Haggadah supplement

(ח) אין מפטירין אחר הפסח [אפיקומן] כגון [אגוזים] תמרים [וקליות]

חייב אדם [לעסוק בהלכות הפסח] כל הלילה אפילו בינו לבין בנו אפילו בינו לבין עצמו אפילו בינו לבין תלמידו מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו מסובין בבית ביתוס בן זונין בלוד והיו [עסוקין בהלכות הפסח] כל הלילה עד קרות הגבר הגביהו מלפניהם ונועדו והלכו [להן] לבית המדרש ...

(8) We may not eat an afikoman [a dessert or other foods eaten after the meal] after [we are finished eating] the Pesach sacrifice; for example nuts, dates and roasted wheat.

A man is obligated to be involved with the laws of Pesach the whole night, even if it [is only a discussion] between him and his son, even if it is between him and himself, even if it is between him and his student. It happened that Rabban Gamliel and the Elders were [once] reclining in the house of Beitos ben Zunin in Lud, and they were involved with the laws of Pesach the whole night until the call of the rooster. [Their students] raised the covering of the window from in front of them, and they [then] convened and went to the house of study. ...

... אֲרַמִּי֙ אֹבֵ֣ד אָבִ֔י וַיֵּ֣רֶד מִצְרַ֔יְמָה וַיָּ֥גָר שָׁ֖ם בִּמְתֵ֣י מְעָ֑ט וַֽיְהִי־שָׁ֕ם לְג֥וֹי גָּד֖וֹל עָצ֥וּם וָרָֽב׃

וַיָּרֵ֧עוּ אֹתָ֛נוּ הַמִּצְרִ֖ים וַיְעַנּ֑וּנוּ וַיִּתְּנ֥וּ עָלֵ֖ינוּ עֲבֹדָ֥ה קָשָֽׁה׃

וַנִּצְעַ֕ק אֶל־יְהוָ֖ה אֱלֹהֵ֣י אֲבֹתֵ֑ינוּ וַיִּשְׁמַ֤ע יְהוָה֙ אֶת־קֹלֵ֔נוּ וַיַּ֧רְא אֶת־עָנְיֵ֛נוּ וְאֶת־עֲמָלֵ֖נוּ וְאֶת־לַחֲצֵֽנוּ׃

וַיּוֹצִאֵ֤נוּ יְהוָה֙ מִמִּצְרַ֔יִם בְּיָ֤ד חֲזָקָה֙ וּבִזְרֹ֣עַ נְטוּיָ֔ה וּבְמֹרָ֖א גָּדֹ֑ל וּבְאֹת֖וֹת וּבְמֹפְתִֽים׃

...My father was a fugitive Aramean. He went down to Egypt with meager numbers and sojourned there; but there he became a great and very populous nation.

The Egyptians dealt harshly with us and oppressed us; they imposed heavy labor upon us.

We cried to the LORD, the God of our fathers, and the LORD heard our plea and saw our plight, our misery, and our oppression.

The LORD freed us from Egypt by a mighty hand, by an outstretched arm and awesome power, and by signs and portents.

Genesis Rabbah 39:6

R. Levi commented: “Shall not the Judge of all the earth do justly” (ibid.)? If you desire the world to endure, there can be no absolute justice, while if You desire absolute justice the world cannot endure, yet You would hold the cord by both ends, desiring both the world and absolute justice. Unless You forget a little, the world cannot endure.

In Those Years

By Adrienne Rich

In those years, people will say, we lost track

of the meaning of we, of you

we found ourselves

reduced to I

and the whole thing became

silly, ironic, terrible:

we were trying to live a personal life

and yes, that was the only life

we could bear witness to

But the great dark birds of history screamed and plunged

into our personal weather

They were headed somewhere else but their beaks and pinions drove

along the shore, through the rags of fog

where we stood, saying I

אמר לו רבי יהודה לא כך היה מעשה אלא זה אומר אין אני יורד תחילה לים וזה אומר אין אני יורד תחילה לים קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה שנאמר (הושע יב, א) סבבוני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל ויהודה עוד רד עם אל

ועליו מפרש בקבלה (תהלים סט, ב) הושיעני אלהים כי באו מים עד נפש טבעתי ביון מצולה ואין מעמד וגו' (תהלים סט, טז) אל תשטפני שבולת מים ואל תבלעני מצולה וגו'

באותה שעה היה משה מאריך בתפלה אמר לו הקב"ה ידידיי טובעים בים ואתה מאריך בתפלה לפני אמר לפניו רבונו של עולם ומה בידי לעשות אמר לו (שמות יד, טו) דבר אל בני ישראל ויסעו ואתה הרם את מטך ונטה את ידך וגו'

לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראל שנאמר (תהלים קיד, ב) היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו מה טעם היתה יהודה לקדשו וישראל ממשלותיו משום דהים ראה וינוס

Rabbi Yehuda said,That is not how it happened. Rather, this one said: I am not going into the sea first, and that one said: I am not going into the sea first. Nahshon ben Amminadab jumped and descended into the sea first, as it is stated: “Ephraim surrounds Me with lies and the house of Israel with deceit, and Judah is yet wayward toward God [rad im El]”

And the Psalm's text expands on this moment: "Save me, God; for the waters are come in even unto the soul. I am sunk in deep mire, where there is no standing…let not the water flood overwhelm me, neither let the deep swallow me up” (Psalms 69:2–3, 16).

At that exact moment, Moses was praying at length. The Holy One, Blessed be He, said to him: My beloved ones are drowning in the sea and you are still going on praying before me?! He said before Him: Master of the Universe, but what can I do? He said to him: “Tell the children of Israel to go! And you, lift up your rod and stretch out your hand!” (Exodus 14:15–16).

For this reason, Judah merited to govern Israel, as it is stated: “Judah became His sanctuary, Israel His dominion. The sea saw it and fled” (Psalms 114:2–3). The baraita interprets the verses in this manner: What is the reason that Judah became His sanctuary and Israel came under His dominion? It is because “the sea saw it and fled.”

Maggid

Marge Piercy

The courage to let go of the door, the handle.

The courage to shed the familiar walls whose very

stains and leaks are comfortable as the little moles

of the upper arm; stains that recall a feast,

a child’s naughtiness, a loud blistering storm

that slapped the roof hard, pouring through.

The courage to abandon the graves dug into the hill,

the small bones of children and the brittle bones

of the old whose marrow hunger had stolen;

the courage to desert the tree planted and only

begun to bear; the riverside where promises were

shaped; the street where their empty pots were broken.

The courage to leave the place whose language you learned

as early as your own, whose customs however

dangerous or demeaning, bind you like a halter

you have learned to pull inside, to move your load;

the land fertile with the blood spilled on it;

the roads mapped and annotated for survival.

The courage to walk out of the pain that is known

into the pain that cannot be imagined,

mapless, walking into the wilderness, going

barefoot with a canteen into the desert;

stuffed in the stinking hold of a rotting ship

sailing off the map into dragons’ mouths.

Cathay, India, Serbia, goldeneh medina,

leaving bodies by the way like abandoned treasure.

So they walked out of Egypt. So they bribed their way

out of Russia under loaves of straw; so they steamed

out of the bloody smoking charnelhouse of Europe

on overloaded freighters forbidden all ports–

out of pain into death or freedom or a different

painful dignity, into squalor and politics.

We Jews are all born of wanderers, with shoes

under our pillows and a memory of blood that is ours

raining down. We honor only those Jews who changed

tonight, those who chose the desert over bondage,

who walked into the strange and became strangers

and gave birth to children who could look down

on them standing on their shoulders for having

been slaves. We honor those who let go of everything

but freedom, who ran, who revolted, who fought,

who became other by saving themselves.