Remez 213רי״ג
1 א

תורה אחת יהיה לאזרח ולגר שלשה גרים הן יש גר שנתגייר לשם אשה אמר לו הקב"ה נתגיירת בשביל הנבלה הרי נתונה לך שנאמר לגר אשר בשעריך תתננה. הגר השני להיות מתפרנס כעני הרי הן נותנין לו שנאמר ובקצרכם את קציר וגו'. הגר השלישי זה שנתגייר לשמו של הקב"ה אמר הקב"ה הוא שקול עלי כאחד מהם שנאמר הקהל חקה אחת וגו' תורה אחת יהיה לאזרח וגו'. ולא עוד אלא שהוא שקול עלי כלוי שנאמר ובא הלוי כי אין לו. אמר משה לפני הקב"ה רבונו של עולם הגר הזה כלוי לפניך אמר לו גדול הוא לפני שנתגייר לשמי. משל לצבי שגדל במדבר ובא מעצמו ונתערב בצאן היה הרועה מאכילו ומשקהו ומחבבו יותר מצאנו. אמרו לו לצבי זה אתה מחבב יותר מן הצאן. אמר להם כמה יגיעות יגעתי בצאני מוציאן בבוקר ומכניסן בערב עד (שבא גדלו) [שנתגדלו]. וזה שגדל במדברות וביערים ובא מעצמו לתוך צאני לכך אני מחבבו. כך הקב"ה כמה יגעתי בישראל הוצאתים ממצרים הראיתי לפניהם הורדתי להם את המן הגזתי להם את השלו העליתי להם את הבאר הקפתים ענני כבוד עד שקבלו תורתי וזה בא מעצמו לפיכך שקול עלי כישראל וכו':