Shevet Musar
Title שער
1 א

ספר

2 ב

שבט מוסר

3 ג

הלז הנכבד ונחמד אשר חברו החכם השלם הדיין המצויין הרב כמוהר"ר אליה הכהן נר"ו מתושבי ק"ק אזמיר יע"א. אשר פעל ועשה ורבים השיב מעון. ושבט פושעים וחטאים הגיע לפרשת דרכים. דרך סלולה לרבים. ליראי ה' ולחושבי שמו. פתח להם פתח פתוח כפתחו של אולם. להחזיק מוסר ה' ודרכיו הישרים. זכה וזיכה הרבים זכות הרבים תלוי בו: