​ קבלת התורה: ׳׳ה׳ מִסִּינַי בָּא וְזָרַח מִשֵּׂעִיר לָמוֹ הוֹפִיעַ מֵהַר פָּארָן׳׳ Tova Orenbuch

דברים פרשת וזאת הברכה פרק לג

ב) וַיֹּאמַר יְקֹוָק מִסִּינַי בָּא וְזָרַח מִשֵּׂעִיר לָמוֹ הוֹפִיעַ מֵהַר פָּארָן וְאָתָה מֵרִבְבֹת קֹדֶשׁ מִימִינוֹ אשדת אֵשׁ דָּת לָמוֹ:

ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שמג

דבר אחר ויאמר ה' מסיני בא, כשנגלה הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל לא על ישראל בלבד הוא נגלה

אלא על כל האומות, תחילה הלך אצל בני עשו אמר להם מקבלים אתם את התורה אמרו לו מה כתוב בה אמר להם +שמות כ יג+ לא תרצח אמרו כל עצמם של אותם האנשים ואביהם רוצח הוא שנאמר +בראשית כז כב+ והידים ידי עשו +שם /בראשית/ כז מ+ ועל חרבך תחיה הלך אצל בני עמון ומואב אמר להם מקבלים אתם את התור האמרו לו מה כתוב בה אמר להם +שמות שם /כ יג/+ לא תנאף אמרו לו כל עצמה של ערוה להם היא שנאמר +בראשית יט לו+ ותהרין שתי בנות לוט מאביהן הלך אצל בני ישמעאל אמר להם מקבלים אתם את התורה אמרו לו מה כתוב בה אמר להם +שמות שם /כ יג/+ לא תגנוב אמרו לו כל עצמם אביהם ליסטים היה שנאמר +בראשית טז יב+ והוא יהיה פרא אדם וכן לכל אומה ואומה שאל להם אם מקבלים את התורה שנאמר +תהלים קלח ד+יודוך ה' כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך יכול שמעו וקבלו תלמוד לומר +מיכה ה יד+ ועשיתי באף ובחימה נקם את הגוים אשר לא שמעו לא דיים שלא שמעו אלא אפילו שבע מצות שקבלו עליהם בני נח לא יכלו לעמוד בהם עד שפרקום כיון שראה הקדוש ברוך הוא כך נתנם לישראל, משל לאחד ששילח את חמורו וכלבו לגרן והטעינו לחמור לתך ולכלב שלש סאים היה החמור מהלך והכלב מלחית פרק ממנו סאה ונתנו על החמור וכן שיני וכן שלישי כך ישראל קבלו את התורה בפירושיה ובדקדוקיה אף אותם שבע מצות שלא יכלו בני נח לעמוד בהם ופרקום. באו ישראל וקבלום לכך נאמר ויאמר ה' מסיני בא וזרח משעיר למו

Question #1: Why did Hashem not explain that the natures of the nations are not contradictory to מצוות?

Answer given by Rav Leff: Favors vs. Gifts

Question #2: Why didn't Hashem test בני ישראל with a מצווה that is hard for them like He did with the other nations?

שם משמואל במדבר פרשת במדבר
ונראה דהנה בסיני כתיב (דברים ה') פנים בפנים דיבר ה' עמכם, בלי אמצעי. ויש לומר דישראל זכו לזה עפ"י מה שהגיד כ"ק אבי אדומו"ר זצללה "הבדברי ספרי (פ' הברכה) דאומה"ע כשהרתיק עליהם ליתן להם התורה שאלו מה כתיב בה, והשיבם לכל אחד מה שהוא היפוך מהותם לא תגנוב לאתרצח וכו', ולכאורה יש לאומה"ע טענה מדוע לא נאמר לישראל ג"כ כמותם אולי לא היו רוצים, ואמר הוא זצ"ל דמהות ישראל להשתוקק לקרבת אלקים, ובמה שנאמרה להם מצות הגבלה וקבלו עליהם לעמוד מרחוק זה הי' נסיון גדול אצלם שמשלו על תאותם, עכ"ד. ועפי"ז יש לומר דלכן זכושיהי' עמם הדיבור פנים אל פנים, כענין שנאמר במשה (ברכות ז' א) בשכר ויסתר משה פניו כי ירא מהביט זכה לותמונת ה' יביט:

Question #3: The מצוות that Hashem sampled the nations with are part of the שבע מצוות בני נח...they have to keep them regardless?!

Rus was told by Naomi before she converted that we Jews may not serve idols [see 1/16 with Rashi]. The Maharsha asks - Why is this different than what Rus had already been commanded? Even goyim may not serve idols as it is one of the sheva mitzvos bnei noach??
The answer may be that at Sinai we were completely uprooted from our status as bnei noach and acquired a brand new title - Jew. Therefore, the sheva mitzvos no longer apply and if not for the special commandment of Sinai we would be allowed to serve idols. Being a Jew is a completely new metzius. It is not a "goy-plus" but a בריה בפני עצמה - a new reality. [See Pachad Yitzchak Pesach 51; Kuntresei Shiurim of Rav Gustman ztz"l Bava Metzia 12; Ohr Avraham on Megillas Rus page 75 and on; Kovetz Hadras Kodesh 2 page 9 and on].

(mevakeshlev.blogspot.com)

Shavuos: The Mitzvos Transform Us, Rabbi Zweig (Torah.org)

"Hashem came forth from Sinai, shone forth to them from Seir, having appeared to them from Mount Paran" (Devarim 33:2)

The Midrash records that prior to Hashem offering the Torah to Bnei Yisroel, He made it available to the nations of the world. He offered it to the children of Esau (who lived in the land of Seir). When they discovered that it contained the prohibition of murder, they rejected the Torah on the grounds that, by nature, they were a violent people. A similar result occurred when Hashem offered the Torah to the children of Yishmael (living in Paran). They rejected it, for it contained the prohibition of stealing. 1 The following difficulties have to be dealt with: Firstly, the two precepts that were rejected, namely "Do not murder" and "Do not steal", are already included in the Seven Noachide Laws. 2 Therefore, they are already bound to uphold these precepts. Secondly, the precepts as they appear in the Noachide Laws are more severe than they are in the Torah. The punishment for theft in the Torah is a payment of twice the principle. 3 The Noachide Laws are capital offenses. To be found guilty by a Jewish court, two witnesses must be present at the scene of the crime, and a warning to the perpetrator had to have been issued. This is not required to convict according to the Noachide Laws. Why were they rejecting the Torah based upon precepts that would have been less restrictive than those that they were already obligated to keep?

The Rambam in his introduction to Pirkei Avos poses the following question: Which is a higher service of Hashem, one who by nature does not have the desire to violate the precepts, or one who struggles with the desire, finally conquering his evil inclination, and does the will of Hashem? 4

The Rambam comes to the following conclusion: In the Torah we find two categories of Mitzvos (precepts). There are those that, by nature, we sense the obligation to uphold. We understand that violating them would be doing something intrinsically wrong (i.e. murder, stealing, adultery). The second category of precepts is those that we would have no inkling of them being prohibited, were it not for Hashem restricting us from doing them (i.e. cooking milk together with meat, shaatnez, etc.). Concerning those that we identify as being wrong, the Torah obligates us not to desire to do them. The soul that adheres to these precepts, but desires to do them is defective. Concerning those with which we do not associate an intrinsic wrong, the higher level of adherence is desiring to do them, but restraining only because Hashem commands us to do so.

The difference between the Seven Noachide Laws and the 613 Torah laws is not only quantitative, but qualitative as well. The Noachide Laws are essentially a directive to insure that society does not self-destruct. Noachide man is only commanded to act, or desist from acting in a certain manner. There is no obligation to inculcate the precept into his very being, no obligation regarding his thoughts or sensitivities. Torah law requires more than providing a functioning society; it requires that man be a reflection of his Maker. This is attained by incorporating the precepts into our very being. "Do not steal" is not merely do not commit the crime; rather our very being is required to be reviled by the act of stealing.

Those precepts which the nations of the world rejected are from the category that one is able to sense are wrong (just as are all seven of the Noachide Laws). However, those who are bound by the Noachide Laws are not commanded against desiring to do them. What Hashem offered them was an entirely new level of observance, a qualitative change of themselves as human beings. It is this which they rejected. It is a quantum leap from being commanded not to do something, to being commanded to revile the very act itself.

1.13:3 2.Gur Arye 13:26 3. 158:1

Question #4: If mitzvos are a tikkun, why do we need 613 while the other nations only have 7? Does that imply that we began on a lower level than them?

דברים פרשת עקב פרק ח
(א) כָּל־הַמִּצְוָה אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם תִּשְׁמְרוּן לַעֲשׂוֹת לְמַעַן תִּחְיוּן וּרְבִיתֶם וּבָאתֶם וִירִשְׁתֶּם אֶת־הָאָרֶץ אֲשֶׁר־נִשְׁבַּע יְקֹוָק לַאֲבֹתֵיכֶם

מלבי"ם דברים פרשת עקב פרק ח

כל המצוה, הנה כבר חקרו חכמי לב אחר שראינו שלאדם ולנח צוה רק ז' מצות והם היו מספיקים להשיג שלמותם למה הוסיף לישראל תרי"ג כאלו הם לא ישיגו שלמותם רק בעבודה יותר גדולה, וע"כ יאמרו מקצת החכמים שזה כדי שיהא להם בנקל יותר להשיג השלמות, כרופא שנותן רפואה אחתסם פלוני לחולה, ורופא אחר אומר קח סם פלוני או סם פלוני שזה השני הקל יותר שאם לא ימצא סם הראשון ימצא יתר הסמים, אולם אין המשלדומה לנמשל, כי לא אמר ה' עשה מצוה פלוני או פלוני רק צוה לעשותם כלם וא"כ הכביד עליהם השגת השלמות שתחלה השיגו אותה ע"י ז' מצות ב"נו אח"כ הוסיף עליהם עבודה, אולם התשובה בזה שאינו דומה השלמות שהיו משיגים ע"י ז' מצות ב"נ שהיו רק שלמות לחה' העה"ז ולחיים הנמוסיים,משא"כ השלמות שישיגו ע"י קיום מצות התורה הוא להשיג אושר נצחי ומעלה אלהית, וגם בזה היה חלוק בין א"י ובין ח"ל, שבא"י נתחייבו במצות התלויות בארץ, שבאשר בא"י ישיגו שלמות יותר שהיא ארץ המוכנת לנבואה ולהתדבקות השכינה בם ולההנהגה הנסיית, ולהשיג מעלות אלה צריכים עבודה יותר גדולה, שכל שיעלה אדם למעלה יותר גדולה צריך לעבוד עבודה יותר גדולה, ועז"א כל המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות ר"ל בלתחשוב שנתתי לכם רבוי המצות כדי שתבחר לך מצוה אחת כרופא שאומר קח סם פלוני או סם פלוני, כי צריך אתה לקיים את כלם, וע"כ אמר שם מצוה בלשון יחיד שכל המצות הם מתאחדים כאלו היו מצוה אחת כי כלם קשורים זה בזה, ולא תשאל הלא תחלה השגתם השלמות ע"י ז' מצות לבד,ע"ז משיב שהשלמות של ז' מצות הם למען תחיון בחה' העה"ז כי הם מצות נמוסיות שא"א לחיות בלעדם, אבל ע"י מצות התורה רביתם שתרבו ברבוייתירה ומעלה גדולה שהרבוי כולל גם המעלה, וע"י מצות התלויות בארץ תוסיף עוד כי באתם וירשתם את הארץ שהיא מוכנת להשראת השכינה ועל ענין זה נשבע לאבותיכם כמ"ש ונתתי לך וגו' את ארץ מגוריך והייתי להם לאלהים (בראשית יז):