Yesha Elohim on Esther
Preface הקדמת המחבר
1 א

שיר במהלל הספר. הנותן אמרי שפר:

2 ב

ארנן לאל חי בעת אחזה אור. אמרות טהורות בישע אלהים:

3 ג

בדברי חכמים דרכי אכונן. בפירוש מגילה מאירה כנוגהים:

4 ד

רמזים ופשטים לקוטים כשושן. מתוקים כנופת בחיכי כמהים:

5 ה

המוני עדתי בספרי שעו נא. נבונים מאורים ברמים וגבוהים:

6 ו

מחוים הדראל בצהלה ורנה. ונותנים זמירים לשוכני גבוהים:

7 ז

חמול אל נפוצים זכור נא קדושים. וחוש הראנו בישע אלהים:

8 ח

אמר הצעיר אברהם בן לאדוני איש חיל רב פעלים אשר נודע שמו בשערים כמה״ר יצחק צהלון זלה״ה מתושבי גליל העליון צפת תו״בב.

9 ט

אומר לאלהי ישראל אשר בדרך אמת נחני ומנוחה הדריכני ובגדי ישע הלבשני וחכמה ומוסר למדני ונתן לי מהלכים בין משאבים השואבים מים בששון ממעייני הישועה ומטיט היון העלני ומבור שאון דלה דלני וה׳ עזרני כי מנעורי גרסה נפשי לתאבה אל מלאכת האלהים לקרבה:

10 י

בראותי בחורותי סר הלם וכוכבי השמים וחילם ממסילותם נלחמו הכוני פצעוני נשאו את רדידי מעלי כי מנעורי גדלני כאב והזמן צנוף צנפני כדור וטלטלני טלטלה מעיר לעיר וממדינה למדינה למשל ולשנינה לא שלותי ולא שקטתי ולא נחתי מגודל התשוקה החקוקה בתוך לבי מנעורי ועד הלום לעלות ולהראות את פני ה׳ צבאות ולשקוד על דלתותיו לשפוך שיחה ועתירה יום יום ואף גם זאת בהיותי בצרה:

11 יא

ראיתי ונתון אל לבי לשפוך שיחה לפני אלי צורי וגואלי יצילני ממצוקותי ומצרותי ויאמר די לצרות הצרורות אשר חלפו עברו על ראשי ויורני וילמדני דרך זו אלך לעבדו ולדבקה בו ולפקוח עינים עורות ויאירו שבעתים כאור בקר באור תורתו אשר היא תכלית שלימותינו ומחסה ומגדול ואברהם היו יהיה לגוי גדול:

12 יב

האל העונה אותי ביום צרתי מן המצר אותו קראתי ויוציאני למרחב יהי שמו מבורך אשר יך ויחבש ימחץ ורפא ירפא ויתן לי שאלתי כי הקרה לפני בארץ שביי ופזורי איש חמודות מאנשי המעלה והמדות הגביר כמה״ר יצחק טיבה נר״ו אענדנו עטרות והיה למאורות וינהגני בכבוד לביתו בית נועמת ויעש עמדי חסד ואמת:

13 יג

מה טובו אוהליו ומשכנותיו ומאורות חסדיו אשר לכל העולם הם מאירים ומזהירים עם החיים ועם המתים ותמיד יומם ולילה שולחנו ערוך לגר ולתושב וביתו פתוחה לרוחה לכל עובר ושב ואת כולם ממעייני נדיבותו ישביע וכל אשר יחסה בצלו ישכח יגון ואנחה ויוסיף כח ושמחה:

14 יד

ברוך ה׳ אשר לא עזב חסדו ואמתו מאת עבדו בן אמתו אנכי בדרך נחני ה׳ בבית האדון בית ועד לחכמים אשר היא מליאה מכל מיני ספרים שונים ומשונים חדשים גם ישנים מכל מיני מגדים כפרים עם נרדים לא יחסר כל בה וזאת נחלתם עבדי ה׳ וצדקתם:

15 טו

יומם ולילה על משמרתי אעמודה לא אחשוך פי יומי ולילי כל ימי חלדי וחדלי הנני תפילה לאלי צורי וגואלי לא יחסר מביתו עושה חסד משפט וצדקה והיתה להם ברית כהונת עולם לו ולזרעו אחריו יען אשר בחרו להריק צרורות כספיהם המה ואביהם על דברת פי האלהים:

16 טז

צדיק באמונתו יחיה צדק לפניו יהלך נרו ישמח במעוניו והאיר אל עבר פניו תשואות חן חן לנפש עמל עמלה לו באשר נתן מלחמו לבעלי אסופות ולתופשי החכמות מידי עלותה בבית ה׳ אלהים מושיב יחידים במעלה רמה יושיבנה עם משכילים וחכמים בעת האסף כי בצל החכמה בצל הכסף:

17 יז

חשבתי דרכי ולבי אמר לי קום מה לך נרדם הנה עתך עת דודים עת לעשו׳ לה׳ שמע לעצתי למה תשתומם עשה זאת איפה והנצל מדבר באופל והלוך בסערה ובסופה והשלך כל מחשבות הרעות אחרי גוך ושמח בחור בבחרותך וייטיבך האלהי׳ באחריתך כי אם תשים לבך למקרי הזמן העצומים והרבים סלונים וסרבים צנוף יצנפך כדור גול על ה׳ דרכך ובטח עליו והוא יעשה:

18 יח

קח לך עוז ותעצומות לקבל תנחומות אחרי מות כל כחותיך הגשמיות ותאוותיך הגופניות וזכור את בוראך בימי בחורותיך וקום כגבור ושאב מים מבור ויהיו חיים לנפשך כי נעים כי תשמרם בבטנך וקח קסת הסופר בידך וכתוב בספר העולה על רוחך כי זה חלקך מכל עמלך בימי חיי הבלך:

19 יט

צל ימיך עלי ארץ צל העולות ולא צל המעלות ובראותי כי הניח ה׳ לי מכל עמלי וכי כביר מצא׳ ידי אמרתי הפעם אודה את ה׳ ישמח לבי ותעלוזנה כליותי נדרי לה׳ אשלם וכל מוצא שפתי להשביע נפשי הנענה ולרוות צמאונה בצחצחות שיחות נכוחות ממימי מרום ולשום שפלים למרום:

20 כ

הלא אנכי איש אשר חלק לי אלהים בחכמה ובבינה מעט מזער דבר שלא ישוער ואם ארצה לעלות במעלות הרמות והנשאו׳ ובסתרי המדרגות הנעלמות אפחד פן כמקרה הנמלה יקרני כי עשה יעשה לה כנפים לעוף על הארץ והיה למאכל לעוף השמים לכן ללכת בדרכי מחקר יושר בחרתי ועל ה׳ בטחתי:

21 כא

לבאר פירוש האגרת הזאת האוגרת משלש רוחותיה דברי חכמים וחידותם ולגלות מצפוניה ומסתוריה כפתוריה ופרחיה כיד ה׳ הטובה עלי גם שיודע אני שאיני יודע מאומה מתורה ומקרא ואף כי במשנה וגמרא ק״ו לאהדורי סברא בהגיון הלב ובשפה ברורה הואלתי לקרבה אל המלאכה הזאת ולא אצא חפשי כי אמרתי הלא מצער היא ותחי נפשי:

22 כב

ואבא היום אל העין עין משפט היא קדש כל היום וכל הלילה תמיד לא אחשוך ולא אשקוט עד אבא אל מקדשי רז״ל אבינה לדבריה׳ ולתכלית כפי מה שחנני האל הנותן לפתאים ערמה לנער דעת ומזימה והתבוננו חסדי ה׳ כי אף בהיותו הנער והפתי שפל אנשי׳ ונחה עליו רוח ה׳ רוח דעת ורוח ערמה וחכמה ומזמה:

23 כג

נדבות פי רצה נא ה׳ אלי צורי וגואלי בטרם אלך ואינני ענני ה׳ ענני בצל כנפיך תסתירני ובאורח מישור תנחני ותורתך תלמדני אשר ממנה תוצאות חיים ומעיין מים חיים שבטך ומשענתך המה ינחמוני ובית עבדך בן אמתך יהיה עד עולם נכון לפניך ופנית אל תפילת עבדך:

24 כד

זאת נחמתי בעניי לעשות גם אנכי לביתי והנה באתי במגילת ספר כתובה לי לשמי למען תהיה לי לעד ולאות לפני האדון ה׳ צבאות היותי כוסף לחסות תחת צל כנפיו והנה טעמתי בקצה מטה עוז חשקי וכספי העצום במעט הדבש הזה ותאורנה שתי עיני להגיד כי ישר ה׳:

25 כה

לכל קורא בספרי זה אחלה פניו אשאלה ממנו שאם יראה שום טעות ושגיאה שאל יאשמני ולטובה יזכרני כי אני היום רך בשנים ובחכמה כי בן ד״ך אנכי היום והמעט יעלה לחשבון גדול והנה אני הגבר קנקנא חדתא דעתיקא לית ביה ושגיאות מי יבין וזה תחילת דברי פי והגיוני יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה׳:

26 כו

הודיעני דרך זו אלך כי אליך נשאתי נפשי: