Yeriot Shlomo on Torah
Introduction הקדמה
1 א

אמר יחיאל בר משולם ז"יל מווראניק בהיות כי הרב הגדול הרא"ם ז"ל הוא היה הראשון שהמציא לאור תעלומות דברי רש"י ז"ל וכל המפרשים הבאים אחריו מימיו הן שותים ואף כי בקצת מקומו' הניח דברי רש"י ז"ל בצ"ע ועומד בתימה או לפעמים שהשמיט מלפרש דברי רש"י ז"ל במקום שהן סתומין וחתומין סיבת זה הדבר כי לא הספיק לו הזמן ונתבקש בישיבה של מעלה קודם שהגיה ספרו כמש"כ בנו מהר"ר ישראל מזרחי בהקדמת ספרו והנה קם אחריו הרב המופלא מהר"ר שלמה לוריא ז"ל ועשה הגהות לספרו ובמקום שחסר זה גלה זה ובירר וליבן דברי רש"י ז"ל במקום שהניחם הרב הנ"ל בצ"ע או במקום שלא שם לבו לפרש הכל מיד יי' עליו השכיל להעמידם על בוריו עד שהם מנוקים ומצורפים ומלובני' כיריעות שלמה ועל שם זה נקרא ספר הזה יריעות שלמה גם על שם המחבר אשר נקרא שמו בשם רבו רבינו שלמה ז"ל ואף שקדמני אחד וחדשים מקרוב באו שהביא דבריו בספר אשר נקרא בשמו קיצור מזרחי ובאמת כי הוא דרך קצרה וארוכה כי לפעמים האריך במקום שהיה לו לקצר ולפעמים קיצר במקום שהיה לו להאריך גם לפעמים השמיט ודילג הרבה והרבה פשטי' מדברי המחבר ואנכי לא כן עמדי אלא כתבתי לשונו ממש כדמותו ובצלמו כדי שלא ישגה בו הקורא והנה אלו שני המאורות הגדולים כמעט לא הניחו לי מקום להתגדר בו לולי ללקט בתר לקוטי אח' הנה ואחת הנה כי הם ז"ל לרוב חריפותם היו הדברים האלה פשוטים בעיניהם ולי ולאנשים כערכי עדיין אנו צריכין למודעי ולפי שאין ערך דברי קטני זנבי שועלים לראשי אריות הגדולים לכן בסוף כל דברי כתבתי כן נראה לי להודיע כי מאתי וממני יצאו הדברים האלה והנה אחנן פני אלהי הצבאות הוא ינקני משגיאות ויקרב לנו קץ הפלאות: