קשיים ומשברים בזוגיות

בנוי על שיעור מספר 28 מתוך חוברת הלימוד "דברים שבינו לבינה", תכנית הלימודים בתורה שבעל פה, משרד החינוך.

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב), בראשית פרשת בראשית, פרק ב'

תנא משמיה דרבי מאיר:

איש ואשה שכינה ביניהם- י"ה:

יו"ד באיש, וה"א באשה,

זכו - שכינה ביניהן ומתברכין,

לא זכו- שכינה מסתלקת מביניהן

ונדבקות שתי האשות ואש אוכלתן:

לקח טוב: מדרש על התורה. חובר בימי הביניים ביוון, ע"י רבי טוביהו ב"ר אליעזר.

רב הוה מיפטר מרבי חייא.

אמר ליה: רחמנא ליצלך ממידי דקשה ממיתא.

ומי איכא מידי דקשה ממיתא?

נפק דק ואשכח:

"וּמוֹצֶא אֲנִי מַר מִמָּוֶת אֶת-הָאִשָּׁה וגו'" .

רב הוה קא מצערא לה דביתהו,

כי אמר לה:'עבידי לי טלופחי'

- עבדא ליה חימצי.

'חימצי'

- עבדא ליה טלופחי.

כי גדל חייא בריה, אפיך לה.

אמר ליה: איעליא לך אמך!

אמר ליה: אנא הוא דקא אפיכנא לה.

אמר ליה: היינו דקא אמרי אינשי:

דנפיק מינך - טעמא מלפך,

את לא תעביד הכי,

שנאמר: לִמְּדוּ לְשׁוֹנָם דַּבֶּר-שֶׁקֶר.(ירמיהו ט, ד)

רבי חייא הוה קא מצערא ליה דביתהו,

כי הוה משכח מידי,

צייר ליה בסודריה ומייתי ניהליה.

אמר ליה רב: והא קא מצערא ליה למר! אמר ליה: דיינו שמגדלות את בנינו,

ומצילות אותנו מן החטא.

and who lends a sela to a pauper at his time of need, about him the verse states: “Then shall you call, and the Lord will answer; you shall cry, and He will say: Here I am” (Isaiah 58:9). § The Gemara provides a mnemonic device for a series of statements cited in the name of Rabbi Elazar: Woman; and land; helper; this; two; the blessings; merchants; lowly. The Gemara presents these statements: Rabbi Elazar said: Any man who does not have a wife is not a man, as it is stated: “Male and female He created them…and called their name Adam” (Genesis 5:2). And Rabbi Elazar said: Any man who does not have his own land is not a man, as it is stated: “The heavens are the heavens of the Lord; but the earth He has given to the children of men” (Psalms 115:16). And Rabbi Elazar said: What is the meaning of that which is written: “I will make him a helpmate for him [kenegdo]” (Genesis 2:18)? If one is worthy his wife helps him; if he is not worthy she is against him. And some say a slightly different version: Rabbi Elazar raised a contradiction: It is written in the Torah with a spelling that allows it to be read: Striking him [kenagdo], and we read it as though it said: For him [kenegdo]. If he is worthy she is for him as his helpmate; if he is not worthy she strikes him. The Gemara relates that Rabbi Yosei encountered Elijah the prophet and said to him: It is written: I will make him a helpmate. In what manner does a woman help a man? Elijah said to him: When a man brings wheat from the field, does he chew raw wheat? When he brings home flax, does he wear unprocessed flax? His wife turns the raw products into bread and clothing. Is his wife not found to be the one who lights up his eyes and stands him on his feet? And Rabbi Elazar said: What is the meaning of that which is written: “This is now bone of my bones and flesh of my flesh” (Genesis 2:23)? This teaches that Adam had intercourse with each animal and beast in his search for his mate, and his mind was not at ease, in accordance with the verse: “And for Adam, there was not found a helpmate for him” (Genesis 2:20), until he had intercourse with Eve. And Rabbi Elazar said: What is the meaning of that which is written: “And in you shall all the families of the earth be blessed [nivrekhu]” (Genesis 12:3)? The Holy One, Blessed be He, said to Abraham: I have two good shoots to graft [lehavrikh] onto you: Ruth the Moabite, the ancestress of the house of David, and Naamah the Ammonite, whose marriage with Solomon led to the ensuing dynasty of the kings of Judea. “All the families of the earth” means: Even families that live in the earth, i.e., who have land of their own, are blessed only due to the Jewish people. Similarly, when the verse states: “All the nations of the earth shall be blessed in him” (Genesis 18:18), it indicates that even ships that come from Galia to Hispania are blessed only due to the Jewish people. And Rabbi Elazar said: All craftsmen are destined to stand upon and work the land, as it is stated: “And all that handle the oar, the mariners, and all the pilots of the sea, shall come down from their ships, they shall stand upon the land” (Ezekiel 27:29). And Rabbi Elazar said: There is no occupation lowlier than working the land, as it is stated: “And they shall come down,” implying that one who works the land is of lower stature than even a sailor. The Gemara similarly relates: Rabbi Elazar saw land that was plowed across its width. He said to it: Even if they plow you once more lengthwise, for further improvement, conducting business is better than farming with you, as the potential profits gained by selling merchandise are far greater than those from working the land. The Gemara relates a similar incident: Rav entered between the sheaves in a field and saw them waving in the wind. He said to them: If you want to wave go ahead and wave, but conducting business is better than farming with you. Rava similarly said: One who has a hundred dinars that are invested in a business is able to eat meat and wine every day, whereas he who has a hundred dinars worth of land eats only salt and vegetables. And what is more, working the land causes him to lie on the ground at night in order to guard it, and it draws quarrels upon him with other people. Rav Pappa said: Sow your own produce and do not buy it. Even though they are equal to each other in value, these that you sow will be blessed. Conversely, buy your clothes rather than weave [teizul] them yourself. The Gemara comments: This applies only to mats [bistarkei], but with regard to the cloak one wears, perhaps he will not find it precisely to his liking, and therefore he should make his own cloak, which fits his measurements. Rav Pappa further advised: If there is a hole in your house, close it up and do not enlarge it and then plaster it, or at least plaster it and do not knock it down and build it again. As, whoever engages in construction becomes poor. Hurry to buy land so that you do not lose the opportunity. Be patient and marry a woman who is suitable for you. Descend a level to marry a woman of lower social status, and ascend a level to choose a friend [shushevina]. Rabbi Elazar bar Avina said: Calamity befalls the world only due to the sins of the Jewish people, as it is stated: “I have cut off nations, their corners are desolate; I have made their streets waste” (Zephaniah 3:6), and it is written: “I said: Surely you will fear Me, you will receive correction” (Zephaniah 3:7). This indicates that other nations were punished so that the Jewish people would mend their ways. The Gemara cites more statements with regard to wives. When Rav was taking leave of his uncle and teacher, Rabbi Ḥiyya, upon his return from Eretz Yisrael to Babylonia, Rabbi Ḥiyya said to him: May the Merciful One save you from something that is worse than death. Rav was perplexed: Is there anything that is worse than death? He went, examined the sources, and found the following verse: “And I find more bitter than death the woman, etc.” (Ecclesiastes 7:26). Rabbi Ḥiyya was hinting at this verse, and indeed, Rav’s wife would constantly aggravate him. When he would say to her: Prepare me lentils, she would prepare him peas; if he asked her for peas, she would prepare him lentils. When Ḥiyya, his son, grew up, he would reverse the requests Rav asked him to convey to her, so that Rav would get what he wanted. Rav said to his son Ḥiyya: Your mother has improved now that you convey my requests. He said to Rav: It is I who reverse your request to her. Rav said to him: This is an example of the well-known adage that people say: He who comes from you shall teach you wisdom; I should have thought of that idea myself. You, however, should not do so, i.e., reverse my request, as it is stated: “They have taught their tongue to speak lies, they weary themselves to commit iniquity, etc.” (Jeremiah 9:4). If you attribute such a request to me, you will have uttered a falsehood. The Gemara relates a similar story. Rabbi Ḥiyya’s wife would constantly aggravate him. Nevertheless, when he would find something she would appreciate, he would wrap it in his shawl and bring it to her. Rav said to him: Doesn’t she constantly aggravate you? Why do you bring her things? Rabbi Ḥiyya said to him: It is enough for us that our wives raise our children and save us

ביאור:

רב הוה מיפטר [היה נפרד] מר' חייא שהיה דודו ורבו,

כאשר חזר מארץ ישראל לבבל,

אמר ליה [לו] ר' חייא: רחמנא ליצלך ממידי [ה' יצילך מדבר] שקשה ממותא [ממוות].

ותהה רב:ומי איכא מידי [והאם יש דבר] שקשה ממותא [ממוות]?

נפק, דק ואשכח [יצא, דקדק במקראות ומצא] את הכתוב "ומוצא אני מר ממות את האשה" (קהלת ז, כו) וזה שרמז לו ר' חייא. וכך אירע לו:

רב הוה קא מצערא ליה דביתהו [היתה מצערת אותו אשתו]

כי [כאשר] אמר לה "עבידי לי טלופחי" [עשי לי עדשים]

עבדא ליה חימצי [היתה עושה לו חומצה, חומוס]

כשהיה אומר לה "עשי לי חימצי" [חומצה], עבדא ליה טלופחי [היתה עושה לו עדשים].

מה אתם הייתם עושים?

כי [כאשר] גדל חייא בריה [בנו], אפיך [היה חייא הופך] לה והיה אומר לאמו בשם אביו היפך הדברים שהוא רוצה, ואז היה אביו מקבל כרצונו.

אמר ליה [לו] רב לחייא בנו: איעליא [השתפרה] לך, כלפיך אמך! אמר ליה [לו]: אנא [אני] הוא דקא אפיכנא [שהופך] לה את דבריך. אמר ליה [לו]: היינו דקא אמרי אינשי [זהו שאומרים אנשים] בפתגם מקובל: דנפיק מינך, טעמא מלפך [זה שיוצא ממך, טעם, דעת מלמד אותך], שכן אני עצמי הייתי צריך לעשות זאת. אבל את [אתה] לא תעביד הכי [תעשה כך] עוד,

שנאמר: "למדו לשונם דבר שקר העוה נלאו" (ירמיהו ט, ד), שאם אתה אומר זאת בשמי - שקר הוא.

כיוצא בו מסופר:

ר' חייא הוה קא מצערא ליה דביתהו [היתה מצערת אותו אשתו].

אף על פי כן, כי הוה משכח מידי,

צייר ליה בסודריה ומייתי ניהלה

[כאשר היה מוצא דבר טוב, היה צורר אותו בסודרו ומביא לה].

אמר ליה [לו] רב: והא קא מצערא ליה למר

[והרי היא מצערת את אדוני] ומדוע אתה משתדל להנות אותה?

אמר ליה [לו]: דיינו שמגדלות הנשים את בנינו,

ומצילות אותנו מן החטא, ומשום כך ראוי לנו להכיר להן תודה.

רבי חייא- (רבי חייא הגדול) – חכם בדור המעבר בין תקופת התנאים לאמוראים (מאה שניה לספירה).

נולד בבבל ועלה לא"י.

רב (רבי אבא בר איבו) – דור ראשון לאמוראי בבל. ייסד את ישיבת סורא. בצעירותו למד אצל רבי יהודה הנשיא בא"י.

אחיינו של רבי חייא.

שאלת בגרות קיץ תשע"ב:

שיר אושר/ רוני סומק

אנחנו מונחים על העוגה

כמו בובות חתן כלה.

גם אם תבוא הסכין

ננסה להשאר באותה הפרוסה.