The Book of Susanna
Chapter 1א׳
1 א

איש היה בעיר בבל ושמו יהויקים:

There was a man in the city of Babylon, and his name was Jehoiakim.

2 ב

ויקח לו אשה שושנה בת חלקיהו והיא היתה יפת תאר ויראת אלהים:

He took for himself a woman, Susanna the daughter of Hilkiah; and she was beautiful and feared God

3 ג

כי אבותיה היו ישרי לב וידריכוה בדרכי תורת משה:

because her parents were righteous and directed her in the paths of the Torah of Moses.

4 ד

ויהויקים היה עשיר מאד ויהי לו כרם חמד אצל ביתו וכל התאספו אליו כי נכבד היה מכל אנשי העיר:

Jehoiakim was very rich and he had a desirable garden by his house; and everyone gathered unto him because he was the most respected of the men of the city.

5 ה

ויהי בשנה ההיא ויקימו שנים מזקני העיר לשופטים על העם:

In that year, two elders of the city became judges of the nation.

6 ו

והם היו מן האנשים אשר אמר יי עליהם מבבל יצאה הרעה ומזקניה שפטי העם:

They were among the men about whom the LORD said, "from Babylon there went out wickedness, and from her elders, the judges of the nation."

7 ז

ויבאו מדי יום ביומו אל בית יהויקים וכי היה לאיש דבר בא אליהם:

They came everyday to Jehoiakim's house, and if a person had a concern, he would come to them.

8 ח

ויהי בעת הצהרים וכל איש הלך לדרכו ותלך שושנה לשוח בכרם בעלה:

In the afternoon[s], when every person had gone his way, Susanna would go to swim in her husband's garden.

9 ט

ויראו הזקנים את האשה מתהלכת יום יום בכרם ויתאוו תאווה:

The elders saw the woman walking every day in the garden and they lusted.

10 י

וייהפך לבבם ותחת נשוא מרום עיניהם נשאו את עיניהם אליה ולא זכרו תורת ה ומשפטו:

Their hearts were turned and instead of turning their eyes to heaven, they turned their eyes toward her; and they did not remember the Torah of the LORD or his judgments.

11 יא

וגם כי חיצי התשוקה נחתו בלבב שניהם לא גילו את אהבתם איש אל אחיו כי התבוששו וכל אחד חשב לחללה:

Even though both were overcome with passion, the men did not reveal their love to each other because they were embarrassed.

12 יב

וישקדו יום יום על דלתי הכרם ללכת אחריהם ולהביט אליה:

Every day they rushed to the door of the garden to see her.

13 יג

ויאמרו איש אל רעו נשובה נא אל בתינו כי קרבה העת לאכול בצהרים:

The men said to each other, "let us return to our houses because it is near time for lunch."

14 יד

ויהי אחרי לכתם ואחרי היפרדם איש מעל אחיו ויפן כל אחד וישב אל הכרם וימצאו שניהם יחדיו:

After they went and after the men separated from one another, each one turned back and returned to the garden and found themselves together.

15 טו

וכאשר שאלו איש את אחיו לאמור מה זאת ויתוודו את תשוקתם הרעה ויועצו יחדיו וישימו מועד לארוב לה בהיותה לבדה:

And when one questioned the other, saying: "What is the meaning of this?". They confessed their evil desire and they took counsel together and set a time to ambush her when she was by herself.

16 טז

ויהי היום והם במארב ותבוא שושנה כדרכה לרחוץ בכרם כחום היום ושתי נערותיה איתה:

On that day, they were lying in wait and Susanna came as she was accustomed, to wash in the garden during the heat of the day. With her were her two handmaidens.

17 יז

ואיש לא היה בכרם זולתי שני הזקנים אשר התחבאו לארוב לה:

And there was no man in the vineyard other than the two old men who hid to ambush her...

18 יח

ותאמר שושנה אל נערותיה קחנה לי שמן ובורית וסגורנה הכרם עד כלותי לרחוץ:

And Shoshana said to her daughters, Buy me oil, and a pitcher, and shut the vineyard, until I am washed...

19 יט

ותעשינה הנערות כאשר בקשה ותסגורנה הדלת בעדה:

And the girls would do as she requested and close the door in her flock

20 כ

ולא ראו את האנשים כי התחבאו:

And they did not see the men because they were hiding

21 כא

הנה הלכו והנה שני הזקנים הגיחו מן המחבוא וירוצו אל שושנה ויאמרו:

The two old men came out of the hiding place and ran over Shoshana and said:...

22 כב

הנה הכרם נעול ואין פה איש לראות ונפשנו חשקה בך לכן הבה נא ונבוא אליך:

Behold, the vineyard is locked, and there is no one here to see, and our soul desires you. So let us come and come to you:

23 כג

ואם מאן תמאני לשמוע בקולנו העד נעיד עליך כי ראינו איש עמך בכרם ולכן שלחת את הנערות מאיתך:

And if you will not listen to us, we will testify that we have seen a man with you in the vineyard, and therefore you sent the girls from you:

24 כד

ותאנח שושנה ותאמר אויה לי כי צר ומצקו סבבוני יחד:

And Shoshana sighed and said to him, "Because I am narrow and clenched,...

25 כה

אם אעשה את חפצם בת מות אנוכי ואם אחדל מי יצילני מידם:

If I do what they want, I am the daughter of my own death, and if I cease, who will save me from their hand?...

26 כו

אפס טוב לי לנפול בניקיון כפי בידי אדם מחטוא לאלוהים:

It is a good thing for me to fall into cleanliness as in the hands of a man who sins to God:

27 כז

ותשא שושנה את קולה ותצעק ויצעקו גם הזקנים לקראתה:

And Shoshana raised her voice and cried out, and the old men shouted at her:...

28 כח

וירוץ האחד אל הדלת ויפתח:

And one ran to the door and opened it;...

29 כט

ואנשי הבית שמעו את קול צעקתה וירוצו אל הכרם לראות מה זה נעשה:

And the people of the house heard her cry and ran to the vineyard to see what was doing:

30 ל

ויהי כי הוציאו הזקנים עליה את דיבתם רעה ויתבוששו העבדים כי מיום היוולדה לא נשמע כזאת עליהָ:

31 לא

ויהי ממחרת בהיקבץ העם בית יהויקים בעלה ויבוא גם שני הזקנים ויוציאו עליה שם רע למען שפוט אותה משפט מוות:

32 לב

ויאמרו אל העם שלחו נא והגישו את שושנה בת חלקיהו אשת יהויקים אלינו:

33 לג

וישלחו אליה להביאה ותבוא היא ואבותיה עם בניהם וכל משפחתה:

34 לד

ושושנה הייתה טובת מראה רכה וענוגה:

35 לה

ויצוו הרשעים האלה להסיר הצעיף מעל פניה למען התענג עוד בהוד מראיה:

36 לו

וכל מוׂדעֶיהָ וכל הניצבים עליה בכו בְּכי גדול מאוד:

37 לז

ויקומו שני הזקנים ויתייצבו בקרב העם וישימו את ידיהם על ראש שושנה:

38 לח

והיא בכתה במר נפשה ותישא עיניה השמימה כי בטח לִבָּה בה':

39 לט

ויענו הזקנים ויאמרו הנה התהלכנו שנינו בכרם ותבוא שושנה ושתי נערותיה איתה:

40 מ

ואחרי כן שלחה את הנערות מפניה ואת הכרם סגרה:

41 מא

ויגש אליה עלם אשר נחבא בגן וישכב עמה:

42 מב

ויהי כי ראינו בפינת הגן את הנבלה הזאת וקרבנו אליה והנה היא שוכבת בחיקו:

43 מג

אפס לא היה לאל ידנו לתפוש את העלם כי חזק היה ממנו ויפתח הדלת וימלט:

44 מד

ויהי כי החזקנו בה ושאלנוהָ לאמור מי הוא העלם ותמאן להשיב לנו דבר:

45 מה

ועתה עדים אנחנו בדבר הזה:

46 מו

ויאמן העם אל דברי הזקנים השופטים וישפטו אותה משפט מוות:

47 מז

ותזעק שושנה בצרת נפשה ותאמר:

48 מח

יי אלוהים לך נגלו כל תעלומות וחדשות אתה יודע בטרם תצמחנה:

49 מט

ידעת גם ידעת כי אין בפיהם נכונה וכי שקר העידו עלי:

50 נ

ועתה הנני הולכת למות גם כי ניקיתי מן הפשע אשר בדו מלִבָּם הרע:

51 נא

וישמע אלוהים את נאקתה וייעתר לה:

52 נב

היא מוצאת למות וה' העיר את רוח נער רך ושמו דניאל ויישא את קולו ויאמר:

53 נג

נקי אנוכי מן הדם אשר יישפך:

54 נד

ויפן כל העם וישאלוהו מה זה הדבר אשר דיברת?:

55 נה

ויתייצב דניאל בקרב העם ויאמר:

56 נו

שמעו נא בני ישראל הסכלתם עשה להרשיע בת ישראל בטרם חקרתם ודרשתם הדבר:

57 נז

שובו נא אל בית המשפט וראיתם כי שקר ענו בה האנשים האלה וימהרו כל העם וישובו:

58 נח

ויאמרו הזקנים אל דניאל שב נא בתוכנו והַשׂכילֵנו אתה אם שָׂמְךָ אלוהים לאיש מוכיח ושופט:

59 נט

ויען דניאל ויאמר ייפרדו נא שני העדים איש מעל אחיו ואשאל איש איש לבדו:

60 ס

ויהי אחרי היפרדם ויקרא לראשון ויאמר אליו: הזקן בימים ובפשעים כעת יחולו על ראשך:

61 סא

דע נא כי משפט עוול שפטת והצדקת את הרשע והרשעת את הצדיק אף כי אמר אלוהים "ונקי וצדיק אל תהרוג":

62 סב

ועתה אם ראיתָ את אשר דברת הגד לי את שם העץ אשר מצאת שניהם תחתיו. ויען ויאמר תחת אַלָה:

63 סג

ויאמר דניאל יִתֶנְךָ ה' לאלה ומלאכוֹ יצווה לָךְ להכריתֶךָ:

64 סד

וישלח אותו מעל פניו ויצַו להגיש את השני ויאמר אליו בן כנעני אתה ולא בן יהודי:

65 סה

הן יְפִי האישה השיאך ורוח זנונים הפך לִבֶּךָ:

66 סו

ככה היו מעשיכם כל הימים לזנות את בנות ישראל ומִיִרְאָתָן אתכם הִטיתֶם אותן לכל חֶפציכם:

67 סז

זולתי בת יהודה הזאת אשר לא שמעה לקול תַזנוּתֶךָ:

68 סח

ועתה הגד לי את שם העץ אשר ראית שניהם תחתיו ויען ויאמר תחת אלון:

69 סט

ויאמר דניאל השקר יכסה פניך קָלון רְאה כי מלאך ה' ינופף חרבו עליך להשחיתֶך:

70 ע

וישמע כל העם ויישאו את קולם להודות לה' המושיע לכל המייחלים לחסדו:

71 עא

ויקומו כולם על שני הזקנים אשר נלכדו באִמרֵי פּיהֶם על יד דניאל כי שקר ענו בשושנה:

72 עב

ויעשו להם כמשפט תורת משה "ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו":

73 עג

ויהרגו אותם וינצלו ביום ההוא מִשפוֹך דם נקי בישראל:

74 עד

וחלקיהו ואשתו נתנו שבח והלל לה' על דבר בִּתם כי לא נמצא בָהּ עֶרְוַת דָּבָר:

75 עה

וכן עשה יהויקים בעלה וכל משפחתו:

76 עו

ויהי דניאל גדול ויקר בעיני העם מיום ההוא והלאה עד יום מותו: