Bikkurim: How was it done?

(ג) אין מביאין בכורים חוץ משבעת המינים. לא מתמרים שבהרים, ולא מפרות שבעמקים, ולא מזיתי שמן שאינם מן המבחר. אין מביאין בכורים קדם לעצרת. אנשי הר צבועים הביאו בכוריהם קדם לעצרת, ולא קבלו מהם, מפני הכתוב שבתורה (שמות כג:טז) וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה.

(3) One only brings Bikkurim from the seven species [special to the Land of Israel, listed in Deut. 8:8], [but] not from the dates of the mountains or from fruits of the valley, nor from oil-olives that are not of the highest quality. One does not bring Bikkurim before Atseret [ Shavuot, the harvest festival]. People from Har Tsevo'im brought their Bikkurim and they [the priests] did not accept [the fruits] because of the verse in the Torah, (Exodus 23:16) "And the harvest festival, the first fruits of your labor that you plant in the field."

(א) כיצד מפרישין הבכורים, יורד אדם בתוך שדהו ורואה תאנה שבכרה, אשכול שבכר, רמון שבכר, קושרו בגמי, ואומר, הרי אלו בכורים. ורבי שמעון אומר, אף על פי כן חוזר וקורא אותם בכורים מאחר שיתלשו מן הקרקע.

(1) How does one designate the Bikkurim [first-fruits that must be brought to the Temple in Jerusalem and given to the Kohen]? A person goes to one's field and sees a date that is bearing fruit, a bunch [of grapes] that is bearing fruit, or a pomegranate that is bearing fruit, and ties it with a string and says, "Behold these are Bikkurim." Rabbi Shimon says, even so, he reiterates and declares them Bikkurim once they have been picked from the ground.

(ב) כיצד מעלין את הבכורים, כל העירות שבמעמד מתכנסות לעיר של מעמד, ולנין ברחובה של עיר, ולא היו נכנסין לבתים. ולמשכים היה הממנה אומר, קומו ונעלה ציון אל (בית) ה' אלהינו.

(2) How do they bring the Bikkurim up [to Jerusalem]? All the cities of a Ma'amad [one of the 24 divisions in the Land of Israel that each sent an Israelite representation to the Temple to watch the public sacrifices] would go into [central] city of the Ma'amad and sleep in the streets of that city without going into the houses. When they arose, the supervisor would say, "Arise! Let us go up to Zion, to the house of the Lord our God!"

(ג) הקרובים מביאים התאנים והענבים, והרחוקים מביאים גרוגרות וצמוקים. והשור הולך לפניהם, וקרניו מצפות זהב, ועטרה של זית בראשו. החליל מכה לפניהם, עד שמגיעים קרוב לירושלים. הגיעו קרוב לירושלים, שלחו לפניהם, ועטרו את בכוריהם. הפחות, הסגנים והגזברים יוצאים לקראתם. לפי כבוד הנכנסים היו יוצאים. וכל בעלי אמניות שבירושלים עומדים לפניהם ושואלין בשלומם, אחינו אנשי המקום פלוני, באתם לשלום.

(3) Those who were close would bring dates and grapes and the far ones would bring dried figs and raisins. A bull would go before them and its horns would be plated with gold and it would have a olive wreath around its head. The flute would play before them until they got close to Jerusalem. Once they got close to Jerusalem, they would send ahead of them [a messenger] and adorned their Bikkurim. The overseers and the officers and the treasurers would go out to greet them; in accordance with the stature of those coming in would they go out. All the artisans of Jerusalem would stand before them and greet them, "Our brothers from so-and-so, come in peace!"

(ד) החליל מכה לפניהם עד שמגיעין להר הבית. הגיעו להר הבית, אפלו אגריפס המלך נוטל הסל על כתפו ונכנס, עד שמגיע לעזרה. (הגיע לעזרה) ודברו הלוים בשיר, ארוממך יי כי דליתני ולא שמחת איבי לי (תהלים ל:ב).

(4) The flute would continue playing before them until they arrived at the Temple Mount. Once they arrived at the Temple Mount, even Agripas the King would carry his basket on his shoulder and enter until he reached the courtyard. Once they got to the courtyard, the Levites would speak in song (Psalms 30:2), "I will extol you, O Lord, because you have raised me and not allowed my enemies to rejoice over me."

(ה) הגוזלות שעל גבי הסלים, היו עולות. ומה שבידם, נותנים לכהנים.

(ו) עודהו הסל על כתפו, קורא מהגדתי היום ליי אלהיך (דברים כו:ג) עד שגומר כל הפרשה. רבי יהודה אומר עד ארמי אבד אבי. הגיע לארמי אבד אבי, מוריד המל מעל כתפו ואוחזו בשפתותיו, וכהן מניח ידו תחתיו ומניפו, וקורא מארמי אבד אבי עד שהוא גומר כל הפרשה, ומניחו בצד המזבח, והשתחוה ויצא.

(5) The young birds on the baskets would be Olot [offerings burnt entirely upon the altar] and what was in their hands, they gave to the Kohanim.

(6) With the basket still on one's shoulder, one would recite from "I declare today to the Lord my God" (Deuteronomy 26:3-10) until finishing the entire passage. Rabbi Judah says, until "My father was a wandering Aramean" (Deut. 26:5). Once one gets to "My father was a wandering Aramean", one takes the basket off one's shoulder and holds it by one's lip. The priest places his hand under it and waves it. He then recites from "My father was a wandering Aramean" until finishing the entire passage and rests [the basket] beside the altar and prostrates and leaves.

(ו) עודהו הסל על כתפו, קורא מהגדתי היום ליי אלהיך (דברים כו:ג) עד שגומר כל הפרשה. רבי יהודה אומר עד ארמי אבד אבי. הגיע לארמי אבד אבי, מוריד המל מעל כתפו ואוחזו בשפתותיו, וכהן מניח ידו תחתיו ומניפו, וקורא מארמי אבד אבי עד שהוא גומר כל הפרשה, ומניחו בצד המזבח, והשתחוה ויצא.

(6) With the basket still on one's shoulder, one would recite from "I declare today to the Lord my God" (Deuteronomy 26:3-10) until finishing the entire passage. Rabbi Judah says, until "My father was a wandering Aramean" (Deut. 26:5). Once one gets to "My father was a wandering Aramean", one takes the basket off one's shoulder and holds it by one's lip. The priest places his hand under it and waves it. He then recites from "My father was a wandering Aramean" until finishing the entire passage and rests [the basket] beside the altar and prostrates and leaves.

(ז) בראשונה, כל מי שיודע לקרות, קורא. וכל מי שאינו יודע לקרות, מקרין אותו. נמנעו מלהביא, התקינו שיהו מקרין את מי שיודע ואת מי שאינו יודע.

(7) In the beginning, anyone who knew how to read would read and anyone else would have it read for him. [Then,] people were reticent to bring and they declared that it would be read for those who know how to read and those who do not know.

(ח) העשירים מביאים בכוריהם בקלתות של כסף ושל זהב, והעניים מביאין אותם בסלי נצרים של ערבה קלופה, והסלים והבכורים נתנין לכהנים.

(8) Wealthy people would bring their Bikkurim in baskets of silver and of gold. Poor people would bring theirs in reed baskets of woven willow stems. Both the baskets and the Bikkurim were given to the priests.

(ט) רבי שמעון בן ננס אומר, מעטרין את הבכורים חוץ משבעת המינים. רבי עקיבא אומר, אין מעטרין את הבכורים אלא משבעת המינים.

(9) Rabbi Shimon ben Nanas said, one may adorn the Bikkurim [basket with species] outside of the seven species. Rabbi Akiva said, the Bikkurim may be adorned only with the seven species.