Toledot Yitzchak on Torah
Introduction הקדמה
1 א

אמר יצחק בן החכם הענו המאושר בכל עניניו ר' יוסף קאר"ו זצ"ל הספרדי מעיר טוליטול"ה כל ימי גדלתי בין החכמים הרמים והנשאים המה הגבורים קדושים אשר בארץ המה קבורים מלאכי אלהים עולים ויורדים ושם בקשטילי"א רבתי המהוללה הרבצתי תורה וישיבה והלכו אחרי ממלכות פורטוגא"ל קריאי עדה נשיאי מטות אבותם ראשי אלפי ישראל הם ארביץ תורה ביניהם ושכנתי בתוכם ונאספו שמה כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר אבן השתיה שממנה הושתת העולם לשמוע ללמוד וללמד הרבה תורה מחברי ומתלמידי יותר מכלם. תלמידים לרואיהם כמו האור לעינים והם נראים עלי ארץ כככבים בשמים ובהיותנו שמה שמה החזיקתנו שמועה שמענו מאת מלך ספרד וציר בגוים שולח כלה גרש יגרש כל היהודים הנמצאים במלכותו וכל מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים ורבים מעמי הארץ ממרים דתם וגם מלך פורטוגאל אחר שש שנים שש הנה שנא ה' פשע ויאמר השמד להשמיד ולאבד ואומר מי יתן לי אבר כיונה אעופה ואשכונה. ברוך ה' כי הפליא חסדו לי ועבר בים צרה כי מעבר לים היא. וברחתי לארץ תוגרמה לעזרה ובעונותי עברו ראשי הלכו לבית עולמם כל בני הזכרים גדולים וקטנים תוארם כבני המלכים. וחשבתי אחר שעיקר תולדות האנשים מעשיהם הטובים ואין מעשה טוב כי אם היות האדם עוסק בתורה ובמצות ותלמוד תורה כנגד כלם אמרתי בלבי לשום בדפוס פירוש התורה שחברתי וחדשתי בו חדושים מתוקים מדבש ונפת צופים לזכות בו את הרבים ובו פשטים גם מדרשים נעימים מושכים לבו של אדם: ועוד לסבה אחרת יותר עצמית עשיתי את המעשה הזה והוא לידבק בשכינה שתורתנו הקדושה נותנת לנו שלימות בעולם הזה ובעולם הבא שנאמר לטוב לנו כל הימים לחיותנו כהיום הזה. לטוב לנו כל הימים הוא הטובה האמתי הצפון לצדיקים בעולם הנשמות ובעולם התחייה. לחיותנו כהיום הזה הוא חיי העולם הזה וזה שהתורה היתה כלי אומנותו של הקב"ה ואולם היא אחת משבעה דברים שנבראו קודם שנברא העולם וזהו שאמר שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום וכו' לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת כי לא דבר רק הוא מכם ויש לתמוה וכי מה צורך לומר שהתורה והמצוה אינו דבר רק ידוע שהיא משלמת לנו שלימות אחרון והשלימות הזה אינו דבר רק אלא הכוונה לפי שהדתות שלשה טבעית נמוסית אלהית. הטבעית והנימוסית הם לקיום הגוף ולתקון הקבוץ המדיני וכשהאדם נפטר מן העולם הזה נשארה נפש האדם רקה מהם שאין בהם תועלת לנפש כלל אלא לגוף והגוף הלך לדרכו. אבל תורתנו הקדושה נותנת שלימות לנפש והנפש אינה רקה ממנה אדרבה אז נדבקה דבקות גדולה בנפש ויש לנו השארות נצחי ובהדבקנו בה נדבק בה' אלהינו ה' אחד הוא אלהי האלהים האל הגדול הגבור והנורא. ועוד שלימות תורתינו גדול וחזק שבה נכללות ן כל החכמות וזה שאמר שלמה ע"ה נפת תטפנה שפתותיך כלה דבש וחלב תחת לשונך המשיל התורה לכלה כמו שאמרו רז"ל ויהי ביום כלות משה כלת כתיב כיום שנכנסה כלה לחופה ואמר שכל החכמות חוץ מתורתנו הקדושה יש בהם תערובת וסיג כנפת הזה שכולל הדבש והשעוה אבל חכמת תורתנו הטהורה היא הדבש הגמור הנקי מן השעוה ומכל פסולת זהו אמרו דבש וחלב תחת לשונך שהדבש והחלב נקיים ואין בהם סיג. ודוד המלך ע"ה המשיל התורה לכסף צרוף שאין בו סיג וזהו שאמר אמרות ה' אמרות טהורות כסף צרוף בעליל לארץ מזוקק שבעתים. ולכן אשאל עזר מהעוזר האמתי להתחיל ולסיים המלאכה הזאת שהיא מלאכת התורה לעבוד את ה' ולדבקה בו שנאמר את ה' אלהיך תירא אותו תעבוד ובו תדבק. ברוך ה' לעולם אמן ואמן. וכן יהי רצון אמן:

2 ב

לזכות רבים    ספרי חובר

3 ג

גם לראותי    כי הבנים

4 ד

מתו בני    איך אזכר

5 ה

ואעש לי שם     אחרי מות

6 ו

בפשט ודרש    על התורה

7 ז

עיקר תולדו    תי הוא ספרי

8 ח

הן לי עד    נאמן בשחק

9 ט

הם כדק וכ    מר וכשחק

10 י

עוד וזמן ה    בנים שחק

11 יא

טוב מבנים    הוא לא נמחק

12 יב

בו יזכירו    ני ממרחק

13 יג

על כן נקרא    תולדות יצחק