Transgenders in Jewish Law and Thought
1א

Halachic Considerations

2ב
(כד) וּמָע֤וּךְ וְכָתוּת֙ וְנָת֣וּק וְכָר֔וּת לֹ֥א תַקְרִ֖יבוּ לַֽה' וּֽבְאַרְצְכֶ֖ם לֹ֥א תַעֲשֽׂוּ׃
(24) You shall not offer to the LORD anything [with its testes] bruised or crushed or torn or cut. You shall have no such practices in your own land,
3ג
לירקונא תרין בשיכרא ומיעקר ומי שרי והתניא מניין לסירוס באדם שהוא אסור תלמוד לומר ובארצכם לא תעשו בכם לא תעשו דברי רבי חנינא הני מילי היכא דקא מיכוין הכא מעצמו הוא דאמר רבי יוחנן הרוצה שיסרס תרנגול יטול כרבלתו ומסתרס מאליו והאמר רב אשי רמות רוחא הוא דנקיטא ליה אלא בסריס

The Gemara discussed the remedy for jaundice, saying that one should drink two of the ingredients mentioned together with beer, and one becomes sterile from it. The Gemara asks: And is it permitted to cause sterility? Wasn’t it taught in a baraita: From where is it derived that castration of a man is prohibited? The verse states: “Those whose testicles are bruised, or crushed, or torn, or cut, shall not be offered to the Lord, and you shall not do this in your land” (Leviticus 22:24), meaning that you shall not do it to yourselves; this is the statement of Rabbi Ḥanina. Apparently, it is prohibited to castrate a man. The Gemara answers: This prohibition applies only in a case where one intends to castrate.

4ד

Farber (2015)

Rav Eliezer Waldenberg (Tzitz Eliezer 11:78), writes that for a person who cannot have children already, castration would not be prohibited. This brings up two possible extensions.

Hormone replacement therapy (taking estrogen and testosterone blockers) is an important part of the larger process of transition, and during this process, the male generally becomes chemically castrated. Thus, if the individual undergoing male-to-female transition is already chemically castrated due to hormone therapy, the prohibition of סירוס should no longer apply. In theory, one could argue that this merely throws the prohibition of סירוס back on to the process of taking hormones. Nevertheless, this argument is far from decisive. Taking a single dose of female hormones will not render a morphological male sterile. As there does not appear to be any objective point at which the next dose will cause sterility, it is hard to declare any single act of taking hormones an act of castration.[6] Moreover, whether chemically causing sterility can be defined as an act of סירוס is also unclear.

5ה

Emotional Distress

6ו
וכל היכא דטריד ה"נ דפטור אלא מעתה טבעה ספינתו בים דטריד הכי נמי דפטור וכי תימא ה"נ והאמר ר' אבא בר זבדא אמר רב אבל חייב בכל המצות האמורות בתורה חוץ מן התפילין שהרי נאמר בהן פאר
The Gemara asks: And wherever one is preoccupied is he indeed exempt? But if that is so, then one whose ship sank at sea, who is preoccupied, should also be exempt. The Gemara reinforces its question: And if you say that indeed, that is so, didn’t Rabbi Abba bar Zavda say that Rav said: A mourner is obligated in all the mitzvot mentioned in the Torah, including reciting Shema, except for the mitzva to don phylacteries, from which he is exempt, as the term splendor is stated with regard to phylacteries? If a mourner, who is clearly pained and preoccupied, is obligated to recite Shema, then certainly all others who are preoccupied, even one whose ship sank at sea, whose loss was merely monetary (Birkat Hashem), should be obligated. Why, then, is a groom exempted due to his preoccupation and one who lost his property is not?
7ז

Rav Moshe Feinstein (Iggerot Moshe, EH 4:36) permitted a woman who had a severe nervous condition to have a tubal ligation, even though he considers this to be forbidden (ibid 4:35).[7] Since the need for expression of one’s gender is basic to a person’s identity, it is known that quashing the person’s ability to do so risks the person’s life. An exceedingly high suicide rate exists among those who are prevented from expressing their gender identity and being true to themselves with respect to gender expression. (The case of Leelah Alcorn is one sad example of this trend.) Thus, the Talmudic principle of “’וחי בהם’ – ולא שימות בהם” (‘live with them’ – but do not die because of them)” should be a factor here. (Farber 2015)

8ח

Mental anguish, no matter how genuine, is not sufficient reason to suspend Torah law... Mental pain, even if genuine , cannot be a rationale for permitting transgressions or suspension of Torah Law. No one is discounting the unhappiness of a person who feels, for whatever reason that (s)he is somehow trapped in the wrong body. But the Halacha remains the Halacha, and the individual's distress cannot be used as a lever to displace Torah prohibitions (Rabbi Alfred Cohen, 2017)

9ט
סבר לה כי הא דתניא מגרר אדם גלדי צואה וגלדי מכה שעל בשרו בשביל צערו אם בשביל ליפות אסור
Mar Zutra holds in accordance with that which was taught in a baraita: A person may scrape off dried excrement crusts and scabs of a wound that are on his flesh because of the pain that they are causing him. However, if he does so in order to clean and beautify himself, it is prohibited. According to the tanna of this baraita, it is prohibited to adorn or beautify oneself, as the verse: “Neither shall a man put on a woman’s garment” (Deuteronomy 22:5) prohibits dressing or conducting oneself in the manner of women.
10י
בשביל צערו - ואם אין לו צער אחר אלא שמתבייש לילך בין בני אדם שרי דאין לך צער גדול מזה:

If his embarrassment is such that he is embarrassed to go amongst people, there is no greater pain than this.

11יא

Responsa Lev Aryeh Vol. 2 No. 49

Concerning the incredible even that occurred with a man who became a woman

When I presented the matter before the expert doctors dealing with obstetrics, they all agreed that even when we have a certain male who is injected with hormone drugs such that his facial hair falls out and he grows breasts, and even if his male organ can be reduced – although the removal of the male organ entirely and the development of a womb and a female sexual organ as a woman is impossible without surgery where they make a hollow there in ‘that place’, and certainly [even if a procedure is done] in this manner he has not transformed into being a female, and he is certainly a male and is in no way a woman whatsoever.

12יב

Changing what G-d Made

13יג
(א) ואלו הן בהמתך כו'. אבל הרמב"ן הקשה שאין "בהמתך לא תרביע כלאים" בכלל אותן שהיצר הרע משיב עליהן, משום שיש טעם גדול בזה, מפני שהקב"ה ברא העולם בשלימות, ומי שמרכיב את המינים זה בזה להוציא מינים אחרים, הרי הוא כאילו אומר שהקב"ה לא השלים עולמו, ורוצה להוציא מינים אחרים. ואם הם אותם שאינם מולידים, והקב"ה ברא עולמו שיהיו קיימים לעולם - פרים ורבים, והמביא מין על שאינו מינו הוא מכרית פריה ורביה מהם, וגם אותם הנולדים אשר הם קרובים בטבע מאוד, לא יולידו אחר כך, כמו הפרדה שנולדה מסוס וחמור. ועוד האריך הרמב"ן:
אלא שקשה לי על טעם זה שנתן הרמב"ן, כי המרביעים כאילו אומרים שהקב"ה לא השלים עולמו, דמה בכך, דהא אמרו חכמים (ב"ר יא, ו) כל דבר שהקב"ה ברא בששת ימי בראשית צריך תיקון, כמו החטין לטחון ולאפות, ולא אמרינן בזה שהקב"ה לא השלים עולמו. וכמו שאמרו (תנחומא תזריע ה) על המילה, שלא נברא עם האדם, והושלם על ידי בשר ודם. ואם כן, מה שייך בזה שנראה כאילו אומר שהקב"ה לא השלים עולמו. אבל בודאי "בהמתך לא תרביע כלאים" יש טעם, דהוא משנה חקות העולם להדביק המינים הנבדלים זה מזה, כי כל מין ומין נבדל בפני עצמו, והוא מחבר לאחד הדברים הנפרדים והנבדלים. אבל בשעטנז, דאין כאן שני מינים מובדלים, דאין הצמר מין בפני עצמו, כי הצמר לאו מין בפני עצמו, כמו כל עשב שיקרא בריאה בפני עצמו, שהרי כל אחד ואחד בפני עצמו נברא, ובודאי בזה יפה פירש הרמב"ן שאין לומר שאין טעם בדבר רק על איסור שעטנז, לכן אמרו (יומא סז ע"ב) על זה שהיצר הרע משיב עליהם, לא על הרבעת המינים:
14יד

"One could speculate that there is a difference between making improvements to an existing feature of the world Hashem created, which is permitted, and creating a new species, such as the mule, which is forbidden. Grinding grain and kneading it into bread is improving the grain for human use, which is not the case with creating new species which alter and repudiate G-d's plans for creation (Cohen, 2017, p.26)