Shem MiShmuel
Introduction הקדמה
1 א

בעזה׳׳י

2 ב

יתענגו החכמים וישמחו הנבונים בהגלות נגלות מאורי אור יקרות וקפאון חידושי תורת כ״ק אבינו אדומו"ר הרב הגאון הקדוש זצוקלל״ה אשר הניח אחריו ברכה כתוב בכתב ידו הקדושה דברי אלקים חיים אשר דרש מדי שבת בשבתו ומועדי קודש, המבשרות צבא רב קהל חברים מקשיבים לקולו משובצים באבני נזר קודש מאמרי קודש מכ״ק אביו אדומו״ר הגדול הרב הגאון הקדוש רשכבה״ג זצוקלל״ה אשר שמע מפיו הקדוש ומהם אשר נכתבו בכתב ידו הקדושה, אך יען נכתבו בקיצור כדרכו בקודש, חשש כ״ק אבינו אדומו״ר זצוקלל״ה להדפיסם פן יחטאו המטרה בכוונתו הקדושה (כי אף בחידושיו לתורה הנגלות כתב בעצמו בתשובותיו בשם גדול אחד שבדבריו צריכין לעיין כמו בדברי הראשונים עי׳ באבני נזר חלק אה״ע סי׳ קכ״ב מה גם בנסתרות) וכ״ק אבינו אדומו״ר זצוקלל״ה ביארם בביאור רחב בצחות לשונו הקדוש. וכעת תהלה לאל עליון תעלוז נפשינו בכפלים לתושי׳ בהוציאנו לאור עולם חידושי תורת אמת מאנשי אמת מאב ובנו אדמו״ר הקדושים זצוקל"ה שראו את החידוש. ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שדבריהם הקדושים הנאמרים בקדושה וטהרה ורגש קודש לעורר לבב אחינו בני ישראל לתורת ה׳ ולאהבתו וליראתו הטהורה ימצאו מסלות בלבב הלומדים והמעיינים בדבריהם הקדושים להנטותם לתחי׳ לתורה ולמצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם עד העולם ולהניח ברכה אל ביתם בשפע ברכה והצלחה כדברי זוה״ק פ׳ בלק (ר״ב.) על פסוק כי ממנו תאכל. כעתירת המצפים לישועה ושלא ימוש דברי התורה מפינו ומפי זרעינו וזרע זרעינו ולימים שיקוים בהם והיו עיניך רואות את מוריך יגדיל תורה ויאדיק.

3 ג

דוד בהגה׳׳ק המחבר זצוקלל"ה

4 ד

ולטוב יזכר שם הגביר הנכבד מו״ה דוד נ״י מלאדז במו״ה יוסף נ״י המכונה פרושינאווסקי שנדבה רוחו להוציא כל הוצאת הדפוס של הספר שם משמואל להשתלם איה״ש ממכירת הספרים למען זכות בתו הכלה הבתולה מרת רייזיל בת מחלה בריינדיל שהלכה לעולמה בעצם ימי עלומי׳ בשנת י״ח לחי׳ ט״ז כסלו תרפ"ב. נשמתה תהי׳ צרורה בצרור החיים, ושמה יזכר לטוב למזכרת עולמים.