49מ״ט
1 א

להורות בהן כן פירש"י משמע דנתינ' קידושין אין קפידא כ"כ דהיינו לסדר הקידושין תחת החופה שאין שם הוראה וא"כ בגט היה נמי לנו לומר כן דהא כללינהו בחדא מחת' אבל לפי האמת אינו כן דבנתינת קדושי' אין שם הרבה פרטים באותו סידור ואין מצוין שינוים שם ששייך בהם הוראה אבל בסידור גיטין הרבה מאוד פרטים וזהו ודאי בכלל הוראה ואין ליתן לסדר גיטין אלא למומחה ברבים וכן המנהג בינינו שמכבדין בסידור קידושין אפילו אינו למדן גדול משא"כ בגט ועיין מ"ש בהקדמה בפי' פשוט דכל שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין דהיינו אפי' דברים שאין בהם קול' יטעה אפ"ה לא יתעסק בהם אלא צריך שידע הכל על בורין וזה משמעות הלשון בטיב גיטין וקידושין: