Yad Eitan on Mishneh Torah, The Chosen Temple
1:1א׳:א׳
1 א

בכ"מ: ולפיכך לא רצה להביא ראיה מפסוק זה והביא ראיה מועשו לי מקדש. עיין ריש ה' מלכים ולח"מ שם: