De'ot V: Hasidut

מסילת ישרים, סדר ויכוח, עמוד קמ׳, מהדורת מכון אופק:

אמר החסיד: הנה לא אכחד היות דברים ודרכים רבים עוברים בין רבים בשם חסידות, בלי תאר ובלי צורה ובלי תיקון כלל. וימשך זה מחסרון העיון וההשכלה האמיתית אשר לבעלי המדות ההם, כי לא טרחו ולא נתיגעו לדעת את דרך ה׳ בידיעה ברורה וישרה, אלא התחסדו והלכו במה שנזדמן להם לפי הסברא הראשונה, ולא העמיקו בדברים ולא שקלו שותם במאזני החכמה. ואם עליהם

English