ֗יתָ עַל־פִּ֤י הַדָּבָר֙ אֲשֶׁ֣ר יַגִּ֣ידֽוּ לְךָ֔ מִן־הַמָּק֣וֹם הַה֔וּא אֲשֶׁ֖ר יִבְחַ֣ר ה' וְשָׁמַרְתָּ֣ לַעֲשׂ֔וֹת כְּכֹ֖ל אֲשֶׁ֥ר יוֹרֽוּךָ׃ (יא) עַל־פִּ֨י הַתּוֹרָ֜ה אֲשֶׁ֣ר יוֹר֗וּךָ וְעַל־הַמִּשְׁפָּ֛ט אֲשֶׁר־יֹאמְר֥וּ לְךָ֖ תַּעֲשֶׂ֑ה לֹ֣א תָס֗וּר מִן־הַדָּבָ֛ר אֲשֶׁר־יַגִּ֥ידֽוּ לְךָ֖ יָמִ֥ין וּשְׂמֹֽאל׃ (יב) וְהָאִ֞ישׁ אֲשֶׁר־יַעֲשֶׂ֣ה בְזָד֗וֹן לְבִלְתִּ֨י שְׁמֹ֤עַ אֶל־הַכֹּהֵן֙ הָעֹמֵ֞ד לְשָׁ֤רֶת שָׁם֙ אֶת־ה' אֱלֹקֶ֔יךָ א֖וֹ אֶל־הַשֹּׁפֵ֑ט וּמֵת֙ הָאִ֣ישׁ הַה֔וּא וּבִֽעַרְתָּ֥ הָרָ֖ע מִיִּשְׂרָאֵֽל׃ (יג) וְכָל־הָעָ֖ם יִשְׁמְע֣וּ וְיִרָ֑אוּ וְלֹ֥א יְזִיד֖וּן עֽוֹד׃ (ס)
(8) If a case is too baffling for you to decide, be it a controversy over homicide, civil law, or assault—matters of dispute in your courts—you shall promptly repair to the place that the LORD your God will have chosen, (9) and appear before the levitical priests, or the magistrate in charge at the time, and present your problem. When they have announced to you the verdict in the case, (10) you shall carry out the verdict that is announced to you from that place that the LORD chose, observing scrupulously all their instructions to you. (11) You shall act in accordance with the instructions given you and the ruling handed down to you; you must not deviate from the verdict that they announce to you either to the right or to the left. (12) Should a man act presumptuously and disregard the priest charged with serving there the LORD your God, or the magistrate, that man shall die. Thus you will sweep out evil from Israel: (13) all the people will hear and be afraid and will not act presumptuously again.
כי יפלא. (מלמד ש) במופלא [שבב"ד] הכתוב מדבר.
(Devarim 17:8) "If there be hidden ("ki yipale") from you a thing of judgment": "ki yipale": Scripture here speaks of the mufla (expert [similar to "yipale"])
"from you": This refers to counsel, viz. (Nachum 1:11) "From you has gone the counselor."
דבר. זו הלכה.
"a thing": This is halachah.
למשפט. זה הדין.
"of judgment": This is (judicial) ruling.
בין דם לדם. בין דם נידה לדם זיבה לדם יולדת.
"between blood and blood": between the blood of niddah (menstruation), the blood of zivah (vaginal discharge) or the blood of childbirth.
בין דין לדין. בין דיני ממונות לדיני נפשות לדיני מכות.
"between law and law": (questions of adjudication of) monetary laws, capital laws, and the laws of stripes.
בין דין לדין. בין דיני ממונות לדיני נפשות לדיני מכות.
"between law and law": (questions of adjudication of) monetary laws, capital laws, and the laws of stripes.
בין נגע לנגע. בין נגעי אדם לנגעי בתים לנגעי בגדים.
"between plague and plague": (questions concerning the cleanliness or uncleanliness of) plague-spots in men, houses, and clothing.
בין נגע לנגע. בין נגעי אדם לנגעי בתים לנגעי בגדים.
"between plague and plague": (questions concerning the cleanliness or uncleanliness of) plague-spots in men, houses, and clothing.
דברי. אלו ערכין וחרמים והקדשות.
"things": These are (questions concerning) assessments, dedications, and consecrations.
ריבות. זו השקאת סוטה ועריפת העגלה וטהרת מצורע.

"disputes": These are (questions concerning) giving the draught to the sotah, the breaking of the heifer's neck, and the cleansing of the leper.

בשעריך. זה לקט שכחה ופאה.
"in your gates": These are (questions concerning) leket, shikchah, and peah.
("then you shall arise": immediately)
וקמת. (בבית) [מבית] דין.
"then you shall arise": from beth-din.
[ועלית למקום]. מכאן אמרו (סנהדרין סה) שלשה בתי דינים היו שם, אחד על פתח הר הבית ואחד על פתח העזרה ואחד על לשכת הגזית.
"and go up to the place, etc.": From here it was derived that there were three batei-din there: one at the entrance to the Temple mount, one at the entrance of the azarah (the Temple court), and one in the chamber of hewn stone (the seat of the great Sanhedrin).
באים לזו שעל פתח הר הבית. (אם שמעו) אמרו להם, ["כך דרשתי וכך דרשו חברי",] "כך למדתי וכך למדו חברי". אם שמעו אומרים להם, ואם לאו באים לזה שעל פתח העזרה. ואומר "כך דרשתי וכך דרשו חברי", "כך למדתי וכך למדו חברי". אם שמעו אמרו להם, ואם לאו אלו ואלו באים לבית דין שבלשכת הגזית, שמשם תורה יוצאת לכל ישראל, שנאמר אל המקום אשר יבחר ה' א-להיך בו.
They (the dissenting sage and his colleagues in the local court) come to the court at the entrance of the Temple mount, and he (the dissenting sage) says to them (the members of that court): Thus have I expounded, and thus have my colleagues expounded. If they (the latter) have heard (the ruling in that matter), they tell them; if not they (the dissenter and his colleagues) come to the one at the entrance of the azarah), and he (the dissenter) says (to them): Thus did I expound and thus did my colleagues expound; thus did I teach and thus did my colleagues teach. If they have heard, they tell them; if not, they all come to the great beth-din (the Sanhedrin) in the chamber of hewn stone, whence Torah goes forth to all of Israel, as it is written (Devarim, Ibid.) "to the place which the L-rd your G-d chooses."
וקמת ועלית. (סנהדרין סה וש"נ) מלמד שארץ ישראל גבוה מכל הארצות, ובית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל.
"and you shall arise and you shall go up": We are hereby taught that Eretz Yisrael is higher than all of the lands, and the Temple higher than all of Eretz Yisrael.
ובאת. לרבות בית דין שביבנה.
(Devarim 17:9) "And you shall come": to include the beth-din in Yavneh.
אל הכהנים הלוים. מצות בית דין שיהיו בו כהנים ולוים.
"to the Cohanim, the Levites": It is a mitzvah that there be Cohanim and Levites in the beth-din.
יכול (מצוה) אם אין בו, יהיה פסול? תלמוד לומר ואל השופט, אף על פי שאין בו כהנים ולוים - כשר.
I might think that if there are none, it is invalidated; it is, therefore, written "and to the judge": Though there be no Cohanim or Levites, it is a bona fide beth-din. "and to the judge that shall be in those days": Now would it enter your mind that one should go to a judge who is not in his days?! (The reference is to) one who was related (to the judge by marriage), and whose relationship was subsequently dissolved, in which instance he may be judged (in "those days" following the dissolution of the relationship).
אשר יהיה בימים ההם. (ר"ה כה וש"נ) אמר רבי יוסי הגלילי, וכי תעלה על דעתך, שאדם הולך אצל שופט שלא נמצא בימיו? אלא שופט שהוא כשר (ומוחזק) באותן הימים. היה קרוב ונתרחק - כשר. [דבר אחר, אין לך אלא שופט שבימיך.] וכן הוא אומר (קהלת ז) אל תאמר מה היה, שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחכמה שאלת על זה.
Variantly: Do not say (I must have a judge) like Moses and Aaron, but (go to) "the judge that shall be in those days." As it is written (Koheleth 7:10) "Do not say: 'What has happened that the earlier days were better than these?' For it is not from wisdom that you ask this."
ודרשת והגידו לך את דבר המשפט. אלו דקדוקי משפט.
"and they shall tell you the things of the judgment": the fine points.
ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר ה'. על הוראת בית דין הגדול שבירושלים חייבים מיתה, ואין חייבים מיתה על הוראת בית דין שביבנה.
(Devarim 17:11) "And you shall do according to the thing that they tell you from that place which the L-rd chooses": By the ruling of the great beth-din in Jerusalem (i.e., the Sanhedrin) the death penalty obtains, and not by the ruling of the beth-din in Yavneh.
על פי התורה אשר יורוך. על דברי תורה חייבים מיתה, ואין חייבים מיתה על דברי סופרים.
(Ibid. 12) "According to the Torah that they teach you": This teaches us that (a rebellious elder) incurs the death penalty only for (controverting) words of Torah (i.e., the Written Law), but not for (controverting) the words of the scribes (i.e., the Oral Law).
ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה. זו מצות עשה.
"and the judgment that they tell you to do": This is a positive commandment (i.e., the rebellious elder transgresses a positive commandment).
לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך. זו מצות לא תעשה.
"You shall not turn aside from the thing that they tell you": This is a negative commandment.
ימין ושמאל. אפילו [נראים בעיניך על שמאל שהוא ימין, ועל ימין שהוא שמאל - שמע להם.
"right or left": Even if it seems in your eyes (that they are telling you) left is right and right is left, listen to them.
והאיש אשר יעשה בזדון. ולא שמע מפי בית דין מורה.
(Devarim 17:12) "And the man who shall do wilfully, not to listen": to its ruling.
אשר יעשה. על מעשה הוא חייב ואינו חייב על הוראה.
"And the man who shall do": (A rebellious elder is not liable) until he teaches to do (what is contrary to the ruling of the Sanhedrin, [but not if he only voices disagreement with their ruling]).
בזדון. על הזדון הוא חייב ואינו חייב על השוגג.
"wilfully": He (the rebellious elder) is liable only for witting and not for unwitting transgression.
לבלתי שמוע אל הכהן. ולא שומע מפי שומע.
"not to listen to the Cohein": (directly), but not ("not to listen") to one who hears it from him.
אל הכהן העומד לשרת. מגיד הכתוב (סנהדרין פד) שאין שירות כשר אלא מעומד. הא אם ישב ועבד, עבודתו פסולה.
"to the Cohein who stands to serve": (Ibid. 18:5) "to stand to serve" tells me that the service (of the Cohein) is only "standing." This tells me only that it is a mitzvah (for him to stand). Whence do I derive that it is a categorical requirement (i.e., that it is not valid unless he is standing)? "who stands to serve" implies that if he sits, his service is invalid.
או אל השופט. זה שאמרנו, "אף על פי שאין בו כהנים ולוים כשר".
"or to the judge": This is as we said: Even if there are no Cohanim and Levites there, it is valid.
ומת האיש. (סנהדרין נב) סתם מיתה האמורה בתורה, בחנק.
"that man shall die": the unqualified death penalty in Scripture — strangulation.
ההוא. לא אנוס ולא שוגג ולא מוטעה.
"that man": and not one who is forced or unwitting or under some misapprehension.
ובערת הרע מישראל. בער עושה הרעות מישראל.
"and you shall remove the evil from Israel": Remove the doer of evil from Israel.